AUTYZM

U osób z autyzmem zazwyczaj obserwuje się
co najmniej połowę z wymienionych poniżej charakterystyk.
Każdy z tych objawów może występować w rozmaitym nasileniu
- od umiarkowanego do ciężkiego.
Nadto zachowania zwykle zależne są od konkretnej sytuacji
i niezmiennie nieodpowiednie do wieku.


Trudności w kontaktach z innymi dziećmi Difficulty in mixing with other children Dążenie do monotonii; opór przed zmianami rutyny Insistence on sameness
Śmiech (chichot) nieodpowiedni do sytuacji Inappropriate laughing and giggling Brak prawdziwego strachu przed niebezpieczeństwem No real fear of dangers
Kontakt wzrokowy ograniczony lub brak kontaktu wrokowego Little or no eye contact Ciągła dziwaczna zabawa Sustained odd play
Wyraźna niewrażliwość na ból Apparent insensitivity to pain Echolalia (powtarzanie słów lub zdań w miejsce rozmowy) 
Chęć pozostawania w samotności, trzymanie się na uboczu Prefers to be alone Niechęć do przytulania May not want cuddling
Kręcenie przedmiotami Spins objects Brak odpowiedzi na bodźce słuchowe, pozorna głuchota  Not responsive to verbal cues
Niewłaściwe przywiązanie do przedmiotów Inappropriate attachment to objects Trudności w wyrażaniu potrzeb, zamiast słów gestykulacja lub pokazywanie palcem  Difficulty in expressing needs
Zauważalna nadmierna lub skrajnie ograniczona ruchliwość fizyczna  Noticeable physical overactivity or extreme underactivity Napady złego nastroju -  skrajna rozpacz bez wyraźnego powodu Tantrums
Niepodatność na zwykłe metody nauczania Unresponsive to normal teaching methods Nierównomierny rozwój podstawowych  i subtelnych zdolności ruchowych  (może nie chcieć kopać piłki,  ale potrafi stawiać klocki)  Uneven gross/fine motor skills

Powyższe zestawienie Amerykańskiego Towarzystwa Autyzmu w żadnym przypadku
nie może zastąpić pełnych procedur diagnostycznych.


Oceny częstości występowania autyzmu są zależne
od znajomości problemu wśród rodziców i wychowawców
("niegrzeczne" dziecko to bardzo często dziecko dotknięte autyzmem).

W Stanach Zjednoczonych szacuje się, że różne formy autyzmu
występują u 2 - 6 osób  na 1000 mieszkańców,
a ich występowanie narasta w tempie 10-17% rocznie.


 Przyczyny autyzmu są nieznane.
Niektórzy eksperci gwałtowny przyrost częstości autyzmu wiążą
 ze szczepieniami żywą atenuowaną szczepionką potrójną
przeciw odrze, śwince i różyczce
 (morbilli, combinations with parotitis and rubella, live attenuated)

W Polsce zarejestrowane są następujące preparaty:
M-M-R II (Merck Sharp & Dohme Idea Inc., Szwajcaria)
TRIMOVAX R.O.R. (Aventis Pasteur S.A., Francja)
PRIORIX (SmithKline Beecham Pharma GmbH, Niemcy )
  

MEDYCZNE CENTRUM KONSUMENTA 
M
C
K
alergie, zatrucia, zakażenia, urazy
dochodzenie przyczyn  w składzie: 
żywności, napojów, kosmetyków, leków i in. produktów,
w usługach oraz w otaczającym środowisku

PORADNIA 
MEDYCZNEGO CENTRUM KONSUMENTA
 

M
C
K§
§
§
§
§
kto wytwarza lub sprzedaje produkt niebezpieczny, ten odpowiada
za ciężki uszczerbek na zdrowiu, inne naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, a także za doznaną krzywdę konsumenta

Naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty 
Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien  wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany  stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego  zawodu. Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do  pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły  widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do  naprawienia szkody odpowiedniej renty. Jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić, poszkodowanemu może być przyznana renta tymczasowa.

§
§
§
§
§ZAGROŻENIA ZDROWIA W POLSCE
CZASOPISMO RUCHU OCHRONY ZDROWIA
AKTUALIZOWANA WERSJA ELEKTRONICZNA
"ZAGROŻENIA ZDROWIA W POLSCE"

SZCZEPIENIA OCHRONNEALFABETYCZNY SPIS ZAWARTOŚCI
STRON INTERNETOWYCH DOMENY HALAT.PL
DOTYCZĄCYCH OCHRONY ZDROWIA