KATASTROFA W CZARNOBYLU

NAJWIĘKSZA KATASTROFA W HISTORII ENERGETYKI JĄDROWEJ
26. KWIETNIA 1986 r.
 

ATLAS GEOCHEMICZNY POLSKI
Józef Lis, Anna Pasieczna
Państwowy Instytut Geologiczny Warszawa 1995
Praca wykonana na zamówienie
Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

"Przy badaniu rozmieszczenia koncentracji radioaktywnych izotopów cezu w Polsce, należy brać pod uwagę następujące czynniki:

Wyniki pomiarów wskazują, że ponad 90% powierzchni kraju charakteryzują bardzo niskie koncentracje cezu, wahające się od 0,1 do 8 kBq/m kw.

 (...)

Brak korelacji pomiędzy koncentracją cezu a typem gleby i rodzajem pokrycia terenu wskazuje, że elementem decydującym w rozmieszczeniu skażeń cezem na obszarze Polski były warunki meteorologiczne (R. Strzelecki, S. Wołkowicz, P. Lewandowski - Koncentracje cezu w Polsce, Przegląd Geologiczny, 1, 1994). Brak jest niestety odpowiednich map pogodowych z okresu 10 dni po awarii w Czarnobylu w kwietniu i maju 1986, które pozwoliłyby na prześledzenie kierunku ruchów mas powietrza oraz opadów i powiązanie tych danych ze stwierdzonymi koncentracjami cezu.

Dane o przemieszczaniu się na obszarze kontynentu europejskiego skażonych mas powietrza pozwalają na kilka wniosków:

  1. W ciągu pierwszych 30 godzin po awarii masy skażonego powietrza przesuwały się z Czarnobyla w kierunku północno-zachodnim i nie objęły obszaru Polski. Dowodem na to są bardzo niskie skażenia we wschodniej części województwa suwalskiego i białostockiego.
  2. W następnych dniach po 27 kwietnia kierunek przemieszczania się mas skażonego powietrza zmienił się na zachodni (wg danych białoruskich) i dotarły one nad obszar Polski. Z naszych danych wynika, że w okresie tym skażone powietrze dotarło na teren Polski poprzez Podlasie, północny skraj województwa lubelskiego i południowy - białostockiego. Następnie masa powietrza wędrowała w kierunku północno-zachodnim poprzez wschodnią część Mazowsza i dotarła do Pojezierza Olsztyńsko-Mrągowskiego. Wielkość depozycji cezu z tych mas powietrza nie była wysoka (maksymalnie rzędu 10- 50 kBq/m kw.). Anomalie mają charakter niewielkich terytorialnie plam, a na większości obszaru koncentracje cezu wahają się od 8 do 15 kBq/m kw. Takie wielkości skażeń wynikają z warunków pogodowych.
  3. Zmiana warunków meteorologicznych spowodowała zmianę kierunku przesuwania się skażonych mas powietrza na południowo-zachodni. W dniach 30 kwietnia i 1 maja osiągnęła ona południowo-zachodnie obszary Polski, Czech i południowe Niemcy, powodując na całym tym terenie znaczne skażenia cezem. Ich wielkość zależy od lokalnych warunków pogodowych, zwłaszcza opadów. Na Opolszczyźnie wielkość koncentracji cezu osiągnęła 100 kBq/m kw., a w Bawarii 40 kBq/m kw." 


więcej informacji udostępniła opinii publicznej
Krajowa konferencja ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Konsumentów
“RZECZYWISTE, DOMNIEMANE I UROJONE
ZAGROŻENIA ZDROWIA KONSUMENTA W POLSCE’’

Prof. dr hab. med. Tadeusz Majle
Kierownik Zakładu Ochrony Radiologicznej i Radiobiologii Państwowego Zakładu Higieny
Domniemane i urojone zagrożenia zdrowia konsumenta
po awarii elektrowni atomowej w Czarnobylu


powrót do strony głównej


ZAGROŻENIE ZDROWIA PROMIENIOWANIEM JONIZUJĄCYM 
 
27. kwietnia 2006 r.

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
w dwudziestą rocznicę tragedii w Czarnobylu

W dwudziestą rocznicę tragedii w Czarnobylu Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pragnie uczcić pamięć ofiar wybuchu elektrowni atomowej i wywołanego nim skażenia radiologicznego, które objęło swym zasięgiem znaczną część Europy, w tym również Polskę.
Pamięci o ofiarach towarzyszy wspomnienie bezwzględności ówczesnych władz ZSRR, które nie informując w odpowiednim czasie o skali zagrożenia, naraziły na szwank życie i zdrowie tysięcy swych obywateli i obywateli krajów sąsiednich, w tym także wielu Polaków. Wiele z tych ofiar do dziś cierpi z powodu skutków czarnobylskiej katastrofy.
Pamiętamy również o braku rzetelnej informacji na ten temat w naszym kraju i współudziale władz PRL w tuszowaniu prawdy o skali skażenia radiologicznego i związanego z nim zagrożeniami. Z satysfakcją patrzymy więc na demokratyczne zmiany, które zaszły w Polsce od tamtego czasu. Jednocześnie przypominamy o konieczności utrzymania szczególnej solidarności wolnego świata ze społeczeństwami Ukrainy i Białorusi, które poniosły i nadal ponoszą największe i najbardziej bolesne konsekwencje katastrofy sprzed dwudziestu laty.
 


Regional and Hemispheric Scale Transport of Radionuclides

The distribution of Iodine-131 from the Chernobyl nuclear accident. The figure depicts the radioactivity field in Bq/kg at 850 mb. level on 00 UST, May 12, 1986, approximately 384 hours after the reactor explosion (the further details are discussed by Pudykiewicz, 1989)


ELEKTROWNIE JĄDROWE
I PROFILAKTYKA RAKA TARCZYCY


RADON I RAD 
 


ALFABETYCZNY SPIS ZAWARTOŚCI
STRON INTERNETOWYCH DOMENY HALAT.PL
DOTYCZĄCYCH OCHRONY ZDROWIA