VI – Ekologiczna Konferencja ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Konsumentów

"ZDROWY POLAK, CZYLI ZDROWIE Z GÓR"

pod honorowym patronatem Ministra Środowiska - Pana Czesława Śleziaka
16. grudnia 2003r., Hotel Forum, Warszawa

Uzasadnienie wyboru terminu i tematu konferencji

Celem konferencji jest budowanie koalicji marek ze stref naturalnych, w szczególności górskich, wspieranych przekazami Ekologicznej Mapy Polski z dziedziny zdrowia środowiskowego i popularnością kultury góralskiej Podhala i Żywiecczyzny.

Konferencja zwróci uwagę konsumentów jednolitego rynku europejskiego na wartościowe zasoby wodne, które znajdują się w Beskidach i wymagają starannej ochrony z wykorzystaniem argumentów nie tylko prawnych i etycznych, lecz także ekonomicznych. W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej należy oczekiwać, że nastąpi dynamiczny rozwój tych przedsiębiorstw, które gwarantują konsumentom jakość zdrowotną swoich produktów opartych o czyste surowce ze stref naturalnych.
 
 

P r o g r a m

VI - Ekologiczna Konferencja Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Konsumentów
 „Zdrowy Polak, czyli zdrowie z gór"
pod honorowym patronatem  Ministra Środowiska - Pana Czesława Śleziaka

Hotel Forum (obecnie Novotel Centrum) w Warszawie
16. grudnia 2003 (wtorek)

 Sesja poranna od 11.00 do 13.00

Zbigniew Hałat
Prezes Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Konsumentów, założyciel Instytutu Wody
Ekologiczna Mapa Polski w Europie receptą dla konsumentów, drogowskazem dla inwestorów

Marek St. Fryźlewicz, Burmistrz Miasta Nowy Targ
Cena wody na tle Ekologicznej Mapy Polski

Franciszek Bachleda-Księdzularz, Senator Rzeczpospolitej Polskiej
Komisja Ochrony Środowiska Senatu RP w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi

Kazimierz Zarzycki, Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
Czyste zasoby wodne strefy naturalnej woj. śląskiego: korzyści i obowiązki inwestorów

Antoni Szlagor, Burmistrz Miasta Żywiec
Sukces marek Żywiecczyzny wzorem dla kraju i Europy

Przedstawiciel grupy założycielskiej stowarzyszenia przedsiębiorców i samorządowców
Koalicja Marek Ziem Górskich w jednoczącej się Europie

Koalicja Marek Ziem Górskich

Przerwa obiadowa od 13.00 do 14.00
(konferencja prasowa od 13.00 do 13.30)

Sesja popołudniowa od 14.00 do 17.00

Bogusława Witer, Prezes Akademii Zdrowia i Urody
Czego pragnie kobieta - królowa jednolitego wspólnego rynku europejskiego

Cezary Leżeński, Kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu
Antoni Rapacz, Burmistrz Miasta Rabka Zdrój
Projekt Pomnika i Domu polskiego Świętego Mikołaja w Rabce,
 jako atrakcyjna forma promocji Polski i polskich ziem górskich

 Sławomir Wróblewski, Prezes Meetings Management
Doświadczenia w promocji marek na przykładzie turystyki biznesowej

wypowiedzi przybyłych przedsiębiorców i samorządowców ziem górskich
oraz zaproszonych przez nich gości

pokaz mody góralskiej
góralska muzyka, śpiew, taniec, malarstwo i grafika,
oscypki, miody, wody i napoje dla ochłody

wigilia góralska na trzech  stołach: podhalańskim - żywieckim -  wiejskim (Forum)
mi. in. wodzionka Golcowej, porterówka żywiecka, miodonka, oscypki, bundz, moskole, pierniki

Zespół "Śwarni" z Nowego Targu, laureat Złotej Ciupagi Festiwalu Ziem Górskich
Zespół  "Extra Formacja Górali Beskidzkich”, laureat Złotych Gęśli TVP Polonia

wspólny góralski jam session na zakończenie

pod choinką z gór: paczki od polskiego Świętego Mikołaja 
 
 
 
 


Zbigniew Hałat

Prezes Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Konsumentów, założyciel Instytutu Wody

Ekologiczna Mapa Polski w Europie receptą dla konsumentów, drogowskazem dla inwestorów

W przededniu akcesji Polski do Unii Europejskiej wiarygodnej odpowiedzi wymaga pytanie decydujące o powodzeniu bądź upadku firm sektora spożywczego: czy ochrona zdrowia konsumentów polskich produktów dotrzymuje wysokich wymagań wspólnotowych? 

Argumenty za i przeciw już są wykorzystywane w walce politycznej i handlowej, rzadko jednak bywają rzeczowe, a nigdy - oparte o rzetelną analizę danych. Szczególnie ostry spór dotyczy warunków ekologicznych produkcji żywności i napojów. W jednych wypowiedziach Polska jawi się jako kraj naturalnej - niemal pierwotnej czystości, winnych pobrzmiewają reminiscencje ocen skażenia sprzed zaledwie dziesięciu lat, kiedy to Polskę ogłoszono terenem katastrofy ekologicznej. 

Ekologiczna Mapa Polski w opracowaniu zespołu ekspertów Medycznego Centrum Konsumenta przedstawia zróżnicowanie wybranych parametrów jakości sanitarnej wody, gleby i powietrza oraz demograficznych w układzie 16 województw, z odniesieniami międzynarodowymi i komentarzem. Celem wykazania różnic wewnątrzwojewódzkich dąży  się do wyznaczenia strefy naturalnej i strefy skażonej - rozdzielonych strefą pośrednią.

Podczas siódmej wielodyscyplinarnej konferencji stu specjalistów WODA ZDROWA I BEZPIECZNA, Nowy Targ, 16-18. października 2003r., pod nazwą "CENA WODY NA TLE EKOLOGICZNEJ MAPY POLSKI", zorganizowanej przez Instytut Wody wspólnie z władzami stolicyPodhala, eksperci Medycznego Centrum Konsumenta przedstawili najnowszą ocenę jakości zdrowotnej wody w Polsce, odnosząc się do pogłębiającej się przepaści pomiędzy zapisami ustaw i przepisów wykonawczych a realną możliwością ich wyegzekwowania w strefach skażenia ekologicznego. 

Za główny punkt odniesienia przyjęto wysoki poziom ochrony zdrowia konsumenta, egzekwowany stanowczo w Unii Europejskiej, a tym samym decydujący o powodzeniu bądź upadku wytwórców żywności i napojów. 

W przededniu akcesji Polski do Unii Europejskiej udostępniono konsumentom i podmiotom inwestującym w przemysł spożywczy Ekologiczną Mapę Polski, która w przejrzysty sposób pozwala ocenić stopień czystości lub zanieczyszczenia środowiska a tym samym jego potencjału dla rodzimejprodukcji spożywczej. 

Celem wykazania różnic wewnątrzwojewódzkich w wybranym regionie dąży się do wyznaczenia strefy naturalnej i strefy skażonej - rozdzielonych strefą pośrednią. Jest to szczególnie ważne w przypadku województwa śląskiego - regionu wskutek uśredniania statystycznego pozornie w całości wyeliminowanego z produkcji żywności i napojów. Rzeczywista sytuacja regionu jest jednak inna. W centrum istotnie rejestruje się najwyższe poziomy zanieczyszczeń, ale za to rozległe obszary Beskidów zawierają niezwykle cenne - nieskażone - zasoby podstawowego składnika pożywienia człowieka, jakim jest woda. 

Sytuacja w województwie śląskim: wyznaczone tu granice stref zmuszają do dokładniejszego przyjrzenia się brunatnej plamie, niekorzystnie wyróżniającej województwo śląskie na tle Polski tak np. co do całkowitej emisji kadmu (kraj 50 385 kg, woj. śląskie 8 790 kg), rtęci (kraj 25 581 kg, woj. śląskie 4 394 kg), liczby zakładów szczególnie uciążliwych emitujących zanieczyszczenia a przy tym nie posiadających ani strefy ochronnej, ani wyników pomiarów imisji. I choć wszystkie zakłady województwa śląskiego emitują 1/5 zanieczyszczeń pyłowych wytwarzanych w całym kraju, to rozpiętość pomiędzy pierwszymi na liście najbardziej zagrożonych powiatów leżących w centrum Śląska (miasto Rybnik, powiat rybnicki, powiat mikołowski) a powiatem najbardziej czystym w wyznaczonej strefie naturalnej, którym jest powiat żywiecki, jest odpowiednio 40, 18 i 12 krotna! Do następstw takiego stanu rzeczy należy zaliczyć fakt, że powiat mikołowski należał w 1999r. do 4 powiatów o najwyższej w Polsce umieralności na nowotwory - ponad 300 na sto tysięcy mieszkańców. Przy dominujących wiatrach zachodnich poważnie zagrożone jest zdrowie mieszkańców powiatów nie tylko emitujących najwięcej zanieczyszczeń, lecz także przylegającego bezpośrednio do centrum strefy skażonej miasta Tychy i powiatu tyskiego.

O perspektywach produkcji żywności i napojów w strefie skażonej muszą zadecydować wyniki badańgleb na obecność metali ciężkich. Procentowy udział gleb w stopniach zanieczyszczenia II - V, czyli o zawartości wyższej niż naturalna (0) i podwyższona (I) w całym województwie śląskim w przypadku ołowiu sięga niemal 9,75% (w kraju wynosi 0,67%), a w przypadku kadmu aż 21,%, przy średniej krajowej 1,60%. 

Trzeba jednak z całą mocą podkreślić, że tak wysoki poziom zanieczyszczenia środowiska jest ograniczony do nielicznych stref skażonych, zaś ogromne połacie kraju należą do stref pośrednich, a nawet naturalnych.

Polska racja stanu wymaga zapoznania z tymi faktami krajowej i zagranicznej opinii publicznej. Wywierana na nas presja konkurencji wykorzystuje przymus stosowania kosztownych technologii do uzdatnienia surowców pozyskiwanych ze stref skażonych, a pomija przy tym najważniejszą dla konsumenta cechę żywności i napojów -wysoką jakość zdrowotną produktów opartych o czyste surowce ze strefy naturalnej.

Z tego powodu ogólnopolskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Konsumentówz siedzibą w Warszawie zwróciło się do uczestników międzynarodowej konferencji "Rola społeczeństwa obywatelskiego w ochronie przyrody - przygotowanie do wejścia do Unii Europejskiej”-“Przyroda i człowiek, polityka i ekonomia”, Sejm RP, 20. listopada 2003r., o skierowanie do władz Polski i Unii Europejskiej wezwania do odrzucenia katastrofalnej dla przyrody i człowieka polityki i ekonomii opartej o priorytet forsownego uzdatniania surowców pozyskiwanych ze stref skażonych Europy w miejsce ochrony i poboru w strefach naturalnych zasobów czystych, w szczególności wodnych - będących głównym składnikiem żywności i napojów niezawodnie gwarantujących konsumentom bezpieczeństwo i zdrowie.

W naszym przekonaniu społeczeństwo obywatelskie ma pełne prawo korzystać z lekarskiej recepty na wybory konsumenckie, a przy tym drogowskazu dla inwestorów, w postaci Ekologicznej Mapy Polski i innych krajów Europy, a władze publiczne mają obowiązek wybór ten umożliwić.

Celem VI - Ekologicznej konferencji ogólnopolskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Konsumentów jest budowanie koalicji marek ze stref naturalnych, w szczególności górskich, wspieranych przekazami Ekologicznej Mapy Polski z dziedziny zdrowia środowiskowego i popularnością kultury góralskiej Podhala i Żywiecczyzny.

Konferencja zwróci uwagę konsumentów jednolitego rynku europejskiego na wartościowe zasoby wodne, które znajdują się w Beskidach i wymagają starannej ochrony z wykorzystaniem argumentów nie tylko prawnych i etycznych, lecz takżeekonomicznych. W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej należy oczekiwać, że nastąpi dynamiczny rozwój tych przedsiębiorstw, które gwarantują konsumentom jakość zdrowotną swoich produktów opartych o czyste surowce ze stref naturalnych.
 
 

Marek St. Fryźlewicz, Burmistrz Miasta Nowy Targ


Marek Stanisław Fryźlewicz, urodzony i wychowany w Nowym Targu, absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie - Wydział Zootechniczny (praca dyplomowa z genetyki zwierząt (1984) i Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kier. Zarządzanie w administracji publicznej (2001 r.). Praca dyplomowa: "Komunikacja społeczna w mieście Nowy Targ -- stan aktualny oraz program działania".

Nie należy do żadnej partii, jest członkiem: Akcji Katolickiej Przy Parafii NSPJ w Nowym Targu, Prezesem Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego - Oddział Gorce w Nowym Targu, Wiceprezesem Związku Podhalan, członkiem Oddziału Ochotniczej Straży Pożarnej Nowy Targ Kowaniec, Miejskiego Młodzieżowego Klubu sportowego "Podhale" Nowy Targ . 

Działalność samorządowa: Radny miasta Nowego Targu od 1990 r., w Zarządzie Miasta od 1991 r. , Burmistrz Nowego Targu od 1996 r. 

Stan rodzinny: żonaty, żona Dorota - nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 5, 4 dzieci -Maksymilian (13 l), Magdalena (10 l), Maciej (6 l), Mateusz (4 l).

Hobby: turystyka górska - przewodnik beskidzki i terenowy, podróże- pilot wycieczek, jazda na rowerze, historia miasta i regionu.

Marek St. Fryźlewicz, Burmistrz Miasta Nowy Targ

Cena wody na tle Ekologicznej Mapy Polski

VII Konferencja „Woda zdrowa i bezpieczna” która odbyła się w Nowym Targu w dniach 16-18.X.2003r. była spotkaniem osób odpowiedzialnych w wielu miastach Polski zadostarczenie swoim mieszkańcom wody spełniającej wymogi zawarte w tytule konferencji.

Organizatorzy konferencji t.j. Instytut Wody oraz Miasto Nowy Targ postawili sobie za cel przekonanie obecnych na konferencji fachowców i wszystkich zainteresowanych o konieczności pełnego wprowadzenia w życie rozporządzeń Ministra Zdrowia z dnia 19.XI.2002r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz z dnia 18.IV.2003r. w sprawie szczególnych warunków sanitarnych oraz wymagań w zakresie przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji lub w obrocie naturalnymi wodami mineralnymi i naturalnymi wodami źródlanymi.

Realizacja praktyczna tych rozporządzeń bez przedłużenia okresów przejściowych wydaje się być warunkiem niezbędnym dla zapewnienia wszystkim odpowiedniej ilości wody pitnej o dobrej jakości.

Przedstawiona na konferencji „Ekologiczna mapa Polski” ukazała prawdę o wielkim zróżnicowaniu poszczególnych regionów Polski pod względem jakości sanitarnej wody, gleby i powietrza. Okazało się również, że w obrębie każdego województwa można też wyróżnić strefy tzw. naturalne i strefy skażone rozdzielone strefami pośrednimi. Istnieje dowiedziona statystycznie korelacja pomiędzy przeciętnym dalszym trwaniem życia ludzi i innych wskaźników związanych ze zdrowotnością a zamieszkiwaniem w strefie o określonym stopniu skażenia.

Są to bardzo ciekawe, pouczające a często również zatrważające dane.

Jednym z najważniejszych czynników decydujących o zdrowiu jest spożywanie wody spełniającej wszystkie normy sanitarne. Stanowi to coraz większy problem dla wszystkich już praktycznie regionów Polski, która jest na jednym z ostatnich miejsc w Europie pod względem zasobów wody.

Często są one narażone na skażenia różnego rodzaju o czym dobitnie i w dramatyczny sposób przekonali się mieszkańcy Nowego Targu w marcu tego roku, kiedy to miasto przez 3 tygodnie pozbawione zostało wody pitnej na skutek bakteriologicznego skażenia wody w Potoku Biały Dunajec.

Na przykładzie Nowego Targu widać, że cena wody również na Podhalu, gdzie jak mawiają Górale „jest koniec chleba a początek wody” ma swoje coraz większe znaczenie w codziennym życiu. Zapobieganie podobnym przypadkom nie tylko w Nowym Targu wymaga podjęcia przez wszystkich odpowiedzialnych za te sprawy wspólnych skoordynowanych działań bo sytuacja jest niepokojąca – praktycznie na Podhalu brak dzisiaj potoków i rzek o I klasie czystości.

Lepiej wygląda sprawa ilości i jakości wód podziemnych, które udało się od kilku tygodni wykorzystać do zaopatrzenia Nowego Targu w wodę. Ponad 90% zasobów jest w I i II klasie czystości, ale ten wskaźnik nie powinien nikogo uspakajać – woda a szczególnie ta czysta, zdrowa i bezpieczna będzie miała coraz większąwartość.

O wszystkich działaniach, które muszą być natychmiast podjęte była mowa na VII konferencji. Konieczne jest dobre współdziałanie instytucji rządowych i samorządowych, które przy poparciu środków pomocowych z Unii Europejskiej mogą rozwiązać związane z nimi problemy.

Rozwiązania techniczne, technologiczne i logistyczne muszą być wspierane przez działania edukacyjnei docieranie do świadomości wszystkich konsumentów wody, że aby mieć zapewnioną dobrą wodę trzeba chronić ją już u źródeł przed wszelkimi możliwymi zanieczyszczeniami. Etyka i odpowiedzialność są tu sprawami najważniejszymi a nasza konferencja pokazała, żeo tym wszystkim decyduje człowiek. Motto przyświecające konferencji a była to wypowiedź Ojca św. Jana Pawła II z Detroit z 1987 roku 

„Woda, powietrze, ziemia, zwierzęta, rośliny, zostały stworzone przez Boga i zasługują na szacunek ze strony człowieka. Nieustanna egzystencja milionów ludzi cierpiących z powodu głodu i niedożywienia i rosnąca świadomość tego, że naturalne zasoby Ziemi są ograniczone uświadamiają nam wyraźnie, że ludzkość stanowi jedną całość. Zanieczyszczenie wody, powietrza i ziemi zagraża coraz bardziej delikatnej równowadze biosfery, od której zależy los obecnych i przyszłość pokoleń, przypominając nam zarazem, że dzielimy wspólnie jedno środowisko”

jest też jej najlepszym podsumowaniem.

Oby te słowa największego Polaka - Jana Pawła II obchodzącego 25-lecie swojego Pontyfikatu były dla nas wszystkich przestrogą ale i zachętą do działania.

*******************************************************************

Franciszek Bachleda-Księdzularz, Senator Rzeczpospolitej PolskiejFranciszek Bachleda-Księdzularz, urodzony i wychowany w Zakopanem.

1967-72 - PBO "Podhale" - technik budowlany, 

1972-77 - student UJ - filologia polska, 

1977-81 - Muzeum Tatrzańskie - dział ochrony zabytków.

1982-86 - Praca w Urzędzie Parafialnym (po internowaniu)

1981-87 - Prezes Oddziału Związku Podhalan w Zakopanem,

1987-93 - Prezes Zarządu Głównego Związku Podhalan,

1993 - współorganizator przedsiębiorstwa "Geotermia Podhalańska";

1994 - 95 burmistrz Gminy Tatrzańskiej- podział na gminy: Zakopane, Kościelisko i Poronin

1993-2001 senator - przew. Komisji Ochrony Środowiska, członek Komisji Spraw Emigracji oraz Komisji Nadzwyczajnej Legislacji Europejskiej.

Senator obecnej kadencji

żona Halina rodem z Gorlic, troje dzieci: Michał - absolwent UJ, Łukasz - student II roku prawa UJ, Karolina uczennica gimnazjum

Działalność kulturalna: członek Zespołu Regionalnego im. Klimka Bachledy, kierownik artystyczny zespołów: "Skalni" w Krakowie, Parafialnego Zespołu "Giewont" w Zakopanem na Olczy; konferansjer, kierownik artystyczny i juror Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem, aktor-amator (Teatr im. H. Modrzejewskiej, Studium Słowa), redaktor nacz. pisma ziem górskich "Hale i Dziedziny"

Franciszek Bachleda-Księdzularz, Senator Rzeczpospolitej Polskiej

Komisja Ochrony Środowiska Senatu RP w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi 

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, KOMISJA OCHRONY ŚRODOWISKA

STANOWISKO KOMISJI OCHRONY ŚRODOWJSKA SENATU RP W SPRAWIE JAKOŚCI WODY DO PICIA

Komisja Ochrony Środowiska Senatu RP na posiedzeniu w dniu 13 maja 1997 roku zapoznała się z zagrożeniami dla zdrowia i środowiska człowieka wynikającymi z jakości wody do picia.

Z informacji Rządowej Komisji Ludnościowej wynika m.in.: 

-od wielu lat powiększa się (na niekorzyść naszego kraju) różnica pomiędzy długością życia w Polsce a długością życia w krajach europejskich

-w ostatnich latach systematycznie wzrasta umieralność w następstwie chorób nowotworowych i proces ten nie zostanie zahamowany, jeżeli nie poprawi się obecny stan diagnostyki, terapii i profilaktyki nowotworów

Członkowie Komisji uznają, że: 

-jakość wód powierzchniowych pozyskiwanych do uzdatniania w celu zaopatrzenia ludności w wodę jest bardzo zła, natomiast zagrożone skażeniem zasoby wód podziemnych wymagają podjęcia zdecydowanych działań w celu ich ochrony

-brak jest odpowiednich uregulowań prawnych, gwarantujących polskiemu konsumentowi dostateczną ochronę przed substancjami toksycznymi, które mogą być zawarte w wodzie do picia w wynika skażenia wody surowej, nieodpowiednich procesów jej uzdatniania oraz kontaminacji w sieci wodociągowej i instalacjach wewnętrznych.

-za zarządzanie, monitoring jakości wody i kontrolę przestrzegania przepisów powinna być odpowiedzialna jedna organizacja - począwszy od ujęcia wody skończywszy na odbiorcy.

Mając powyższe na uwadze, senacka Komisja Ochrony Środowiska zwraca się do Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej o:

-rozszerzenie norm jakości wody do picia na substancje rakotwórcze, zwłaszcza wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne

-szybkie dostosowanie polskich norm jakości wody (surowej powierzchniowej i podziemnej, uzdatnionej i dostarczonej odbiorcy) do ich europejskich odpowiedników 

-opracowanie metodyki i sukcesywne stosowanie do dezynfekcji wody dwutlenku chloru oraz innych substancji zamiast chlorku gazowego

-zobowiązanie instytucji zajmujących się kontrolą jakości wody do podawanie do wiadomości publicznej co pół roku w mediach lokalnych i regionalnych danych dotyczących jakości wody do picia ocenianej według norm dyrektywy europejskiej

do Rady Ministrów o: 

-zobowiązanie wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska i wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych działających w województwach o największym ryzyku zdrowotnym związanym ze zła jakością wody do picia, do składania Rządowi dorocznych sprawozdań z działalności na rzecz ograniczenia tego ryzyka

-przyjęcie nowej strategii ochrony Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) przewidującej zakaz budowy nowych obiektów uciążliwych dla środowiska, m.in. składowi8sk odpadów komunalnych i przemysłowych, wylewisk odpadów płynnych i magazynów substancji ropopochodnych

-wydzielenia obszarów najwyższej ochrony (ONO) dla stref aktywnego zasilania zbiorników wód o wysokiej jakości i obszarów wysokiej ochrony (OWO)

-uznanie za priorytet konieczności uporządkowania elementów gospodarki wodno-ściekowej zarówno na terenach miejskich i wiejskich, które ściśle wiążą się z czystością wód podziemnych i powierzchniowych

Warszawa dnia 15 maja 1997


 

*******************************************************************

Kazimierz Zarzycki, Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej

Czyste zasoby wodne strefy naturalnej woj. śląskiego: korzyści i obowiązki inwestorów

Od prawej: poseł na Sejm mgr Kazimierz Zarzycki - reprezentant Żywiecczyzny, niegdyś bliski współpracownik Edwarda Gierka, mgr inż. Antoni Szlagor - burmistrz Żywca, dr Zbigniew Hałat - prezes Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Konsumentów, założyciel Instytutu Wody, mgr Michał Węgrzyn - technolog Wytwórni Jogurtów MAGDA w Szaflarach, mgr Marek Fryźlewicz - burmistrz Nowego Targu

Konferencja prasowa: 
"Czy Ekologiczna Mapa Polski uratuje polskich wytwórców żywności i napojów?
12. listopada 2003r., Centrum Prasowe Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIZ) 

EKOLOGICZNA MAPA POLSKI
 
 

*******************************************************************

Antoni Szlagor, Burmistrz Miasta Żywiec

Antoni Szlagor, urodzony w Żywcu w rodzinie od pokoleń związanej z miastem. Szkołę Podstawową ukończył w Żywcu, a następnie uczęszczał do Technikum Łączności w Krakowie. Jest absolwentem Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Zdobył wykształcenie w dziedzinie elektroniki, odlewnictwa i mechaniki uzyskując również uprawnienia pedagogiczne. Dokształcał się również na różnego typu kursach i studiach podyplomowych. Ukończył Studium Podyplomowe w Akademii Górniczo – Hutniczej w zakresie Eksploatacji Urządzeń Technicznych i w Politechnice Krakowskiej- Zarządzanie i Organizacja w Jednostkach Samorządowych i Podległych.

Już w czasie nauki w technikum i na studiach działał w organizacjach samorządowych, uczniowskich i oraz studenckich dając się poznać jako dobry organizator i zapalony społecznik. Po ukończeniu studiów w 1974 roku odbył staż pracy w Zakładach Chemicznych w Oświęcimiu. W trakcie swojej dalszej pracy zawodowej pracował na stanowisku instruktora technicznego w Urzędzie Telekomunikacyjnym w Żywcu, specjalisty elektronika w Fabryce Śrub w Żywcu, a od 1976 roku jako nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Żywcu. Pracując z młodzieżą dał się poznać jako inicjator wielu przedsięwzięć. Założył Młodzieżowe koło SEP, zorganizował pracownię elektryczną i telekomunikacyjną jak również występował z młodzieżą w teleturniejach telewizyjnych. W swej pracy dydaktycznej starał się zawsze przekazać młodzieży najnowsze osiągnięcia techniki organizując wyjazdy na targi techniczne. W 1982 roku założył prywatną firmę projektowo wykonawczą działającą w dziedzinie telewizji, telekomunikacji, elektroniki i elektryki. Aktywnie działał na rzecz mieszkańców należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Gronie”, w której od 1990 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Współdziałając z mieszkańcami doprowadził do wybudowania 180 garaży w ramach społecznego komitetu budowy. 

Mieszkańcy Żywca docenili działalność społeczną, prowadzoną na osiedlach żywieckich, wybierając Antoniego Szlagora na radnego II kadencji, pełnił także funkcję Zastępcę Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żywcu. W czasie III kadencji został Przewodniczącym Rady. Za pracę zawodową i społeczną był wielokrotnie honorowany i odznaczany. Wyróżniony został między innymi: „Medalem Pamiątkowym Miasta Żywca”, „Medalem Pamiątkowym Ojca Świętego Jana Pawła II” oraz „Srebrną Odznaką Stowarzyszenia Elektryków Polskich”, w którym działa bardzo aktywnie będąc już II kadencję V-ce Przewodniczącym. Pod jego kierownictwem Rada Miejska podpisała umowy współpracy z Adur District (Anglia) i Gödöllo (Węgry), dokonano kompleksowego remontu dróg i chodników. Przyczynił się również do rozwoju bazy oświatowej, kulturalnej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i sieci ciepłowniczej.

Burmistrz Antoni Szlagor jest współorganizatorem wielu imprez kulturalnych, technicznych i oświatowych. Dużym osiągnięciem było wyremontowanie pomieszczeń dla Rady Miejskiej w Żywcu, aby mając odpowiednie warunki lokalowe i środki techniczne mogła normalnie pracować. Dzięki staraniom Burmistrza, Rada Miejska stworzyła warunki do powrotu na stałe do Żywca Księżnej Marii Krystyny Habsburg. W swojej działalności samorządowej starał się zawsze przede wszystkim widzieć człowieka jego potrzeby i w miarę swoich możliwości nieść mu pomoc w rozwiązywaniu problemów.

Kolejne wybory samorządowe były ponownym dowodem zaufania społecznego. Od listopada 2002 roku pełni zaszczytną funkcję Burmistrza Miasta. Posiada doświadczenie i pomysły na dalszy rozwój Żywca. W najbliższej przyszłości pragnie zająć się dalszą realizacją ciągów komunikacyjnych przebiegających przez miasto, doprowadzeniem sieci kanalizacyjnej i wodociągowej tam gdzie jej jeszcze nie ma oraz restrukturyzacją placówek oświatowo – kulturalnych. Rozpoczął reorganizację Urzędu Miejskiego i podległych jednostek, aby spełnić swoją wyborczą tezę „Burmistrz dla mieszkańców, a nie mieszkańcy dla niego”. 

Antoni Szlagor, Burmistrz Miasta Żywiec

Sukces marek Żywiecczyzny wzorem dla kraju i Europy

Jednym z decydującym elementów sukcesu firm spożywczych na rynku europejskim jestprodukcja żywności i napojów w rejonacho nieskazitelnym środowisku ekologicznym. Zespół Medycznego Centrum Konsumenta opracował Ekologiczną Mapę Polski. Dokument przedstawia zróżnicowanie wybranych parametrów jakości sanitarnej wody, gleby i powietrza oraz demograficznych w układzie 16 województw.Według naukowców jednym z czystszych regionów w Polsce jest Żywiecczyzna z nieskażonymi zasobami wody. 

Najsłynniejszą żywiecką firmą jest Browar. Jest to zakład o wspaniałych tradycjach sięgających 1856 roku. Od samego początku Browar pomyślany był jako nowoczesne przedsiębiorstwoi do dnia dzisiejszego spełnia to zadanie. Od 1991 roku Browar funkcjonuje jakoprywatna spółka akcyjna. W 1994 roku partnerem strategicznym zakładu zostałkoncern Heineken. Dzięki współpracy z holenderską firmą, spółka całkowicie zmieniła oblicze, stając się jednym z najnowocześniejszych browarów na świecie. Oryginalne receptury oraz czysta górska woda decydują w dużej mierze o walorach smakowych i jakościowych żywieckiego browaru, które otrzymało wielemedali i wyróżnień na międzynarodowych i krajowych targach piwa.

Jednym z czołowych producentów tradycyjnych polskich wędlin są Zakłady Mięsne Wojciecha Dobiji. Zakład odpowiada standardom unijnym, produkuje do 300 ton wędlin miesięcznie, zatrudniając ponad 200 osób. Cały przebieg procesu produkcyjnego jest skomputeryzowany, co umożliwia lepszy nadzór, szybsze gromadzenie i przetwarzanie informacji oraz kontrolę jakości na każdym etapie produkcji, dzięki temu tradycyjnie dobre żywieckie wyroby wędliniarskie mają swój niezapomniany smak. Zakład prowadzisieć własnych sklepów i współpracuje z dużymi sieciami handlowymi. Jednym z składników sukcesu firmy jest wykorzystywanie do produkcji czystej górskiej wody. 

Firmą korzystającą z naturalnych surowców jest także producent markowej odzieży „ Runo- Styl”. Właściciele firmy: Grzegorz Widz i Ryszard Sidzina, postanowili zaoferować ubiory , które są niezwykle eleganckie i zgodne z najnowszymi trendami mody ale jednocześnie zachowują swój niepowtarzalny charakter. Wszystkie modele opracowane są z drobiazgową wręcz dbałością o detale, które z jednej strony decydują o końcowym efekcie całości, z drugiej zaś uwzględniają oczekiwania najbardziej nawet wymagających użytkowników. Jako surowca do produkcji swych kurtek, płaszczy, bluz, kamizelek i peleryn Firma "RUNO-STYL" używa wyłącznie tkanin złożonych w 100% z wysokojakościowej wełny owczej - i także ta cecha, poza niepowtarzalnym stylem odróżnia jej ofertę od tego, co proponują inni producenci odzieży. Tkaniny są specjalnie zaprojektowane i  produkowane pod kątem zapotrzebowania. Produkty "RUNO-STYLU" znane są już bardzo dobrze w Polsce, ale również poza jej granicami: w Szwecji, na Litwie i Łotwie, w Estonii, w Czechach i na Słowacji. Przygotowywane są specjalne kolekcje na rynek USA i Kanady, duże zainteresowanie kolekcją "RUNO-STYLU" okazują ostatnio importerzy odzieży z krajów Unii Europejskiej.

Żywiecczyzna jest miejscem, w którym ze względu na czyste środowisko, zasoby naturalne- górską wodę, powstają dziesiątki małych i średnich zakładów produkujących napoje chłodzące, wędliny. Rejon Żywiecczyzny jest jednym z największych w Polsce, producentów oscypków. Jedna z żywieckich firma produkuje znane i cenione na całym świecie cukierki tzw „ krówki”. Od wielu lat miasto Żywiec słynie z smacznego, opartego na tradycyjnych recepturach pieczywa. Do najstarszych piekarni można zaliczyć „Piekarnie Parową Józefa Gałuszki”.

Klient wybierający produkty żywieckich firm, posiada gwarancję wysokiej jakości oraz czystości ekologicznej.

*******************************************************************

Krzysztof Rut, Browar Żywiecki


 

Przedstawiciel grupy założycielskiej stowarzyszenia przedsiębiorców i samorządowców

Koalicja Marek Ziem Górskich w jednoczącej się Europie

Wystąpienia przygotowane na VI - Ekologiczną Konferencję ogólnopolskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Konsumentów nie pozostawiają wątpliwości co do potrzeby wprowadzenia w życie niezwykle słusznych postulatów ochrony środowiska i zdrowia konsumentów. Jesteśmy wdzięczni panu Antoniemu Szlagorowi, burmistrzowi miasta Żywiec, za tyle ciepłych słów poświęconych Browarowi Żywieckiemu. 

Tym łatwiej nam sięgnąć do zaleceń Pana Posła Kazimierza Zarzyckiego skierowanych podczas konferencji prasowej: "Czy Ekologiczna Mapa Polski uratuje polskich wytwórców żywności i napojów?" do tych podmiotów gospodarczych, które korzystając z czystych zasobów wodnych strefy naturalnej woj. śląskiego, powinny czynnie włączyć się w ich ochronę.
 

Rzeczywiście, nikt lepiej od piwowarów nie zna wartości wody zdrowej i bezpiecznej. To woda decyduje o jakości piwa. Codziennie miliony Polek i Polaków wypijają w pubach, restauracjach, barach i w zaciszu domowym ponad 71 tys. hl piwa, stąd jakość wody - podstawowego składnika piwa nie może być obojętna dla zdrowia konsumentów. 

Najłatwiej dostrzegalnym przez konsumenta nośnikiem informacji o produkcie jest marka. Wykreowanie marki, wprowadzenie jej do zbiorowej świadomości konsumentów, a także ochrona marki to wieloletni proces wymagający niezwykle złożonych działań i sporych nakładów. 

Browar Żywiecki z wielkim zainteresowaniem przyjął propozycję dr Zbigniewa Hałata, prezesa Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Konsumentów i założyciela Instytutu Wody wejścia w skład grupy założycielskiej stowarzyszenia przedsiębiorców i samorządowców pod nazwą Koalicja Marek Ziem Górskich.

Jesteśmy przekonani, że nasze doświadczenie w zakresie zarządzania marką będzie bardzo przydatne ambitnym przedsiębiorcom Podhala i Żywiecczyzny do wykreowania ich własnych marek na rynku krajowym, a już niedługo na jednolitym rynku europejskim. Służymy swoim doświadczeniem i rozeznaniem skomplikowanych reguł konkurencji w Europie i świecie. 

Jesteśmy przekonani, że czystość składników produkcji oraz miejsce produkcji będzie jednym z ważniejszych elementów decydujących o wyborze dokonywanym przez konsumenta. Od maja staniemy się częścią EU. We współpracy europejskiej mamy prawo doszukiwać sięowocnej dla wszystkich uczestników dyskusji nad narzędziami ochrony środowiska i wspomagania niełatwej gospodarki na terenie ziem górskich. Tu doświadczenia Austrii, czy Bawariisą nie do przecenienia tak np. dla Polski jak i Słowacji. Nie zapominajmy o funduszach unijnych przeznaczonych do wspierania gospodarki, w tym rozwoju terenów wiejskich na ziemiach górskich. Maksymalne wykorzystanie tych funduszy przez samorządy lokalne, to nie tylko kwestia wolnych środków finansowych, a te biorą się przecież z podatków od rozwijającej się przedsiębiorczości, lecz także problem swobodnego poruszania się w gąszczu pozornie biurokratycznych, a w rzeczywistości antykorupcyjnych zasad przydzielania pomocy unijnej.

Od czegoś trzeba jednak zacząć. Pierwszym krokiem może być powołanie stowarzyszenia przedsiębiorców i samorządowców Podhala i Żywiecczyzny pod nazwą Koalicja Marek Ziem Górskich, zarządzanego przez dwóch prezydentów: jeden do spraw przedsiębiorczości, drugi do spraw samorządności. Proponujemy przy tym, na wzór struktur europejskich, prezydenturę rotacyjną. 

Deklarujemy gotowość przyjęcia na siebie zadania stworzenia i przygotowania inicjatywy w pierwszym, najtrudniejszym okresie działania Koalicji. Współpraca z samorządowcem z Podhala - burmistrzem miasta Nowy Targ - panem Markiem Fryźlewiczem, który, mam nadzieję, przyjmie nasze zaproszenie do podjęcia z nami tego wysiłku, pozwoli nam na stworzenie przedsięwzięcia w najlepszy sposób odpowiadającego na potrzeby całego regionu Podhala i Żywiecczyzny. Jesteśmy zdania, że taka zasada współpracy może być skutecznie rozwijana w kolejnych kadencjach - 30 czerwca 2004 r. prezydenturę do spraw przedsiębiorczości mógłby objąć właściciel Zakładu Produkcji Jogurtu MAGDA w Szaflarach, pan Janusz Kubit, a prezydenturę do spraw samorządności - burmistrz miasta Żywiec, pan Antoni Szlagor. 

Dalszy rozwój spraw będzie zależeć od narastającej - miejmy nadzieję - aktywności koalicji, przynoszącej coraz więcej korzyści właścicielom marek ziem górskich i nabywcom markowych produktów. Proponujemy też, aby na straży zrównoważenia sprzecznych niekiedy interesów stał, na ile mu czas pozwoli, dr Zbigniew Hałat, inicjator i pomysłodawca tych rozwiązań.
 


*******************************************************************

Bogusława Witer, Prezes Akademii Zdrowia i Urody


 

Bogda Witer, wykształcenie: wyższe medyczno-kosmetologiczne (Francja), ekonomiczne - marketing i zarządzanie. (Polska). Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Europejski

Bogusława Witer, Prezes Akademii Zdrowia i Urody

Czego pragnie kobieta - królowa jednolitego wspólnego rynku europejskiego

Współczesna kobieta jest przede wszystkim realistką. Jest wykształcona, aktywna zawodowo i społecznie, jest świadomym i wymagającym konsumentem, lecz jest jednocześnie (jak wykazują badania) w 70% decydentem wkwestii zakupów. Zawsze ma na uwadze dobro rodziny, zwłaszcza dzieci. Nie ogranicza środków nadobra konsumpcyjne mogące wpłynąć na poprawę stanu zdrowia najbliższych, modyfikację diety, poprawę wizerunku męża, czy też własny wygląd.

Jest przez to atrakcyjnym adresatem reklam, promocji i kreowania marki. Kobiety to grupa targetowa – prawie każdej gałęzi przemysłu.

Obsadźmy zatem naszą bohaterkę w realiach współczesnej makro i mikro ekonomi, w realnym świecie „możliwości” czy raczej ich braku.

Polska zajmuje 30-te miejsce w świecie w rankingu największych populacji.

W 2000 r. było nas 38,6 mln., ale już w 2020 r. – nie będziemy mieścili się w pierwszej 30-ce. 

Najniższe wskaźniki płodności są dla nas niekorzystne . Zajmujemy 18 miejsce pod względem średniej liczby dzieci przypadających na jedną kobietę: na jedną statystyczną Polkę przypada1,24 dzieci; na Niemkę 1,29; Afganistankę6,8; Nigeryjkę 8.

W rankingu największych gospodarek świata wg PKB (produkt krajowy brutto) w mld $ gospodarka naszego kraju przedstawia się następująco:

USA 9837,4 mld $, Polska 157,3 mld $, Grecja 112,6 mld $, Portugalia 105,1 mld $, Czechy 50,8 mld $

Zdecydowanie gorzej jest z poziomem życia. Największy PKB na 1 mieszkańca w $ jest w 

Luksemburgu- 43090, następnie w Stanach Zjednoczonych - 34940, w Francji - 21980,

Czechach- 4940, w Polsce- 4080, co daje nam 62 – miejsce. 

Z naszych najbliższych sąsiadów, za nami jest Słowacja z wynikiem - 3540. 

To dziwne zekonomicznego punktu widzenia zjawisko potęguje inne zestawienie: porównanie jakości życia w skali 1:100 (80 > kraje o wysokim poziomie rozwoju ludzkości,

50-79 poziom średni, 50< niski)

Norwegia 93,9; USA 93,4; Francja 92,4; Polska 82,8 – 37 miejsce.

Wytwarzane przez nas dobra, nie są konkurencyjne. Polski nie ma nawet w pierwszej 50-ce. Wyprzedziły nas Czechy (24 miejsce) i Słowacja (37 miejsce). Fakt ten nie może nas dziwić biorąc pod uwagę koszty prowadzenia biznesu. W skali najniższych kosztów - 100pt. mamy 13,1 pt., przy Japonii o wskaźniku 100, Stanach Zjednoczonych 66,3 i Francji 54,4.

Mało wydajemy na badania i rozwój, i tak np. Szwedzi wydają 3,8% PKB; Czesi 1,4% PKB; Polacy 0,7% PKB.

Nie jesteśmy również zbyt kreatywni. Według wskaźnika kreatywności, który jest wynikiem oceny ludzkich umiejętności, struktur rynkowych zachęcających do podejmowania inicjatyw, a także współdziałania pomiędzy sferą biznesu i nauki, Polska zajmuje 43 miejsce, Francja 12 miejsce, USA 2 miejsce.

Natomiast nasze społeczeństwo jest aktywne zawodowo.

W rankingu: najwyższy % populacji aktywnej zawodowo Polska zajmuje 32 (51,4 %) miejsce. Niestety borykamy się z problemem bezrobocia. 10 miejsce- 16,7 %wyznacza nam najwyższy procentowy wskaźnik bezrobocia. Dla przykładu Francja 10 %, co daje jej miejsce 39. 

Wiele do życzenia pozostawia również stan zdrowia Polaków. 

W Polsce na jednego lekarza przypada 435 pacjentów, we Włoszech 169, w Francja 333 pacjentów. 

Niska świadomość społeczeństwa na temat profilaktyki zdrowotnej, brak nawyków pro-zdrowotnych oraz brak środków rządowych nie tylko na prewencję, ale również na leczenie daje nam niechlubne 87 miejsce w rankingu długości życia poszczególnych narodów, przy średniej 67 lat,tuż za nami (88 miejsce) jest Bangladesz-60,7 lat, a daleko przed nami Japonia 88 lat (1sze miejce), Francja 79 lat (10 miejsce).

Z dumą natomiast możemy powiedzieć o naszych menedżerkach. WPolsce mamy liczącą się w świecie grupę przedsiębiorczyń - 34%, podczas gdy w Holandii jest 32,8%, Belgii 24,8, W. Brytanii 24,8, Grecji 19,4, które aktywnie uczestniczą w budowie otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa, w powoływaniu i wzmacnianiu instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw. 

Działania mają na celu zwiększenie konkurencyjności poprzez zapewnienie wysoko wykwalifikowanej kadry oraz promowanie współpracy przedsiębiorstw z sektorem nauki, tworzenie koalicji branżowych, „koalicji marek”. 

Wiele polskich przedsiębiorstw nie spełnia warunków niezbędnych do uzyskiwania przewagi konkurencyjnej:

 • kreowania produktów wytwarzanych przy zastosowaniu nowoczesnych technologii
 • wytwarzania produktów wysokiej jakości popartej odpowiednimi certyfikatami
 • rozwoju systemów logistycznych i dystrybucyjnych zapewniających szybki dostęp do klienta oraz do surowców, materiałów, podzespołów itp.
 • Do rozwoju przedsiębiorczości i wzrostu innowacyjności potrzebne wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, zwłaszcza przemysłu o wysokim tempie wzrostu popytu rynkowego i mającego szanse na opłacalny eksport i wejście do międzynarodowych sieci dystrybucyjnych.
  Jednym z najważniejszych wyzwań przed jakimi stoi Polska przed wejściem do struktur Unii Europejskiej jest dobre przygotowanie do wykorzystania szans związanych z akcesją. 
  Doświadczenia na wspólnym rynku w pierwszych latach mogą mieć decydujące znaczenie dla przyszłości polskich przedsiębiorstw. Efektywne wykorzystanie Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, może przyczynić się do rozwoju regionu, sektora czy firmy.
  Stawia to wielkie wyzwanie przed polskimi kobietami: które chcą nosić najwyższej jakości polskie ubrania i obuwie, kupować polską zdrową żywność, pić polską wodę ze stref ekologicznych, naturalnych, chcą z dumą mówić „zdrowe bo polskie, eleganckie bo polskie itp.”


   

  *******************************************************************

  Cezary Leżeński, Kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu 

  Cezary Leżeński, dr n. hum., absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wydziału Dziennikarstwa UJ. Literat, autor ponad dwudziestu książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych, głównie o tematy przygodowej i historycznej. Dziennikarz, wieloletni redaktor naczelny Kuriera Polskiego oraz miesięcznika „Poland Today” wydawanego w 7 językach w 104 krajach. Podpułkownik rez. Wojska Polskiego. Kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu. Honorowy obywatel państwa Izrael i miasta Nowy Orlean (USA). Laureat wielu odznaczeń i nagród, m.in. Polcul Foundation - nagrody Polonii australijskiej za popieranie niezależnej kultury polskiej. Pomysłodawca projektu Pomnika i Domu Świętego Mikołaja w Rabce Zdroju.

  Antoni Rapacz, Burmistrz Miasta Rabka Zdrój

  Antoni Rapacz, absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, aktualnie pełniący urząd Burmistrza Miasta Rabka Zdrój, Wiceprezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów, członek Komisji ds. BHP w Rolnictwie przy Głównym Inspektorze Pracy. Absolwent licznych szkoleń oraz kursów krajowych i zagranicznych z zakresu agroturystyki, rolnictwa, ochrony środowiska, finansowania i funkcjonowania samorządów lokalnych. Inicjator powołania Fundacji „Dom Świętego Mikołaja w Rabce Zdroju”.

  Cezary Leżeński, Kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu 

  Antoni Rapacz, Burmistrz Miasta Rabka Zdrój

  Projekt Pomnika i Domu polskiego Świętego Mikołaja w Rabce,

  jako atrakcyjna forma promocji Polski i polskich ziem górskich

  Przed kilkoma laty w Międzynarodowej Kapitule Orderu Uśmiechu zrodził się pomysł powołania do życia polskiego Świętego Mikołaja z siedzibą w Rabce. Wzorem Finlandii, gdzie Św. Mikołaj istnieje od lat 60-tych iUSA, gdzie egzystuje od lat trzydziestych, Polska miałaby również swego narodowego Św. Mikołaja, znajdującego się w konkretnym miejscu z rozwiniętym zapleczem, rozdzielającego dary polskim dzieciom, głównie tym najbardziej potrzebującym.

  Mikołaj rabczański i zarazem ogólnopolski odpowiadałby na listy, telefony dzieci, brałby udział w imprezach dla dzieci, patronował rozdzielnictwu darów charytatywnych w formie prezentów mikołajkowych, ale też w szerszym zakresie działań pomocowych na rzecz dzieci.

  Wspólny projekt Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu i władz miasta Rabki spotyka się z życzliwym przyjęciem ze strony dzieci i dorosłych. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Pan Aleksander Kwaśniewski przyjął honorowy patronat nad inicjatywą utworzenia w Rabce Domu polskiego Świętego Mikołaja. 

  Idea realizowane będzie w kilku etapach. Na początku roku 2004 powołana zostanie Fundacja „Dom Świętego Mikołaja”, która czuwać będzie nad budową Pomnika Świętego Mikołaja (odsłonięcie planowane na 1 czerwca 2004). Kolejnym krokiem będzie rychłe uruchomienie Domu i Poczty Świętego Mikołaja i ich stopniowy rozwój związany z powiększaniem infrastruktury i zasięgu oddziaływania.

  Pomysły związane z działalnością Domu polskiego Św. Mikołaja mogą być rozliczne i uzależnione od wielu czynników, przede wszystkim możliwości pozyskiwania środków. W grę wchodzą oczywiście darowizny i wsparcie od donatorów fizycznych i instytucjonalnych oraz prowadzona działalność zarobkowa.

  Dom Św. Mikołaja, będący jednocześnie jego biurem, ulokowany zostanie w przekazanym przez miasto budynku, odpowiednio ucharakteryzowanym w konwencji bajkowej scenerii. Mikołaj urzędować będzie w swoim biurze cały rok, przyjmując gości (głównie odwiedzające Rabkę dzieci), rozdzielając drobne upominki, odpowiadając na listy i telefony. Biuro to obsługiwać będzie sklepik z pamiątkami, wykonywać pamiątkowe zdjęcia, przyjmować zlecenia na występy itp. W okresie mikołajków i Świąt Bożego Narodzenia należałoby zintensyfikować działalność, zatrudniając w tym celu ochotników. 

  Poza wspomnianymi wyżej formami działalnoścido obowiązków Św. Mikołaja z Rabki należeć będzie uczestnictwo w akcjach charytatywnych, służących zdrowiu i wszechstronnemu rozwojowi dzieci, patronowanie im i pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych i rzeczowych. Udział Św. Mikołaja w rozdawnictwie podarków ma także znaczenie psychologiczne. Dzieci biedne obdarowane przez Mikołaja nie czułyby, że są wspierane z litości, lecz przez samego Świętego Mikołaja, który zwykł wszystkich obdarowywać.

  Na podstawie umowy z Pocztą Polską na terenie Domu uruchomiona zostanie Poczta Świętego Mikołaja, wydająca własne karty pocztowe, koperty z nadrukiem, znaczki itp. Ta działalność wspierała by finansowo Fundację a odpowiedzi na listy od dzieci zwolnione były by od pocztowych opłat.

  W pierwszych miesiącach 2004 roku ukaże się książka pt. „Pociągnij za brodę Świętego Mikołaja”, która w sposób przystępny dla dzieci i dorosłych opowiada o tradycjach mikołajkowych w Polsce i na świecie. Udowadnia teżhumorystycznie, iż Święty Mikołaj od zawsze mieszkał na Podhalu.

  Kompleksowo realizowany projekt Pomnika i Domu polskiego Świętego Mikołaja może dostarczać dzieciom wiele radości i korzyści, a Rabce i całemu regionowi przysparzać efektów promocyjnych, stanowiąc osobliwą markę polskich ziem górskich.

  Order Uśmiechu istnieje od roku 1968 roku. Decyzją Sekretarza Generalnego ONZ w 1979 roku Order Uśmiechu uzyskał status międzynarodowy. Jest to jedyne w świecie odznaczenie nadawane dorosłym na wniosek dzieci i w ich imieniu za okazywane im serce, przyjaźń i cierpliwość. Idea powstała w Polsce, ale propozycje wręczania składają także dzieci z innych krajów. W skład Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, rozpatrującego udokumentowane wnioski dzieci, wchodzą ludzie pracujący na rzecz dzieci – pedagodzy, pisarze, dziennikarze, aktorzy, lekarze, instruktorzy harcerscy i inni – w sumie 60 osób z 20 krajów świata. Kawalerami słonecznego odznaczenia zostali m.in. Jan Paweł II, XIV Dalajlama, Matka Teresa z Kalkuty, Steven Spielberg, Peter Ustinov, Królowa Szwecji Sylwia, Astrid Lindgren,, Tove Janson, Jeanne Rowling, Jolanta Kwaśniewska, Irena Kwiatkowska, Wanda Chotomska, Anna Dymna, Janina Ochojska, Majka Jeżowska, Eleni, Aleksander Kwaśniewski, ks. Kard. Franciszek Macharski, ks. Kard. Henryk Gulbinowicz, prof. Zbigniew Religa,, Marek Kotański, Jacek Kuroń, Wiesław Ochman, Ryszard Rynkowski oraz ... ponad 700 innychosób z kilkudziesięciu krajów świata.


   

  *******************************************************************

  Sławomir Wróblewski, Prezes Meetings Management

  Sławomir J. Wróblewski Prezes Biura Konferencji i Doradztwa Turystyki Biznesowej MEETINGS MANAGEMENT, niezależny konsultant, profesjonalny organizator konferencji i kongresów. Autor i wydawca sześciu wydań Katalogu Obiektów i Usług Konferencyjnych „Konferencje w Polsce” (nakład 20.000 egz.). Wydawca internetowego biuletynu informacyjnego „Ambasador Kongresów Polskich”. Współzałożyciel i były prezes Stowarzyszenia „Konferencje i Kongresy w Polsce”. W latach 1997 – 1999 Menedżer Marki Turystyki Biznesowej - ekspert Unii Europejskiej w programie pomocowym Phare TOURIN - odpowiedzialny za rozwój ofert polskiej branży turystycznej w obszarze konferencji i kongresów, targów i wystaw, imprez motywacyjnych (incentive). Organizator ogólnopolskich Targów Obiektów i Usług Konferencyjno-Szkoleniowych Forum Turystyki Biznesowej BTF oraz Europejskiej Akademii Organizatorów Konferencji. Twórca polskiego programu „Ambasadorowie Kongresów Polskich”. W latach 1993-1995 dyrektor Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Chicago, wcześniej - wicekonsul d/s kultury w Konsulacie Generalnym RP w Chicago.

  Sławomir Wróblewski, Prezes Meetings Management

  Doświadczenia w promocji marek na przykładzie turystyki biznesowej

  Autor reprezentuje zespół pięciu menedżerów produktów markowych turystyki polskiej, wdrażających począwszy od 1997 r. zalecenia „Strategii Rozwoju Krajowego Produktu Turystycznego” - opracowania przygotowanego przez ekspertów zagranicznych w ramach programu pomocowego Unii Europejskiej PHARE - TOURIN. W Strategii tej zarekomendowano podjęcie kompleksowych działań, które mają przynieść wzmocnienie pozycji polskiej oferty turystycznej wobec konkurentów na rynku międzynarodowym, umiejętne dostosowanie się do wymogów gospodarki rynkowej, umocnienie znaczenia polskiej turystyki w gospodarce narodowej oraz zwiększanie dochodowości poszczególnych podmiotów branży turystycznej. Przyjęto, że niezbędne będą pewne zmiany organizacyjne w turystyce, stosownie do zmieniających się funkcji poszczególnych struktur, w tym m.in. powołanie Narodowej Organizacji Turystyki, jako forum uzyskiwania consensusu dla wspólnych działań branży, administracji państwowej i samorządowej.

  Strategia ta określa długofalowy rozwój na wiele lat, jest przemyślana i dobrze przygotowana przez fachowców zagranicznych i krajowych. Unia Europejska zapowiedziała wspieranie - także inwestycyjne - jej realizacji. Administracja turystyczna realizować będą jednolitą - na ile możliwe i konieczne - politykę w zakresie rozwijania produktu turystycznego, a więc wspierane będą przede wszystkim te projekty, które mieszczą się w ramach priorytetów Strategii.

  Przypomnijmy je. Wskazano, iż najsilniejsze „obszary markowe” (brand areas) lub inaczej mówiąc „polskie specjalności” (specialties) to: turystyka biznesowa; turystyka miejska i kulturowa; turystyka wiejska; turystyka aktywna, rekreacyjna i specjalnych zainteresowań oraz turystyka przygraniczna i tranzytowa

  Dla ułatwienia wdrażania tak sformułowanej strategii powołano w efekcie konkursu zespół pięciu menedżerów produktów markowych (brand managers). Ich zadaniem jest dbałość, aby polskie oferty w poszczególnych obszarach - polskich specjalnościach - były na możliwie najwyższym poziomie jakości (miały status „produktu markowego”) i tak też były postrzegane przez Klienta. Wówczas turysta, zarówno zagraniczny jak i krajowy, z większym zaufaniem skorzysta z naszych ofert - opatrzonych wszak rekomendacją „produkt markowy”!. I co chyba dla branży najważniejsze, będzie on skłonny wydać więcej niż za produkt „nie-markowy”, gdyż płaci za to, co nie tylko jest rzeczywiście dobre, ale co cieszy się dobra opinią, prestiżem.

  W skrócie przypomnijmy tu teoretyczny koncept produktu markowego. 

  Markowy produkt turystyczny to nie tylko produkt, ale produkt o markowej - a więc wysokiej - jakości. Marka ma zapewnić wysoki standard danego produktu turystycznego (jakość, atrakcyjność), ułatwić jego umiejscowienie wobec innych konkurencyjnych ofert (pozycja) oraz zapewnić zwiększone zainteresowanie daną usługą (marketing i sprzedaż). Koncepcja nadawania statusu markowego sprawdziła się w przypadku wielu produktów - dziś cieszących się światową sławą: dotyczy to zwłaszcza kosmetyków, ubrań (np. firmowe ubiory sportowe), samochodów czy też napojów.

  Główne elementy markowego produktu turystycznego to: 

  nkompletność usługi turystycznej (pakiet ofertowy)

  nprzygotowanie do sprzedaży (opatrzenie ceną, uprzystępnienie)

  nwysoka jakość produktu

  ndostosowanie do potrzeb klienta (zwłaszcza w niszy rynkowej)

  nwykreowanie tożsamości i wyrazistego wizerunku. 

  Widzimy, że element jakości jest jednym z zasadniczych elementów składowych produktu markowego. Jednocześnie - co ciekawe - jakość ta nie ma charakteru bezwzględnego a uzależnia ją od wymogów klienteli z konkretnej niszy rynkowej.

  Proces nadawania charakteru markowego omawiamy tu na przykładzie turystyki biznesowej w Polsce. Turystyka biznesowa to pojęcie zbiorcze obejmujące kongresy; konferencje; targi i wystawy; podróże motywacyjne (incentive travel) oraz przyjazdy w celach służbowych. 

  Najistotniejszą sprawą dla menedżera marki turystyki biznesowej było pozyskanie kooperacji branży turystycznej w Polsce dla zwiększenia wysiłków w celu skoordynowania ofert i doskonalenia (podnoszenia) ich jakości. Okazało się, że kluczem do tej kooperacji była obietnica zwiększonej akwizycji (wzrost zamówień) poprzez aktywną promocję. 

  Poniżej omówione są najważniejsze przedsięwzięcia, które składają się na Plan rozwoju produktu i marketingu polskiej turystyki biznesowej w latach 1998-2000. 

  W pierwszej połowie 1998 roku ukazał się ogólnopolski katalog ofert konferencyjnych. Wypracowano zestaw kryteriów produktu markowego w turystyce konferencyjnej. Udzielana będzie pomoc w doskonaleniu ofert i uzyskaniu rekomendacji przez poszczególne obiekty. Katalog ukazał się w językach polskim, angielskim i niemieckim. Docelowo katalogowi towarzyszyć będzie kasetą video oraz CD-ROM. Przewiduje się powiązanie ofert katalogu z siecią Internet. Ważna będzie aktywna promocja katalogu markowych ofert konferencyjnych, także poprzez nowoczesne media jak Internet i CD.-ROM. 

  Tu ciekawa uwaga odnośnie aspektu jakości. Istotnym problemem w procesie tworzenia produktu markowego w dziedzinie turystyki biznesowej jest brak spójnego systemu określania jakości (kwalifikowania). Istnieją oczywiście wcześniej wypracowane systemy: gwiazdki (określające kategorie ale tylko hoteli), rekomendacje Zrzeszenia Polskich Hoteli, rekomendacje Polskiej Izby Turystyki, w nielicznych przypadkach stosowane są w branży turystycznej certyfikaty wg norm ISO 9000, ostatnio zapowiedziano objęcie obiektów turystycznych systemem Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

  Zwrócić warto uwagę na niejednolity charakter obiektów w sektorze turystyki konferencyjnej i kongresowej. Trudne do pogodzenia w jednym systemie jakości są sale konferencyjne w obiektach hotelowych i jednocześnie sale w obiektach nie hotelowych, ponadto zasadnicze różnice występują pomiędzy obiektami typowo turystycznymi i spoza branży - np. z resortu oświaty czy nauki. W końcu znaczną są różnice w doświadczeniu kadry w obiektach funkcjonujących rynkowo od lat a w obiektach dopiero przestawianych na grę rynkową - np. wcześniej „zamkniętych” obiektach zakładów pracy.

  Wobec powyższych różnic nie było możliwości zagregowanej oceny (np. gwiazdek). Przyjęto, więc inne rozwiązanie - prezentacje szczegółów oferty w postaci pełnostronicowych, wyczerpujących opisów w katalogu „Konferencje w Polsce”. 

  Taka formuła była do zaakceptowania z uwagi na specyfikę turystyki konferencyjno-kongresowej, gdzie okres podejmowania decyzji, selekcji obiektów i negocjacji cenowych jest relatywnie długi, przez co klient nie musi opierać swej decyzji na systemie gwiazdek czy rekomendacji a może sam dokonać analizy oferty (w oparciu o szczegółowe dane w katalogu) a czasem nawet dopełnić oceny poprzez wizję lokalną.

  W 1998 roku po raz pierwszy zorganizowano wspólne narodowe stoisko podczas największych targów turystyki biznesowej w świecie - European Incentive & Business Travel and Meetings Exhibition w Genewie. Wespół z Polish National Tourist Offices (przedstawicielstwa zagraniczne UKFiT) zainicjowano study-tours po Polsce dla zagranicznych partnerów - meeting planners i tour-operatorów a także dziennikarzy.

  Rozpoczęto cykl szkoleń dla profesjonalistów branży konferencyjno-kongresowej pod nazwą Europejska Akademia Organizatorów Konferencji. Formą bieżącego kontaktu z branżą stał się nowy biuletyn informacyjny „Konferencje i kongresy”.

  Pozyskano życzliwą kooperację ponad stu dziennikarzy z prasy, radia i telewizji. 

  W styczniu 1998 roku powołano reprezentację sektora turystyki biznesowej - Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce”. Stowarzyszenie to jest organizacyjną formą wyrażania specyficznych interesów tej części branży, a także wymiany doświadczeń i doskonalenia zawodowego. Deklaracje członkowskie złożyło już ponad 100 osób.

  Wzorem innych krajów uruchomiono program Ambasadorów Konferencji Polskich. Celem jest zachęcenie wybitnych polskich specjalistów - w tym profesorów uniwersyteckich i szefów stowarzyszeń profesjonalnych, aby zachęcali swych zagranicznych kolegów do organizowania w Polsce międzynarodowych konferencji i kongresów. Co roku w grudniu organizowane jest Forum Turystyki Biznesowej.

  W najbliższym czasie rozpocznie też działalność Polskie Centrum Konferencji i Kongresów - nowa firma wyspecjalizowana w doskonaleniu ofert konferencyjnych w kraju, ich promocji na rynku krajowym i rynkach zagranicznych a także akwizycji zleceń.

  Sumując - plan uczynienia z Polski kraju konferencji, kongresów i spotkań międzynarodowych jest ze wszech miar korzystny, w pełni uzasadniony ekonomicznie i dobrze już organizacyjnie przygotowany. Wykorzystane tu będzie dogodne położenie naszego kraju na skrzyżowaniu dróg ze Wschodu na Zachód i z Północy na Południe, tradycyjną polską gościnność i coraz silniejszą infrastrukturę hoteli, sal konferencyjnych i nowoczesnego transportu.

  Dzięki zaoferowaniu przez Menedżera Marki Turystyki Biznesowej racjonalnego planu promocji w latach 1998-99 zdołano już wywołać zjawisko doskonalenia produktu poprzez zwiększenie wysiłków samej branży - gestorów obiektów i wyspecjalizowanych biur podróży - na rzecz podnoszenia jakości ofert, ich pro-rynkowego charakteru i coraz lepszej oprawy promocyjnej.

  Niezbędne będzie sukcesywne zwiększanie zaangażowania branży turystycznej w wypracowywanie programów, ale także i ponoszenie kosztów działań promocyjnych. Rolę forum wypracowywania consensusu pomiędzy branżą, poszczególnymi regionami i administracją państwową ma wypełniać przyszła Narodowa Organizacja Turystyki. Zbyt mało jeszcze wiemy o koncepcji tworzenia tej nowej struktury. Dla branży niezwykle ważny będzie mechanizm dofinansowywania podejmowanych przedsięwzięć - między innymi czytelność kryteriów owych dotacji, jawność i demokratyczność podejmowanych decyzji. 

  Niezwykle trudną sprawą jest zagadnienie przełamywania istniejących stereotypów. Analiza SWOT Polski jako kraju recepcji turystycznej wskazuje następujące elementy:

  Silne strony: centralne położenie, bogata kultura i historia, zróżnicowanie, gościnność, ludzie;

  Słabości: bariery językowe, negatywne stereotypy odnośnie Polski i Polaków (np. kwestia bezpieczeństwa, zanieczyszczenie), relatywnie krótki sezon, niedostatki infrastruktury i kultury obsługi;

  Zagrożenia: odwlekanie decyzji, wyprzedzenie przez konkurencję.

  Powyższe zestawienie daje podstawy do budowania pozytywnego wizerunku kraju, zidentyfikowane silne strony należy rozwijać i stosownie eksponować, jednocześnie świadomie przeciwdziałać stwierdzonym słabościom i zagrożeniom. Jednym z istotnych zaleceń badaczy stereotypów jest zastępowanie istniejących schematów nowymi - a więc w miejsce stereotypu negatywnego wprowadzamy nie tyle prawdziwy czy „obiektywny” obraz, co inny stereotyp tym razem świadomie przerysowany w kierunku ekstremalnie pozytywnym. Oznacza to szczególny wysiłek, bo w konkretnym przypadku Polski w miejsce stereotypu kraju zanieczyszczonego konieczne jest tworzenie stereotypu kraju bardzo dbającego o czystość; w miejsce stereotypu kraju niebezpiecznego konieczność budowania „image” kraju dbającego o bezpieczeństwo gościa itp.

  Zbliżoną kwestią jest stworzenie określonych, stałych mechanizmów przeciwdziałania występującym negatywnym opiniom i szybkiego reagowania na wypadek zagrożeń dla budowanego wizerunku Polski. Przykładem niech będzie niedawna powódź w Polsce, która była niewątpliwie wielkim nieszczęściem i katastrofą, ale objęła bezpośrednio przecież tylko część kraju. Tymczasem anulacje przyjazdów grup zagranicznych dotyczyły i Mazur i Wybrzeża i Tatr, bez merytorycznego uzasadnienia. Niezbędne jest wskazanie efektywnej, profesjonalnej struktury na szczeblu krajowym, której zadaniem będzie zapewnienie szybkiej, racjonalnej i właściwej informacji w celu możliwej ochrony wizerunku Polski wobec potencjalnego turysty.

  Interesującym będzie zapewne, że problem potencjalnej utraty wypracowanego „image” w wyniku sytuacji nieprzewidzianej (kataklizmu lub innego nadzwyczajnego wydarzenia) dostrzegany jest także przez inne kraje świata: temat ten był przedmiotem obrad podczas Zgromadzenia Ogólnego Światowej Organizacji Turystyki (World Tourism Organisation) w Istambule w dniach 17-24.10.1997r.

  Działalność promocyjna jest niezwykle kosztownym przedsięwzięciem. Niezbędne jest oparcie podejmowanych działań na rzetelnych badaniach rynkowych i stałe, konsekwentne monitorowanie zjawisk. Pomimo znacznego postępu w zakresie prowadzenia badań istnieje potrzeba dalszej koordynacji gromadzonych danych np. dla zapewnienia porównywalności danych z różnych rynków, a także zapewniania spójności badań prowadzonych w skali kraju, w poszczególnych regionach, województwach i gminach.

  W końcu - sprawa koordynacji ogólnokrajowej. Nie dopracowaliśmy się jeszcze metod budowania jednolitej promocji całego kraju a nie tylko jego oferty turystycznej. Niewątpliwie możliwa jest dużo bliższa kooperacja z różnymi resortami i podmiotami gospodarczymi z innych dziedzin gospodarki w celu wspólnego, korzystniejszego niż dotychczas angażowania środków posiadanych na cele promocyjne. 
   


   
   


   
   

  KOCHAM GÓRY!
  CZYSTO DZIEWCZĘCY
  KLUB FANEK GÓR
  link

  strona główna stowarzyszenia


  Konferencje ogólnopolskiego
  Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Konsumentów
  ALFABETYCZNY SPIS ZAWARTOŚCI
  STRON INTERNETOWYCH DOMENY HALAT.PL
  DOTYCZĄCYCH OCHRONY ZDROWIA