POLSKIE PRZEPISY SANITARNE
DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW I WYROBÓW
PRZEZNACZONYCH DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ


"Rzeczpospolita", 29.  marca 2003r.

Nie ma zdrowej żywności bez bezpiecznych opakowań

Befsztyk nasączony plastikiem

Minister zdrowia nie określił dotąd substancji, jakie mogą znaleźć się w opakowaniach żywności. Ustawa, która zobowiązuje go do tego, weszła w życie cztery miesiące temu.

Chodzi o ustawę z 6 września 2001 r. o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością, która obowiązuje od 10 listopada 2002 r. Dostosowuje ona nasze prawo do unijnego, pozostaje jednak martwa, gdyż brakuje do niej rozporządzeń wykonawczych. Miały one określić substancje, które wolno stosować przy produkcji tych opakowań, i dopuszczalne limity ich przenikania do żywności. Powinny także uregulować, w jaki sposób Państwowa Inspekcja Sanitarna ma sprawdzać, czy producenci przestrzegają tych wymagań.

 Tymczasem tworzyw sztucznych w opakowaniach żywności jest coraz więcej. M.in. dlatego, że od 1 stycznia 2003 r. obowiązuje rozporządzenie nakazujące, by jaja, mięso, drób, ryby, mleko i przetwory mleczne były sprzedawane w opakowaniach jednostkowych, a w sprzedaży samoobsługowej pieczywo zabezpieczane przed czynnikami zewnętrznym szczelnymi opakowaniami. Inne rozporządzenie (weszło w życie 24 lutego 2003 r.) zakazuje w handlu obwoźnym sprzedaży bez opakowań jednostkowych, m.in mleka i jego przetworów, mięsa, drobiu bitego, przetworów rybnych, pieczywa, ciastek.

 - Im większe zużycie tworzyw sztucznych w kontakcie z żywnością, tym większe ryzyko chorób - mówi dr Zbigniew Hałat, epidemiolog, prezes Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Konsumentów. W tworzywach są setki trucizn, które mogą przenikać do żywności. Chodzi np. o opakowania z polimeru lub kopolimerów chlorku winylu. Stąd konieczne jest egzekwowanie przestrzegania tzw. pozytywnych list substancji, które miał określić minister zdrowia - zaznacza dr Hałat. Wyjaśnia, że substancje z opakowań wytworzonych z pochodnych ropy naftowej najłatwiej przenikają do tłuszczów, mięsa i napojów. Zagrożeni są nawet konsumenci wód mineralnych, a jedyny sygnał ostrzegawczy to owocowy posmak wody ujawniający uwolnienie do niej aldehydu octowego z plastiku butelki.

 W sprawie brakujących rozporządzeń Biuro Prasowe Ministerstwa Zdrowia odesłało nas do Głównego Inspektoratu Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wyjaśniło, że to Inspekcja merytorycznie opracowuje rozporządzenia. W PIS dowiedzieliśmy się, że trwają prace nad rozporządzeniami, które muszą uwzględnić zmienione dyrektywy unijne. Pierwotne wersje rozporządzeń ministerstwo przekazało Inspekcji do poprawki w październiku 2002 r., czyli na miesiąc przed wejściem ustawy w życie.

 Jednocześnie PIS wyjaśnia, że sprawdza opakowania, a na razie gwarancją ich bezpieczeństwa jest atest Państwowego Zakładu Higieny (jednak ustawa atesty zniosła). Natomiast wchodzący na rynek producenci opakowań mogą, jeśli zechcą, przed wszelkimi podejrzeniami zabezpieczyć się ekspertyzą. A jeśli nie zechcą? Dr Hałat mówi o potrzebie zorganizowania systemu kontroli. Wprawdzie prowadzenie specjalistycznych badań w akredytowanych laboratoriach kosztuje, lecz środki na ten cel musi zapewnić państwowy budżet.

Hanna Fedorowicz


 
 
 
Ustawa

z dnia 6 września 2001 r.

o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością

(Dz. U. Nr 128, poz. 1408)

Art. 1. 1. Ustawa określa warunki wytwarzania i przetwarzania materiałów i wyrobów, które w stanie gotowym do użytkowania są przeznaczone do kontaktu z żywnością lub pozostają z nią w kontakcie, oraz warunki wprowadzania do obrotu tych materiałów i wyrobów w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia lub życia człowieka.

2. Przepisów ustawy nie stosuje się do:
1) materiałów pokrywających lub powlekających środki spożywcze, które stanowią część środków spożywczych i mogą być spożywane razem z tymi środkami,

2) materiałów i wyrobów:

a) używanych w instalacjach i urządzeniach wodociągowych oraz w studniach,

b) będących przedmiotami zabytkowymi,

3) materiałów i wyrobów przeznaczonych na eksport do państw niebędących członkami Unii Europejskiej.

Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) materiały i wyroby - materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634), które w stanie gotowym do użytkowania są przeznaczone do kontaktu z żywnością lub pozostają z nią w kontakcie,

2) producent - przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679 i Nr 102, poz. 1115), który wytwarza, przetwarza, sprowadza z zagranicy lub wprowadza do obrotu materiały i wyroby,

3) wprowadzanie do obrotu - oferowanie do nabycia odpłatnie lub nieodpłatnie oraz sprzedaż hurtową lub detaliczną materiałów i wyrobów wytworzonych w kraju lub przywiezionych z zagranicy w celu ich dystrybucji lub użytkowania,

4) żywność - żywność w rozumieniu ustawy, o której mowa w pkt 1.

Art. 3. 1. Materiały i wyroby wprowadzane do obrotu użytkowane w normalnych lub możliwych do przewidzenia warunkach nie mogą powodować:
1) migracji polegającej na przenikaniu substancji z tych materiałów i wyrobów do żywności w ilościach stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia człowieka,

2) zmian w składzie żywności lub zmian powodujących pogorszenie się jej cech organoleptycznych.

2. Materiały i wyroby powinny być wytwarzane lub przetwarzane tak, aby w normalnych lub możliwych do przewidzenia warunkach ich użytkowania spełniały wymagania, o których mowa w ust. 1.

3. W procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów stosuje się substancje dozwolone znajdujące się w wykazach, o których mowa w ust. 5, albo dopuszczone do stosowania na podstawie pozwolenia, o którym mowa w art. 4 ust. 1.

4. Producent jest obowiązany posiadać dokumentację potwierdzającą, że materiały i wyroby spełniają wymagania określone w ustawie.

5. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki oraz ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzeń:

1) wykaz substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, z uwzględnieniem dopuszczalnych limitów migracji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, lub zawartości oraz innych ograniczeń i specyfikacji dla tych substancji, a także sposób sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami,

2) wykaz substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż określone w pkt 1, z uwzględnieniem dopuszczalnych limitów migracji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, lub zawartości oraz innych ograniczeń i specyfikacji dla tych substancji, a także sposób sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami
- uwzględniając substancje objęte wykazem przyjętym przez Komisję Europejską.

Art. 4. 1. Stosowanie w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów substancji innych niż określone w wykazach, o których mowa w art. 3 ust. 5 pkt 1 i 2, zwanych dalej "nowymi substancjami", wymaga uzyskania pozwolenia.

2. Wprowadzanie do obrotu przywiezionych z zagranicy materiałów i wyrobów wytworzonych z udziałem nowych substancji, o których mowa w ust. 1, wymaga uzyskania pozwolenia.

Art. 5. 1. Pozwolenia, o których mowa w art. 4, wydaje na wniosek producenta Główny Inspektor Sanitarny.

2. Wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawierać:

1) imię i nazwisko albo nazwę oraz adres lub siedzibę producenta, a w odniesieniu do materiałów i wyrobów przywiezionych z zagranicy - również nazwę kraju, w którym zostały wytworzone,

2) nazwę i charakterystykę nowej substancji objętej wnioskiem,

3) określenie zastosowania nowej substancji oraz uzasadnienie technologiczne stosowania tej substancji.
3. Do wniosku o wydanie pozwolenia producent jest obowiązany dołączyć:
1) odpis, wyciąg albo zaświadczenie z Krajowego Rejestru Sądowego,

2) dokumentację pozwalającą na ocenę nowej substancji.
4. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, zakres dokumentacji, o której mowa w ust. 3 pkt 2, uwzględniając właściwości fizykochemiczne oraz wyniki badań, a także jednostki naukowe właściwe do wydawania opinii ze względu na przedmiot wniosku, mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia lub życia człowieka.

5. Koszty opinii, o których mowa w ust. 4, ponosi producent ubiegający się o pozwolenie.

Art. 6. 1. Główny Inspektor Sanitarny wydaje pozwolenie, jeżeli stosowanie nowej substancji w materiałach i wyrobach nie spowoduje naruszenia wymagań, o których mowa w art. 3 ust. 1.

2. Główny Inspektor Sanitarny odmawia wydania pozwolenia, jeżeli z dokumentacji, o której mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, wynika, że stosowanie nowej substancji przy wytwarzaniu lub przetwarzaniu materiałów i wyrobów albo wprowadzanie do obrotu tych materiałów i wyrobów mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia człowieka.

3. Wydawanie, odmowa wydania i cofnięcie pozwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Art. 7. Pozwolenie wydaje się na okres 2 lat, jednakże wygasa ono w dniu umieszczenia nowej substancji w wykazie, o którym mowa w art. 3 ust. 5.

Art. 8. 1. Pozwolenie podlega cofnięciu w przypadku, gdy:

1) wniosek o wydanie pozwolenia lub załączona do wniosku dokumentacja zawiera nieprawdziwe dane,

2) producent wprowadza do obrotu materiały i wyroby z naruszeniem warunków określonych w pozwoleniu,

3) producent narusza określone w pozwoleniu warunki stosowania nowej substancji,

4) badania naukowe wykażą, że stosowanie nowych substancji zagraża zdrowiu lub życiu człowieka,

5) Komisja Europejska odmówi umieszczenia nowej substancji w wykazie, o którym mowa w art. 14 ust. 2.
2. Decyzji w sprawie cofnięcia pozwolenia nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
 

Art. 9. Pozwolenie powinno zawierać:
1) imię i nazwisko albo nazwę oraz adres lub siedzibę producenta,

2) nazwę nowej substancji,

3) charakterystykę nowej substancji,

4) określenie warunków stosowania nowej substancji,

5) określenie rodzaju materiałów i wyrobów, do których wytwarzania lub przetwarzania może być używana nowa substancja,

6) określenie sposobu znakowania materiałów i wyrobów zawierających nowe substancje.

Art. 10. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do postępowania w sprawie pozwoleń stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Art. 11. Producent posiadający pozwolenie jest obowiązany poinformować Głównego Inspektora Sanitarnego o wystąpieniu wszelkich zmian i okoliczności, które były podane we wniosku i dokumentacji składanych przy ubieganiu się o wydanie pozwolenia w terminie do 7 dni od ich wystąpienia.

Art. 12. Główny Inspektor Sanitarny prowadzi rejestr wydanych pozwoleń.

Art. 13. O wydaniu i cofnięciu pozwolenia Główny Inspektor Sanitarny powiadamia w terminie do 7 dni ministra właściwego do spraw zdrowia.

Art. 14. 1. O wydaniu oraz cofnięciu pozwolenia minister właściwy do spraw zdrowia zawiadamia Komisję Europejską oraz właściwe organy państw członkowskich Unii Europejskiej w terminie 2 miesięcy od dnia wydania albo cofnięcia pozwolenia. Do zawiadomienia dołącza się kopię pozwolenia.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia na wniosek producenta, złożony za pośrednictwem Głównego Inspektora Sanitarnego, występuje do Komisji Europejskiej o umieszczenie nowej substancji określonej w pozwoleniu, o którym mowa w art. 4 ust. 1, w wykazie substancji dozwolonych do stosowania w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Do wystąpienia dołącza się dokumentację, o której mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2.

Art. 15. 1. Minister właściwy do spraw zdrowia, w razie otrzymania nowych danych wskazujących, że stosowanie substancji, o których mowa w art. 3 ust. 5 lub art. 4, zagraża zdrowiu lub życiu człowieka, w drodze rozporządzenia:

1) zakazuje czasowo lub ogranicza wytwarzanie, przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu materiałów i wyrobów z udziałem takich substancji,

2) nakazuje wycofanie z obrotu materiałów i wyrobów określonych w pkt 1

- w celu zapobiegania ujemnym skutkom dla zdrowia lub życia człowieka.
2. O wydaniu rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, w tym o przyczynach jego wydania, minister właściwy do spraw zdrowia powiadamia niezwłocznie Komisję Europejską i właściwe organy państw członkowskich Unii Europejskiej.

Art. 16. 1. Materiały i wyroby wprowadzane do obrotu powinny być oznakowane, z zastrzeżeniem ust. 3 i 5, zgodnie z przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów.

2. Materiały i wyroby wprowadzane do obrotu podlegają oznakowaniu w formie nadruków, etykiet lub ulotek informacyjnych w sposób widoczny, czytelny i trwały.

3. Oznakowanie powinno zawierać:

1) określenie "do kontaktu z żywnością" lub wskazania określające zastosowanie materiałów i wyrobów lub symbol, którego wzór zawiera załącznik do ustawy,

2) informacje o warunkach użytkowania materiałów i wyrobów, jeżeli jest to niezbędne dla zdrowia lub życia człowieka.

4. Materiały i wyroby wytworzone z zastosowaniem nowych substancji powinny być dodatkowo oznakowane w sposób określony w pozwoleniu.

5. Oznakowanie umieszcza się w odniesieniu do materiałów i wyrobów wprowadzanych do obrotu:

1) detalicznego - w formie nadruku umieszczonego bezpośrednio na materiałach i wyrobach lub na ich opakowaniu albo na etykietach lub ulotkach informacyjnych dołączonych do materiałów i wyrobów,

2) hurtowego - w sposób określony w pkt 1 oraz w dokumentach dołączonych do partii materiałów i wyrobów.

6. Umieszczanie oznakowań, o których mowa w ust. 3 pkt 1, nie jest obowiązkowe w przypadku materiałów i wyrobów, które z istoty i w sposób oczywisty są przeznaczone do kontaktu z żywnością.

Art. 17. W sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia.

Art. 18. 1. Kto wytwarza, przetwarza, sprowadza z zagranicy lub wprowadza do obrotu materiały i wyroby niespełniające wymagań określonych w art. 3 i art. 11 lub oznakowane w sposób nieodpowiadający wymogom, o których mowa w art. 16, podlega karze aresztu albo grzywny.

2. W razie popełnienia wykroczenia, o którym mowa w ust. 1, można orzec o przepadku przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia wykroczenia, jeżeli nawet nie stanowiły własności sprawcy.

3. W przypadku orzeczenia środka karnego, o którym mowa w ust. 2, koszty zniszczenia materiałów i wyrobów określonych w ust. 1 ponosi producent.

Art. 19. Producent materiału lub wyrobu, który uzyskał świadectwo dopuszczenia ich do obrotu wydane przez Państwowy Zakład Higieny na podstawie dotychczasowych przepisów, dostosuje do wymagań określonych w ustawie warunki wytwarzania, przetwarzania i wprowadzania do obrotu materiałów i wyrobów do dnia 31 grudnia 2002 r.

Art. 20. W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 29, poz. 320, Nr 42, poz. 473, Nr 63, poz. 634, Nr 125, poz. 1367, Nr 126, poz. 1382 i Nr 128, poz. 1407) w art. 4 ust. 1 pkt 4, art. 27 ust. 2, art. 29 i art. 36 ust. 3 po użytych w różnych przypadkach wyrazach "przedmioty użytku" dodaje się użyte w różnych przypadkach wyrazy ", materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością".

Art. 21. W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634) w art. 60 skreśla się wyrazy ", z wyjątkiem art. 37 ust. 1 pkt 1 w zakresie dotyczącym przedmiotów użytku nieobjętych niniejszą ustawą".

Art. 22. Traci moc rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o dozorze nad artykułami żywności i przedmiotami użytku (Dz. U. Nr 36, poz. 343, z 1934 r. Nr 110, poz. 977, z 1939 r. Nr 54, poz. 342, z 1946 r. Nr 5, poz. 44, z 1949 r. Nr 42, poz. 311, z 1969 r. Nr 13, poz. 95, z 1970 r. Nr 29, poz. 245 i z 2001 r. Nr 42, poz. 473), z tym że zachowują moc przepisy w części dotyczącej przedmiotów użytku innych niż określone w niniejszej ustawie.

Art. 23. Z dniem przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej przepisu art. 4 ust. 2 nie stosuje się do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej.

Art. 24. Ustawa wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów art. 8 ust. 1 pkt 5, art. 14 i art. 15 ust. 2, które wchodzą w życie z dniem przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.
 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski
Załącznik do ustawy z dnia 6 września 2001 . (poz. 1408)

 
 
COMMISSION DIRECTIVE 2002/72/EC of 6 August 2002
relating to plastic materials and articles 
intended to come into contact with foodstuffs 
(Text with EEA relevance)
EN Official Journal of the European Union 13.2.2003 L 39/1

ANNEX II
LIST OF MONOMERS AND OTHER STARTING SUBSTANCES 
WHICH MAY BE USED IN THE  MANUFACTURE 
OF PLASTIC MATERIALS AND ARTICLES

GENERAL INTRODUCTION

1. This Annex contains the list of monomers or other starting substances. The list includes:
— substances undergoing polymerisation, which includes polycondensation, polyaddition or any other similar process, to manufacture macromolecules,
— natural or synthetic macromolecular substances used in the manufacture of modified macromolecules, if the monomers or the other starting substances required to synthesise them are not included in the list,
— substances used to modify existing natural or synthetic macromolecular substances.
2. The list does not include the salts (including double salts and acid salts) of aluminium, ammonium, calcium, iron, magnesium, potassium, sodium and zinc of the authorised acids, phenols or alcohols which are also authorised.
However, names containing „… acid(s), salts” appear in the lists if the corresponding free acid(s) is (are) not mentioned. In each case the meaning of the term „salts” is „salts of aluminium, ammonium, calcium, iron, magnesium, potassium, sodiumand zinc”.
3. The list also does not include the following substances although they may be present:
(a) substances which could be present in the finished product as:
— impurities in the substances used,
— reaction intermediates,
— decomposition products;
(b) oligomers and natural or synthetic macromolecular substances as well as their mixtures, if the monomers or starting substances required to synthesise themare included in the list;
(c) mixtures of the authorised substances.
The materials and articles which contain the substances indicated under points (a), (b) and (c) shall comply with the requirements stated in Article 2 of Directive 89/109/EEC.
4. Substances shall be of good technical quality as regards the purity criteria.
5. The list contains the following information:
— column 1 (Ref. No): the EEC packaging material reference number of the substances on the list,
— column 2 (CAS No): the CAS (Chemical Abstracts Service) registry number,
— column 3 (Name): the chemical name,
— column 4 (Restrictions and/or specifications): These may include:
— specific migration limit (SML),
— maximum permitted quantity of the substance in the finished material or article (QM),
— maximum permitted quantity of the substance in the finished material or article expressed as mg per 6 dm2 of the surface in contact with foodstuffs (QMA),
— any other restriction specifically mentioned,
— any type of specifications related to the substance or to the polymer.
6. If a substance appearing on the list as an individual compound is also covered by a generic term, the restrictions applying to this substance shall be those indicated for the individual compound.
7. Where there is any inconsistency between the CAS number and the chemical name, the chemical name shall take precedence over the CAS number. If there is an inconsistency between the CAS number reported in EINECS and the CAS Registry, the CAS number in the CAS Registry shall apply.
8. A number of abbreviations or expressions are used in column 4 of the table, the meanings of which are as follows:
DL = Detection limit of the method of analysis;
FP = Finished material or article;
NCO = Isocyanate moiety;
ND = not detectable. For the purpose of this Directive „not detectable” means that the substance should not be detected by a validated method of analysis which should detect it at the detection limit (DL) specified. If such a method does not currently exist, an analytical method with appropriate performance characteristics at the detection limit may be used, pending the development of a validated method;
EN Official Journal of the European Union 13.2.2003 L 39/9
QM = Maximum permitted quantity of the „residual” substance in the material or article;
QM(T) = Maximum permitted quantity of the „residual” substance in the material or article expressed as total of moiety or substance(s) indicated. For the purpose of this Directive the quantity of the substance in the material or article should be determined by a validated method of analysis. If such a method does not
currently exist, an analytical method with appropriate performance characteristics at the specified limit
may be used, pending the development of a validated method;
QMA = Maximum permitted quantity of the „residual” substance in the finished material or article expressed as mg per 6 dm2 of the surface in contact with foodstuffs. For the purpose of this Directive the quantity of the substance in the surface of the material or article should be determined by a validated method of analysis.
If such a method does not currently exist, an analytical method with appropriate performance characteristics at the specified limit may be used, pending the development of a validated method;
QMA(T) = Maximum permitted quantity of the „residual” substance in the material or article expressed as mg of total of moiety or substance(s) indicated per 6 dm2 of the surface in contact with foodstuffs. For the purpose of this Directive the quantity of the substance in the surface of the material or article should be determined by a validated method of analysis. If such a method does not currently exist, an analytical method with appropriate performance characteristics at the specified limit may be used, pending the development of a validated method;
SML = Specific migration limit in food or in food simulant, unless it is specified otherwise. For the purpose of this Directive the specific migration of the substance should be determined by a validated method of analysis. If such a method does not currently exist, an analytical method with appropriate performance characteristics at the specified limit may be used, pending the development of a validated method;
SML(T) = Specific migration limit in food or in food simulant expressed as total of moiety or substance(s) indicated.
For the purpose of this Directive the specific migration of the substances should be determined by a validated method of analysis. If such a method does not currently exist, an analytical method with  appropriate performance characteristics at the specified limit may be used, pending the development of a validated method.
 
 

List of authorised monomers and other starting substances
(1) Ref. (2) No. CAS No (3) Name (4) Restrictions and/or specifications

10030 000514-10-3 Abietic acid
10060 000075-07-0 Acetaldehyde SML(T) = 6 mg/kg (2)
10090 000064-19-7 Acetic acid
10120 000108-05-4 Acetic acid, vinyl ester SML = 12 mg/kg
10150 000108-24-7 Acetic anhydride
10210 000074-86-2 Acetylene
10630 000079-06-1 Acrylamide SML = ND (DL = 0,01 mg/kg)
10660 015214-89-8 2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid SML = 0,05 mg/kg
10690 000079-10-7 Acrylic acid
10750 002495-35-4 Acrylic acid, benzyl ester
10780 000141-32-2 Acrylic acid, n-butyl ester
10810 002998-08-5 Acrylic acid, sec-butyl ester
10840 001663-39-4 Acrylic acid, tert-butyl ester
11000 050976-02-8 Acrylic acid, dicyclopentadienyl ester QMA = 0,05 mg/6 dm2
11245 002156-97-0 Acrylic acid, dodecyl ester SML = 0,05 mg/kg (1)
11470 000140-88-5 Acrylic acid, ethyl ester
11510 000818-61-1 Acrylic acid, hydroxyethyl ester See „Acrylic acid, monoester with ethyleneglycol”
11530 000999-61-1 Acrylic acid, 2-hydroxypropyl ester QMA = 0,05 mg/6 dm2
11590 000106-63-8 Acrylic acid, isobutyl ester
11680 000689-12-3 Acrylic acid, isopropyl ester
11710 000096-33-3 Acrylic acid, methyl ester
11830 000818-61-1 Acrylic acid, monoester with ethyleneglycol
11890 002499-59-4 Acrylic acid, n-octyl ester
11980 000925-60-0 Acrylic acid, propyl ester
12100 000107-13-1 Acrylonitrile SML = ND (DL= 0,020 mg/kg, analytical tolerance included)
12130 000124-04-9 Adipic acid
12265 004074-90-2 Adipic acid, divinyl ester QM = 5 mg/kg in FP. Or use only as comonomer
12280 002035-75-8 Adipic anhydride
12310 Albumin
12340 Albumin, coagulated by formaldehyde
12375 Alcohols, aliphatic, monohydric, saturated, linear, primary (C4-C22)
12670 002855-13-2 1-Amino-3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexane SML = 6 mg/kg
12761 000693-57-2 12-Aminododecanoic acid SML= 0,05 mg/kg
12763 000141-43-5 2-Aminoethanol SML = 0,05 mg/kg. Not for use in polymers contacting foods for which simulant D is laid down in Directive 85/572/EEC and for indirect food contact only, behind the PET layer
12765 084434-12-8 N-(2-Aminoethyl)-beta-alanine, sodium salt SML= 0,05 mg/kg
12788 002432-99-7 11-Aminoundecanoic acid SML= 5 mg/kg
12789 007664-41-7 Ammonia
12820 000123-99-9 Azelaic acid
12970 004196-95-6 Azelaic anhydride
13000 001477-55-0 1,3-Benzenedimethanamine SML= 0,05 mg/kg
13060 004422-95-1 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid trichloride QMA = 0,05 mg/6 dm2 (measured as 3,5-Benzenetricarboxylic acid)
13075 000091-76-9 Benzoguanamine See „2,4-Diamino-6-phenyl-1,3,5-triazine”
13090 000065-85-0 Benzoic acid
13150 000100-51-6 Benzyl alcohol
13180 000498-66-8 Bicyclo[2.2.1]hept-2-ene (=Norbornene) SML= 0,05 mg/kg
13210 001761-71-3 Bis(4-aminocyclohexyl)methane SML= 0,05 mg/kg
13326 000111-46-6 Bis(2-hydroxyethyl)ether See „Diethyleneglycol”
13380 000077-99-6 2,2-Bis(hydroxymethyl)-1-butanol See 1,1,1-Trimethylolpropane”
13390 000105-08-8 1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexane
13395 004767-03-7 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid QMA = 0,05 mg/6 dm2
13480 000080-05-7 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane SML = 3 mg/kg
13510 001675-54-3 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane bis(2,3-epoxypropyl) ether (=BADGE) According to Commission Directive 2002/16/EC of 20 February 2002 on the use of certain epoxy derivatives in materials and articles intended to come into contact with foodstuffs (OJ L 51, 22.2.2002, p. 27)
13530 038103-06-9 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane bis(phthalic anhydride) SML = 0,05 mg/kg
13550 000110-98-5 Bis(hydroxypropyl) ether See „Dipropyleneglycol”
13560 0005124-30-1 Bis(4-isocyanatocyclohexyl)methane See „Dicyclohexylmethane-4,4_diisocyanate”
13600 047465-97-4 3,3-Bis(3-methyl-4-hydroxyphenyl)2-indolinone SML = 1,8 mg/kg
13607 000080-05-7 Bisphenol A See „2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane”
13610 001675-54-3 Bisphenol A bis(2,3-epoxypropyl) ether See „2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane
bis(2,3-epoxypropyl) ether”
13614 038103-06-9 Bisphenol A bis(phthalic anhydride) See „2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane bis(phthalic anhydride)”
13617 000080-09-1 Bisphenol S See „4,4_-Dihydroxydiphenyl sulphone”
13620 010043-35-3 Boric acid SML(T) = 6 mg/kg (23) (expressed as Boron) without prejudice to the provisions of Directive 98/83/EC on water for human consumption (OJ L 330, 5.12.1998, p. 32).
13630 000106-99-0 Butadiene QM = 1 mg/kg in FP or SML = not detectable (DL = 0,020 mg/kg, analytical tolerance included)
13690 000107-88-0 1,3-Butanediol
13720 000110-63-4 1,4-Butanediol SML(T) = 0,05 mg/kg (24)
13780 002425-79-8 1,4-Butanediol bis(2,3-epoxypropyl)ether QM = 1 mg/kg in FP (expressed as
Epoxy group, Mw = 43)
13810 000505-65-7 1,4-Butanediol formal QMA = 0,05 mg/6 dm2
13840 000071-36-3 1-Butanol
13870 000106-98-9 1-Butene
13900 000107-01-7 2-Butene
13932 000598-32-3 3-Buten-2-ol QMA = ND (DL = 0,02 mg/6 dm2) To be used only as a comonomer for the preparation of polymeric additive
14020 000098-54-4 4-tert-Butylphenol SML = 0,05 mg/kg
14110 000123-72-8 Butyraldehyde
14140 000107-92-6 Butyric acid
14170 000106-31-0 Butyric anhydride
14200 000105-60-2 CaprolactamSML(T) = 15mg/kg (5)
14230 002123-24-2 Caprolactam, sodium salt SML(T) = 15 mg/kg (5) (expressed as Caprolactam)
14320 000124-07-2 Caprylic acid
14350 000630-08-0 Carbon monoxide
14380 000075-44-5 Carbonyl chloride QM = 1 mg/kg in FP
14411 008001-79-4 Castor oil
14500 009004-34-6 Cellulose
14530 007782-50-5 Chlorine
14570 000106-89-8 1-Chloro-2,3-epoxypropane See „Epichlorohydrin”
14650 000079-38-9 Chlorotrifluoroethylene QMA = 0,5 mg/6 dm2
14680 000077-92-9 Citric acid
14710 000108-39-4 m-Cresol
14740 000095-48-7 o-Cresol
14770 000106-44-5 p-Cresol
14841 000599-64-4 4-Cumylphenol SML = 0,05 mg/kg
14880 000105-08-8 1,4-Cyclohexanedimethanol See „1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexane”
14950 003173-53-3 Cyclohexyl isocyanate QM(T) = 1 mg/kg (expressed as NCO) (26)
15030 000931-88-4 Cyclooctene SML = 0,05 mg/kg. For use only in polymers contacting foods for which simulant A is laid down in Directive 85/572/EEC
15070 001647-16-1 1,9-Decadiene SML = 0,05 mg/kg
15095 000334-48-5 Decanoic acid
15100 000112-30-1 1-Decanol
15130 000872-05-9 1-Decene SML = 0,05 mg/kg
15250 000110-60-1 1,4-Diaminobutane
15272 000107-15-3 1,2-Diaminoethane See „Ethylenediamine”
15274 000124-09-4 1,6-Diaminohexane See „Hexamethylenediamine”
15310 000091-76-9 2,4-Diamino-6-phenyl-1,3,5-triazine QMA = 5 mg/6 dm2
15370 003236-53-1 1,6-Diamino-2,2,4-trimethylhexane QMA = 5 mg/6 dm2
15400 003236-54-2 1,6-Diamino-2,4,4-trimethylhexane QMA = 5 mg/6 dm2
15565 000106-46-7 1,4-Dichlorobenzene SML = 12 mg/kg
15610 000080-07-9 4,4_-Dichlorodiphenyl sulphone SML = 0,05 mg/kg
15700 005124-30-1 Dicyclohexylmethane-4,4_-diisocyanate QM(T) = 1 mg/kg (expressed as NCO (26)
15760 000111-46-6 Diethyleneglycol SML(T) = 30 mg/kg (3)
15790 000111-40-0 Diethylenetriamine SML = 5 mg/kg
15820 000345-92-6 4,4_-Difluorobenzophenone SML = 0,05 mg/kg
15880 000120-80-9 1,2-Dihydroxybenzene SML = 6 mg/kg
15910 000108-46-3 1,3-Dihydroxybenzene SML = 2,4 mg/kg
15940 000123-31-9 1,4-Dihydroxybenzene SML = 0,6 mg/kg
15970 000611-99-4 4,4_-Dihydroxybenzophenone SML(T) = 6 mg/kg (15)
16000 000092-88-6 4,4_-Dihydroxybiphenyl SML = 6 mg/kg
16090 000080-09-1 4,4_-Dihydroxydiphenyl sulphone SML = 0,05 mg/kg
16150 000108-01-0 Dimethylaminoethanol SML = 18 mg/kg
16240 000091-97-4 3,3_-Dimethyl-4,4_-diisocyanatobiphenyl QM(T) = 1 mg/kg (expressed as NCO) (26)
16360 000576-26-1 2,6-Dimethylphenol SML = 0,05 mg/kg
16390 000126-30-7 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol SML = 0,05 mg/kg
16450 000646-06-0 1,3-Dioxolane SML = 0,05 mg/kg
16480 000126-58-9 Dipentaerythritol
16570 004128-73-8 Diphenylether-4,4_-diisocyanate QM(T) = 1 mg/kg (expressed as NCO) (26)
16600 005873-54-1 Diphenylmethane-2,4_-diisocyanate QM(T) = 1 mg/kg (expressed as NCO) (26)
16630 000101-68-8 Diphenylmethane-4,4_-diisocyanate QM(T) = 1 mg/kg (expressed as NCO) (26)
16650 000127-63-9 Diphenyl sulphone SML(T) = 3 mg/kg (25)
16660 000110-98-5 Dipropyleneglycol
16690 001321-74-0 Divinylbenzene QMA = 0,01 mg/6 dm2 or SML = ND (DL = 0,02 mg/kg, analytical tolerance included) for the sumof divinylbenzene and ethylvinylbenzene and in compliance with the specifications laid down in Annex V
16694 013811-50-2 N,N_-Divinyl-2-imidazolidinone QM = 5 mg/kg in FP
16697 000693-23-2 n-Dodecanedioic acid
16704 000112-41-4 1-Dodecene SML = 0,05 mg/kg
16750 000106-89-8 Epichlorohydrin QM = 1 mg/kg in FP
16780 000064-17-5 Ethanol
16950 000074-85-1 Ethylene
16960 000107-15-3 Ethylenediamine SML = 12 mg/kg
16990 000107-21-1 Ethyleneglycol SML(T) = 30 mg/kg (3)
17005 000151-56-4 Ethyleneneimine SML = ND (DL = 0,01 mg/kg)
17020 000075-21-8 Ethylene oxide QM = 1 mg/kg in FP
17050 000104-76-7 2-Ethyl-1-hexanol SML = 30 mg/kg
17160 000097-53-0 Eugenol SML = ND (DL = 0,02 mg/kg, analytical tolerance included)
17170 061788-47-4 Fatty acids, coco
17200 068308-53-2 Fatty acids, soya
17230 061790-12-3 Fatty acids, tall oil
17260 000050-00-0 Formaldehyde SML(T) = 15 mg/kg (22)
17290 000110-17-8 Fumaric acid
17530 000050-99-7 Glucose
18010 000110-94-1 Glutaric acid
18070 000108-55-4 Glutaric anhydride
18100 000056-81-5 Glycerol
18220 068564-88-5 N-Heptylaminoundecanoic acid SML = 0,05 mg/kg (1)
18250 000115-28-6 Hexachloroendomethylenetetrahydrophthalic acid SML = ND (DL = 0,01 mg/kg)
18280 000115-27-5 Hexachloroendomethylenetetrahydrophthalic anhydride SML = ND (DL = 0,01 mg/kg)
18310 036653-82-4 1-Hexadecanol
18430 000116-15-4 Hexafluoropropylene SML = ND (DL = 0,01 mg/kg)
18460 000124-09-4 Hexamethylenediamine SML = 2,4 mg/kg
18640 000822-06-0 Hexamethylene diisocyanate QM(T) = 1 mg/kg (expressed as NCO) (26)
18670 000100-97-0 Hexamethylenetetramine SML(T) = 15 mg/kg (22) (expressed as Formaldehyde)
18820 000592-41-6 1-Hexene SML = 3 mg/kg
18867 000123-31-9 Hydroquinone See „1,4-Dihydroxybenzene”
18880 000099-96-7 p-Hydroxybenzoic acid
18897 016712-64-4 6-Hydroxy-2-naphthalenecarboxylic acid SML = 0,05 mg/kg
18898 000103-90-2 N-(4-Hydroxyphenyl) acetamide Only to be used in liquid crystals and behind a barrier layer in multilayered plastics
19000 000115-11-7 Isobutene
19060 000109-53-5 Isobutyl vinyl ether QM = 5 mg/kg in FP
19110 004098-71-9 1-Isocyanato-3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexane QM(T) = 1 mg/kg (expressed as NCO) (26)
19150 000121-91-5 Isophthalic acid SML = 5 mg/kg
19210 001459-93-4 Isophthalic acid, dimethyl ester SML = 0,05 mg/kg
19243 000078-79-5 Isoprene See „2-Methyl-1,3-butadiene”
19270 000097-65-4 Itaconic acid
19460 000050-21-5 Lactic acid
19470 000143-07-7 Lauric acid
19480 002146-71-6 Lauric acid, vinyl ester
19490 000947-04-6 LaurolactamSML = 5mg/kg
19510 011132-73-3 Lignocellulose
19540 000110-16-7 Maleic acid SML(T) = 30 mg/kg (4)
19960 000108-31-6 Maleic anhydride SML(T) = 30 mg/kg (4) (expressed as maleic acid)
19975 000108-78-1 Melamine See „2,4,6-triamino-1,3,5-triazine”
19990 000079-39-0 Methacrylamide SML = ND (DL = 0,02 mg/kg, analytical tolerance included)
20020 000079-41-4 Methacrylic acid
20050 000096-05-9 Methacrylic acid, allyl ester SML = 0,05 mg/kg
20080 002495-37-6 Methacrylic acid, benzyl ester
20110 000097-88-1 Methacrylic acid, butyl ester
20140 002998-18-7 Methacrylic acid, sec-butyl ester
20170 000585-07-9 Methacrylic acid, tert-butyl ester
20260 000101-43-9 Methacrylic acid, cyclohexyl ester SML = 0,05 mg/kg
20410 002082-81-7 Methacrylic acid, diester with 1,4-butanediol SML = 0,05 mg/kg
20530 002867-47-2 Methacrylic acid, 2-(dimethylamino)-ethyl ester SML = ND (DL = 0,02 mg/kg, analytical tolerance included)
20590 000106-91-2 Methacrylic acid, 2,3-epoxypropyl ester QMA = 0,02 mg/6 dm2
20890 000097-63-2 Methacrylic acid, ethyl ester
21010 000097-86-9 Methacrylic acid, isobutyl ester
21100 004655-34-9 Methacrylic acid, isopropyl ester
21130 000080-62-6 Methacrylic acid, methyl ester
21190 000868-77-9 Methacrylic acid, monoester with ethyleneglycol
21280 002177-70-0 Methacrylic acid, phenyl ester
21340 002210-28-8 Methacrylic acid, propyl ester
21460 000760-93-0 Methacrylic anhydride
21490 000126-98-7 Methacrylonitrile SML = ND (DL = 0,020 mg/kg, analytical tolerance included)
21520 001561-92-8 Methallylsulphonic acid, sodiumsalt SML = 5mg/kg
21550 000067-56-1 Methanol
21640 000078-79-5 2-Methyl-1,3-butadiene QM = 1 mg/kg in FP or SML = ND (DL = 0,02 mg/kg, analytical tolerance included)
21730 000563-45-1 3-Methyl-1-butene QMA = 0,006 mg/6 dm2. For use only in Polypropylene
21765 106246-33-7 4,4_-Methylenebis(3-chloro-2,6-diethylaniline) QMA = 0,05 mg/6 dm2
21821 000505-65-7 1,4-(Methylenedioxy)butane See „1,4-Butanediol formal”
21940 000924-42-5 N-Methylolacrylamide SML = ND (DL = 0,01 mg/kg)
22150 000691-37-2 4-Methyl-1-pentene SML = 0,02 mg/kg
22331 025513-64-8 Mixture of (40 % w/w) 1,6-diamino-2,2,4-trimethylhexane and (60 % w/w)
1,6-diamino-2,4,4-trimethylhexane QMA = 5 mg/6 dm2
22332 028679-16-5 Mixture of (40 % w/w) 2,2,4-trimethylhexane-1,6-diisocyanate and (60 %
w/w) 2,4,4-trimethylhexane-1,6-diisocyanate QM(T) = 1 mg/kg (expressed as NCO) (26)
22350 000544-63-8 Myristic acid
22360 001141-38-4 2,6-Naphthalenedicarboxylic acid SML = 5 mg/kg
22390 000840-65-3 2,6-Naphthalenedicarboxylic acid, dimethyl ester SML = 0,05 mg/kg
22420 003173-72-6 1,5-Naphthalene diisocyanate QM(T) = 1 mg/kg (expressed as NCO) (26)
22437 000126-30-7 Neopentylglycol See „2,2-Dimethyl-1,3-propanediol”
22450 009004-70-0 Nitrocellulose
22480 000143-08-8 1-Nonanol
22550 000498-66-8 Norbornene See „Bicyclo[2.2.1]hept-2-ene”
22570 000112-96-9 Octadecyl isocyanate QM(T) = 1 mg/kg (expressed as NCO) (26)
22600 000111-87-5 1-Octanol
22660 000111-66-0 1-Octene SML = 15 mg/kg
22763 000112-80-1 Oleic acid
22778 007456-68-0 4,4_-Oxybis(benzenesulphonyl azide) QMA = 0,05 mg/6 dm2
22780 000057-10-3 Palmitic acid
22840 000115-77-5 Pentaerythritol
22870 000071-41-0 1-Pentanol
22900 000109-67-1 1-Pentene SML = 5 mg/kg
22937 001623-05-8 Perfluoropropylperfluorovinyl ether SML = 0,05 mg/kg
22960 000108-95-2 Phenol
23050 000108-45-2 1,3-Phenylenediamine SML = ND (DL = 0,02 mg/kg, analytical tolerance included)
23155 000075-44-5 Phosgene See „Carbonyl chloride”
23170 007664-38-2 Phosphoric acid
23175 000122-52-1 Phosphorous acid, triethyl ester QM = ND (DL = 1 mg/kg in FP)
23187 Phthalic acid See „Terephthalic acid”
23200 000088-99-3 o-Phthalic acid
23230 000131-17-9 Phthalic acid, diallyl ester SML = ND (DL = 0,01 mg/kg)
23380 000085-44-9 Phthalic anhydride
23470 000080-56-8 alpha-Pinene
23500 000127-91-3 beta-Pinene
23547 009016-00-6 063148-62-9 Polydimethylsiloxane (Mw > 6 800) In compliance with the specifications laid down in Annex V
23590 025322-68-3 Polyethyleneglycol
23651 025322-69-4 Polypropyleneglycol
23740 000057-55-6 1,2-Propanediol
23770 000504-63-2 1,3-Propanediol SML = 0,05 mg/kg
23800 000071-23-8 1-Propanol
23830 000067-63-0 2-Propanol
23860 000123-38-6 Propionaldehyde
23890 000079-09-4 Propionic acid
23920 000105-38-4 Propionic acid, vinyl ester SML(T) = 6 mg/kg (2) (expressed as Acetaldehyde)
23950 000123-62-6 Propionic anhydride
23980 000115-07-1 Propylene
24010 000075-56-9 Propylene oxide QM = 1 mg/kg in FP
24051 000120-80-9 Pyrocatechol See „1,2-Dihydroxybenzene”
24057 000089-32-7 Pyromellitic anhydride SML = 0,05 mg/kg (expressed as Pyromellitic acid)
24070 073138-82-6 Resin acids and Rosin acids
24072 000108-46-3 Resorcinol See „1,3-Dihydroxybenzene”
24073 000101-90-6 Resorcinol diglycidyl ether QMA = 0,005 mg/6 dm2. Not for use in polymers contacting foods for which simulant D is laid down in Directive 85/572/EEC and for indirect food contact only, behind the PET layer.
24100 008050-09-7 Rosin
24130 008050-09-7 RosingumSee „Rosin”
24160 008052-10-6 Rosin tall oil
24190 009014-63-5 Rosin wood
24250 009006-04-6 Rubber, natural
24270 000069-72-7 Salicylic acid
24280 000111-20-6 Sebacic acid
24430 002561-88-8 Sebacic anhydride
24475 001313-82-2 Sodiumsulphide
24490 000050-70-4 Sorbitol
24520 008001-22-7 Soybean oil
24540 009005-25-8 Starch, edible
24550 000057-11-4 Stearic acid
24610 000100-42-5 Styrene
24760 026914-43-2 Styrenesuphonic acid SML = 0,05 mg/kg
24820 000110-15-6 Succinic acid
24850 000108-30-5 Succinic anhydride
24880 000057-50-1 Sucrose
24887 006362-79-4 5-Sulphoisophthalic acid, monosodium salt SML = 5 mg/kg
24888 003965-55-7 5-Sulphoisophthalic acid, monosodium salt, dimethyl ester SML = 0,05 mg/kg
24910 000100-21-0 Terephthalic acid SML = 7,5 mg/kg
24940 000100-20-9 Terephthalic acid dichloride SML(T) = 7,5 mg/kg (expressed as Terephthalic acid)
24970 000120-61-6 Terephthalic acid, dimethyl ester
25080 001120-36-1 1-Tetradecene SML = 0,05 mg/kg
25090 000112-60-7 Tetraethyleneglycol
25120 000116-14-3 Tetrafluoroethylene SML = 0,05 mg/kg
25150 000109-99-9 Tetrahydrofuran SML = 0,6 mg/kg
25180 000102-60-3 N,N,N_,N_,-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine
25210 000584-84-9 2,4-Toluene diisocyanate QM(T) = 1 mg/kg (expressed as NCO) (26)
25240 000091-08-7 2,6-Toluene diisocyanate QM(T) = 1 mg/kg (expressed as NCO) (26)
25270 026747-90-0 2,4-Toluene diisocyanate dimer QM(T) = 1 mg/kg (expressed as NCO) (26)
25360 Trialkyl(C5-C15)acetic acid, 2,3-epoxypropyl ester QM = 1 mg/kg in FP (expressed as Epoxy group, Mw = 43)
25380 — Trialkyl acetic acid (C7-C17), vinyl esters (= Vinyl versatate) QMA = 0,05 mg/6 dm2
25385 000102-70-5 Triallyamine In compliance with the specifications laid down in Annex V
25420 000108-78-1 2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine SML = 30 mg/kg
25450 026896-48-0 Tricyclodecanedimethanol SML = 0,05 mg/kg
25510 000112-27-6 Triethyleneglycol
25600 000077-99-6 1,1,1-Trimethylolpropane SML = 6 mg/kg
25840 003290-92-4 1,1,1-Trimethylolpropane trimethacrylate SML = 0,05 mg/kg
25900 000110-88-3 Trioxane SML = 0,05 mg/kg
25910 024800-44-0 Tripropyleneglycol
25927 027955-94-8 1,1,1-Tris(4-hydroxyphenol)ethane QM= 0,5 mg/kg in FP. For use only in
polycarbonates
25960 000057-13-6 Urea
26050 000075-01-4 Vinyl chloride See Council Directive 78/142/EEC
26110 000075-35-4 Vinylidene chloride QM = 5 mg/kg in FP or SML = ND (DL = 0,05 mg/kg)
26140 000075-38-7 Vinylidene fluoride SML = 5 mg/kg
26155 001072-63-5 1-Vinylimidazole QM = 5 mg/kg in FP
26170 003195-78-6 N-Vinyl-N-methylacetamide QM = 2 mg/kg in FP
26320 002768-02-7 Vinyltrimethoxysilane QM = 5 mg/kg in FP
26360 007732-18-5 Water In compliance with Directive 98/83/EC
Section B
List of monomers and other starting substances which may continue to be used pending a decision on inclusion in Section A
10599/90A 061788-89-4 Acids, fatty, unsaturated (C18), dimers, distilled
10599/91 061788-89-4 Acids, fatty, unsaturated (C18), dimers, non-distilled
10599/92A 068783-41-5 Acids, fatty, unsaturated (C18), dimers, hydrogenated, distilled
10599/93 068783-41-5 Acids, fatty, unsaturated (C18), dimers, hydrogenated, non-distilled
11500 000103-11-7 Acrylic acid, 2-ethylhexyl ester
13050 000528-44-9 1,2,4-Benzenetricarboxylic acid See „Trimellitic acid”
14260 000502-44-3 Caprolactone
14800 003724-65-0 Crotonic acid
15730 000077-73-6 Dicyclopentadiene
16210 006864-37-5 3,3_-Dimethyl-4,4_-diaminodicyclohexylmethane
17110 016219-75-3 5-Ethylidenebicyclo[2.2.1]hept-2-ene
18370 000592-45-0 1,4-Hexadiene
18700 000629-11-8 1,6-Hexanediol
21370 010595-80-9 Methacrylic acid, 2-sulphoethyl ester
21400 054276-35-6 Methacrylic acid, sulphopropyl ester
21970 000923-02-4 N-Methylolmethacrylamide
22210 000098-83-9 alpha-Methylstyrene
25540 000528-44-9 Trimellitic acid QM(T) = 5 mg/kg in FP
25550 000552-30-7 Trimellitic anhydride QM(T) = 5 mg/kg in FP (expressed as Trimellitic acid)
26230 000088-12-0 Vinylpyrrolidone
 
 

ANNEX III
INCOMPLETE LIST OF ADDITIVES WHICH MAY BE USED IN THE MANUFACTURE OF PLASTIC MATERIALS AND ARTICLES
GENERAL INTRODUCTION1. This Annex contains the list of:
(a) substances which are incorporated into plastics to achieve a technical effect in the finished product. They are intended to be present in the finished articles;
(b) substances used to provide a suitable medium in which polymerisation occurs (e.g. emulsifiers, surfactants, buffering agents etc.).
The list does not include the substances which directly influence the formation of polymers (e.g. the catalytic system).
2. The list does not include the salts (including double salts and acid salts) of aluminium, ammonium, calcium, iron,
magnesium, potassium, sodium and zinc of the authorised acids, phenols or alcohols which are also authorised.
However, names containing „...acid(s), salts” appear in the lists if the corresponding free acid(s) is (are) not mentioned.
In such cases the meaning of the term „salts” is „salts of aluminium ammonium, calcium, iron, magnesium, potassium, sodium and zinc”.
3. The list does not include the following substances although they may be present:
(a) substances which could be present in the finished product such as:
? impurities in the substances used, 
? reaction intermediates, 
? decomposition products;
(b) mixtures of the authorised substances.
The materials and articles which contain the substances indicated in (a) and (b) shall comply with the requirements stated in article 2 of Directive 89/109/EEC.
4. Substances shall be of good technical quality as regards the purity criteria.
5. The list contains the following information:
— column 1 (Ref. No): the EEC packaging material reference number of the substances on the list,
— column 2 (CAS No): the CAS (Chemical Abstracts Service) registry number,
— column 3 (Name): the chemical name,
— column 4 (Restrictions and/or specifications). These may include:
— specific migration limit (SML),
— maximum permitted quantity of the substance in the finished material or article (QM),
— maximum permitted quantity of the substance in the finished material or article expressed as mg per 6 dm2 of the surface in contact with foodstuffs (QMA),
— any other restriction specifically laid down,
— any type of specification related to the substance or polymer.
6. If a substance appearing on the list as an individual compound is also covered by a generic term, the restrictions applying to this substance shall be those indicated for the individual compound.
7. Where there is any inconsistency between the CAS number and the chemical name, the chemical name shall take precedence over the CAS number. If there is an inconsistency between the CAS number reported in EINECS and the CAS registry, the CAS number in the CAS registry shall apply.

Section A
Incomplete list of additives fully harmonised at Community level

30000 000064-19-7 Acetic acid
30045 000123-86-4 Acetic acid, butyl ester
30080 004180-12-5 Acetic acid, copper salt SML(T) = 30 mg/kg (7) expressed as Copper)
30140 000141-78-6 Acetic acid, ethyl ester
30280 000108-24-7 Acetic anhydride
30295 000067-64-1 Acetone
30370 — Acetylacetic acid, salts
30400 — Acetylated glycerides
30610 — Acids, C2-C24, aliphatic, linear, monocarboxylic from natural oils and fats, and their mono-, di- and triglycerol esters (branched fatty acids at naturally occuring levels are included)
30612 — Acids, C2-C24, aliphatic, linear, monocarboxylic, synthetic and their mono-, di- and triglycerol esters
30960 — Acids, aliph., monocarb. (C6-C22), esters with polyglycerol
31328 — Acids, fatty, fromanim al or vegetable food fats and oils
31530 123968-25-2 Acrylic acid, 2,4-di-tert-pentyl-6-(1-(3,5-di-tert-pentyl-2-hydroxyphenyl) ethyl)phenyl ester
SML = 5 mg/kg
31730 000124-04-9 Adipic acid
33120 — Alcohols, aliph, monoh., sat., linear, primary (C4-C24)
33350 009005-32-7 Alginic acid
33801 — n-Alkyl(C10-C13)benzenesulphonic acid SML = 30 mg/kg
34240 — Alkyl(C10-C20)sulphonic acid, esters with phenols SML = 6 mg/kg. Authorised until 1
January 2002
34281 — Alkyl(C8-C22)sulphuric acids, linear, primary with an even number of carbon atoms
34475 — Aluminum calcium hydroxide phosphite, hydrate
34480 — Aluminium fibers, flakes and powders
34560 021645-51-2 Aluminium hydroxide
34690 011097-59-9 Aluminium magnesium carbonate hydroxide
34720 001344-28-1 Aluminium oxide
35120 013560-49-1 3-Aminocrotonic acid, diester with thiobis (2-hydroxyethyl) ether
35160 006642-31-5 6-Amino-1,3-dimethyluracil SML = 5 mg/kg
35170 000141-43-5 2-Aminoethanol SML = 0,05 mg/kg. Not for use in polymers contacting foods for which simulant D is laid down in Directive 85/572/EEC and for indirect food contact only, behind the PET layer
35284 000111-41-1 N-(2-aminoethyl)ethanolamine SML = 0,05 mg/kg. 
Not for use in polymers contacting foods for which simulant D is laid down in 
Directive 85/572/EEC and for indirect food
contact only, behind the PET layer.
35320 007664-41-7 Ammonia
35440 001214-97-9 Ammonium bromide
35600 001336-21-6 Ammonium hydroxide
35840 000506-30-9 Arachidic acid
35845 007771-44-0 Arachidonic acid
36000 000050-81-7 Ascorbic acid
36080 000137-66-6 Ascorbyl palmitate
36160 010605-09-1 Ascorbyl stearate
36640 000123-77-3 Azodicarbonamide For use only as a blowing agent
36840 012007-55-5 Bariumtetraborate SML(T) = 1 mg/kg expressed as Barium( 12) and SML(T) = 6 mg/kg (23) expressed as Boron) without prejudice to the provisions of Directive 98/83/EC on water for human consumption (OJ L330, 5.12.1998, p. 32).
36880 008012-89-3 Beeswax
36960 003061-75-4 Behenamide
37040 000112-85-6 Behenic acid
37280 001302-78-9 Bentonite
37360 000100-52-7 Benzaldehyde In compliance with note 9 in Annex VI
37600 000065-85-0 Benzoic acid
37680 000136-60-7 Benzoic acid, butyl ester
37840 000093-89-0 Benzoic acid, ethyl ester
38080 000093-58-3 Benzoic acid, methyl ester
38160 002315-68-6 Benzoic acid, propyl ester
38320 005242-49-9 4-(2-Benzoxazolyl)-4'-(5-methyl-2-benzoxazolyl)stilbene In compliance with the specifications laid down in Annex V 
38510 136504-96-6 1,2-Bis(3-aminopropyl)ethylenediamine, polymer with N-butyl-2,2,6,6-tetramethyl-
4-piperidinamine and 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine SML = 5 mg/kg
38515 001533-45-5 4,4'-Bis(2-benzoxazolyl)stilbene SML = 0,05 mg/kg (1)
38810 080693-00-1 Bis(2,6-di-tert-butyl-4-methylphenyl)pentaerythritol diphosphite SML = 5 mg/kg (sum of phosphite and phosphate)
38840 154862-43-8 Bis(2,4-dicumylphenyl)pentaerythritol-diphosphite 
SML = 5 mg/kg (as sum of the substance itself, its oxidised formbis(2,4-dicum ylphenyl) pentaerythritol-phosphate and its hydrolysis product (2,4-dicumylphenol)).
38879 135861-56-2 Bis(3,4-dimethylbenzylidene)sorbitol
38950 079072-96-1 Bis(4-ethylbenzylidene)sorbitol
39200 006200-40-4 Bis(2-hydroxyethyl)-2-hydroxypropyl-3-(dodecyloxy)methylammonium chloride
SML = 1,8 mg/kg
39815 182121-12-6 9,9-Bis(methoxymethyl)fluorene QMA = 0,05 mg/6 dm2
39890 087826-41-3
069158-41-4
054686-97-4
081541-12-0 
Bis(methylbenzylidene)sorbitol
39925 129228-21-3 3,3-Bis(methoxymethyl)-2,5-dimethylhexane SML = 0,05 mg/kg
40120 068951-50-8 Bis(polyethyleneglycol)hydroxymethylphosphonate SML = 0,6 mg/kg
40320 010043-35-3 Boric acid SML(T) = 6 mg/kg (23) (expressed as Boron) without prejudice to the provisions of Directive 98/83/EC on water for human consumption (OJ L 330, 5.12.1998, p.32).
40400 010043-11-5 Boron nitride
40570 000106-97-8 Butane
40580 000110-63-4 1,4-Butanediol SML(T) = 0,05 mg/kg (24)
41040 005743-36-2 Calciumbutyrate
41120 010043-52-4 Calciumchloride
41280 001305-62-0 Calciumhydroxide
41520 001305-78-8 Calciumoxide
41600 012004-14-7
037293-22-4
Calciumsulphoalum inate
41680 000076-22-2 Camphor In compliance with note 9 in Annex VI
41760 008006-44-8 Candelilla wax
41840 000105-60-2 CaprolactamSML(T) = 15mg/kg (5)
41960 000124-07-2 Caprylic acid
42160 000124-38-9 Carbon dioxide
42320 007492-68-4 Carbonic acid, copper salt SML(T) = 30 mg/kg (7) (expressed as Copper)
42500 — Carbonic acid, salts
42640 009000-11-7 Carboxymethylcellulose
42720 008015-86-9 Carnauba wax
42800 009000-71-9 Casein
42960 064147-40-6 Castor oil, dehydrated
43200 — Castor oil, mono- and diglycerides
43280 009004-34-6 Cellulose
43300 009004-36-8 Cellulose acetate butyrate
43360 068442-85-3 Cellulose, regenerated
43440 008001-75-0 Ceresin
43515 — Chlorides of choline esters of coconut oil fatty acids QMA = 0,9 mg/6 dm2
44160 000077-92-9 Citric acid
44640 000077-93-0 Citric acid, triethyl ester
45195 007787-70-4 Copper bromide SML(T) = 30 mg/kg (7) (expressed as Copper)
45200 001335-23-5 Copper iodide SML(T) = 30 mg/kg (7) (expressed as Copper) and SML = 1 mg/kg (11) (expressed as Iodine)
45280 — Cotton fibers
45450 068610-51-5 p-Cresol-dicyclopentadiene - isobutylene, copolymer SML = 0,05 mg/kg
45560 014464-46-1 Cristobalite
45760 000108-91-8 Cyclohexylamine
45920 009000-16-2 Dammar
45940 000334-48-5 n-Decanoic acid
46070 010016-20-3 alpha-Dextrin
46080 007585-39-9 beta-Dextrin
46375 061790-53-2 Diatomaceous earth
46380 068855-54-9 Diatomaceous earth, soda ash flux-calcined
46480 032647-67-9 Dibenzylidene sorbitol
46790 004221-80-1 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoic acid, 2,4-di-tert-butylphenyl ester
46800 067845-93-6 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoic acid, hexadecyl ester
46870 003135-18-0 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzylphosphonic acid, dioctadecyl ester
46880 065140-91-2 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzylphosphonic acid, monoethyl ester, calcium salt
SML = 6 mg/kg
47210 026427-07-6 Dibutylthiostannoic acid polymer [= Thiobis(butyl-tin sulphide), polymer] In compliance with the specifications laid down in Annex V.
47440 000461-58-5 Dicyanodiamide
47540 027458-90-8 Di-tert-dodecyl disulphide SML = 0,05 mg/kg
47680 000111-46-6 Diethyleneglycol SML(T) = 30 mg/kg (3)
48460 000075-37-6 1,1-Difluoroethane
48620 000123-31-9 1,4-Dihydroxybenzene SML = 0,6 mg/kg
48720 000611-99-4 4,4'-Dihydroxybenzophenone SML(T) = 6 mg/kg (15)
49485 134701-20-5 2,4-Dimethyl-6-(1-methylpentadecyl)phenol SML = 1 mg/kg
49540 000067-68-5 Dimethyl sulphoxide
51200 000126-58-9 Dipentaerythritol
51700 147315-50-2 2-(4,6-Diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-5-(hexyloxy)phenol SML = 0,05 mg/kg
51760 025265-71-8
000110-98-5
Dipropyleneglycol
52640 016389-88-1 Dolomite
52645 010436-08-5 cis-11-Eicosenamide
52720 000112-84-5 Erucamide
52730 000112-86-7 Erucic acid
52800 000064-17-5 Ethanol
53270 037205-99-5 Ethylcarboxymethylcellulose
53280 009004-57-3 Ethylcellulose
53360 000110-31-6 N,N'-Ethylenebisoleamide
53440 005518-18-3 N,N'-Ethylenebispalmitamide
53520 000110-30-5 N,N'-Ethylenebisstearamide
53600 000060-00-4 Ethylenediaminetetraacetic acid
53610 054453-03-1 Ethylenediaminetetraacetic acid, copper salt 
SML(T) = 30 mg/kg (7) (expressed as Copper)
53650 000107-21-1 Ethyleneglycol SML(T) = 30 mg/kg (3)
54005 005136-44-7 Ethylene-N-palmitamide-N'-stearamide
54260 009004-58-4 Ethylhydroxyethylcellulose
54270 — Ethylhydroxymethylcellulose
54280 — Ethylhydroxypropylcellulose
54300 118337-09-0 2,2'-Ethylidenebis(4,6-di-tert-butylphenyl) fluorophosphonite 
SML = 6 mg/kg
54450 — Fats and oils, fromanim al or vegetable food sources
54480 — Fats and oils, hydrogenated, fromanim al or vegetable food sources
54930 025359-91-5 Formaldehyde-1-naphthol, copolymer [=poly(1-hydroxynaphthylmethane)] SML = 0,05 mg/kg
55040 000064-18-6 Formic acid
55120 000110-17-8 Fumaric acid
55190 029204-02-2 Gadoleic acid
55440 009000-70-8 Gelatin
55520 — Glass fibers
55600 — Glass microballs
55680 000110-94-1 Glutaric acid
55920 000056-81-5 Glycerol
56020 099880-64-5 Glycerol dibehenate
56360 — Glycerol, esters with acetic acid
56486 — Glycerol, esters with acids, aliph., sat., linear, with an even number of carbon atoms (C14-C18) and with acids, aliph., unsat., linear, with an even number of carbon atoms (C16-C18)
56487 — Glycerol, esters with butyric acid
56490 — Glycerol, esters with erucic acid
56495 — Glycerol, esters with 12-hydroxystearic acid
56500 — Glycerol, esters with lauric acid
56510 — Glycerol, esters with linoleic acid
56520 — Glycerol, esters with myristic acid
56540 — Glycerol, esters with oleic acid
56550 — Glycerol, esters with palmitic acid
56565 — Glycerol, esters with nonanoic acid
56570 — Glycerol, esters with propionic acid
56580 — Glycerol, esters with ricinoleic acid
56585 — Glycerol, esters with stearic acid
56610 030233-64-8 Glycerol monobehenate
56720 026402-23-3 Glycerol monohexanoate
56800 030899-62-8 Glycerol monolaurate diacetate
56880 026402-26-6 Glycerol monooctanoate
57040 — Glycerol monooleate, ester with ascorbic acid
57120 — Glycerol monooleate, ester with citric acid
57200 — Glycerol monopalmitate, ester with ascorbic acid
57280 — Glycerol monopalmitate, ester with citric acid
57600 — Glycerol monostearate, ester with ascorbic acid
57680 — Glycerol monostearate, ester with citric acid
57800 018641-57-1 Glycerol tribehenate
57920 000620-67-7 Glycerol triheptanoate
58300 — Glycine, salts
58320 007782-42-5 Graphite
58400 009000-30-0 Guar gum
58480 009000-01-5 Gumarabic
58720 000111-14-8 Heptanoic acid
59360 000142-62-1 Hexanoic acid
59760 019569-21-2 Huntite
59990 007647-01-0 Hydrochloric acid
60030 012072-90-1 Hydromagnesite
60080 012304-65-3 Hydrotalcite
60160 000120-47-8 4-Hydroxybenzoic acid, ethyl ester
60180 004191-73-5 4-Hydroxybenzoic acid, isopropyl ester
60200 000099-76-3 4-Hydroxybenzoic acid, methyl ester
60240 000094-13-3 4-Hydroxybenzoic acid, propyl ester
60480 003864-99-1 2-(2'-Hydroxy-3,5'-di-tert-butylphenyl)-5-chlorobenzotriazole SML(T) = 30 mg/kg (19)
60560 009004-62-0 Hydroxyethylcellulose
60880 009032-42-2 Hydroxyethylmethylcellulose
61120 009005-27-0 Hydroxyethyl starch
61390 037353-59-6 Hydroxymethylcellulose
61680 009004-64-2 Hydroxypropylcellulose
61800 009049-76-7 Hydroxypropyl starch
61840 000106-14-9 12-Hydroxystearic acid
62140 006303-21-5 Hypophosphorous acid
62240 001332-37-2 Iron oxide
62450 000078-78-4 Isopentane
62640 008001-39-6 Japan wax
62720 001332-58-7 Kaolin
62800 — Kaolin, calcined
62960 000050-21-5 Lactic acid
63040 000138-22-7 Lactic acid, butyl ester
63280 000143-07-7 Lauric acid
63760 008002-43-5 Lecithin
63840 000123-76-2 Levulinic acid
63920 000557-59-5 Lignoceric acid
64015 000060-33-3 Linoleic acid
64150 028290-79-1 Linolenic acid
64500 — Lysine, salts
64640 001309-42-8 Magnesiumhydroxide
64720 001309-48-4 Magnesiumoxide
64800 00110-16-7 Maleic acid SML(T) = 30 mg/kg (4)
65020 006915-15-7 Malic acid
65040 000141-82-2 Malonic acid
65520 000087-78-5 Mannitol
65920 066822-60-4 N-Methacryloyloxyethyl-N,N-dimethyl-N-carboxymethylammonium chloride, sodium salt -octadecyl methacrylate-ethyl methacrylate-cyclohexyl methacrylate-N-vinyl-2-pyrrolidone, copolymers
66200 037206-01-2 Methylcarboxymethylcellulose
66240 009004-67-5 Methylcellulose
66560 004066-02-8 2,2'-Methylenebis(4-methyl-6-cyclohexylphenol) SML(T) = 3 mg/kg (6)
66580 000077-62-3 2,2'-Methylenebis(4-methyl-6-(1-methylcyclohexyl)phenol) SML(T) = 3 mg/kg (6)
66640 009004-59-5 Methylethylcellulose
66695 — Methylhydroxymethylcellulose
66700 009004-65-3 Methylhydroxypropylcellulose
66755 002682-20-4 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one SML = ND (DL = 0,02 mg/kg, analytical tolerance included)
67120 012001-26-2 Mica
67170 — Mixture of (80 to 100 % w/w) 5,7-di-tert-butyl-3-(3,4-dimethylphenyl)-2(3H)-benzofuranone and (0 to 20 % w/w)5,7-di-tert-butyl-3-(2,3-dimethylphenyl)-2(3H)-benzofuranone SML = 5 mg/kg
67180 — Mixture of (50 % w/w) phthalic acid, n-decyl n-octyl ester, (25 % w/w) phthalic acid di-n-decyl ester, and (25 % w/w) phthalic acid di-n-decyl ester, and (25 % w/w) phthalic acid di-n-octyl ester
SML = 5 mg/kg (1)
67200 001317-33-5 Molybdenumdisulphide
67840 — Montanic acids and/or their esters with ethyleneglycol and/or with 1,3-butanediol and/or with glycerol
67850 008002-53-7 Montan wax
67891 000544-63-8 Myristic acid
68040 003333-62-8 7-[2H-Naphtho-(1,2-D)triazol-2-yl]-3-phenylcoumarin
68125 037244-96-5 Nepheline syenite
68145 080410-33-9 2,2',2"-Nitrilo(triethyl tris(3,3',5,5'-tetra-tert-butyl-1,1'-bi-phenyl-2,2'-diyl)phosphite)
SML =5 mg/kg (sum of phosphite and phosphate)
68960 000301-02-0 Oleamide
69040 000112-80-1 Oleic acid
69760 000143-28-2 Oleyl alcohol
70000 070331-94-1 2,2'-Oxamidobis[ethyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-propionate]
70240 012198-93-5 Ozokerite
70400 000057-10-3 Palmitic acid
71020 000373-49-9 Palmitoleic acid
71440 009000-69-5 Pectin
71600 000115-77-5 Pentaerythritol
71635 025151-96-6 Pentaerythritol dioleate SML = 0,05 mg/kg. Not for use in polymers contacting foods for which simulant D is laid down in Directive 85/572/EEC
71670 178671-58-4 Pentaerythritol tetrakis (2-cyano-3,3-diphenylacrylate) SML = 0,05 mg/kg
71680 006683-19-8 Pentaerythritol tetrakis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-propionate]
71720 000109-66-0 Pentane
72640 007664-38-2 Phosphoric acid
73160 — Phosphoric acid, mono- and di-n-alkyl (C16 and C18) esters SML = 0,05 mg/kg
73720 000115-96-8 Phosphoric acid, trichloroethyl ester SML = ND (DL = 0,02 mg/kg, analytical
tolerance included)
74010 145650-60-8 Phosphorous acid, bis(2,4-di-tert-butyl-6-methylphenyl) ethyl ester SML =5 mg/kg (sum of phosphite and phosphate)
74240 031570-04-4 Phosphorous acid, tris(2,4-di-tert-butylphenyl)ester
74480 000088-99-3 o-Phthalic acid
76320 000085-44-9 Phthalic anhydride
76721 009016-00-6
063148-62-9
Polydimethylsiloxane (Mw > 6800) In compliance with the specifications laid down in Annex V
76730 — Polydimethylsiloxane, gamma-hydroxypropylated SML = 6 mg/kg
76865 — Polyesters of 1,2-propanediol and/or 1,3- and/or 1,4-butanediol and/or polypropyleneglycol with adipic acid, also end-capped with acetic acid or fatty acids C10-C18 or n-octanol and/or n-decanol
SML = 30 mg/kg
76960 025322-68-3 Polyethyleneglycol
77600 061788-85-0 Polyethyleneglycol ester of hydrogenated castor oil
77702 — Polyethyleneglycol esters of aliph. monocarb. acids (C6-C22) and their ammonium and sodium sulphates
77895 068439-49-6 Polyethyleneglycol(EO = 2-6) monoalkyl (C16-C18) ether 
SML = 0,05 mg/kg
79040 009005-64-5 Polyethyleneglycol sorbitan monolaurate
79120 009005-65-6 Polyethyleneglycol sorbitan monooleate
79200 009005-66-7 Polyethyleneglycol sorbitan monopalmitate
79280 009005-67-8 Polyethyleneglycol sorbitan monostearate
79360 009005-70-3 Polyethyleneglycol sorbitan trioleate
79440 009005-71-4 Polyethyleneglycol sorbitan tristearate
80240 029894-35-7 Polyglycerol ricinoleate
80640 — Polyoxyalkyl (C2-C4) dimethylpolysiloxane
80720 008017-16-1 Polyphosphoric acids
80800 025322-69-4 Polypropyleneglycol
81220 192268-64-7 Poly-[[6-[N-(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-n-butylamino]-1,3,5-triazine-
2,4-diyl][(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)imino]-1,6-hexanediyl-
[(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)imino]]-alpha-[N,N,N',N'-tetrabutyl-N"-
(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-N"-[6-(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinylamino)
-hexyl]-[1,3,5-triazine-2,4,6-triamine]-omega-N,N,N',N'-tetrabutyl-1,3,5-triazine-
2,4-diamine] SML = 5 mg/kg
81515 087189-25-1 Poly(zinc glycerolate)
81520 007758-02-3 Potassiumbrom ide
81600 001310-58-3 Potassiumhydroxide
81760 — Powders, flakes and fibres of brass, bronze, copper, stainless steel, tin and alloys of copper, tin and iron SML(T) = 30 mg/kg (7) (expressed as Copper); SML = 48 mg/kg (expressed as Iron)
81840 000057-55-6 1,2-Propanediol
81882 000067-63-0 2-Propanol
82000 000079-09-4 Propionic acid
82080 009005-37-2 1,2-Propyleneglycol alginate
82240 022788-19-8 1,2-Propyleneglycol dilaurate
82400 000105-62-4 1,2-Propyleneglycol dioleate
82560 033587-20-1 1,2-Propyleneglycol dipalmitate
82720 006182-11-2 1,2-Propyleneglycol distearate
82800 027194-74-7 1,2-Propyleneglycol monolaurate
82960 001330-80-9 1,2-Propyleneglycol monooleate
83120 029013-28-3 1,2-Propyleneglycol monopalmitate
83300 001323-39-3 1,2-Propyleneglycol monostearate
83320 — Propylhydroxyethylcellulose
83325 — Propylhydroxymethylcellulose
83330 — Propylhydroxypropylcellulose
83440 002466-09-3 Pyrophosphoric acid
83455 013445-56-2 Pyrophosphorous acid
83460 012269-78-2 Pyrophyllite
83470 014808-60-7 Quartz
83599 068442-12-6 Reaction products of oleic acid, 2-mercaptoethyl ester, with dichlorodimethyltin,
sodiumsulphide and trichloromethyltin SML(T) = 0,18 mg/kg (16) (expressed as Tin)
83610 073138-82-6 Resin acids and Rosin acids
83840 008050-09-7 Rosin
84000 008050-31-5 Rosin, ester with glycerol
84080 008050-26-8 Rosin, ester with pentaerythritol
84210 065997-06-0 Rosin, hydrogenated
84240 065997-13-9 Rosin, hydrogenated, ester with glycerol
84320 008050-15-5 Rosin, hydrogenated, ester with methanol
84400 064365-17-9 Rosin, hydrogenated, ester with pentaerythritol
84560 009006-04-6 Rubber, natural
84640 000069-72-7 Salicylic acid
85360 000109-43-3 Sebacic acid, dibutyl ester
85600 — Silicates, natural
85610 — Silicates, natural, silanated (with the exception of asbestos)
85680 001343-98-2 Silicic acid
85840 053320-86-8 Silicic acid, lithiumm agnesiumsodiumsalt SML(T) = 0,6 mg/kg (8) (expressed as Lithium)
86000 — Silicic acid, silylated
86160 000409-21-2 Silicon carbide
86240 007631-86-9 Silicon dioxide
86285 — Silicon dioxide, silanated
86560 007647-15-6 Sodiumbrom ide
86720 001310-73-2 Sodiumhydroxide
87040 001330-43-4 Sodiumtetraborate SML(T) = 6 mg/kg (23) (expressed as Boron) without prejudice to the provisions of Directive 98/83/EC on water for human consumption (OJ L 330, 5.12.1998, p.32).
87200 000110-44-1 Sorbic acid
87280 029116-98-1 Sorbitan dioleate
87520 062568-11-0 Sorbitan monobehenate
87600 001338-39-2 Sorbitan monolaurate
87680 001338-43-8 Sorbitan monooleate
87760 026266-57-9 Sorbitan monopalmitate
87840 001338-41-6 Sorbitan monostearate
87920 061752-68-9 Sorbitan tetrastearate
88080 026266-58-0 Sorbitan trioleate
88160 054140-20-4 Sorbitan tripalmitate
88240 026658-19-5 Sorbitan tristearate
88320 000050-70-4 Sorbitol
88600 026836-47-5 Sorbitol monostearate
88640 008013-07-8 Soybean oil, epoxidised In compliance with the specifications laid down in Annex V
88800 009005-25-8 Starch, edible
88880 068412-29-3 Starch, hydrolysed
88960 000124-26-5 Stearamide
89040 000057-11-4 Stearic acid
89200 007617-31-4 Stearic acid, copper salt SML(T) = 30 mg/kg (7) (expressed as Copper)
89440 — Stearic acid, esters with ethyleneglycol SML(T) = 30 mg/kg (3)
90720 058446-52-9 Stearoylbenzoylmethane
90800 005793-94-2 Stearoyl-2-lactylic acid, calciumsalt
90960 000110-15-6 Succinic acid
91200 000126-13-6 Sucrose acetate isobutyrate
91360 000126-14-7 Sucrose octaacetate
91840 007704-34-9 Sulphur
91920 007664-93-9 Sulphuric acid
92030 010124-44-4 Sulphuric acid, copper salt SML(T) = 30 mg/kg (7) 
(expressed as Copper)
92080 014807-96-6 Talc
92150 001401-55-4 Tannic acids According to the JECFA specifications
92160 000087-69-4 Tartaric acid
92195 — Taurine, salts
92205 057569-40-1 Terephthalic acid, diester with 2,2'-methylenebis(4-methyl-6-tert-butylphenol)
92350 000112-60-7 Tetraethyleneglycol
92640 000102-60-3 N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine
92700 078301-43-6 2,2,4,4-Tetramethyl-20-(2,3-epoxypropyl)-7-oxa-3,20-diazadispiro-[5.1.11.2]
-heneicosan-21-one, polymer SML = 5 mg/kg
92930 120218-34-0 Thiodiethanolbis(5-methoxycarbonyl-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3-carboxylate) SML = 6 mg/kg
93440 013463-67-7 Titaniumdioxide
93520 000059-02-9
010191-41-0
alpha-Tocopherol
93680 009000-65-1 Tragacanth gum
93720 000108-78-1 2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine SML = 30 mg/kg
94320 000112-27-6 Triethyleneglycol
94960 000077-99-6 1,1,1-Trimethylolpropane SML = 6 mg/kg
95200 001709-70-2 1,3,5-Trimethyl-2,4,6-tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)benzene
95270 161717-32-4 2,4,6-Tris(tert-butyl)phenyl-2-butyl-2-ethyl-1,3-propanediol phosphite SML = 2 mg/kg (as sum of phosphite, phosphate and the hydrolysis product = TTBP)
95725 110638-71-6 Vermiculite, reaction product with citric acid, lithium salt SML(T) = 0,6 mg/kg (8)
(expressed as Lithium)
95855 007732-18-5 Water In compliance with Directive 98/83/EEC
95859 — Waxes, refined, derived frompetroleumbased or synthetic hydrocarbon feedstocks In compliance with the specifications laid down in Annex V
95883 — White mineral oils, paraffinic, derived from petroleum based hydrocarbon feedstocks
In compliance with the specifications laid down in Annex V
95905 013983-17-0 Wollastonite
95920 — Wood flour and fibers, untreated
95935 011138-66-2 Xanthan gum
96190 020427-58-1 Zinc hydroxide
96240 001314-13-2 Zinc oxide
96320 001314-98-3 Zinc sulphide

Section B
Incomplete list of additives referred to in Article 4, second paragraph 

30180 002180-18-9 Acetic acid, manganese salt SML(T) = 0,6 mg/kg (10) (expressed as Manganese)
31520 061167-58-6 Acrylic acid, 2-tert-butyl-6-(3-tert-butyl-2-hydroxy-5-methylbenzyl)-4-methylphenyl ester SML = 6 mg/kg
31920 000103-23-1 Adipic acid, bis(2-ethylhexyl) ester SML = 18 mg/kg (1)
34230 — Alkyl(C8-C22)sulphonic acids SML = 6 mg/kg
35760 001309-64-4 Antimony trioxide SML = 0,02 mg/kg (expressed as Antimony and analytical
tolerance included)
36720 017194-00-2 Bariumhydroxide SML(T) = 1 mg/kg (12) (expressed as Barium)
36800 010022-31-8 Bariumnitrate SML(T) = 1 mg/kg (12) (expressed as Barium)
38240 000119-61-9 Benzophenone SML = 0,6 mg/kg
38560 007128-64-5 2,5-Bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophene SML = 0,6 mg/kg
38700 063397-60-4 Bis(2-carbobutoxyethyl)tin-bis(isooctyl mercaptoacetate) SML = 18 mg/kg
38800 032687-78-8 N,N'-Bis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl)hydrazide SML = 15 mg/kg
38820 026741-53-7 Bis(2,4-di-tert-butylphenyl) pentaerythritol diphosphite SML = 0,6 mg/kg
39060 035958-30-6 1,1-Bis(2-hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)ethane SML = 5 mg/kg
39090 — N,N-Bis(2-hydroxyethyl)alkyl(C8-C18)amine SML(T) = 1,2 mg/kg (13)
39120 — N,N-Bis(2-hydroxyethyl)alkyl(C8-C18)amine hydrochlorides SML(T) = 1,2 mg/kg (13)
expressed as Tertiary amine (expressed excluding HCl)
40000 000991-84-4 2,4-Bis(octylmercapto)-6-(4-hydroxy-3,5-di-tert-butylanilino)-1,3,5-triazine SML = 30 mg/kg
40020 110553-27-0 2,4-Bis(octylthiomethyl)-6-methylphenol SML = 6 mg/kg
40160 061269-61-2 N,N'-Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)hexamethylenediamine-1,2-
dibromoethane, copolymer SML = 2,4 mg/kg
40800 013003-12-8 4,4'-Butylidene-bis(6-tert-butyl-3-methylphenyl-ditridecyl phosphite) SML = 6 mg/kg
40980 019664-95-0 Butyric acid, manganese salt SML(T) = 0,6 mg/kg (10) (expressed as Manganese)
42000 063438-80-2 (2-Carbobutoxyethyl)tin-tris(isooctyl mercaptoacetate) SML = 30 mg/kg
42400 010377-37-4 Carbonic acid, lithiumsalt SML(T) = 0,6 mg/kg (8) (expressed as Lithium)
42480 000584-09-8 Carbonic acid, rubidiumsalt SML = 12 mg/kg
43600 004080-31-3 1-(3-Chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantane chloride SML = 0,3 mg/kg
43680 000075-45-6 Chlorodifluoromethane SML = 6 mg/kg and in compliance with the specifications
laid down in Annex V
44960 011104-61-3 Cobalt oxide SML(T) = 0,05 mg/kg (14) (expressed as Cobalt)
45440 — Cresols, butylated, styrenated SML = 12 mg/kg
45650 006197-30-4 2-Cyano-3,3-diphenylacrylic acid, 2-ethylhexyl ester SML = 0,05 mg/kg
46720 004130-42-1 2,6-Di-tert-butyl-4-ethylphenol QMA = 4,8 mg/6 dm2
47600 084030-61-5 Di-n-dodecyltin bis(isooctyl mercaptoacetate) SML = 12 mg/kg
48640 000131-56-6 2,4-Dihydroxybenzophenone SML(T) = 6 mg/kg (15)
48800 000097-23-4 2,2'-Dihydroxy-5,5'-dichlorodiphenylmethane SML = 12 mg/kg
48880 000131-53-3 2,2'-Dihydroxy-4-methoxybenzophenone SML(T) = 6 mg/kg (15)
49600 026636-01-1 Dimethyltin bis(isooctyl mercaptoacetate) SML(T) = 0,18 mg/kg (16) (expressed as Tin)
49840 002500-88-1 Dioctadecyl disulphide SML = 3 mg/kg
50160 — Di-n-octyltin bis(n-alkyl(C10-C16) mercaptoacetate) SML(T) = 0,04 mg/kg (17) (expressed as Tin)
50240 010039-33-5 Di-n-octyltin bis(2-ethylhexyl maleate) SML(T) = 0,04 mg/kg (17) (expressed as Tin)
50320 015571-58-1 Di-n-octyltin bis(2-ethylhexyl mercaptoacetate) SML(T) = 0,04 mg/kg (17) (expressed as Tin)
50360 — Di-n-octyltin bis(ethyl maleate) SML(T) = 0,04 mg/kg (17) (expressed as Tin)
50400 033568-99-9 Di-n-octyltin bis(isooctyl maleate) SML(T) = 0,04 mg/kg (17) (expressed as Tin)
50480 026401-97-8 Di-n-octyltin bis(isooctyl mercaptoacetate) SML(T) = 0,04 mg/kg (17) (expressed as Tin)
50560 — Di-n-octyltin 1,4-butanediol bis(mercaptoacetate) SML(T) = 0,04 mg/kg (17) (expressed as Tin)
50640 003648-18-8 Di-n-octyltin dilaurate SML(T) = 0,04 mg/kg (17) (expressed as Tin)
50720 015571-60-5 Di-n-octyltin dimaleate SML(T) = 0,04 mg/kg (17) (expressed as Tin)
50800 — Di-n-octyltin dimaleate, esterified SML(T) = 0,04 mg/kg (17) (expressed as Tin)
50880 — Di-n-octyltin dimaleate, polymers (n = 2-4) SML(T) = 0,04 mg/kg (17) (expressed as Tin)
50960 069226-44-4 Di-n-octyltin ethyleneglycol bis(mercaptoacetate) SML(T) = 0,04 mg/kg (17)
(expressed as Tin)
51040 015535-79-2 Di-n-octyltin mercaptoacetate SML(T) = 0,04 mg/kg (17) (expressed as Tin)
51120 — Di-n-octyltin thiobenzoate 2-ethylhexyl mercaptoacetate SML(T) = 0,04 mg/kg (17) (expressed as Tin)
51570 000127-63-9 Diphenyl sulphone SML(T) = 3 mg/kg (25)
51680 000102-08-9 N,N'-diphenylthiourea SML = 3 mg/kg
52000 027176-87-0 Dodecylbenzenesulphonic acid SML = 30 mg/kg
52320 052047-59-3 2-(4-Dodecylphenyl)indole SML = 0,06 mg/kg
52880 023676-09-7 4-Ethoxybenzoic acid, ethyl ester SML = 3,6 mg/kg
53200 023949-66-8 2-Ethoxy-2'-ethyloxanilide SML = 30 mg/kg
58960 000057-09-0 Hexadecyltrimethylammonium bromide SML = 6 mg/kg
59120 023128-74-7 1,6-Hexamethylene-bis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionamide) SML = 45 mg/kg
59200 035074-77-2 1,6-Hexamethylene-bis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate) SML = 6 mg/kg
60320 070321-86-7 2-[2-Hydroxy-3,5-bis(1,1-dimethylbenzyl)phenyl]benzotriazole SML = 1,5 mg/kg
60400 003896-11-5 2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole SML(T) = 30 mg/kg (19)
60800 065447-77-0 1-(2-Hydroxyethyl)-4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl piperidine-succinic acid,
dimethyl ester, copolymer SML = 30 mg/kg
61280 003293-97-8 2-Hydroxy-4-n-hexyloxybenzophenone SML(T) = 6 mg/kg (15)
61360 000131-57-7 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone SML(T) = 6 mg/kg (15)
61440 002440-22-4 2-(2'-Hydroxy-5'-methylphenyl)benzotriazole SML(T) = 30 mg/kg (19)
61600 001843-05-6 2-Hydroxy-4-n-octyloxybenzophenone SML(T) = 6 mg/kg (15)
63200 051877-53-3 Lactic acid, manganese salt SML(T) = 0,6 mg/kg (10) (expressed as Manganese)
64320 010377-51-2 Lithiumiodide SML(T) = 1 mg/kg (11) (expressed as Iodine) and SML(T) = 0,6 mg/kg (8)
(expressed as Lithium)
65120 007773-01-5 Manganese chloride SML(T) = 0,6 mg/kg (10) (expressed as Manganese)
65200 012626-88-9 Manganese hydroxide SML(T) = 0,6 mg/kg (10) (expressed as Manganese)
65280 010043-84-2 Manganese hypophosphite SML(T) = 0,6 mg/kg (10) (expressed as Manganese)
65360 011129-60-5 Manganese oxide SML(T) = 0,6 mg/kg (10) (expressed as Manganese)
65440 — Manganese pyrophosphite SML(T) = 0,6 mg/kg (10) (expressed as Manganese)
66360 085209-91-2 2,2'-Methylene bis(4,6-di-tert-butylphenyl) sodiumphosphate SML = 5 mg/kg
66400 000088-24-4 2,2'-Methylene bis(4-ethyl-6-tert-butylphenol) SML(T) = 1,5 mg/kg (20)
66480 000119-47-1 2,2'-Methylene bis(4-methyl-6-tert-butylphenol) SML(T) = 1,5 mg/kg (20)
67360 067649-65-4 Mono-n-dodecyltin tris(isooctyl mercaptoacetate) SML = 24 mg/kg
67520 054849-38-6 Monomethyltin tris(isooctyl mercaptoacetate) SML(T) = 0,18 mg/kg (16) (expressed as Tin)
67600 — Mono-n-octyltin tris(alkyl(C10-C16) mercaptoacetate) SML(T) = 1,2 mg/kg (18) (expressed as Tin)
67680 027107-89-7 Mono-n-octyltin tris(2-ethylhexyl mercaptoacetate) SML(T) = 1,2 mg/kg (18)
(expressed as Tin)
67760 026401-86-5 Mono-n-octyltin tris(isooctyl mercaptoacetate) SML(T) = 1,2 mg/kg (18) (expressed as Tin)
68078 027253-31-2 Neodecanoic acid, cobalt salt SML(T) = 0,05 mg/kg (expressed as Neodecanoic acid)
and SML(T) = 0,05 mg/kg (14) (expressed as Cobalt). Not for use in polymers contacting foods for which simulant D is laid down in Directive 85572/EEC.
68320 002082-79-3 Octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate SML = 6 mg/kg
68400 010094-45-8 Octadecylerucamide SML = 5 mg/kg
68860 004724-48-5 n-Octylphosphonic acid SML = 0,05 mg/kg
69840 016260-09-6 Oleylpalmitamide SML = 5 mg/kg
72160 000948-65-2 2-Phenylindole SML = 15 mg/kg
72800 001241-94-7 Phosphoric acid, diphenyl 2-ethylhexyl ester SML = 2,4 mg/kg
73040 013763-32-1 Phosphoric acid, lithiumsalts SML(T) = 0,6 mg/kg (8)(expressed as Lithium)
73120 010124-54-6 Phosphoric acid, manganese salt SML(T) = 0,6 mg/kg (10) (expressed as Manganese)
74400 — Phosphorous acid, tris(nonyl-and/or dinonylphenyl) ester SML = 30 mg/kg
77440 — Polyethyleneglycol diricinoleate SML = 42 mg/kg
77520 061791-12-6 Polyethyleneglycol ester of castor oil SML = 42 mg/kg
78320 009004-97-1 Polyethyleneglycol monoricinoleate SML = 42 mg/kg
81200 071878-19-8 Poly[6-[(1,1,3,3-tetramethylbutyl)amino]-1,3,5-triazine-2,4-diyl]-[(2,2,6,6-
tetramethyl-4-piperidyl)-imino]hexamethylene[(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) imino] SML = 3 mg/kg
81680 007681-11-0 Potassiumiodide SML(T) = 1 mg/kg (11) (expressed as Iodium)
82020 019019-51-3 Propionic acid, cobalt salt SML(T) = 0,05 mg/kg (14) (expressed as Cobalt)
83595 119345-01-6 Reaction product of di-tert-butylphosphonite with biphenyl, obtained by condensation of 2,4-di-tert-butylphenol with Friedel Craft reaction product of phosphorous trichloride and biphenyl SML = 18 mg/kg and in compliance with the specifications mentioned in Annex V.
83700 000141-22-0 Ricinoleic acid SML = 42 mg/kg
84800 000087-18-3 Salicylic acid, 4-tert-butylphenyl ester SML = 12 mg/kg
84880 000119-36-8 Salicylic acid, methyl ester SML = 30 mg/kg
85760 012068-40-5 Silicic acid, lithium aluminium salt(2:1:1) SML(T) = 0,6 mg/kg (8) (expressed as Lithium)
85920 012627-14-4 Silicic acid, lithiumsalt SML(T) = 0,6 mg/kg (8) (expressed as Lithium)
86800 007681-82-5 Sodiumiodide SML(T) = 1 mg/kg (11) (expressed as Iodine)
86880 — Sodium monoalkyl dialkylphenoxybenzenedisulphonate SML = 9 mg/kg
89170 013586-84-0 Stearic acid, cobalt salt SML(T) = 0,05 mg/kg (14) (expressed as Cobalt)
92000 007727-43-7 Sulphuric acid, bariumsalt SML(T) = 1 mg/kg (12) (expressed as Barium)
92320 — Tetradecyl-polyethyleneglycol(EO=3-8) ether of glycolic acid SML = 15 mg/kg
92560 038613-77-3 Tetrakis(2,4-di-tert-butyl-phenyl)-4,4'-biphenylylene diphosphonite SML = 18 mg/kg
92800 000096-69-5 4,4'-Thiobis(6-terc-butyl-3-methylphenol) SML = 0,48 mg/kg
92880 041484-35-9 Thiodiethanol bis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy phenyl) propionate) SML = 2,4 mg/kg
93120 000123-28-4 Thiodipropionic acid, didodecyl ester SML(T) = 5 mg/kg (21)
93280 000693-36-7 Thiodipropionic acid, dioctadecyl ester SML(T) = 5 mg/kg (21)
94560 000122-20-3 Triisopropanolamine SML = 5 mg/kg
95000 028931-67-1 Trimethylolpropane trimethacrylate-methyl methacrylate copolymer
95280 040601-76-1 1,3,5-Tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl)-1,3,5-triazine-
2,4,6(1H,3H,5H)-trione SML = 6 mg/kg
95360 027676-62-6 1,3,5-Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
SML = 5 mg/kg
95600 001843-03-4 1,1,3-Tris(2-methyl-4-hydroxy-5-tert-butylphenyl) butane SML = 5 mg/kg
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002 r.
w sprawie warunków sanitarnych i higienicznych w obrocie środkami spożywczymi
sprzedawanymi luzem, łatwo psującymi się dietetycznymi środkami spożywczymi, sypkimi
i nieopakowanymi środkami spożywczymi oraz materiałami
i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z tymi środkami spożywczymi
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2002 r.
w sprawie wymagań higienicznych i sanitarnych
obowiązujących w handlu obwoźnym środkami spożywczymi
oraz wykazu artykułów, które nie mogą być wprowadzane do obrotu  w handlu obwoźnym

woda w pojemniku

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2000 r.
w sprawie szczególnych warunków i wymagań sanitarnych
przy produkcji naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych
oraz wód stołowych w opakowaniach jednostkowych


Ustawa
z dnia 14 marca 1985 r.
o PaństwowejInspekcji Sanitarnej
aktualny tekst jednolity


aktualny stan prawny 

ZAGROŻENIA ZDROWIA ZE STRONY
ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH
 §
§
§
§
§
kto wytwarza lub sprzedaje produkt niebezpieczny, ten odpowiada
za ciężki uszczerbek na zdrowiu, inne naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, a także za doznaną krzywdę konsumenta

Naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty 
Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien  wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany  stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego  zawodu. Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do  pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły  widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do  naprawienia szkody odpowiedniej renty. Jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić, poszkodowanemu może być przyznana renta tymczasowa.

§
§
§
§
§

 STOWARZYSZENIE
  OCHRONY
     ZDROWIA
       KONSUMENTÓW
STOWARZYSZENIE OCHRONY ZDROWIA KONSUMENTÓW  
 

zakres ekspertyzy

woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, w tym do gotowania, przygotowywania pożywienia lub do innych celów w gospodarstwach domowych, woda używana do produkcji żywności, środków farmaceutycznych i kosmetycznych, na potrzeby basenów kąpielowych i pływalni,  woda w kąpieliskach, woda w pojemnikach (w tym butelkowana i w pojemnikach 5-galonowych), naturalna woda mineralna, naturalna woda źródlana, woda stołowa - jakość zdrowotna, wymagania sanitarne, parametry organoleptyczne, biologiczne, fizyczne (w tym radiologiczne) i chemiczne; ocena ryzyka zdrowotnego, zarządzanie ryzykiem zdrowotnym,  uzdatnianie wód podziemnych i powierzchniowych dla potrzeb komunalnych i przemysłowych, doczyszczanie w gospodarstwach domowych (filtry domowe), warunki sanitarne rozlewni, bezpieczeństwo zdrowotne materiałów do kontaktu  z żywnością, komunikowanie ryzyka zdrowotnego, popularyzacja aktualnego stanu wiedzy medycznej na tle obowiązującego prawa i jego realizacji w praktyce, promowanie wody zdrowej i bezpiecznej. 

STRONA GŁÓWNA
INSTYTUT WODY


  
 

ZDROWY POLAK


ZAGROŻENIA ZDROWIA W POLSCE
CZASOPISMO RUCHU OCHRONY ZDROWIA
AKTUALIZOWANA WERSJA ELEKTRONICZNA
"ZAGROŻENIA ZDROWIA W POLSCE"ALFABETYCZNY SPIS ZAWARTOŚCI
STRON INTERNETOWYCH DOMENY HALAT.PL
DOTYCZĄCYCH OCHRONY ZDROWIA