SPRAWY ORGANIZACYJNE
STOWARZYSZENIA OCHRONY ZDROWIA KONSUMENTÓW


ochrona zdrowia - popularyzacja praw - kształtowanie opinii i ocen - ostrzeganie konsumentów - ruch ochrony zdrowia - pomoc konsumentom - integracja zwolenników - prowadzenie badań - obrona konsumentów - szeroka współpraca - kampanie informacyjne - opiniowanie przepisów - wnioski i postulaty do władz

 
 
STOWARZYSZENIE
  OCHRONY
     ZDROWIA
       KONSUMENTÓW

 
 
 
REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA OCHRONY ZDROWIA KONSUMENTÓW

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Konsumentów zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest stowarzyszeniem zwykłym założonym w oparciu o art. 40. Prawa o stowarzyszeniach
2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona

§ 2.

Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej,  a siedzibą władz m. stoł. Warszawa.

§ 3.

1.  Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2.  Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich.

Rozdział 2
Cele i sposoby działania

§ 4.

Celem Stowarzyszenia jest:
1)  dbałość o ochronę zdrowia konsumentów
2)  ochrona praw konsumenta, zwłaszcza prawa do ochrony zdrowia   i bezpieczeństwa
3)  kształtowanie opinii i ocen na temat jakości zdrowotnej dóbr konsumpcyjnych
4)  upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach zdrowia konsumentów
5)  popularyzacja zasad ochrony konsumentów
6)  współudział w inicjowaniu i koordynacji ruchu ochrony zdrowia konsumentów
7)  pielęgnowanie tradycji zdrowia publicznego
8)  rozwój teorii i praktyki zdrowia publicznego w odniesieniu do ochrony zdrowia konsumenta oraz jakości zdrowotnej i bezpieczeństwa dóbr konsumpcyjnych
9)  udzielanie pomocy konsumentom
10)  nieodpłatne prowadzenie poradnictwa w zakresie jakości zdrowotnej i bezpieczeństwa dóbr konsumpcyjnych
11)  organizowanie życia koleżeńskiego członków i sympatyków Stowarzyszenia

§ 5.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1)  popularyzację wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków  i sympatyków Stowarzyszenia
2)  współudział w inicjowaniu i koordynacji badań nad jakością zdrowotną dóbr konsumpcyjnych
3)  upowszechnianie wiedzy na temat jakości zdrowotnej dóbr konsumpcyjnych
4)  obronę interesów konsumentów
5)  nieodpłatne organizowanie kursów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów, seminariów, konferencji,  itp. imprez.
6)  współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, zakładami opieki zdrowotnej, producentami i usługodawcami, handlem oraz środkami masowego przekazu
7)  współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia
8)  organizowanie i prowadzenie kampanii informacyjnych
9)  organizowanie różnych form samopomocy koleżeńskiej
10)  opiniowanie i wypowiadanie się w sprawach dotyczących jakości zdrowotnej dóbr konsumpcyjnych, ochrony zdrowia konsumentów i uregulowań prawnych projektowanych i obowiązujących w tym zakresie
11)  popieranie i rozwijanie wiedzy na temat jakości zdrowotnej dóbr konsumpcyjnych  i ochrony zdrowia konsumentów
12)  nieodpłatne udzielanie pomocy konsumentom, którzy doznali rozstroju zdrowia na skutek spożywania lub użytkowania dóbr konsumpcyjnych albo zakupu usług  o niewłaściwej jakości zdrowotnej
13)  współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi
14)  występowanie z wnioskami i postulatami pod adresem władz, instytucji   i organizacji państwowych,  samorządowych i społecznych

§ 6.

Przedstawicielem reprezentującym Stowarzyszenie jest Prezes Stowarzyszenia.


Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Konsumentów 
kieruje się zasadami etyki lekarskiej

USTAWA Z DNIA
5.grudnia 1996r.
O ZAWODZIE LEKARZA.

Wykonywanie zawodu lekarza polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, w szczególności: badaniu stanu zdrowia, rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu im, leczeniu i rehabilitacji chorych, udzielaniu porad lekarskich, a także wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich. Za wykonywanie zawodu lekarza uważa się także prowadzenie przez lekarza prac badawczych w dziedzinie nauk medycznych lub promocji zdrowia oraz nauczanie zawodu lekarza. Lekarz ma obowiązek wykonywać zawód, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością.

KODEKS ETYKI LEKARSKIEJ

Powołaniem lekarza jest ochrona życia i zdrowia ludzkiego, zapobieganie chorobom, leczenie chorych oraz niesienie ulgi w cierpieniu; lekarz nie może posługiwać się wiedzą i umiejętnością lekarską w działaniach sprzecznych z tym powołaniem. Dla wypełnienia swoich zadań lekarz powinien zachować swobodę działań zawodowych, zgodnie ze swoim sumieniem i współczesną wiedzą medyczną. Lekarz ma swobodę wyboru w zakresie metod postępowania, które uzna za najskuteczniejsze. Powinnością każdego lekarza jest stałe uzupełnianie i doskonalenie swej wiedzy i umiejętności zawodowych, a także przekazywanie ich swoim współpracownikom. Lekarz nie może posługiwać się metodami uznanymi przez naukę za szkodliwe lub bezwartościowe. Nie powinien także współdziałać z osobami zajmującymi się leczeniem, a nie posiadającymi do tego uprawnień. Lekarz urzędu państwowego, samorządowego lub jakiejkolwiek innej instytucji publicznej lub prywatnej powinien rzetelnie wypełniać zobowiązania zaciągnięte wobec tych instytucji; jednak lekarz nie powinien spełniać poleceń pracodawcy sprzecznych z zasadami etyki i deontologii lekarskiej. Lekarz ma obowiązek zwracania uwagi społeczeństwa, władz i każdego pacjenta na znaczenie ochrony zdrowia, a także na zagrożenie ekologiczne. Swoim postępowaniem, również poza pracą zawodową, lekarz nie może propagować postaw antyzdrowotnych.


Podczas konferencji
"Forum Powiatowych/Miejskich Rzeczników Konsumentów"
Warszawa, Hotel "Gromada", 18. czerwca 2001r.
dr Irena Ozimek
Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
przedstawiła referat pt.
"Stan świadomości polskich konsumentów oraz detalistów
w zakresie ochrony prawnej konsumentów"
oparty o wyniki ogólnopolskich badań  w roku 1998 i 2000.

Według tych badań znajomość wśród polskich konsumentów
organizacji lub instytucji działających w Polsce 
i zajmujących się ochroną praw konsumentów
przedstawiała się następująco:

Organizacja lub instytucja 
1998
2000
Federacja Konsumentów
16,3%
12,2%
Państwowa Inspekcja Handlowa
7,3%
12,0%
Inspekcja Sanitarna
1,8%
4,5%
Powiatowy (Miejski) Rzecznik Konsumentów
-
3,3%
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
1,8%
0,6%
Rzecznik Praw Obywatelskich
1,1%
0,3%:
Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Konsumentów
-
0,6%
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich
0,9%
0,3%

*****
wnioski z lektury powyższej tabeli pozostawiamy czytelnikom, 
prosząc o uzwględnienie faktu, że Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Konsumentów powstało w drugiej połowie 1997r.
oraz zapisu § 3. Regulaminu Stowarzyszenia.

Niech nasz sukces będzie przykładem dla wszystkich:

ORGANIZUJCIE SIĘ PAŃSTWO I WALCZCIE O SWOJE INTERESY!
KORZYSTAJCIE ZE SWOICH USTAWOWYCH PRAW.
POWOŁUJCIE SIĘ NA ZASADY OCHRONY KONSUMENTA
W STANACH ZJEDNOCZONYCH I UNII EUROPEJSKIEJ.


Nieświadomi zagrożeń
Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Konsumentów w sieci

"Gazeta Wyborcza", 29. maja 2001r.

Nie ma chyba lepszego źródła informacji dla konsumentów niż serwis internetowy Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Konsumentów

To kopalnia wiedzy dla tych, którzy chcą poznać swoje prawa, opinie w zakresie najnowszych badań nad żywnością modyfikowaną genetycznie, stosowaniem przez niektórych producentów substancji niedozwolonych czy wynikających z tego zagrożeń zdrowotnych.

Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Konsumentów założył i prowadzi dr Zbigniew Hałat, lekarz specjalista epidemiolog, zastępca ministra zdrowia do spraw sanitarno-epidemiologicznych i główny inspektor sanitarny w rządach Jana Krzysztofa Bieleckiego, Jana Olszewskiego i Hanny Suchockiej.

Nad tym serwisem pracuje zespół osób, które na bieżąco go aktualizują . Projekt ten polega na potrzebie edukacji konsumentów, którzy są niedoinformowani i nieświadomi zagrożeń - mówi Zbigniew Hałat, prezes Stowarzyszenia. - Tylko szeroko rozumiana informacja o ryzyku zdrowotnym konsumenta może mieć sens.

Oskarżyć markę

"Kupując cokolwiek, musisz mieć pewność, że płacisz za produkt, którego jakość zdrowotna i handlowa jest zgodna z wymogami prawa, a przede wszystkim z Twoimi uzasadnionymi oczekiwaniami" - czytamy w serwisie stowarzyszenia. Niestety, jak mówi dr Zbigniew Hałat, "nasze społeczeństwo nadal daje się oszukiwać". - Mieliśmy już napoje alkoholowe podbarwiane bejcą i sprzedawane jako whisky - tłumaczy. - Niektóre wyroby mleczarskie są produkowane w fatalnych warunkach sanitarnych. Problem polega jednak na tym, że nie piętnujemy takich producentów, a moim zdaniem firma, która coś podobnego wypuszcza na rynek, powinna ponieść konsekwencje. Tylko wtedy klient może czuć się bezpieczny - mówi dr Hałat.

Dlaczego tak się dzieje? - Bo właściwie nie ma ludzi, którzy mogliby czuwać na bezpieczeństwem produktów. Wszelkie kwestie rozstrzygane są na poziomie ustawy, tymczasem brakuje nam rozporządzeń, nie mówiąc już o kwestiach wykonawczych - wyjaśnia dr Hałat. - Poza tym koniecznością jest tutaj zaangażowanie służb medycznych i nowoczesnej technologii badawczej - dodaje.

Niestety, sami konsumenci nie wykorzystują najnowszych osiągnięć w zakresie ochrony przed produktem niebezpiecznym. Mamy przecież ustawy, ale jak do tej pory nikt nie zgłasza żadnych problemów. Czyżby było tak wspaniale? Tu trzeba się zastanowić, bo w Stanach Zjednoczonych codziennie napływają skargi na tzw. czarną listę - oburza się.

Woda i genetyka

Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Konsumentów także z wielkim zainteresowaniem patrzy w przyszłość. Dlatego już teraz zaczęła się batalia w sprawie jakości wód wodociągowych. Przecież za wodę wodociągową płacimy. To także konsumpcja - mówi Hałat. "Jak wiadomo, zawartość żelaza, manganu, mętność i barwa to parametry o charakterze orientacyjnym - nie mające większego znaczenia dla zdrowia człowieka. Tymczasem do chwili obecnej Inspekcja Sanitarna ... nie kontroluje wielu parametrów wymaganych prawem obowiązującym od 1990r., w tym benzenu, zaliczonego przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem do kategorii czynników rakotwórczych dla człowieka" - czytamy w serwisie.

Wiele miejsca w serwisie poświęcono także żywności modyfikowanej genetycznie, ponieważ Stowarzyszenie uważa, że ryzyko wprowadzania takiej żywności do "łańcucha pokarmowego człowieka" jest duże, tym bardziej, że nie ma żadnych konkretnych badań w tej kwestii. A skoro nie wiadomo, czy taka żywność szkodzi, nie wiadomo także jaki będzie miała wpływ na nasz organizm. "to problem w Polsce nieznany, w świecie budzący najwięcej obaw" czytamy.

Katarzyna Piotrowiak
  
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
z dnia 10 listopada 2000 r.

w sprawie określenia wykazu organizacji społecznych uprawnionych do działania przed sądem w imieniu lub na rzecz obywateli

(Dz. U. Nr 100, poz. 1080)

Na podstawie art. 61 § 1 i 3 i art. 87 § 3 w związku z art. 462 i 585 § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532 oraz z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852 i Nr 94, poz. 1037) zarządza się, co następuje:

§ 1. Organizacjami społecznymi, które mogą wytaczać powództwa na rzecz obywateli w sprawach o roszczenia alimentacyjne, są:

1) organizacje, do których zadań statutowych należy udzielanie pomocy rodzinie lub określonym jej członkom,

2) organizacje działające w zakresie obrony praw człowieka,

3) organizacje zrzeszające emerytów, rencistów i inwalidów,

4) organizacje zrzeszające kombatantów i osoby represjonowane,

5) organizacje zrzeszające osoby niepełnosprawne oraz organizacje zajmujące się udzielaniem pomocy tym osobom,

6) związki zawodowe,

7) organizacje zrzeszające rolników.

§ 2. Organizacjami społecznymi, których przedstawiciele mogą być pełnomocnikami w sprawach o ustalenie ojcostwa, o roszczenia alimentacyjne oraz o przysposobienie, są organizacje wymienione w § 1 pkt 1.

§ 3. Organizacjami społecznymi, które mogą wytaczać powództwa na rzecz obywateli w sprawach z zakresu ochrony konsumentów oraz które mogą wstąpić do postępowania w sprawach z tego zakresu, są:

1) organizacje zrzeszające konsumentów,

2) organizacje działające w zakresie obrony praw człowieka,

3) organizacje naukowo-techniczne i techniczne,

4) związki zawodowe,

5) organizacje zrzeszające zmotoryzowanych, z wyłączeniem zrzeszających osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie przewozu.

§ 4. Organizacjami społecznymi, które mogą wstąpić za zgodą powoda do postępowania w sprawach z zakresu ochrony środowiska, są: 1) organizacje zajmujące się ochroną i kształtowaniem środowiska,

2) organizacje działające w zakresie obrony praw człowieka,

3) organizacje mające na celu udzielanie pomocy rodzinie lub określonym jej członkom,

4) organizacje naukowo-techniczne i techniczne,

5) związki zawodowe,

6) organizacje zrzeszające rolników,

7) organizacje zrzeszające konsumentów,

8) organizacje młodzieżowe,

9) organizacje sportowe.

§ 5. Organizacjami społecznymi, które mogą wstąpić za zgodą powoda do postępowania w sprawach z zakresu wynalazczości, są: 1) organizacje zrzeszające twórców projektów wynalazczych,

2) organizacje naukowo-techniczne i techniczne,

3) związki zawodowe,

4) organizacje zrzeszające rolników,

5) organizacje młodzieżowe.

§ 6. Organizacjami społecznymi, które mogą wszcząć postępowanie w sprawach o roszczenia pracowników ze stosunku pracy, w sprawach o roszczenia członków spółdzielni ze spółdzielczej umowy o pracę oraz w sprawach o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego, są: 1) związki zawodowe,

2) organizacje zrzeszające rolników,

3) organizacje działające w zakresie obrony praw człowieka,

4) organizacje mające na celu udzielanie pomocy rodzinie lub określonym jej członkom,

5) organizacje zrzeszające emerytów, rencistów i inwalidów,

6) organizacje zrzeszające kombatantów i osoby represjonowane,

7) organizacje zrzeszające osoby niepełnosprawne oraz organizacje zajmujące się udzielaniem pomocy tym osobom,

8) organizacje naukowo-techniczne i techniczne,

9) organizacje młodzieżowe.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
Minister Sprawiedliwości: L. Kaczyński

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJALFABETYCZNY SPIS ZAWARTOŚCI
STRON INTERNETOWYCH DOMENY HALAT.PL
DOTYCZĄCYCH OCHRONY ZDROWIA