ŚRODKI ŻYWIENIA ZWIERZĄT

PASZE
 
 

Ustawa
z dnia 23. sierpnia 2001 r.
o środkach żywienia zwierząt
 

Dokumentacja niektórych prac parlamentarnych nad ustawą:

 uchwała Senatu RP z dnia 20. lipca 2001r.

posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa w dniu 26. lipca 2001r.

posiedzenie Sejmu w dniu 22-23. sierpnia 2001 r.

oraz wyniki głosowania
nad zezwoleniem na stosowanie pasz
zawierających organizmy genetycznie zmodyfikowane
 
 

Ustawa z dnia 22. lipca 2006r.
o paszach
do pobrania 
 

Ustawa
z dnia 20 czerwca 2001 r.
o środkach żywienia zwierząt

Art. 1.

1. Ustawa określa:
1) zasady wytwarzania i stosowania następujących środków żywienia zwierząt: pasz, dodatków paszowych i premiksów oraz obrotu nimi,

2) zasady sprawowania nadzoru przez Inspekcję Weterynaryjną i Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w zakresie, o którym mowa w pkt 1,

3) wymagania co do jakości środków żywienia zwierząt w zakresie, o którym mowa w pkt 1.
2. Ustawa nie narusza przepisów dotyczących organizmów genetycznie zmodyfikowanych, zwanych dalej "GMO", w tym zwłaszcza przepisów o wprowadzaniu do obrotu produktów GMO oraz ich oznakowaniu.

Art. 2.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) środki żywienia zwierząt - pasze, dodatki paszowe i premiksy,

2) pasze - materiały paszowe i mieszanki paszowe,

3) materiały paszowe - produkty pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego w stanie naturalnym, świeże lub konserwowane albo przetworzone, oraz inne substancje organiczne, a także substancje nieorganiczne, przeznaczone do bezpośredniego żywienia zwierząt lub do sporządzania mieszanek paszowych albo premiksów,

4) dodatki paszowe - substancje przetworzone lub nieprzetworzone oraz ich mieszaniny dodawane do pasz w celu:

a) poprawy cech materiałów paszowych, mieszanek paszowych lub środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,

b) zaspokojenia potrzeb żywieniowych zwierząt lub poprawienia cech użytkowych zwierząt w wyniku wpływu na florę żołądkowo-jelitową lub na strawność paszy,

c) wprowadzenia składników pokarmowych umożliwiających osiągnięcie szczególnych celów żywieniowych lub zaspokojenie szczególnych potrzeb żywieniowych w danym okresie,

d) zapobiegania szkodliwemu wpływowi odchodów zwierzęcych na środowisko lub zmniejszenia tego wpływu,

5) premiks - mieszaninę dodatków paszowych lub mieszaninę jednego lub więcej dodatków paszowych z materiałem paszowym, przeznaczoną do wytwarzania pasz,

6) mieszanki paszowe - mieszaniny:

a) materiałów paszowych bez zawartości albo z zawartością dodatku paszowego lub premiksu,

b) materiału paszowego z dodatkiem paszowym lub premiksem,

7) mieszanka paszowa pełnoporcjowa - mieszankę paszową przeznaczoną do bezpośredniego żywienia zwierząt, o składzie wystarczającym do zapewnienia składników pokarmowych niezbędnych do zaspokojenia dziennych potrzeb żywieniowych zwierząt danego gatunku, w określonym wieku lub użytkowanych w określony sposób,

8) mieszanka paszowa uzupełniająca - mieszankę paszową przeznaczoną do stosowania wraz z innymi paszami, zawierającą składniki pokarmowe lub dodatki paszowe w ilości mniejszej lub większej niż wymagana w odniesieniu do mieszanki paszowej pełnoporcjowej,

9) mieszanka paszowa zaspokajająca szczególne potrzeby żywieniowe (mieszanka paszowa dietetyczna) - mieszankę paszową, która ze względu na specjalny skład fizykochemiczny lub sposób przygotowania różni się od powszechnie stosowanych mieszanek paszowych i przeznaczona jest dla zwierząt:

a) u których procesy trawienia i metabolizmu są tymczasowo zakłócone lub uległy nieodwracalnym zmianom,

b) dla których ze względu na stan fizjologiczny wskazane jest kontrolowanie spożycia określonych substancji w paszach,

10) jakość środka żywienia zwierząt - ogół cech i kryteriów, za pomocą których charakteryzuje się środki żywienia zwierząt pod względem ich wartości odżywczej, właściwości organoleptycznych, mikrobiologicznych, fizykochemicznych, składu, wytwarzania, opakowania, prezentacji i oznakowania oraz prawidłowości procesów technologicznych wpływających na bezpieczeństwo zdrowia zwierząt, ludzi i środowiska, wartość pokarmową, a także prawidłowości obrotu,

11) seria - określoną ilość środka żywienia zwierząt wytworzoną w czasie zmiany produkcyjnej według tej samej receptury,

12) obrót - przechowywanie w celu sprzedaży, oferowanie do sprzedaży, sprzedaż i inną odpłatną lub nieodpłatną formę zbycia,

13) okres karencji - minimalny czas, jaki powinien upłynąć od dnia zakończenia karmienia zwierząt paszami zawierającymi określone dodatki paszowe do dnia uboju tych zwierząt lub wytworzenia środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego o wymaganych cechach jakościowych,

14) substancje niepożądane - substancje lub produkty, które mogą niekorzystnie wpływać na zdrowie i cechy użytkowe zwierząt lub obniżać jakość środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,

15) okres trwałości - oznaczony okres od daty wytworzenia, w czasie którego prawidłowo przechowywane środki żywienia zwierząt zachowują wymagane właściwości jakościowe,

16) zwierzęta - zwierzęta gospodarskie, zwierzęta domowe oraz inne zwierzęta karmione paszami,

17) zwierzęta gospodarskie - zwierzęta utrzymywane przez ludzi w celu pozyskania surowców zwierzęcych oraz konie,

18) zwierzęta domowe - zwierzęta utrzymywane przez ludzi nie w celu pozyskania surowców zwierzęcych.

rt. 3.

Środki żywienia zwierząt powinny być właściwej jakości, dostosowane do potrzeb żywieniowych zwierząt, dla których są przeznaczone, i nie mogą szkodliwie wpływać na zdrowie zwierząt, jakość środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego i środowisko.

Art. 4.

1. Zabrania się wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt:
1) substancji o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i beta-agonistycznym,

2) substancji szkodliwie wpływających na zdrowie zwierząt, jakość środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego i środowisko,

3) w wypadku zwierząt gospodarskich - materiałów paszowych zawierających źródło białka, pochodzące z tkanek zwierząt, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2,

4) pasz zawierających substancje niepożądane w ilości przekraczającej dopuszczalną ich zawartość,

5) pasz zepsutych, w szczególności o zmienionym smaku, zapachu i wyglądzie, w wyniku procesów fermentacyjnych, gnilnych i innych, spowodowanych działaniem drobnoustrojów, grzybów, roztoczy, temperatury, światła, wilgotności i upływem czasu.
2. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia:
1) wykaz substancji, o których mowa w ust. 1 pkt 2,

2) wykaz materiałów paszowych pochodzących z tkanek zwierząt, które mogą być stosowane w żywieniu zwierząt gospodarskich,

3) dopuszczalne zawartości substancji niepożądanych w paszach

- mając na względzie ochronę zdrowia ludzi i zwierząt, ochronę środowiska oraz właściwą jakość środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.

rt. 5.

Działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania środków żywienia zwierząt powinna być prowadzona w specjalnie do tego celu przystosowanych pomieszczeniach.

Art. 6.

1. Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania:
1) dodatków paszowych z grup: a) antybiotyków,

b) kokcydiostatyków i innych środków farmaceutycznych,

c) stymulatorów wzrostu,

d) witamin i innych chemicznie zdefiniowanych substancji o podobnym działaniu,

e) pierwiastków śladowych,

f) karotenoidów i ksantofili,

g) enzymów,

h) mikroorganizmów,

i) przeciwutleniaczy, dla których jest określona maksymalna zawartość w mieszankach paszowych pełnoporcjowych,

2) dodatków paszowych innych niż określone w pkt 1, dla których została ustalona ich maksymalna zawartość w mieszankach paszowych pełnoporcjowych,

3) materiałów paszowych:

a) białka uzyskiwanego z mikroorganizmów należących do grupy bakterii, drożdży, glonów i grzybów, z wyjątkiem drożdży hodowanych na substancjach pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego,

b) produktów ubocznych uzyskiwanych w procesie wytwarzania aminokwasów w drodze fermentacji,

c) aminokwasów i ich soli,

d) hydroksyanalogów aminokwasów,

4) premiksów zawierających dodatki paszowe, o których mowa w pkt 1,

5) mieszanek paszowych zawierających premiksy, o których mowa w pkt 4,

6) mieszanek paszowych z materiałów paszowych zawierających substancje niepożądane w ilości przekraczającej ich dopuszczalną zawartość

- jest obowiązany zapewnić spełnianie wymagań technicznych i organizacyjnych przewidzianych dla określonego rodzaju i zakresu prowadzonej działalności.
2. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, w zakresie spełniania wymagań technicznych i organizacyjnych jestobowiązany w szczególności:
1) wdrożyć system wewnętrznej kontroli jakości wytwarzanych środków żywienia zwierząt, obejmujący zwłaszcza:

a) częstotliwość i sposób pobierania próbek do badań w miejscach, w których może nastąpić pogorszenie jakości produktów,

b) metody badań,

c) sposób postępowania z produktami niespełniającymi wymagań jakościowych,

2) dysponować planem zakładu, obejmującym w szczególności pomieszczenia produkcyjne, magazynowe, socjalne i sanitarne, z zaznaczeniem: a) linii technologicznej wraz z miejscami, o których mowa w pkt 1 lit. a),

b) dróg przemieszczania środków żywienia zwierząt,

c) stanowisk pracy,

3) wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontrolę jakości wytwarzanych środków żywienia zwierząt,

4) określić zakres obowiązków pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy związanych z procesem technologicznym,

5) prowadzić działalność przy użyciu urządzeń, których konstrukcja i rozmieszczenie:

a) uniemożliwią zanieczyszczenie środków żywienia zwierząt,

b) uniemożliwią zmianę kolejności lub pominięcie określonego etapu cyklu produkcyjnego,

c) umożliwią ich czyszczenie po zakończeniu produkcji każdego asortymentu,

6) zapewnić, aby procesem produkcji kierowała osoba posiadająca kwalifikacje, o których mowa w art. 7,

7) prowadzić spis wytwarzanych środków żywienia zwierząt.
3. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne, o których mowa w ust. 2, dotyczące wytwarzania środków żywienia zwierząt, o których mowa w ust. 1, w zależności od rodzaju i zakresu prowadzonej działalności.

Art. 7.

W ramach prowadzenia działalności gospodarczej, o której mowa w art. 6 ust. 1:
1) w zakresie wytwarzania dodatków paszowych i premiksów procesem produkcji powinna kierować osoba, która:
a) ukończyła studia wyższe na jednym z kierunków: biologia, biotechnologia, chemia, farmacja, inżynieria chemiczna i procesowa, rolnictwo, technologia żywności i żywienie człowieka, weterynaria, zootechnika lub na kierunku lekarskim,

b) ma co najmniej 3-letni staż pracy w zakresie wytwarzania dodatków paszowych lub środków farmaceutycznych,
2) w zakresie wytwarzania pasz procesem produkcji powinna kierować osoba, która:
a) ukończyła studia wyższe na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 1 lit. a), i ma co najmniej 2-letni staż pracy w zakresie wytwarzania pasz lub

b) posiada średnie wykształcenie rolnicze, weterynaryjne lub o kierunku: technologia żywności oraz ma co najmniej 3-letni staż pracy w zakresie wytwarzania pasz.

rt. 8.

W spisie, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 7, określa się:
1) w zakresie wytwarzania dodatków paszowych lub materiałów paszowych:

a) rodzaj i ilość wytworzonych dodatków paszowych lub materiałów paszowych,

b) datę wytworzenia i numer serii,

c) imię, nazwisko i adres albo nazwę i adres siedziby podmiotu, do którego zostały przekazane dodatki paszowe lub materiały paszowe,

2) w zakresie wytwarzania premiksów: a) imię, nazwisko i adres albo nazwę i adres siedziby wytwórcy dodatku paszowego użytego w procesie wytwarzania premiksu lub przedsiębiorcy, od którego nabywany jest ten dodatek, jeżeli nie został on nabyty od jego wytwórcy,

b) rodzaj i ilość dodatków paszowych użytych w procesie wytwarzania premiksów oraz datę ich wytworzenia i numer serii,

c) rodzaj, ilość, datę wytworzenia i numer serii wytworzonego premiksu oraz datę jego wytworzenia,

d) imię, nazwisko i adres albo nazwę i adres siedziby wytwórcy mieszanki paszowej lub podmiotu wprowadzającego do obrotu, do którego premiks został przekazany,

e) rodzaj, ilość, numer serii i datę wytworzenia premiksu oraz datę przekazania go do odbiorcy,

3) w zakresie wytwarzania mieszanek paszowych z udziałem premiksów: a) imię, nazwisko i adres albo nazwę i adres siedziby wytwórcy premiksu użytego w procesie wytwarzania mieszanki paszowej lub przedsiębiorcy, od którego został nabyty ten premiks, jeżeli nie został on nabyty od jego wytwórcy,

b) rodzaj i ilość premiksów użytych w procesie wytwarzania mieszanki paszowej oraz datę ich wytworzenia i numer serii,

c) rodzaj, ilość i numer serii wytworzonej mieszanki paszowej oraz datę jej wytworzenia,

4) w zakresie wytwarzania mieszanek paszowych z materiałów paszowych zawierających substancje niepożądane w ilości przekraczającej ich dopuszczalną zawartość: a) imię, nazwisko i adres albo nazwę i adres siedziby wytwórcy materiału paszowego zawierającego substancje niepożądane w ilości przekraczającej ich dopuszczalną zawartość, użytego w procesie wytwarzania mieszanki paszowej, lub przedsiębiorcy, od którego nabywany jest ten materiał paszowy, jeżeli nie został on nabyty od jego wytwórcy,

b) rodzaj, ilość, datę wytworzenia, numer serii i datę dostarczenia materiału paszowego, o którym mowa w lit. a), użytego w procesie wytwarzania mieszanki paszowej,

c) rodzaj oraz ilość substancji niepożądanych w materiałach paszowych, o których mowa w lit. a),

d) imię, nazwisko i adres albo nazwę i adres siedziby wytwórcy premiksu użytego w procesie wytwarzania mieszanki paszowej lub przedsiębiorcy, od którego został nabyty ten premiks, jeżeli nie został on nabyty od jego wytwórcy,

e) rodzaj, ilość i numer serii wytworzonej mieszanki paszowej oraz datę jej wytworzenia.

Art. 9.

Środki żywienia zwierząt przechowuje się w specjalnie do tego celu przeznaczonych pomieszczeniach lub zbiornikach.

Art. 10.

1. Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania środków żywienia zwierząt jest obowiązany do:
1) pobierania próbek do badań z każdej serii wytworzonego środka żywienia zwierząt, zwanych dalej "próbkami archiwalnymi",

2) przechowywania próbek archiwalnych co najmniej do dnia, w którym upływa okres trwałości środka żywienia zwierząt,

3) udostępniania próbek archiwalnych na każde żądanie organów sprawujących nadzór nad wytwarzaniem i stosowaniem środków żywienia zwierząt oraz obrotem nimi.
2. Próbki archiwalne powinny być umieszczone w zapieczętowanym opakowaniu, oznakowanym w sposób umożliwiający ich identyfikację i przechowywane w warunkach uniemożliwiających wystąpienie zmian w ich składzie i właściwościach.

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady pobierania, znakowania i przechowywania próbek archiwalnych, mając na względzie:
1) rodzaj środka żywienia zwierząt,

2) zapewnienie, aby pobierana próbka była reprezentatywna dla serii środka żywienia zwierząt,

3) możliwość właściwego przeprowadzenia badań jakościowych próbek archiwalnych przez organy sprawujące nadzór nad wytwarzaniem i stosowaniem środków żywienia zwierząt oraz obrotem nimi.

Art. 11.

Przepisy art. 5-7, art. 8 pkt 3 i art. 9 stosuje się odpowiednio do wytwarzania nieprzeznaczonych do obrotu mieszanek paszowych:
1) składających się z materiałów paszowych zawierających substancje niepożądane w ilości przekraczającej ich dopuszczalną zawartość,

2) zawierających premiksy, w skład których wchodzą dodatki paszowe, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a)-c).

Art. 12.

1. Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania: 1) dodatków paszowych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1,

2) materiałów paszowych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3,

3) premiksów zawierających dodatki paszowe z grup:

a) antybiotyków,

b) kokcydiostatyków i innych środków farmaceutycznych,

c) stymulatorów wzrostu,

d) witamin A lub D i innych chemicznie zdefiniowanych substancji o podobnym działaniu,

e) pierwiastków śladowych - miedzi lub selenu,

4) mieszanek paszowych zawierających premiksy, o których mowa w pkt 3 lit. a)-c),

5) mieszanek paszowych otrzymanych z materiałów paszowych zawierających substancje niepożądane w ilości przekraczającej ich dopuszczalną zawartość

- wymaga zezwolenia wydanego w drodze decyzji administracyjnej przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

2. Wytwarzanie mieszanek paszowych nieprzeznaczonych do obrotu:

1) z materiałów paszowych zawierających substancje niepożądane w ilości przekraczającej ich dopuszczalną zawartość,

2) zawierających premiksy, o których mowa w ust. 1 pkt 4

- wymaga zezwolenia wydanego w drodze decyzji administracyjnej przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii.
 

Art. 13.

Zezwolenia, o których mowa w art. 12, wydaje się po stwierdzeniu, że wnioskodawca spełnia warunki weterynaryjne, o których mowa w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej, a także po uzyskaniu pozytywnej opinii wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, że wnioskodawca spełnia wymagania techniczne i organizacyjne obowiązujące w zakresie wytwarzania środków żywienia zwierząt.

Art. 14.

1. Wnioskodawca celem uzyskania zezwolenia, o którym mowa w art. 12, składa wniosek do właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

2. Powiatowy lekarz weterynarii przekazuje wniosek do właściwego wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

3. Wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych obowiązany jest wyrazić opinię, o której mowa w art. 13, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia wystąpienia powiatowego lekarza weterynarii.

Art. 15.

1. Wniosek o wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1, poza wymaganiami określonymi w przepisach o działalności gospodarczej, powinien zawierać:
1) określenie zakresu wykonywanej działalności gospodarczej z podaniem rodzaju środków żywienia zwierząt,

2) wskazanie miejsca wytwarzania środków żywienia zwierząt.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:
1) dokumentację dotyczącą wewnętrznego systemu kontroli jakości, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1,

2) dokumenty, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 i 4,

3) dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji zawodowych przez osoby, o których mowa w art. 7.

Art. 16.

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wytwarzanie mieszanek paszowych, o których mowa w art. 12 ust. 2, powinien zawierać: 1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i adres siedziby wnioskodawcy,

2) określenie rodzaju mieszanek paszowych,

3) wskazanie miejsca wytwarzania mieszanek paszowych.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć: 1) dokumentację dotycząca wewnętrznego systemu kontroli jakości, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1,

2) dokumenty, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 i 4,

3) dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji zawodowych przez osoby, o których mowa w art. 7 pkt 2.

Art. 17.
1. Zezwolenia, o których mowa w art. 12, zawierają w szczególności: 1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i adres siedziby wytwórcy,

2) określenie zakresu wykonywanej działalności gospodarczej z podaniem materiałów paszowych, dodatków paszowych, premiksów lub mieszanek paszowych,

3) określenie miejsca prowadzenia działalności.

2. Zezwolenie wydaje się niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

3. Powiatowy lekarz weterynarii odmawia wydania zezwolenia, w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli wnioskodawca nie spełnia wymagań, o których mowa w art. 13.

Art. 18.

Zezwolenia, o których mowa w art. 12, mogą być cofnięte przez powiatowego lekarza weterynarii, z własnej inicjatywy lub na wniosek wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, jeżeli wytwarzanie środków żywienia zwierząt odbywa się niezgodnie z przepisami prawa.

Art. 19.

1. Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania:
1) dodatków paszowych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2,

2) premiksów zawierających:

a) witaminy i chemicznie zdefiniowane substancje o podobnym działaniu, inne niż witaminy A i D,

b) pierwiastki śladowe inne niż miedź i selen,

c) karotenoidy i ksantofile,

d) enzymy,

e) mikroorganizmy,

f) substancje o działaniu antyutleniającym, dla których została ustalona maksymalna zawartość w mieszankach paszowych pełnoporcjowych,

3) mieszanek paszowych z udziałem premiksów zawierających: a) witaminy i inne chemicznie zdefiniowane substancje o podobnym działaniu,

b) pierwiastki śladowe,

c) karotenoidy i ksantofile,

d) enzymy,

e) mikroorganizmy,

f) substancje o działaniu antyutleniającym z ustaloną maksymalną zawartością

- jest dozwolone po uprzednim zgłoszeniu zamiaru jej rozpoczęcia do właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, dokonywane jest w terminie co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej.

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) imię, nazwisko i adres zgłaszającego,

2) określenie przedmiotu działalności gospodarczej z podaniem rodzaju wytwarzanych środków żywienia zwierząt,

3) wskazanie miejsca wytwarzania środków żywienia zwierząt.
4. Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1, należy zgłosić powiatowemu lekarzowi weterynarii w terminie 7 dni od dnia jej zaprzestania.

5. Powiatowy lekarz weterynarii, który przyjął zgłoszenia o rozpoczęciu lub zaprzestaniu działalności, o których mowa w ust. 1 i 4, przekazuje te zgłoszenia do właściwego terenowo wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.

Art. 20.

1. Wytworzone i wprowadzone do obrotu pasze nie mogą zawierać w nadmiarze wody, substancji wiążących, zanieczyszczeń roślinnych oraz zanieczyszczeń mineralnych.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, dopuszcza się wprowadzanie do obrotu mieszanek paszowych wytworzonych z materiałów paszowych zawierających substancje niepożądane w ilości przekraczającej ich dopuszczalną zawartość, określoną na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 3, o ile łączna zawartość substancji niepożądanych w wytworzonej mieszance nie będzie przekraczała ich dopuszczalnej zawartości.

3. Zabrania się wytwarzania mieszanek paszowych z następujących materiałów paszowych:

1) orzechów ziemnych, kopry, rdzenia palmowego, nasion bawełny, bobassu, kukurydzy oraz produktów powstałych w wyniku ich przetworzenia, zawierających aflatoksynę B1 w ilości większej niż 0,2 mg w 1 kg tych materiałów paszowych,

2) fosforanów zawierających w 1kg:

a) więcej niż 10 mg/kg kadmu,

b) więcej niż 20 mg/kg arsenu,

3) pulpy cytrusowej zawierającej dioksyny w ilości większej niż 500 pikogramów w 1 kg tego materiału paszowego.
4. Zawartość substancji niepożądanych w materiałach paszowych, o których mowa w ust. 3, odnosi się do materiałów paszowych zawierających wodę w ilości stanowiącej 12%.

5. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, dopuszczalną zawartość wody, substancji wiążących, zanieczyszczeń roślinnych oraz zanieczyszczeń mineralnych w paszach w zależności od rodzaju paszy, mając na względzie zapewnienie ich trwałości oraz zaspokojenie potrzeb żywieniowych zwierząt.

Art. 21.

1. Dodatki paszowe oraz następujące materiały paszowe: 1) białko uzyskiwane z mikroorganizmów należących do grupy bakterii, drożdży, glonów i grzybów,

2) produkty uboczne uzyskane w procesie wytwarzania aminokwasów w drodze fermentacji,

3) aminokwasy i ich sole,

4) hydroksyanalogi aminokwasów,

5) niebiałkowe związki azotowe,

zwane dalej "produktami", mogą być wprowadzone do obrotu po ich wpisaniu do odpowiednich rejestrów produktów.

2. Zabrania się sprowadzania z zagranicy produktów, które nie są wpisane do rejestrów produktów, oraz sprowadzania z zagranicy mieszanek paszowych zawierających takie produkty.

3. Rejestry produktów prowadzi minister właściwy do spraw rolnictwa.

4. Rejestry produktów prowadzi się odrębnie dla:

1) dodatków paszowych,

2) materiałów paszowych.

5. Rejestry produktów zawierają: 1) numer wpisu,

2) oznaczenie przedsiębiorcy wytwarzającego produkt,

3) nazwę grupy produktów,

4) nazwę produktu oraz jego postać,

5) określenie składu produktu oraz:

a) w odniesieniu do produktów określonych chemicznie - nazwę substancji czynnej i jej wzór chemiczny,

b) w odniesieniu do pozostałych produktów - opis substancji czynnej,

6) określenie przeznaczenia produktu oraz gatunku i wieku zwierząt, dla których produkt jest przeznaczony,

7) określenie okresu trwałości produktu,

8) oznaczenie minimalnej i maksymalnej zawartości w mieszance paszowej pełnoporcjowej L - winianu potasowego kwasu metylopropionowego oraz dodatków paszowych z grup:

a) antybiotyków,

b) kokcydiostatyków i innych środków farmaceutycznych,

c) mikroorganizmów,

9) oznaczenie maksymalnej zawartości w mieszance paszowej pełnoporcjowej dodatków paszowych niewymienionych w pkt 8,

10) określenie okresu karencji,

11) określenie przeciwwskazań i specjalnych wymagań dotyczących stosowania produktu,

12) określenie okresu ważności wpisu.

6. Oprócz danych, o których mowa w ust. 5: 1) rejestr dodatków paszowych zawiera: a) informacje dotyczące występowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie i ich produktów wraz z charakterystyką tych organizmów,

b) w grupie mikroorganizmów - opis mikroorganizmów wraz z podaniem liczby jednostek formujących kolonie na 1 g,

c) w grupie enzymów - nazwę substancji czynnej zgodnie z jej główną aktywnością enzymatyczną, określenie pochodzenia biologicznego i aktywności wyrażonej w jednostkach aktywności na 1 g,

2) rejestr materiałów paszowych powinien zawierać dodatkowo określenie rodzaju i wymagań dotyczących podłoża materiałów paszowych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. a)-c).
Art. 22.
1. Do rejestru dodatków paszowych nie wpisuje się substancji oraz ich mieszanin, które: 1) są przeznaczone, w zalecanych dawkach, do wyłącznego stosowania w leczeniu ludzi lub zwierząt,

2) mają działanie profilaktyczne lub lecznicze, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Przepis ust. 1 pkt 2 nie ma zastosowania do dodatków paszowych z grupy kokcydiostatyków i innych środków farmaceutycznych.
Art. 23.
1. Decyzję w sprawie wpisu do rejestrów produktów wydaje minister właściwy do spraw rolnictwa.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, wydawana jest na podstawie wyników badań potwierdzających, że produkt jest przydatny w żywieniu zwierząt, a w szczególności, że nie powoduje zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt i dla środowiska, przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych określonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa zgodnie z art. 25 pkt 2.

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa może uznać za wystarczające w całości lub w części wyniki badań przeprowadzonych za granicą, dołączone do wniosku przez wytwórcę lub importera.

4. Decyzja, o której mowa w ust. 1, powinna być wydana bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu roku od dnia złożenia wniosku.

Art. 24.
1. Wniosek o wpis produktów do rejestrów produktów składa producent lub importer.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i adres siedziby wnioskodawcy,

2) informacje, o których mowa w art. 21 ust. 5 i 6,

3) informacje dotyczące skuteczności działania produktów,

4) uzasadnienie obecności w produktach każdego ze składników, jeżeli dodatek paszowy jest mieszaniną substancji czynnych,

5) opis metodyki postępowania analitycznego mającego na celu określenie zawartości substancji czynnej w produkcie, a także w premiksach i mieszankach paszowych zawierających ten produkt.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć wyniki badań, o których mowa w art. 23 ust. 2 lub 3.
Art. 25.

Minister właściwy do spraw rolnictwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia:
1) zakres badań, o których mowa w art. 23 ust. 2, uwzględniając przydatność badanych produktów w żywieniu zwierząt, ochronę zdrowia ludzi i zwierząt, a także ochronę środowiska,

2) jednostki organizacyjne uprawnione do przeprowadzania badań, o których mowa w pkt 1, uwzględniając kwalifikacje kadr i wyposażenie w specjalistyczny sprzęt do przeprowadzania badań.

Art. 26.

Wpis do rejestrów produktów ważny jest przez okres w nim określony, nie dłużej jednak niż 5 lat.

Art. 27.

Rejestry produktów są dostępne dla osób mających w tym interes prawny, z wyłączeniem danych objętych tajemnicą państwową i służbową oraz ochroną własności przemysłowej wytwórcy.

Art. 28.

Minister właściwy do spraw rolnictwa może, w drodze decyzji, skreślić produkt z rejestru:
1) na wniosek przedsiębiorcy, który wystąpił o wpis do rejestru,

2) jeżeli produkt przestał spełniać wymagania warunkujące wpis do rejestru.

Art. 29.

Minister właściwy do spraw rolnictwa na podstawie prowadzonych rejestrów produktów ogłasza corocznie do dnia 30 listopada, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" wykazy produktów dopuszczonych do obrotu.

Art. 30.

1. W obrocie mogą znajdować się wyłącznie produkty, których skład i postać są zgodne z danymi w tym zakresie, zawartymi w rejestrach produktów.

2. Produkt może być wprowadzony do obrotu po upływie okresu trwałości po przeprowadzeniu dodatkowych badań przez jednostkę organizacyjną, która przeprowadziła badania przed wpisaniem produktu do odpowiedniego rejestru produktów, albo przez inną jednostkę organizacyjną upoważnioną do przeprowadzenia badań oraz po określeniu przez tę jednostkę nowego okresu przydatności produktu do stosowania w żywieniu zwierząt.

3. Przy wytwarzaniu premiksów i mieszanek paszowych pełnoporcjowych z udziałem produktów, o których mowa w art. 21 ust. 1, należy przestrzegać wymagań określonych dla nich w rejestrach produktów.

Art. 31.

1. Nazwa materiału paszowego, dodatku paszowego, premiksu lub mieszanki paszowej powinna informować nabywcę o tym, jaki stanowią one rodzaj środka żywienia zwierząt, oraz powinna umożliwiać ich odróżnienie od podobnych środków żywienia zwierząt.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, materiały paszowe inne niż wymienione w art. 21 ust. 1, które mogą być wprowadzane do obrotu wyłącznie pod nazwą określoną w tym rozporządzeniu, z uwzględnieniem opisu tych materiałów i rodzaju procesów technologicznych stosowanych do ich wytwarzania oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów Unii Europejskiej.

Art. 32.

1. Mieszanka paszowa uzupełniająca może być, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, wprowadzona do obrotu, jeżeli zawartość witaminy D oraz dodatków paszowych z grup antybiotyków, stymulatorów wzrostu, kokcydiostatyków i innych środków farmaceutycznych oraz przeciwutleniaczy nie przekracza pięciokrotności ustalonej w rejestrze produktów maksymalnej zawartości tych dodatków w mieszance paszowej pełnoporcjowej.

2. Mieszanka paszowa uzupełniająca, przeznaczona dla zwierząt gospodarskich z wyjątkiem bydła opasowego, może być wprowadzona do obrotu, jeżeli zawartość witaminy D w 1 kg tej mieszanki nie przekracza 200 000 jednostek międzynarodowych, a zawartość dodatków paszowych z grup antybiotyków albo stymulatorów wzrostu w 1 kg tej mieszanki nie przekracza 1000 mg.

3. Mieszanka paszowa uzupełniająca, o której mowa w ust. 2, przeznaczona dla bydła opasowego, może być wprowadzona do obrotu, jeżeli zawartość witaminy D w 1 kg tej mieszanki nie przekracza 200 000 jednostek międzynarodowych, a zawartość dodatków paszowych z grup antybiotyków albo stymulatorów wzrostu w 1 kg tej mieszanki nie przekracza 2000 mg.

Art. 33.

1. Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie obrotu: 1) dodatkami paszowymi, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2,

2) materiałami paszowymi, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3,

3) premiksami zawierającymi dodatki paszowe, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4,

obowiązany jest zapewnić spełnianie wymagań technicznych i organizacyjnych odpowiednich ze względu na rodzaj i zakres prowadzonej działalności.

2. Do wymagań technicznych i organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 5, art. 6 ust. 2 pkt 1, 3 i 7, art. 8 pkt 1 i 2, z tym, że wymóg określony w art. 6 ust. 2 pkt 1 dotyczy wewnętrznego systemu kontroli jakości przechowywanych dodatków paszowych, materiałów paszowych lub premiksów.

3. Jeżeli przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, dokonuje pakowania lub przepakowywania dodatków paszowych, materiałów paszowych lub premiksów, obowiązany jest dodatkowo zapewnić spełnianie wymagań technicznych i organizacyjnych określonych w art. 6 ust. 2 pkt 2 i pkt 4-7.

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne w zakresie prowadzenia obrotu dodatkami paszowymi, materiałami paszowymi i premiksami, o których mowa w ust. 1, odpowiednio do zakresu prowadzonej działalności, mając na względzie zapewnienie ich właściwej jakości.

Art. 34.

1. Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia obrotu: 1) dodatkami paszowymi, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1,

2) materiałami paszowymi, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3,

3) premiksami, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3,

wymaga, z zastrzeżeniem ust. 3, zezwolenia wydanego w drodze decyzji administracyjnej przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

2. Przepisy art. 14-18 stosuje się odpowiednio.

3. Przepis ust. 1 nie dotyczy przedsiębiorcy, który uzyskał zezwolenie, o którym mowa w art. 12 ust. 1.

Art. 35.

1. Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia obrotu: 1) dodatkami paszowymi, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2,

2) premiksami, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2,

wymaga, z zastrzeżeniem ust. 3, zgłoszenia do właściwego powiatowego lekarza weterynarii w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem działalności.

2. Przepisy art. 19 ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.

3. Przepis ust. 1 nie dotyczy przedsiębiorcy, który dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2.

Art. 36.

1. Główny Lekarz Weterynarii prowadzi ewidencję przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania środków żywienia zwierząt oraz obrotu nimi, a także podmiotów wytwarzających mieszanki paszowe, o których mowa w art. 12 ust. 2; ewidencja jest jawna.

2. Do ewidencji wpisuje się:

1) oznaczenie przedsiębiorcy i adres siedziby, a w przypadku podmiotu wytwarzającego mieszanki paszowe, o których mowa w art. 12 ust. 2, jego imię, nazwisko i adres albo nazwę i adres siedziby,

2) numer zezwolenia lub zgłoszenia,

3) zakres działalności objętej zezwoleniem lub zgłoszeniem.

3. Organ, o którym mowa w ust. 1, obowiązany jest corocznie w terminie do dnia 30 września przekazywać ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa dane, o których mowa w ust. 2, dotyczące: 1) przedsiębiorców, o których mowa w art. 12 ust. 1,

2) przedsiębiorców prowadzących obrót:

a) dodatkami paszowymi, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1,

b) materiałami paszowymi, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3,

c) premiksami zawierającymi dodatki paszowe z grup antybiotyków, kokcydiostatyków i innych środków farmaceutycznych, stymulatorów wzrostu oraz witaminy A lub D i miedź lub selen,

3) podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 2.
4. Minister właściwy do spraw rolnictwa na podstawie informacji, o których mowa ust. 3, corocznie w terminie do dnia 30 listopada ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" wykaz: 1) przedsiębiorców, o których mowa w art. 12 ust. 1,

2) przedsiębiorców prowadzących obrót:

a) dodatkami paszowymi, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1,

b) materiałami paszowymi, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3,

c) premiksami zawierającymi dodatki paszowe z grup antybiotyków, kokcydiostatyków i innych środków farmaceutycznych, stymulatorów wzrostu oraz witaminy A lub D i miedź lub selen,

3) podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 2.
Art. 37.
1. Środki żywienia zwierząt powinny być wprowadzane do obrotu w szczelnych i odpowiednio zamkniętych opakowaniach lub pojemnikach tak, aby po otworzeniu opakowania lub pojemnika zamknięcie ulegało zniszczeniu, a opakowanie nie mogło być użyte ponownie.

2. Mieszanki paszowe mogą być wprowadzane do obrotu luzem albo w niezamkniętych opakowaniach lub pojemnikach w przypadku:

1) dostawy mieszanek paszowych pomiędzy ich wytwórcami,

2) dostawy mieszanek paszowych przez ich wytwórców do przedsiębiorców zajmujących się ich pakowaniem,

3) dostawy mieszanek paszowych bezpośrednio od ich wytwórców do posiadaczy zwierząt gospodarskich,

4) mieszanek paszowych uzyskiwanych przez zmieszanie całych ziaren zbóż,

5) bloków lub lizawek,

6) sprzedaży mieszanek paszowych w ilości nieprzekraczającej 50 kg z uprzednio zamkniętych opakowań lub pojemników,

7) mieszanek paszowych melasowanych, zawierających nie więcej niż 3 materiały paszowe,

8) mieszanek paszowych granulowanych.

Art. 38.
1. Wprowadzane do obrotu środki żywienia zwierząt powinny być oznakowane.

2. Oznakowanie, o którym mowa w ust. 1, polega na umieszczeniu w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny na każdym opakowaniu środka żywienia zwierząt lub dołączonej do opakowania etykiecie informacji w języku polskim, określającej w szczególności:

1) rodzaj, nazwę, a w przypadku produktu także numer wpisu do odpowiedniego rejestru produktów,

2) wytwórcę i numer zezwolenia na wytwarzanie, o ile jest ono wymagane,

3) masę netto, a dla płynów objętość albo masę netto,

4) okres trwałości oraz okres karencji, o ile jest przewidywany,

5) przeznaczenie z uwzględnieniem gatunku i wieku zwierząt, dla których środek żywienia zwierząt jest przeznaczony,

6) materiały paszowe lub kategorie grupujące kilka materiałów paszowych charakteryzujących się tym samym źródłem pochodzenia,

7) zawartość składników pokarmowych,

8) datę produkcji albo numer serii,

9) sposób stosowania, w tym zasady bezpiecznego użycia.

3. W przypadku, o którym mowa w art. 37 ust. 2, informacje wymienione w ust. 2 powinny być dołączone do dokumentów przewozowych i przekazane odbiorcy.

4. Oznakowanie środków żywienia zwierząt nie może wprowadzać w błąd nabywcy, w szczególności odnośnie do ich tożsamości, w tym rodzaju, właściwości, pochodzenia, składu, ilości oraz sposobu produkcji, lub sugerować, że posiadają one specjalne właściwości, jeżeli ich nie posiadają albo jeżeli inne pasze, dodatki paszowe lub premiksy posiadają również takie właściwości.

5. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe zasady dotyczące oznakowania środków żywienia zwierząt, w tym zakres informacji, które powinny być umieszczone na ich opakowaniu lub etykiecie dołączonej do opakowania albo dołączone do dokumentów przewozowych,

2) kategorie grupujące materiały paszowe charakteryzujące się jednakowym źródłem pochodzenia,

3) limity tolerancji zawartości składników pokarmowych i dodatków paszowych, mając na względzie zapewnienie ochrony interesów nabywców i obiektywnych kryteriów kontroli.

6. Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, zakres dodatkowych informacji, które mogą być umieszczane na opakowaniu środków żywienia zwierząt lub etykiecie dołączonej do opakowania albo w dokumentach przewozowych, uwzględniając obowiązujące w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej.
Art. 39.
1. W razie stwierdzenia, że środek żywienia zwierząt nie spełnia warunków określonych w ustawie, powiatowy lekarz weterynarii lub wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w zakresie właściwości, o których mowa w art. 44 ust. 1, może w drodze decyzji administracyjnej: 1) nakazać jego uzdatnienie albo zniszczenie,

2) określić inne jego przeznaczenie niż zastosowanie w żywieniu zwierząt,

3) nakazać jego wycofanie z obrotu.

2. Decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 3, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
Art. 40.
1. Dodatki paszowe i premiksy mogą być stosowane w żywieniu zwierząt wyłącznie jako składniki mieszanek paszowych.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady stosowania dodatków paszowych i premiksów w zależności od ich rodzaju, mając na względzie zapewnienie właściwej jakości mieszanek paszowych oraz ochronę zdrowia ludzi i zwierząt, właściwą jakość środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego i ochronę środowiska.

Art. 41.

Mieszanka paszowa uzupełniająca może być stosowana w żywieniu zwierząt tylko w połączeniu z inną paszą.

Art. 42.

1. Mieszanka paszowa dietetyczna, o której mowa w art. 2 pkt 9, powinna zawierać materiały paszowe w ilości i proporcjach zapewniających właściwe wykorzystanie jej przez zwierzęta, u których wystąpiły zakłócenia procesów trawiennych i przemian metabolicznych.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje mieszanek paszowych dietetycznych wraz z określeniem ich przeznaczenia, właściwości pokarmowych, gatunków lub kategorii zwierząt, wymagań w zakresie oznakowania oraz zleceń dotyczących stosowania mając na uwadze szczególne przeznaczenie tych mieszanek paszowych oraz wymagania dotyczące kontroli środków żywienia zwierząt.

Art. 43.

1. Środki żywienia zwierząt niespełniające warunków określonych w ustawie mogą być stosowane w żywieniu zwierząt wyłącznie w celach doświadczalnych, po powiadomieniu powiatowego lekarza weterynarii, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia doświadczenia.

2. Zwierzęta gospodarskie użyte do celów doświadczalnych, o których mowa w ust. 1, ani produkty od nich pozyskane nie mogą być wprowadzane do obrotu.

Art. 44.

1. Nadzór nad wytwarzaniem i stosowaniem środków żywienia zwierząt oraz nad obrotem nimi sprawują: 1) Inspekcja Weterynaryjna w zakresie: a) warunków weterynaryjnych, o których mowa w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej,

b) mikrobiologicznej oceny oraz zawartości substancji niepożądanych, z wyłączeniem substancji niepożądanych pochodzenia roślinnego lub substancji pochodzenia roślinnego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2,

2) Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w zakresie: a) wartości pokarmowej środków żywienia zwierząt,

b) zawartości substancji niepożądanych pochodzenia roślinnego lub substancji pochodzenia roślinnego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2,

c) wymagań technicznych i organizacyjnych obowiązujących w zakresie wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków żywienia zwierząt,

d) prawidłowości oznakowania środków żywienia zwierząt wprowadzonych do obrotu.

2. W razie stwierdzenia, że działalność podmiotu wytwarzającego środki żywienia zwierząt lub prowadzącego obrót tymi środkami jest niezgodna z przepisami ustawy, powiatowy lekarz weterynarii lub wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, w zależności od zakresu sprawowanego nadzoru, może w drodze decyzji: 1) nakazać usunięcie uchybień w określonym terminie,

2) wstrzymać prowadzenie działalności do czasu usunięcia uchybień.

3. Decyzjom, o których mowa w ust. 2, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

4. Graniczny lekarz weterynarii i wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przeprowadzają kontrolę graniczną wprowadzanych na polski obszar celny środków żywienia zwierząt.

5. Organy, o których mowa w ust. 4, zakażą wprowadzenia na polski obszar celny produktów oraz mieszanek paszowych z udziałem produktów niespełniających wymagań określonych w ustawie.

6. Organy Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Handlowej Jakości Artykułów Rolno-Spożywczych obowiązane są współdziałać w zakresie nadzoru, o którym mowa w ust. 1, w szczególności poprzez uzgadnianie planów pracy, w tym kontroli, oraz wzajemne przekazywanie informacji i dokumentów.

7. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe zasady pobierania próbek do badań,

2) metodykę postępowania analitycznego w zakresie określania zawartości składników pokarmowych i dodatków paszowych w materiałach paszowych, premiksach i mieszankach paszowych,

3) wykaz laboratoriów upoważnionych do prowadzenia tych badań w ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 1.

Art. 45.
1. Przedsiębiorcy, u których zostaną pobrane w ramach nadzoru sprawowanego przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych próbki środków żywienia zwierząt, są obowiązani uiścić opłaty za przeprowadzenie badań tych próbek w upoważnionych laboratoriach, jeśli w ich wyniku zostanie stwierdzone, że pasze, dodatki paszowe lub premiksy nie spełniają wymagań określonych w ustawie.

2. Należności pieniężne z tytułu opłat, o których mowa w ust. 1, stanowią dochód budżetu państwa i stosuje się do nich przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459 i Nr 42, poz. 475).

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, uwzględniając koszty pobrania próbek, koszty dojazdu osób pobierających te próbki, a także koszty przeprowadzanych analiz.

Art. 46.

1. Kto: 1) wytwarza, wprowadza do obrotu lub stosuje w żywieniu zwierząt pasze, dodatki paszowe lub premiksy niespełniające warunków określonych w ustawie,

2) wytwarza, wprowadza do obrotu lub stosuje w żywieniu zwierząt pasze, dodatki paszowe lub premiksy zawierające substancje, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 lub 2,

3) wytwarza, wprowadza do obrotu lub stosuje w żywieniu zwierząt przeżuwających materiały paszowe, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3,

4) wytwarza, wprowadza do obrotu lub stosuje w żywieniu zwierząt pasze, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 i 5, lub wytwarza i wprowadza do obrotu pasze, o których mowa w art. 16 ust. 1,

5) prowadzi działalność gospodarczą, o której mowa w art. 5, w nieprzystosowanych do tego celu pomieszczeniach oraz nie przechowuje pasz, dodatków paszowych i premiksów w specjalnie do tego celu przeznaczonych pomieszczeniach lub zbiornikach, o których mowa w art. 9,

6) dopuszcza, aby procesem produkcji pasz, dodatków paszowych lub premiksów wymienionych w art. 6 ust. 1 kierowała osoba nie mająca kwalifikacji, o których mowa w art. 7,

7) nie prowadzi spisu, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 7, lub prowadzi go niezgodnie z przepisami ustawy,

8) nie pobiera próbek archiwalnych wytworzonych środków żywienia zwierząt lub postępuje z tymi próbkami niezgodnie z wymaganiami, o których mowa w art. 10 ust. 2,

9) prowadzi działalność, o której mowa w art. 12 i 34, bez wymaganych zezwoleń,

10 prowadzi działalność, o której mowa w art. 19 i 35, bez uprzedniego zgłoszenia zamiaru jej rozpoczęcia,

11) wytwarza mieszanki paszowe z materiałów paszowych, o których mowa w art. 20 ust. 3,

12) wytwarza, wprowadza do obrotu i stosuje w żywieniu zwierząt produkty bez uprzedniego wpisania ich do odpowiednich rejestrów produktów, o których mowa w art. 21 ust 1,

13) wprowadza do obrotu materiały paszowe, mieszanki paszowe, dodatki paszowe i premiksy niezgodnie z wymaganiami, o których mowa w art. 37 ust. 1 i 2,

14) nie znakuje wprowadzanych do obrotu pasz, dodatków paszowych lub premiksów zgodnie z wymaganiami, o których mowa w art. 38 ust. 1-4, lub znakuje je niezgodnie z przepisami ustawy,

15) wprowadza do obrotu zwierzęta użyte do celów eksperymentalnych, o których mowa w art. 43 ust. 2,

podlega karze grzywny.
2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, orzeka się na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.
Art. 47.

W ustawie z dnia 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej (Dz.U. Nr 105, poz. 452, z 1993 r. Nr 16, poz. 68 i Nr 47, poz. 211, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 152, Nr 43, poz. 272, Nr 60, poz. 369, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 70, poz. 778 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 50, poz. 599, Nr 96, poz. 1056 i Nr 120, poz. 1268) w art. 2 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy "a także w celu poprawy cech użytkowych zwierząt, z wyjątkiem preparatów stosowanych poza organizmem żywym" zastępuje się wyrazami "z wyjątkiem preparatów stosowanych poza organizmem żywym, a także dodatków paszowych i premiksów w rozumieniu przepisów o środkach żywienia zwierząt".

Art. 48.

W ustawie z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752 oraz z 2001 r. Nr 29, poz. 320) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 25 w ust. 4 w pkt 3 w lit. a) w tiret pierwszym wyrazy "paszami i surowcami paszowymi" zastępuje się wyrazami "środkami żywienia zwierząt";

2) w art. 41 w ust. 1 w pkt 1 w lit. d) wyrazy "pasz i surowców paszowych" zastępuje się wyrazami "środków żywienia zwierząt".

Art. 49.
1. Przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy prowadzą działalność dotyczącą wytwarzania środków żywienia zwierząt lub obrotu nimi, która wymaga zgłoszenia powiatowemu lekarzowi weterynarii, obowiązani są do dokonania tego zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy prowadzą działalność dotyczącą wytwarzania środków żywienia zwierząt lub obrotu nimi, która wymaga zezwolenia powiatowego lekarza weterynarii, obowiązani są do przedłożenia odpowiedniego wniosku w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wykaz produktów, które w ciągu roku od dnia wejścia w życie ustawy mogą być wytwarzane i wprowadzane do obrotu bez uprzedniego ich wpisania do odpowiednich rejestrów produktów, uwzględniając obowiązujące w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej.

Art. 50.

Traci moc ustawa z dnia 13 lipca 1939 r. o nadzorze nad niektórymi środkami żywienia zwierząt (Dz.U. Nr 63, poz. 419, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1997 r. Nr 60, poz. 369, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268).

Art. 51.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia. 
 
 
U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 20 lipca 2001 r.

w sprawie ustawy o środkach żywienia zwierząt

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2001 r. ustawy o środkach żywienia zwierząt, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:
 
1) w art. 1 skreśla się ust. 2 i oznaczenie ust. 1;
2) w art. 2 w pkt 9 wyrazy "mieszanka paszowa zaspokajająca szczególne potrzeby żywieniowe (mieszanka paszowa dietetyczna) - mieszankę paszową" zastępuje się wyrazami "mieszanka paszowa dietetyczna - mieszankę paszową zaspokajającą szczególne potrzeby żywieniowe";
3) w art. 2 pkt 12 otrzymuje brzmienie: "12) obrót - przechowywanie w celu zbycia, oferowanie do zbycia i zbywanie, zarówno w drodze sprzedaży, jak i w inny sposób, odpłatnie albo nieodpłatnie,";
4) w art. 4 w ust. 1 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu: "6) środków żywienia zwierząt zawierających organizmy genetycznie zmodyfikowane.";
5) w art. 11 skreśla się pkt 2;
6) w art. 12 w ust. 2 skreśla się pkt 2;
7) w art. 19 w ust. 1: a) w pkt 2 w lit. f) wyrazy "substancje o działaniu antyutleniającym" zastępuje się wyrazami "przeciwutleniacze",

b) w pkt 3 lit. f) otrzymuje brzmienie:

"f) przeciwutleniacze, dla których została ustalona maksymalna zawartość w mieszankach paszowych pełnoporcjowych,";
8) w art. 19 w ust. 1 w pkt 3 dodaje się lit. g) w brzmieniu: "g) substancje, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a)-c)";
9) w art. 20 w ust. 3 w pkt 2 w lit. a) i b) wyrazy "mg/kg" zastępuje się wyrazem "mg";
10) w art. 21 w ust. 6 w pkt 1 skreśla się lit. a);
11) w art. 22 w ust. 1: a) w zdaniu wstępnym po wyrazie "które" dodaje się wyrazy "w zalecanych dawkach",

b) w pkt 1 skreśla się wyrazy ", w zalecanych dawkach,";
 
 

12) w art. 32: a) w ust. 1 skreśla się wyrazy ", z zastrzeżeniem ust. 2 i 3,",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, inne niż ustalone w ust. 1 zawartości dodatków paszowych w określonych mieszankach paszowych uzupełniających, jeżeli ich zastosowanie w połączeniu z innymi paszami nie będzie stwarzać zagrożenia dla zdrowia zwierząt oraz ujemnie wpływać na jakość środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.", c) skreśla się ust. 3;
13) w art. 38 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie: "6) składniki środka żywienia zwierząt (skład ilościowy i jakościowy),";
14) w art. 38 w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie: "7) recepturę środka żywienia zwierząt,";
15) w art. 44 w ust. 1 w pkt 1 w lit. b) wyrazy "oraz zawartości substancji niepożądanych, z wyłączeniem substancji niepożądanych pochodzenia roślinnego lub substancji pochodzenia roślinnego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2" zastępuje się wyrazami "środków żywienia zwierząt oraz zawartości substancji niepożądanych i zabronionych w środkach żywienia zwierząt";
16) w art. 44 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: "1a. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, mogą pełnić inspektorzy posiadający tytuł specjalisty z dyscypliny prewencja weterynaryjna i higiena pasz.";
17) w art. 46 w ust. 1 w pkt 3 wyraz "przeżuwających" zastępuje się wyrazem "gospodarskich";
18) w art. 46 w ust. 1 w pkt 4 wyrazy "art. 16 ust. 1" zastępuje się wyrazami "art. 20 ust. 1";
19) art. 48 otrzymuje brzmienie: "Art. 48. W ustawie z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752 oraz z 2001 r. Nr 29, poz. 320) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 2: a) w pkt 6 wyrazy ", pasze i surowce paszowe" zastępuje się wyrazami "oraz środki żywienia zwierząt",

b) w pkt 16 wyrazy "pasze, surowce paszowe" zastępuje się wyrazami "środki żywienia zwierząt";

2) w art. 5 w ust. 1 w pkt 4 wyrazy ", pasz oraz dodatków do pasz" zastępuje się wyrazami "oraz środków żywienia zwierząt";

3) w art. 11 w ust. 3 w zdaniu wstępnym wyrazy ", pasze i surowce paszowe" zastępuje się wyrazami "oraz środki żywienia zwierząt";

4) w art. 19 w ust. 1 w pkt 4 wyraz "paszy" zastępuje się wyrazami "środków żywienia zwierząt";

5) w art. 22:

a) w pkt 4 wyrazy "paszy, surowców paszowych" zastępuje się wyrazami "środków żywienia zwierząt",

b) w pkt 8 wyraz "paszami" zastępuje się wyrazami "środkami żywienia zwierząt",

c) w pkt 9 wyrazy ", pasz i surowców paszowych" zastępuje się wyrazami "oraz środków żywienia zwierząt",

d) w pkt 13 wyrazy "paszami i surowcami paszowymi" zastępuje się wyrazami "środkami żywienia zwierząt";

6) w art. 23 w ust. 1 w pkt 6 wyrazy "surowców paszowych i pasz" zastępuje się wyrazami "środków żywienia zwierząt";

7) w art. 25 w ust. 4 w pkt 3 w lit. a) w tiret pierwszym wyrazy "paszami i surowcami paszowymi" zastępuje się wyrazami "środkami żywienia zwierząt";

8) w art. 41 w ust. 1 w pkt 1 w lit. d) wyrazy "pasz i surowców paszowych" zastępuje się wyrazami "środków żywienia zwierząt";

9) w art. 48 w ust. 1 wyrazy ", pasz i surowców paszowych" zastępuje się wyrazami "oraz środków żywienia zwierząt";

10) w art. 49 w ust. 1 w pkt 1 w lit. b) wyrazy "pasz i surowców paszowych" zastępuje się wyrazami "środków żywienia zwierząt".";

 
20) dodaje się art. 48a w brzmieniu:
"Art. 48a. W ustawie z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz. 84) w art. 1 w ust. 3 w pkt 3 lit. c) otrzymuje brzmienie: "c) środkami żywienia zwierząt w rozumieniu przepisów o środkach żywienia zwierząt,".";
21) dodaje się art. 48b w brzmieniu:
"Art. 48b. W ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. Nr ..., poz. ...) w art. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
"3. W sprawach dotyczących wytwarzania, stosowania i obrotu środkami żywienia zwierząt stosuje się przepisy o środkach żywienia zwierząt.".".Już w 1999r. konsumenci zachodnioeuropejscy przestali kupować produkty pochodzące od zwierząt żywionych organizmamii genetycznie zmodyfikowanymi, a przedstawiciele koncernów producentów żywności i  supermarketów zapewniali na wyścigi, że ich przetwory mięsne nie pochodzą od sztuk żywionych paszami opartymi o genetycznie zmodyfikowaną soję i inne pasze uzyskane drogą inżynierii genetycznej (informacja prasowa).

W dniu 26. lipca 2001r. odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa. Niektórzy posłowie energicznie wystąpili na rzecz stosowania organizmów genetycznie zmodyfikowanych do żywienia zwierząt. Również przedstawiciele rządu byli przeciwni poprawkom senatu, które wyeliminowały gmo z żywienia zwierząt.

Uczestniczący w posiedzeniu  dr Zbigniew Hałat, prezes Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Konsumentów, przedstawił zebranym swoją opinię w sprawie zagrożeń zdrowia związanych z organizmami genetycznie zmodyfikowanymi i poparł uchwałę Senatu w tej sprawie.

Sprawozdanie z posiedzenia Komisji

Przewagą jednego głosu (7 : 6) Komisja przyjęła poprawkę Senatu.

Po uzwględnieniu poprawki Senatu Art. 4 ustawy brzmiał  następująco:

Art. 4.

1. Zabrania się wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt:
  1) substancji o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i beta-agonistycznym,

2) substancji szkodliwie wpływających na zdrowie zwierząt, jakość środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego i środowisko,

3) w wypadku zwierząt gospodarskich - materiałów paszowych zawierających źródło białka, pochodzące z tkanek zwierząt, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2,

4) pasz zawierających substancje niepożądane w ilości przekraczającej dopuszczalną ich zawartość,

5) pasz zepsutych, w szczególności o zmienionym smaku, zapachu i wyglądzie, w wyniku procesów fermentacyjnych, gnilnych i innych, spowodowanych działaniem drobnoustrojów, grzybów, roztoczy, temperatury, światła, wilgotności i upływem czasu.

6) środków żywienia zwierząt zawierających organizmy genetycznie zmodyfikowane.
 

Ostatecznie Sejm jednak dopuścił stosowanie organizmów genetycznie zmodyfikowanych w żywieniu zwierząt, a poprzedzająca głosowanie dyskusja ujawniła szereg bardzo niepokojących zjawisk.

Sprawozdanie z posiedzenia plenarnego Sejmu 
 
Posiedzenie KomisjiRolnictwa i Rozwoju Wsi /nr 264/
w dniu 26. lipca 2001r.

Mówcy:
Przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Andrzej Borowski
Poseł Marian Dembiński (AWS)
Przedstawiciel Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Konsumentów Zbigniew Hałat
Poseł Krzysztof Jurgiel (PiS)
Poseł Marek Kaczyński (AWS)
Poseł Stanisław Kalemba (PSL)
Główny lekarz weterynarii Andrzej Komorowski
Przedstawicielka Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Ewa Kozłowska
Przedstawiciel Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Damian Krawczyk
Posłanka Halina Nowina-Konopka (PP)
Poseł Józef Pilarczyk (SLD)
Poseł Czesław Pogoda (SLD)
Poseł Zdzisław Pupa (AWS)
Rzecznik odpowiedzialności zawodowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Andrzej Rudy
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu
Poseł Adam Szejnfeld (niez.)

26 lipca 2001 r. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, obradująca pod przewodnictwem posła Zdzisława Pupy (AWS), rozpatrywała:

- uchwałę Senatu RP o stanowisku w sprawie ustawy  o środkach żywienia  zwierząt (druk nr 3235),
- uchwałę Senatu RP o stanowisku w sprawie ustawy  o zmianie ustawy o  zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (druk nr 3236).

W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Głównego Inspektora Sanitarnego, Krajowej Rady Lekarzy Weterynarii, Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Konsumentów i Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.

Poseł Zdzisław Pupa (AWS): Otwieram posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W porządku dziennym mamy rozpatrzenie dwóch uchwał Senatu RP. Pierwsza dotyczy stanowiska Senatu RP w sprawie ustawy o środkach żywienia zwierząt  (druk nr 3235), druga zaś stanowiska w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (druk nr 3236).

Proponuję, abyśmy przestawili kolejność i zaczęli nasze posiedzenie od rozpatrzenia stanowiska Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych.

Poseł Czesław Pogoda (SLD): Jestem sprawozdawcą pierwszego punktu i jest dla mnie ogromnie ważne, aby nie zmieniać kolejności, bo na sali obrad plenarnych rozpoczyna się właśnie debata w sprawie powodzi. Ponieważ jest to temat dla mnie istotny, bo związany jestem z tymi problemami od roku 1997, chciałbym być na tej debacie.

Poseł Zdzisław Pupa (AWS): Panie pośle, ta uchwała Senatu składa się tylko z dwóch punktów. Rozpatrzenie jej nie zajmie nam nawet 5 minut. Czy na sali jest przedstawiciel Senatu, aby uzasadnić nam zgłoszone poprawki?

Ponieważ przedstawiciela Senatu nie ma, a wszyscy dysponujemy tekstem zgłoszonych poprawek, przejdziemy do rozpatrywania.

Czy są uwagi do poprawki nr 1, dotyczącej art. 1, w art. 68 ust. 1? Jakie jest stanowisko posła sprawozdawcy?

Poseł Krzysztof Jurgiel (PiS): Uważam, że tę poprawkę można przyjąć.

Poseł Zdzisław Pupa (AWS): Czy jest sprzeciw? Nie słyszę. Stwierdzam, że poprawka nr 1 została przez Komisję przyjęta.

Poprawka nr 2 dotyczy art. 2. Wyrazy "z dniem ogłoszenia" zastępuje się wyrazami "po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia".

Czy są uwagi lub sprzeciw wobec tej poprawki? Nie słyszę. Stwierdzam, że poprawka nr 2 została przez Komisję przyjęta.

 W ten sposób rozpatrzyliśmy uchwałę Senatu RP o stanowisku w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, rekomendując Sejmowi przyjęcie zgłoszonych przez Senat poprawek.

Główny lekarz weterynarii Andrzej Komorowski: Czuję się w obowiązku złożyć pewne oświadczenie, które złożyłem również w Senacie. Otóż dzięki tej regulacji, jaką wprowadził polski parlament grupa techników weterynarii uzyskuje uprawnienia do wykonywania swojego zawodu, ale są to uprawnienia dalej idące niż uprawnienia dla lekarzy weterynarii. Grupa lekarzy weterynarii objęta jest bowiem odpowiedzialnością zawodową z tytułu wykonywania swoich czynności, a jak wiadomo, w tej pracy błąd w sztuce wpisany jest w istotę wykonywania zawodu. W odniesieniu do techników takiej odpowiedzialności zawodowej nie ma. Obawiam się, że przyjęcie tej nowelizacji mogłoby się stać podstawą do zaskarżenia nowej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego.

Poseł Adam Szejnfeld (niez.): W odpowiedzi na to oświadczenie chciałbym złożyć swoje oświadczenie, że w przypadku przyjęcia przez parlament i podpisania przez pana prezydenta ustawy, o której teraz mówimy, w żadnym wypadku i w żadnym zakresie nie dojdzie do zrównania uprawnień techników i lekarzy weterynarii. Technicy weterynarii będą wreszcie mieli prawo wykonywania samodzielnie swojego zawodu, które to prawo nabyli, formalnie i praktycznie, w ciągu minionych kilkadziesięciu lat. Będzie to jednak dotyczyło tylko zakresu ustalonego przez ministra właściwego do spraw rolnictwa. Nie sądzę i nie wierzę, aby znalazł się taki minister, który by ustalił ten zakres niezgodnie z obowiązującym prawem polskim, a także prawem wspólnotowym, do którego staramy się dostosować swoje przepisy. Uważam, że wszelkie oświadczenia tego typu nie tylko nie służą sprawie i nie są prawdziwe, ale także wprowadzają dalsze podziały i skłócenie tego ważnego dla społeczeństwa środowiska.

Poseł Zdzisław Pupa (AWS): Poprawki Senatu już zostały przez Komisję rozpatrzone. Nie chciałbym więc przedłużać niepotrzebnie dyskusji na temat ustawy już przyjętej.

Rzecznik odpowiedzialności zawodowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Andrzej  Rudy: W imieniu samorządu chcę oświadczyć, że ta ustawa jest absolutnie niezgodna z prawem europejskim i zostanie zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego.

Poseł Zdzisław Pupa (AWS): Macie państwo do tego prawo. Poprawki zgłoszone przez Senat zostały natomiast już przyjęte. Proszę teraz o opinię Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.

Przedstawicielka Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Ewa Kozłowska: Poprawki zgłoszone przez Senat są zgodne z sugestiami UKIE i mają na celu wskazanie czynności, które mogą podejmować inne osoby niż lekarze weterynarii, pod nadzorem lekarza weterynarii. Zakres tych czynności powinien być bardzo ściśle określony, ponieważ w prawie wspólnotowym czynności, które mogą wykonywać lekarze, oraz pewne produkty, które mogą być dopuszczone na rynek,
muszą być ściśle określone. Nie można więc pozwolić na dopuszczenie w prawie polskim przepisów zezwalających na czynności osób nie będących lekarzami weterynarii i w ten sposób dopuszczanie do obrotu produktów, które by nie były przez nich kontrolowane. Z tego względu poprawki Senatu są korzystniejsze niż postanowienia Sejmu.

Poseł Zdzisław Pupa (AWS): Rozumiem, że opinia jest w sumie pozytywna, co pani potwierdza. Pozostała nam jeszcze sprawa wyboru posła sprawozdawcy. Proponuję aby nadal był nim poseł Krzysztof Jurgiel. Czy są inne kandydatury? Nie słyszę, a zatem poseł Krzysztof Jurgiel będzie nadal pełnił tę funkcję.

Zakończyliśmy w ten sposób rozpatrywanie punktu drugiego porządku dziennego, który podjęliśmy jako punkt pierwszy. Przechodzimy teraz do rozpatrzenia poprawek Senatu zgłoszonych do ustawy o środkach żywienia zwierząt i zawartych w druku nr 3235. Ponieważ nie ma przedstawiciela Senatu, przystępujemy do omawiania kolejnych poprawek według zestawu, jaki mamy przedstawiony na piśmie.

Zgodnie z informacją, jaką otrzymałem z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pana ministra Roberta Gmyrka reprezentować będzie pan Andrzej Borowski. Czy są uwagi do poprawki nr 1 dotyczącej art. 1, w którym Senat proponuje skreślenie ust. 2?

Poseł Czesław Pogoda (SLD): Ponieważ konsekwencją poprawki nr 1 jest kilka jeszcze innych poprawek, proponuję, aby łącznie rozpatrzyć następujące poprawki: nr 1, 4, 10 i 21. Wszystkie one dotyczą organizmów genetycznie zmodyfikowanych i dlatego, jeśli pan przewodniczący pozwoli, chciałbym, aby najpierw wypowiedział się w tej kwestii przedstawiciel ministerstwa.

Przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Andrzej Borowski: Wymienione poprawki dotyczą rzeczywiście tego samego tematu, czyli organizmów zmodyfikowanych genetycznie. Najdalej idąca jest poprawka nr 4, w której wprowadza się zakaz używania takich organizmów w żywieniu zwierząt. Pragnę przypomnieć, że w została już uchwalona ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r., która określa procedurę zezwoleń, monitoringu  i rejestracji dopuszczania do obrotu produktów zawierających organizmy zmodyfikowane genetycznie. W chwili obecnej śruta sojowa jest np. niemal w 100 proc. produktem prac w zakresie modyfikacji genetycznej, podobnie jak duża część kukurydzy jest zmodyfikowana genetycznie.

Mając na uwadze, że w bilansie paszowym naszego kraju co rok brakuje blisko 1 mln ton białka paszowego, a przy ograniczeniu importu mączek zwierzęcych z uwagi na BSE, wprowadzenie jeszcze zakazu stosowania organizmów genetycznie zmodyfikowanych grozi nam generalnym krachem w zaopatrzeniu paszowym. Będzie to rzutowało na efektywność produkcji zwierzęcej i związane z tym koszty.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi postuluje odrzucenie poprawek nr 1, 4,
10 i 21.

Poseł Zdzisław Pupa (AWS): Czy są jeszcze ogólne uwagi dotyczące wszystkich poprawek Senatu do tej ustawy?

Przedstawiciel Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Damian Krawczyk: Chciałbym stwierdzić, że zgłoszone przez Senat poprawki należy uznać za niezgodne z prawem europejskim, zwłaszcza zaś z Dyrektywą 70/524 oraz z szeregiem innych przepisów prawa wspólnotowego, które regulują kwestie wprowadzania do obrotu organizmów zmodyfikowanych genetycznie.

Wprowadzenie polskich przepisów, niezgodnych z prawem europejskim spowodowałoby zakłócenie na wspólnym rynku. W związku z tym nasza opinia w sprawie tych poprawek jest negatywna.

Posłanka Halina Nowina-Konopka (PP): Rozumiem, że obecna dyskusja składa się jakby z dwóch części. Pierwsza dotyczy wszystkich problemów związanych z przepisami dotyczącymi organizmów zmodyfikowanych genetycznie, druga zaś dostępności rolników indywidualnych do produkcji pasz we własnych gospodarstwach, przy czym, w świetle tej ustawy taka możliwość jest zagrożona.

Odnosząc się do sprawy organizmów zmodyfikowanych genetycznie chcę powiedzieć, że uwagi przedstawiciela UKIE są w najwyższym stopniu niepokojące. My wiemy, że w Unii Europejskiej coraz bardziej ograniczany jest dostęp do konsumpcji produktów zawierających takie organizmy. Może więc zaistnieć sytuacja, że nasze zwierzęta karmione tego typu paszami nie będą mogły, w pewnym momencie, być eksportowane do krajów unijnych. Myślę, że powinniśmy się zastanawiać również nad takimi aspektami, a nie nad tym, czy w tej chwili nasze przepisy są dostosowane do przepisów prawa unijnego. My jeszcze nie wiemy, czy w UE w ogóle będziemy i kiedy. Dbajmy więc najpierw o swoje interesy.

Przedstawiciel Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Konsumentów Zbigniew Hałat: 

W Unii Europejskiej i w tzw. świecie cywilizowanym obowiązuje zasada przezorności w zdrowiu publicznym, a w rolnictwie, które sprzedaje swoje produkty, zasada nadzoru nad tymi produktami od pola do stołu. Aby pogodzić ze sobą te dwie zasady, w obliczu klęsk, jakie dotknęły europejskie rolnictwo, komisarz do spraw ochrony zdrowia i konsumenta Dawid Byrne wysunął daleko idące postulaty, zarówno w stosunku do władz europejskich, jak i do producentów. Przewidują one obowiązek znakowania tych produktów, które dotychczas nie były znakowane, dlatego że nie zawierały ani białka, ani DNA genetycznie zmodyfikowanego, a pochodząc z wyłącznie z organizmów genetycznie zmodyfikowanych, jakoby nie stwarzały ryzyka dla konsumentów. Te produkty zatem, które do dziś nie były znakowane, mimo że pochodziły od organizmów zmodyfikowanych genetycznie, będą również znakowane, po to, aby konsument mógł świadomie wybrać taki produkt, który mu odpowiada. Jest to więc zaprzeczenie w stosunku do niedawno przyjętej w Polsce ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, która nie przewiduje znakowania tego rodzaju produktów. Mamy więc już w Europie wyjątek od naszego prawa idący o wiele dalej w ochronie konsumenta.

Jeśli zaś mówimy o paszach, to one również będą uznawane w Unii Europejskiej za ten czynnik, który powoduje w sprzedawanej żywności obecność składników opartych na organizmach zmodyfikowanych i jako taka, będzie ona znakowana.

Jeśli są wątpliwości natury medycznej związane z tymi zagadnieniami, wystarczy spojrzeć na efekty działalności firmy, która w Stanach Zjednoczonych wprowadziła do obrotu kukurydzę Starlink. Mimo, że była ona zatwierdzona jako pasza przez odpowiedni urząd, została wprowadzona do sprzedaży jako produkt spożywczy dla ludzi. Zarejestrowano już ponad 50 przypadków alergii na ten produkt, w tym ok. 20 przebiegających z anafilaksją. Spowodowało to ogromne zamieszanie na rynku światowym. Japonia odrzuciła całkowicie ten produkt, podobnie zrobiła Korea Południowa, odmawiając zakupu kukurydzy ze Stanów Zjednoczonych.

Są to więc tematy szalenie drażliwe gospodarczo i dlatego uważam, że Senat wyszedł daleko naprzeciw życzeniom konsumentów europejskich, a w tym również polskich. Należy przewidywać taki dalszy rozwój sytuacji, że prawo, które zostało zaproponowane przez Senat polski, będzie wkrótce obowiązywało w całej unii Europejskiej.

Poseł Marek Kaczyński (AWS): Myślę, że to, o czym mówili moi przedmówcy, daje nam pewien obraz sytuacji, która jest dalece niepokojąca. Moim zdaniem, jeśli w żywieniu zwierząt dopuścimy, w takim stopniu, jak zakładają przepisy ustawy, stosowanie organizmów zmodyfikowanych genetycznie, to w oczywisty sposób wpłynie to na sytuację zdrowotną społeczeństwa. Nie powinniśmy do tego jednak dopuścić i dlatego opowiadam się za przyjęciem poprawek Senatu.

Poseł Marian Dembiński (AWS): Popieram mego przedmówcę, wyznając zasadę:
"przezorny zawsze ubezpieczony". Uważam, że lepiej nie bawić się w eksperymentalne żywienie paszami zawierającymi organizmy zmodyfikowane genetycznie, skoro nikt jeszcze nie wie do końca, jakie są skutki tych organizmów na inne organizmy żywe. Naturalnej paszy mamy w Polsce dostatek i zapis, o którym mówimy, został wylobowany przez tych, którzy chcą wprowadzić na nasz rynek pasze z importu. Jestem więc zdecydowanie za tym, aby poprawkę Senatu przyjąć.

Poseł Czesław Pogoda (SLD): Ja bym nie szedł tak daleko w wywodach jak poseł Marian Dembiński. Przewodniczyłem podkomisji, w której pracowało 50 ekspertów z różnych stron. Dyskusja była bardzo burzliwa i wszechstronna. Ja nie opowiadam się ani za jedną, ani za drugą propozycją. Zdecyduje Komisja. Chciałbym jednak zapytać dr, Andrzeja Borowskiego, jakie skutki rodzi to, że importujemy do Polski ogromne ilości soi jako składnika pasz. Ja wiem, że możemy ją zastąpić składnikami rodzimymi, ale powstaną wówczas tak ogromne problemy związane z kosztami tego rodzaju produkcji, że trudno to sobie wyobrazić.

Dr Andrzej Borowski był współtwórcą tej ustawy na etapie jej projektowania, dlatego chciałbym, aby jeszcze raz odniósł się do tego problemu, zanim podejmiemy decyzję.

Poseł Zdzisław Pupa (AWS): Były już głosy ujmujące ten problem całościowo i sądzę, że mamy wiedzę na ten temat. Chciałbym więc przejść do procedowania. Zapytam więc tylko, czy propozycja, aby łącznie głosować poprawki nr 1, 4, 10 i 21, jest słuszna?

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu: Tak. My przychylamy się do tej propozycji.

Poseł Czesław Pogoda (SLD): Ja bym jednak chciał wiedzieć, jak to jest
rozwiązane w Unii Europejskiej, bo tam też produkują pasze i korzystają z soi,
takiej samej jak my. Więc jak to u nich wygląda?

Przedstawiciel MRiRW Andrzej Borowski: Śruta sojowa jest podstawowym źródłem białka i obecnie, z uwagi na wycofanie mączek zwierzęcych, stanowi zasadniczy składnik paszowy. Najważniejszym problemem dotyczącym wprowadzenia do obrotu śruty sojowej jako produktu paszowego jest jej oznakowanie. Nasza ustawa o organizmach zmodyfikowanych genetycznie zawiera taki punkt mówiący o konieczności oznakowania tego rodzaju produktów. Ma to istotne znaczenie również dla konsumenta, który wie, co kupuje.

Jeśli zaś chodzi o dopuszczanie i stosowanie w żywieniu zwierząt organizmów genetycznie zmodyfikowanych czy też śruty sojowej, występuje tu element ograniczonego zaufania. Mamy jednak ustawowo zapewniony system monitoringu, zezwoleń i rejestracji produktów, co pozwoli na obserwację i określanie przyszłościowych skutków. To jest nowa dziedzina nauki, ale mamy też problem deficytu białka paszowego, brak odpowiednich relacji energetyczno-białkowych i
ewentualnych kosztów produkcji innego rodzaju pasz. Dodam tylko jeszcze, że w roku ubiegłym sprowadziliśmy w skali kraju ok. 1 mln ton śruty sojowej.

Posłanka Halina Nowina-Konopka (PP): Chcę tu wyrazić bardzo głębokie zdumienie dla tego, o czym mówił poseł Czesław Pogoda, że mianowicie wyeliminowanie importu soi znacząco podniesie koszty produkcji pasz, a tym samym hodowli zwierząt w naszym kraju. Mnie się wydaje, że jest to substancja, którą można zastąpić, a dla polskiego rolnictwa pożyteczne byłoby odejście od importu rozmaitych komponentów, które można zastąpić produktami własnymi. Może się mylę, ale sądzę, że np. wytłoki rzepakowe są znakomitym źródłem białka dla zwierząt. Wiem to z opinii ekspertów, a nie swojego widzimisię.

Jest całkowicie bałamutne twierdzenie, że nie da się produkować pasz stosunkowo tanio, wykorzystując do tego polskie komponenty.

Poseł Stanisław Kalemba (PSL): Skutki pewnych eksperymentów już w Polsce mamy i dlatego ja bym się dziś nie wzorował tak mocno na rozwiązaniach Unii Europejskiej. Byłbym za tym aby, podobnie jak poseł Marek Kaczyński, opowiedzieć się przeciw organizmom zmodyfikowanym genetycznie. Lekcję otrzymaliśmy znakomitą, gdy nie z naszej winy usiłuje się nas wcisnąć do grupy krajów podwyższonego ryzyka. Patrzmy zatem bardziej na nasze własne rozwiązania, nie poddając się eksperymentom europejskim. Jestem zdecydowanie za tym, aby przyjąć poprawki Senatu.

Poseł Zdzisław Pupa (AWS): Omówiliśmy sprawę za i przeciw. Dr Andrzej Borowski jest zwolennikiem rozwiązań zapisanych w ustawie, dr Zbigniew Hałat zwraca uwagę na problemy, jakie niesie ze sobą stosowanie żywności genetycznie zmodyfikowanej, a więc mamy pełną informację. Posłowie także mieli okazję wypowiedzenia się. Przystępujemy zatem do głosowania.

Kto z członków komisji jest za przyjęciem poprawek Senatu nr 1, 4, 10 i 21? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu?

Stwierdzam, że Komisja 7 głosami, przy 6 przeciwnych i braku głosów
wstrzymujących się, rekomenduje Sejmowi przyjęcie poprawek nr 1, 4, 10 i 21.

Przechodzimy do omówienia poprawki nr 2.

Poseł Czesław Pogoda (SLD): To jest poprawka porządkująca. Proponuję ją przyjąć.

Poseł Zdzisław Pupa (AWS): Czy są głosy przeciwne? Nie słyszę. Stwierdzam zatem, że Komisja rekomenduje Sejmowi przyjęcie poprawki nr 2.

Przechodzimy do omówienia poprawki nr 3.

Poseł Czesław Pogoda (SLD): Chciałbym, aby w tej kwestii wypowiedział się przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa. Ja myślę, że jest to poprawka do odrzucenia, ale to będzie zależało od woli Komisji.

Przedstawiciel MRiRW Andrzej Borowski: Poprawka nr 3 zawiera definicję pojęcia "obrót" i generalnie odpowiada wymogom prawa europejskiego, ale bardziej poprawny jest tekst uchwalony przez Sejm. Dlatego uważam, że tę poprawkę należy odrzucić.

Poseł Zdzisław Pupa (AWS): Przystępujemy do głosowania.

Kto z posłów jest za przyjęciem poprawki nr 3? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu?

Stwierdzam, że Komisja, przy braku głosów za, 8 głosach przeciwnych i 1 wstrzymującym się, rekomenduje Sejmowi odrzucenie poprawki nr 3.

Przechodzimy do omówienia poprawki nr 5.

Poseł Czesław Pogoda (SLD): Proponuję, aby poprawki nr 5, 6 i 8 rozpatrzyć łącznie, bo one wynikają jedna z drugiej i rodzą podobne konsekwencje. Po przeanalizowaniu ich treści uważam, że należałoby je odrzucić. Chciałbym jednak, aby przed ostateczną decyzją wypowiedział się na ich temat przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa.

Posłanka Halina Nowina-Konopka (PP): To są niesłychanie ważne poprawki w tej ustawie, która w swej wersji przekazanej do Senatu w zasadzie uniemożliwia produkowanie pasz przez rolników we własnych gospodarstwach. Takich gospodarstw jest w Polsce dużo i są to poważni odbiorcy zboża paszowego. Art. 11, 12 i 19, które Senat proponuje wykreślić z ustawy, stawiają na jednym poziomie żądania skierowane do tych drobnych producentów z żądaniami, jakie stawia się wielkim
potentatom paszowym, takim jak firmy Central-Soja czy Dobropasz. Oczywiście, nawet największy gospodarz indywidualny nie jest w stanie dorównać tym potentatom. Nie ma zresztą takiej potrzeby.

Z tego powodu proponuję przyjęcie jednak poprawek Senatu, a na poparcie swojego stanowiska mam opinię Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, która w całej rozciągłości popiera te poprawki. Dodam, że Izba ta ma pod swoją opieką wielu dużych producentów zarówno bydła, jak i trzody i drobiu. Są to ludzie, którzy dobrze się znają na hodowli i wiedzą, czego potrzeba polskiemu
rolnictwu, zwłaszcza zaś dużym, silnym gospodarstwom, o których mówimy, ze powinny zostać i być konkurencją dla gospodarstw UE. Ta ustawa, w tym kształcie tego typu gospodarstwa zniszczy.

Poseł Marek Kaczyński (AWS): Moja przedmówczyni przekazała już dużą część stanowiska, które i ja chciałem przedstawić. Ja również dysponuję stanowiskiem Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, która zwracała się do mnie w tej sprawie. Mam też stanowisko Izby Podlaskiej, która w identyczny sposób prezentuje stanowisko wobec poprawek nr 5, 6 i 8. Motywacja jest taka, iż obostrzenia, jakie pojawiły się w ustawie, sprawiają, że produkcja pasz przez indywidualnych rolników, a także przez małe wytwórnie nie będzie możliwa. Powoduje też ona likwidację hurtowni i placówek rozprowadzających wśród rolników komponenty do pasz.

Pasze produkowane własnym sumptem, a wiele gospodarstw to robi, są tańsze o 10-20 proc. od gotowych będących w sprzedaży. Ponadto rolnik produkując sam pasze wie, co w niej jest i dążąc do osiągnięcia jak najlepszych wyników w hodowli, robi to jak najlepiej. Gdybyśmy nie przyjęli poprawek Senatu wówczas tego typu produkcja pasz nie będzie możliwa. Wnoszę zatem o przyjęcie poprawek nr 5, 6 i 8.

Poseł Józef Pilarczyk (SLD): Chciałbym prosić o uściślenie tego problemu, bo ja rozumiem, że nie chodzi tu wcale o to, aby producentom rolnym, którzy chcą wytwarzać pasze na użytek własnych gospodarstw, uniemożliwić to. Moim zdaniem chodzi tu tylko o tych producentów, którzy stosują przy produkcji pasz tzw. premiksy. O tym, co to są premiksy mówi art. 12 ust. 1 pkt 3. Są to:
antybiotyki, kocydiostatyki i inne środki farmaceutyczne, stymulatory wzrostu, witaminy, preparaty miedzi, selenu, pierwiastków śladowych. Chodzi więc o to, czy producenci, którzy używają do produkcji pasz tego typu składników, mogą nie podlegać rygorom tej ustawy? Czy mogą je zatem produkować bez żadnego nadzoru, mimo że produkują je dla siebie? Ich zwierzęta znajda się jednak w łańcuchu pokarmowym i znajdą się w sklepach jako artykuły spożywcze.

Czy zatem powinniśmy pozbawić się kontroli nad produkcją takich pasz, które skądinąd mogą przenosić do żywności substancje niebezpieczne. I w tym jest, moim zdaniem, problem. Rolnicy nadal mogą używać w swoich gospodarstwach do produkcji pasz zboża, i to nawet w dużych ilościach, ale pod warunkiem, że nie będą do nich dodawać premiksów. Jeśli zaś chcą dodawać te substancje, wówczas muszą się poddać rygorom takim jak wszystkie inne przedsiębiorstwa produkujące pasze.

Mówiliśmy przed chwilą o dodawaniu do pasz organizmów zmodyfikowanych genetycznie. Otóż, w moim przekonaniu, tak samo niebezpieczne są antybiotyki czy stymulatory wzrostu, które mogą się przenosić do mięsa zwierząt, a potem docierać na nasze stoły. I to jest najistotniejszy problem.

Poseł Czesław Pogoda (SLD): Ja również spotkałem się z przedstawicielami Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, z którymi odbyłem długą rozmowę. Oni mnie nie przekonali do tego, o czym mówili, bo po prostu nie mieli racji. Panią posłankę przekonali. Szkoda, że nie ma już na sali dr. Zbigniewa Hałata, bo jestem ciekawy, co by teraz powiedział. Sądzę, że także mówiłby o zdrowej żywności, w której nie byłoby stymulatorów wzrostu ani antybiotyków. Dochodzimy więc do swoistej hipokryzji. Myślę, że bardzo dokładną wykładnię całej sprawy dał poseł Józef Pilarczyk i dlatego poprawki Senatu nr 5, 6 i 8 są w całości do odrzucenia, bowiem rolnik produkujący pasze w garażu, w betoniarce dla 2 świnek i 30 kur nie ma wiedzy w tym zakresie. Jeśli jego produkty znajdą się w obrocie, to oczywiście będzie wpływał na nasze zdrowie. On może nadal używać do swojej paszy zbóż takich jak żyto, owies czy jęczmień, ale bez dodawania premiksów. To jest problem najważniejszy w tej ustawie i nie chodzi tu o jednostronne ustawienie się posła, który był przewodniczącym podkomisji. Szkoda, że pani posłanki nie było w tej podkomisji, choć miała pani być. Wtedy byśmy dyskutowali merytorycznie. Praktycznie w tym zespole twórczo uczestniczyli trzej posłowie, w tym poseł z PSL, który w przeciwieństwie do pani posłanki pracował w sposób właściwy.

Poseł Zdzisław Pupa (AWS): Proszę się wypowiadać bez złośliwości.

Posłanka Halina Nowina-Konopka (PP): Będę się wypowiadać z miłością i powściągnę swoją złośliwość. Otóż, to nie my mamy afery z dioksynami, tylko ci, co mają doskonałe prawo europejskie. To nie my mamy afery z BSE, tylko ci, co już doszli do superzabezpieczeń swoich i obcych obywateli przed zatruciami czy zarażeniami poprzez żywność. Polska żywność była do tej pory zdrowa i jest zdrowsza od tej znakomitej, pochodzącej z Unii Europejskiej i produkowanej według doskonałych receptur. Nie psujmy więc tego, co mamy dobre. Pozwólmy rolnikom funkcjonować. Ta ustawa w istotny sposób wpłynie na likwidację hodowli w Polsce. Ja nie mówię o antybiotykach, ale o przepisach, które zabraniają produkować pasze indywidualnym gospodarzom. Przecież art. 12 mówi również o ograniczeniach w wytwarzaniu mieszanek paszowych nie przeznaczonych do obrotu. W pkt. 2 stwierdza się tu, że wszystkie wymogi stosowane dla największych wytwórni maja również dotyczyć każdego gospodarstwa wytwarzającego pasze na własny użytek. Ci gospodarze, jak również małe wytwórnie korzystali dotychczas z premiksów, które były dostępne w sprzedaży i nie było nic zdrożnego w ich stosowaniu. Były też receptury określające, jak należy je stosować. Jestem przekonana, że kogoś, kto jest niechlujny i nieodpowiedzialny, żadna ustawa nie zmusi do prawidłowej produkcji żywności, czego dowodem są te wszystkie dioksyny i inne afery, z którymi spotykamy się gdzie indziej, poza Polską.

Bardzo proszę o zastanowienie się nad kondycją polskiego rolnictwa i polskiego konsumenta, a także nad polskim interesem, a nie nad ślepym podporządkowywaniem się obcym wymaganiom. Po co to? Podawanie się czyimś sugestiom jest zwykle albo nieprzemyślane, albo interesowne, o czym mówię bardzo wyraźnie.

Poseł Zdzisław Pupa (AWS): Proszę o ograniczanie swoich wypowiedzi do spraw niezbędnych, bo wydaje mi się, że posłowie mają już ugruntowane poglądy na temat środków żywienia zwierząt i nie trzeba już wracać do tego, o czym wielokrotnie była mowa w czasie prac Komisji.

Poseł Józef Pilarczyk (SLD): Abyśmy wszyscy mieli pełną świadomość, a pani posłanka również, proszę przeczytać art. 11, który mówi, że te wszystkie przepisy art. 5, 7, 8 i 9 "stosuje się odpowiednio do wytwarzania nie przeznaczonych do obrotu mieszanek paszowych zawierających premiksy". Proszę wiec czytać cały artykuł do końca, aby wiedzieć, czego on naprawdę dotyczy.

Przedstawiciel MRiRW Andrzej Borowski: Przepis wywołujący tak burzliwą dyskusję podyktowany jest troską o zdrowie konsumentów. Nie jest prawdą, że zabiera się producentowi możliwość wytwarzania mieszanek paszowych na potrzeby własnego gospodarstwa. On je będzie mógł wytwarzać, ale po spełnieniu określonych warunków. Chodzi o to, aby stosowanie antybiotyków, stymulatorów wzrostu czy, kocydiostatyków, a więc składników bardzo niebezpiecznych dla nas, konsumentów, odbywało się pod kontrolą. Jeżeli np. hodujemy brojlery, to powinniśmy stosować takie substancje, które pozbawione są kocydiostatyków i antybiotyków, czyli mieszanki Starter Grower i Finish.

Ta ustawa ma dostosować nasze prawo do prawa Unii Europejskiej. Taki jest jej cel i dlatego nie możemy negować wszystkiego w czambuł. W opinii Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu z 3 października 2000 r. była mowa o tym, że tego typu produkcja pasz podlegać ma rejestracji. Zgodnie z Dyrektywą 9569 podmioty, które zamierzają podjąć działalność w zakresie wytwarzania lub wprowadzania do obrotu pewnych pasz lub dodatków paszowych i premiksów, powinny
uzyskać uprzednie zatwierdzenie właściwych organów.

W projekcie ustawy, jak stwierdza Biuro Studiów i Ekspertyz, odpowiednikiem owego zatwierdzenia jest zgłoszenie zamiaru prowadzenia działalności do wojewódzkiego lekarza weterynarii lub wojewódzkiego inspektora skupu. Tak było zapisane w ówczesnej wersji projektu, ale stanowisko to nie znajduje oparcia w nauce prawa. Zatwierdzenie jest innym środkiem niż zgłoszenie. Zatwierdzenie jest aktem nadzoru i czynnością organu administracji publicznej, zaś zgłoszenie czynnością procesową podmiotu poddanego kontroli i nadzorowi. Trudno się więc
zgodzić, iż wprowadzając do naszego prawa o środkach żywienia zwierząt zgłoszenie załatwia się sprawę zatwierdzenia, czyli w naszym przypadku zezwolenia.

Poseł Zdzisław Pupa (AWS): Przystępujemy do głosowania.

Kto z posłów jest za przyjęciem poprawek nr 5, 6 i 8? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu?

Stwierdzam, że Komisja, przy 4 głosach za, 7 przeciwnych i 1 wstrzymującym się, rekomenduje Sejmowi odrzucenie poprawek nr 5, 6 i 8.

Przechodzimy do omówienia poprawki nr 7.

Poseł Czesław Pogoda (SLD): Proponuję, aby tę poprawkę przyjąć. Ona porządkuje nazewnictwo, jakie jest powszechnie używane. Myślę, że z tego powodu jest słuszna.

Poseł Zdzisław Pupa (AWS): Czy są inne uwagi dotyczące tej poprawki? Nie słyszę. Stwierdzam, że poprawka nr 7 otrzymuje pozytywną rekomendację.

Przechodzimy do omówienia poprawki nr 9. Czy są uwagi do tej poprawki? Nie słyszę. Stwierdzam, że poprawka nr 9 zyskała pozytywną rekomendację Komisji.

Przechodzimy do omówienia poprawki nr 11. Czy są uwagi do tej poprawki?

Poseł Czesław Pogoda (SLD): Proponuję jej odrzucenie.

Poseł Zdzisław Pupa (AWS): Czy jest sprzeciw wobec tej propozycji? Nie słyszę. Stwierdzam, że Komisja rekomenduje Sejmowi odrzucenie poprawki nr 11.

Czy są uwagi do poprawki nr 12? Nie słyszę. Stwierdzam, że poprawka nr 12 uzyskała pozytywna rekomendację Komisji.

Czy są uwagi do poprawki nr 13?

Poseł Czesław Pogoda (SLD): Proponuję odrzucenie tej poprawki.

Poseł Marek Kaczyński (AWS): Proszę o wyjaśnienie, dlaczego zdaniem pana posła ta poprawka nie powinna być przyjęta. Ona daje większą możliwość uzyskiwania informacji i uściśla zapis art. 38 ust. 2.

Poseł Czesław Pogoda (SLD): Ta sprawa, o której mówi poprawka, będzie bardzo precyzyjnie uregulowana w rozporządzeniu do tej ustawy. Minister określi w nim bardzo dokładnie skład jakościowy i ilościowy mieszanek używanych do żywienia zwierząt. Rozporządzenie takie jest już zresztą przygotowane. Nie ma więc potrzeby zapisywania tego w ustawie.

Poseł Zdzisław Pupa (AWS): Czy głos pana posła Marka Kaczyńskiego należy uznać jako przeciwny wobec głosu posła Czesława Pogody?

Poseł Marek Kaczyński (AWS): Chciałbym prosić o wskazanie, gdzie w ustawie jest mowa o tym rozporządzeniu?

Przedstawiciel MRiRW Andrzej Borowski: Ja chcę zwrócić uwagę, że tego samego zagadnienia dotyczą poprawki nr 13 i 14. W oznakowaniu  środków żywieniazwierząt podkreśla się, że podawane będą surowce, bez ich procentowego udziału. Receptura i skład ilościowy stanowią tajemnice producenta.

Podane natomiast będą surowce i wyniki analizy chemicznej w stosunku do określonych mieszanek paszowych, w zależności od ich przeznaczenia. Te zapisy znajda się w rozporządzeniu, o którym mówi art. 38 ust. 5 i 6.

Posłanka Halina Nowina-Konopka (PP): Wydaje mi się, że podanie składników danego środka żywienia zwierząt i jego receptury jest sprawą niesłychanie ważną. To nie musi być skład ilościowy, który może stanowić tajemnicę producenta, natomiast to, co podajemy, powinno być pokazane. Jeśli żądamy tego w odniesieniu do artykułów spożywczych dla ludzi, to możemy się tego samego
domagać w odniesieniu do środków żywienia zwierząt. I to będzie z tego samego powodu, ponieważ chcemy wiedzieć, co jemy. Ja znam przykłady utajniania składu paszy. Robią tak wielkie zakłady sprowadzające koncentraty z Belgii. Nikt nie wie, co naprawdę znajduje się w produkowanych przez nie paszach. Dlatego uważam, że te poprawki są zasadne i ja bym chciała mieć prawo wiedzieć, czym jest karmione zwierzę, które potem będę jadła.

Poseł Marek Kaczyński (AWS): Mam jeszcze pytanie do pana doktora: jak ta sprawa regulowana jest w Unii Europejskiej? Czy tego rodzaju informacja pojawia się na paszach, które są tam produkowane i sprzedawane?

Przedstawiciel MRiRW Andrzej Borowski: Sprawa ta jest uregulowana w UE identycznie jak w naszej ustawie. Pani posłance chcę powiedzieć, że właśnie o tym, na co pani zwraca uwagę, mówi art. 38 ust. 2 pkt 6 i 7.

Materiały paszowe zawarte w mieszance będą wymieniane z nazwy, choć bez udziału procentowego. Ale już w rozporządzeniu jest mowa o tym, że kolejność wymienienia składników będzie świadczyła o malejącym udziale w całkowitej masie mieszanki.

Poseł Czesław Pogoda (SLD): Jeśli posłowie nie mają przed sobą tekstu całej ustawy, to mogę odczytać art. 38, w którym to wszystko, o czym mówimy, jest zawarte.

Poseł Zdzisław Pupa (AWS): Możemy to odczytać, ale czy trzeba przeciągać dyskusję. Skoro posłowie sobie życzą, odczytam art. 38:

"1. Wprowadzone do obrotu środki żywienia zwierząt powinny być oznakowane.

Oznakowanie, o którym mowa w ust. 1, polega na umieszczeniu w sposób widoczny, czytelny, nieusuwalny na każdym opakowaniu środka żywienia zwierząt lub dołączonej do opakowania etykiecie informacji w języku polskim, określającej w szczególności:

1) rodzaj, nazwę, a w przypadku produktu również numer wpisu do
odpowiedniego rejestru produktów,
2) wytwórcę i numer zezwolenia na wytwarzanie, o ile jest ono wymagane,
3) masę netto, a dla płynów objętość albo masę netto,
4) okres trwałości oraz okres karencji, o ile jest przewidywany,
5) przeznaczenie z uwzględnieniem gatunku i wieku zwierząt, dla których środek żywienia jest przeznaczony,
6) materiały paszowe lub kategorie grupujące kilka materiałów paszowych charakteryzujących się tym samym źródłem pochodzenia,
7) zawartość składników pokarmowych,
8) datę produkcji albo numer serii,
9) sposób stosowania, w tym zasady bezpiecznego użycia.

Posłanka Halina Nowina-Konopka (PP): O ile wiem, to np. w Danii skład paszy podany jest na opakowaniu przy ateście. A więc są przykłady takich rozwiązań, kiedy te wymagania, o które my się upominamy, są spełnione.

Poprawka nr 13 dotyczy pkt 6 w czytanym przez pana artykule. Następuje tu zmiana tekstu. W ustawie jest: "materiały paszowe lub kategorie grupujące kilka materiałów paszowych charakteryzujących się tym samym źródłem pochodzenia" natomiast Senat proponuje: "składniki środka żywienia zwierząt (skład ilościowy i jakościowy)". Chodzi więc o to, aby nie było to ujęte jakąś enigmatyczną nazwą grupy, tylko żeby były konkretnie wymienione składniki.

W poprawce nr 14 natomiast zmienia się brzmienie pkt. 7 w tym artykule pisząc zamiast: "zawartość składników pokarmowych" - "recepturę środka żywienia zwierząt" czyli dokładnie to, co jest w Danii. Czemu my mamy się przed tym bronić? To jest zmiana niewielka, ale ona powoduje, że jest jasność, czym dane zwierzę jest żywione.

Poseł Zdzisław Pupa (AWS): Proszę jednak nie polemizować poza mikrofonem. Wydaje mi się, że wyjaśnienia już zostały udzielone. Przystępujemy więc do głosowania. Kto z posłów jest za przyjęciem poprawki nr 13? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu?

Stwierdzam, że Komisja 5 głosami, przy 4 przeciwnych i 1 wstrzymującym się, rekomenduje Sejmowi przyjęcie poprawki nr 13.

Ponieważ dyskusja dotyczyła jednocześnie poprawki nr 14 odnoszącej się do tego samego art. 38 ustawy, zapytam teraz, kto z posłów jest za przyjęciem poprawki nr 14? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu?

Stwierdzam, że Komisja 6 głosami, przy 4 przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, rekomenduje Sejmowi przyjęcie poprawki nr 14.

Przechodzimy do omówienia poprawki nr 15. Czy są uwagi?

Poseł Czesław Pogoda (SLD): Proponuję odrzucenie tej poprawki.

Poseł Zdzisław Pupa (AWS): Czy są inne uwagi? Nie słyszę. Czy jest sprzeciw wobec odrzucenia tej poprawki? Nie słyszę. Stwierdzam, że Komisja rekomenduje Sejmowi odrzucenie poprawki nr 15.

Podobną rekomendację, czyli odrzucenie, uzyskała poprawka nr 16, natomiast poprawki nr: 17, 18, 19 i 20 uzyskały rekomendację pozytywną.

Poprawkę ostatnią, nr 21 już przyjęliśmy wcześniej, a więc tym samym zakończyliśmy rozpatrywanie pakietu poprawek zgłoszonych przez Senat do ustawy o środkach żywienia zwierząt.

 Z uwagi na to, że Komitet Integracji Europejskiej wydał na początku negatywną opinię wobec senackich poprawek, chcę zapytać, czy po ich rozpatrzeniu przez Komisję są inne jeszcze uwagi UKIE?

Przedstawiciel UKIE Damian Krawczyk: Podtrzymuję opinię negatywną.

Poseł Zdzisław Pupa (AWS): Proponuję, aby sprawozdawcą był nadal poseł Czesław Pogoda. Natomiast Urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej dajemy tydzień na przygotowanie kolejnej opinii. Dziękuję za udział w dyskusji.

Zamykam posiedzenie Komisji.


 
 
 
Plenarne posiedzenie Sejmu
w dniu 22. sierpnia 2001r.
3 kadencja, 117 posiedzenie, 1. dzień

Marszałek Sejmu Maciej Płażyński

(...)

    Przystępujemy do rozpatrzenia punktów 2. i 3. porządku dziennego:
2. Rządowy dokument ˝II polityka ekologiczna państwa˝ (druk nr 2095) wraz ze stanowiskiem Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (druk nr 2898).
3. Rządowy dokument ˝Strategia rozwoju energetyki odnawialnej˝ (druk nr 2215) wraz ze stanowiskiem Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (druk nr 2767).
(...)
Wicemarszałek Franciszek Jerzy Stefaniuk:

    Dziękuję panu posłowi.

    Pan poseł Czesław Pogoda z klubu SLD.

Poseł Czesław Pogoda:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Swoje pytania kieruję do pana ministra. Panie ministrze, za chwilę, w następnym punkcie, będziemy rozpatrywać poprawki Senatu do ustawy o środkach żywienia zwierząt. Jest między posłami duża kontrowersja w sprawie wykorzystywania przy produkcji pasz środków genetycznie zmodyfikowanych. W 2000 r. pan minister wydał zgodę na import do Polski śruty sojowej, która, jak wiemy, jest genetycznie zmodyfikowana. Co było podłożem takiej decyzji? Jakie kryteria pan, panie ministrze, zastosował w tej kwestii? Proszę jeszcze odpowiedzieć, jaki wpływ na środowisko naturalne, na łańcuch pokarmowy ma ta przywożona do Polski śruta sojowa. Bardzo proszę o odpowiedź.

(...)
Wicemarszałek Stanisław Zając:

(...)

    Proszę o zabranie głosu podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska pana Janusza Radziejowskiego.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Janusz Radziejowski:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałbym dodać kilka uzupełnień do odpowiedzi, której udzielił pan minister w zakresie II polityki ekologicznej państwa, i problemów z nią związanych. Zacząłbym od uzupełnienia dotyczącego autostrad, żeby sprawę przeciąć. Jak dotychczas Ministerstwo Środowiska uzgadniało wszystkie odcinki autostrad, poza jednym przypadkiem Warszawy. I to właśnie ze względu na zdrowie ludzi, na protesty części społeczeństwa uznaliśmy, że dopóki te sprawy nie zostaną wyjaśnione, niezałatwione, jeśli chodzi o ich przebieg zgodnie z interesami mieszkańców, nie możemy tego uzgodnić. Natomiast jeśli chodzi o inne przypadki, tak jak pan minister mówił są to przypadki jednostkowe, zresztą również uzasadniające się gospodarczo, ponieważ część tych tzw. zielonych pomostów dotyczy migracji zwierząt łownych, a to na pewno na pieniądze da się przełożyć.

    Były pytania dotyczące, powiedzmy, sfery planowania przestrzennego; chodzi mi tutaj o kwestię supermarketów i ich wpływ na jakość życia mieszkańców. Otóż, tak jak powiedziałem w swojej prezentacji, we wprowadzeniu do II polityki rzeczywiście jest dużym nieszczęściem, że planowanie przestrzenne w Polsce przeżywa głęboki kryzys. Problem polega na tym, że kompetencje w tym zakresie są, powiedzmy, lokalne i w gruncie rzeczy żaden minister nie może decydować o takiej czy innej lokalizacji jakiegokolwiek obiektu. Natomiast jest narzędzie, które w naszym kraju od lat istnieje, a w tej chwili uległo wzmocnieniu ­ jest to system ocen oddziaływania na środowisko, czyli pełna procedura ocen oddziaływania na środowisko, które zakłada partycypację czynnika społecznego. Jeśli rzeczywiście ta lokalizacja jest niezgodna z interesami lokalnej społeczności, można doprowadzić do jej powstrzymania; rząd może tutaj wykonać pewne działania, jeśli mimo wszystko jakaś lokalna władza będzie w tym momencie już łamała prawo. Natomiast w przypadku gdy odbywa się to zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, ze wszystkimi procedurami, w zasadzie nikt nie jest w stanie tego zabronić.

    Następna sprawa, dotycząca związków między Ministerstwem Zdrowia a Ministerstwem Środowiska. Przede wszystkim chciałbym podkreślić, i dla mnie przynajmniej jest to całkowicie jasne, że wszelkie działania dotyczące ochrony środowiska, czyli wprowadzenie nowych ustaw i egzekwowanie, a także działanie inspekcji w zakresie np. poprawy jakości wody czy powietrza, są na pewno czynnikiem sprzyjającym zdrowiu, podobnie jak przepisy dotyczące ograniczenie hałasu ­ w tej chwili wchodzi nowe rozporządzenie w tym zakresie. Polityka w tym obszarze jest uzgadniana z ministrem zdrowia. W innych przypadkach, np. nowych zjawisk dotyczących organizmów genetycznie zmodyfikowanych, także przecież ściśle współpracujemy.

    Przy okazji odpowiedź na pytanie jednego z panów posłów dotyczące decyzji o sprowadzeniu do kraju śruty sojowej. Otóż chciałbym powiedzieć, że odbywało się to na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy o ochronie środowiska, starej już w tej chwili. Tu oczywiście minister zobowiązywał do wydawania takiej zgody, ale po pełnej konsultacji z odpowiednim ministrem, czyli ministrem rolnictwa, który poprzez swoje służby stwierdził, że taka transakcja jest możliwa i że nie ma to widocznie negatywnego wpływu na zwierzęta, a taka żywność może zostać wprowadzona na nasz rynek. Jeśli państwo zechcecie to przeanalizować, naprawdę te zgody dotychczas były wydawane bardzo sporadycznie. Nowe prawo, które w tej chwili zostało wprowadzone, przewiduje dosyć skomplikowane procedury i pełną współpracę wszystkich służb odpowiedzialnych za sprawy weterynaryjne, dotyczące produkcji żywności, zdrowia ludzi itd. W proces decyzyjny są wprowadzone wszystkie możliwe inspekcje plus odpowiednie fachowe gremia i bez ich zgody nie ma możliwości wprowadzenia na polski rynek wyrobów zawierających organizmy genetycznie zmodyfikowane. Ta ustawa, państwo mieli okazję się z tym zapoznać, jest zresztą już w tej chwili krytykowana przez część fachowców za nadmierną restrykcyjność. Na pewno wszyscy będziemy obserwowali, jak będzie się ona sprawdzała w praktyce.

    Były też pytania dotyczące integracji Polski z Unią Europejską. Otóż rzeczywiście mieliśmy nadzieję, że uda się zamknąć w I półroczu, pod prezydencją szwedzką ­ czyli ten termin minął 1,5 miesiąca temu ­ negocjacje w zakresie ochrony środowiska. Okazało się, że sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana; z różnych powodów. Powiedzmy też, że Unia przeszła na negocjacje bardzo techniczne, dotyczące szczegółów i praktycznie od 16 lutego do dzisiaj wymieniamy bardzo szczegółowe pytania i odpowiedzi dotyczące naszych problemów. Udało nam się w tym czasie mocno zawęzić obszar, do którego mają oni wątpliwości i mamy nadzieję, że w najbliższym raporcie przygotowanym dla krajów członkowskich komisja stwierdzi, że te negocjacje mogą być tymczasowo zamknięte. Być może uda się to zamknąć w czasie posiedzenia komitetu zastępców członków Unii Europejskiej, które jest planowane bodajże w październiku. Mamy taką nadzieję i sygnały, które nam na to pozwalają.

    Natomiast trzeba też powiedzieć, że jeśli chodzi o Polskę, jest to szczególnie trudny problem dla negocjacji, bo my bronimy swoich interesów, m.in. samorządów, przedsiębiorstw, które muszą naszym zdaniem mieć czas na dostosowanie się ­ w przeciwieństwie do innych krajów, które kierują się swoimi interesami i rezygnują z wielu okresów przejściowych czy też zgadzają się na pewne rozwiązania, które proponuje komisja, strona unijna. My uważamy, że musimy tu do końca załatwić sprawy, tak by były one do realizacji przez nasze samorządy i nasze przedsiębiorstwa, które przecież głównie ponoszą koszty, jeśli chodzi o ochronę środowiska. Dlatego te negocjacje powinny trwać, dopóki się ich nie zakończy również ku naszemu zadowoleniu. Jesteśmy krajem dużym, w stosunku do pozostałych, które już to zamknęły, są to jednak nieporównywalne wielkości i proszę o tym pamiętać.

    W tej chwili ­ było tu jeszcze takie pytanie ­ my występujemy o 11 okresów przejściowych i mamy sygnały, że są one do zaakceptowania, przynajmniej ze strony krajów członkowskich. Ale pamiętajmy, że tam są również pewne interesy wewnętrzne, w dodatku w sytuacji... Przepraszam, kontynuuję ten temat, ale były też pytania o porównywanie jakości stanu środowiska w Polsce i w innych krajach kandydujących, także w krajach, które są członkami. Oczywiście jest to bardzo obszerne zagadnienie, które można by było bardzo długo tłumaczyć, ale właśnie w tej sprawie dotyczącej integracji europejskiej mamy kolejne przykłady, że wiele krajów członkowskich, i to nawet takich, które były członkami założycielami Unii, po prostu nie wdrożyło tych przepisów, które tu nie tak dawno z woli naszego parlamentu zostały wprowadzone w Polsce. I po kolei wychodzi, że np. Belgia nie ma odpowiednich mechanizmów prawnych dla regulacji, także Luksemburg czy jakieś inne kraje, które piętnuje komisja. A jednocześnie można to traktować również jako ostrzeżenie dla krajów członkowskich ­ będziemy z wami negocjowali dopóty, dopóki będzie wszystko jasne. Są to sprawy, które się toczą. My jesteśmy gotowi i uważamy, że przedstawiliśmy takie materiały, takie informacje, że możemy to zamknąć w każdej chwili, ale nie tylko od nas to zależy.

    Była też mowa o kosztach. Pan minister mówił, że jest to ok. 40 mld zł; kwestia, czy są to realne sumy. Dotychczas zgodnie z wszystkimi przepisami, które tu powstały, zadania w ochronie środowiska to zadania samorządów, zadania przedsiębiorców. Oni będą ponosili koszty. Jest też system narodowych funduszy ekologicznych, który działa szalenie efektywnie. I teraz dyskutując np. o zmianach na tzw. podatki zielone, proszę pamiętać, że takie tezy są czasami lansowane przez ekspertów ekonomicznych, ale jednocześnie ci eksperci chętnie by zlikwidowali wszystkie fundusze celowe, w tym fundusz ochrony środowiska. I przed podjęciem takich decyzji, należy się mocno zastanowić, czy to będzie ekwiwalentna zamiana, czy nie okaże się, że z tych różnych podatków czy innych takich mechanizmów tych pieniędzy będzie po prostu znacznie mniej niż w przypadku tego mechanizmu, który w tej chwili posiadamy. W tej chwili dyskusja z każdym ministrem finansów na temat zwolnień podatkowych, importowych itd. w odniesieniu do różnych wyrobów związanych z poprawą jakości środowiska jest raczej, jak państwo doskonale wiecie, trudna, i nie tylko dla tego rządu czy obecnego ministra. Na pewno będzie trudna również w przyszłości.

    Chciałbym również ­ ponieważ padło pytanie dotyczące ekokonwersji i przeznaczenia środków na energię odnawialną ­ powiedzieć, że Fundacja Ekofundusz, która zajmuje się wykonywaniem tej ekokonwersji, traktuje bardzo poważnie problem energii odnawialnej. Proszę przejrzeć informacje, które na pewno bardzo chętnie udostępni kierownictwo fundacji, że ostatnio zaaganżowano się w szereg profesjonalnych projektów dotyczących energii odnawialnej; są to profesjonalne kotłownie na biomasę, są to zarówno słoma, jak i drewno, są to elektrownie wiatrowe. Ekofundusz to realizuje, tak że na pewno, jeśli chodzi o to zobowiązanie, jest to również wykorzystywane.

    Ponieważ pan minister w zasadzie poruszył wszystkie ważniejsze problemy, myślę, że to chyba najważniejsze kwestie, które mógłbym dodać. Jeśli ktoś z państwa posłów uzna, że to za mało, będziemy oczywiście próbowali odpowiedzieć tutaj bezpośrednio lub w formie pisemnej. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

(....)

Wicemarszałek Jan Król:

(....)

    Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 5. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o środkach żywienia zwierząt (druki nr 3235 i 3252).

    Proszę o zabranie głosu sprawozdawcę komisji pana posła Czesława Pogodę.

Poseł Sprawozdawca Czesław Pogoda

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawię sprawozdanie do stanowiska Senatu w sprawie ustawy o środkach żywienia zwierząt (druk nr 3235).

    Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi na swoim posiedzeniu w dniu 26 lipca rozpatrzyła 21 poprawek zgłoszonych w uchwale Senatu. Komisja rekomenduje Wysokiej Izbie, aby 14 poprawek przyjąć, 7 poprawek odrzucić. Również komisja rekomenduje, aby poprawki: 1., 4., 10., 21, jak i również poprawki: 5., 6. i 8. głosować łącznie.

    Istotnym elementem przy rozpatrywaniu poprawek było stanowisko Komitetu Integracji Europejskiej. Pierwotne przedłożenie przez ministra Saryusza Wolskiego zostało wycofane i po rozpatrzeniu poprawek i po przyjęciu rekomendacji dla Wysokiej Izby przez komisję rolnictwa stanowisko ponownie zostało przez sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej przedstawione. Mówi ono o tym, że w przypadku przyjęcia poprawek zaproponowanych przez Senat: 1., 4., 10. i 21. ­ przypomnę, że te poprawki dotyczą organizmów genetycznie zmodyfikowanych ­ ta ustawa w tej części będzie niezgodna z przepisami Unii Europejskiej.

    Podobnie Komitet Integracji Europejskiej odnosi się do poprawek: 5., 6. i 8. To dotyczy produkcji pasz przez rolników i wykorzystania do tej produkcji premiksów. W tym wypadku również, gdybyśmy te poprawki przyjęli, ta ustawa będzie niezgodna z przepisami Unii Europejskiej. Podobnie Komitet Integracji Europejskiej odnosi się do poprawek 13. i 14.

    A jakie są rekomendacje dotryczące tych trzech najważniejszych pakietów poprawek komisji rolnictwa? Komisja rolnictwa, rozpatrując poprawki: 1., 4., 10. i 21., dotyczące organizmów genetycznie zmodyfikowanych rekomenduje Izbie ich przyjęcie. Co w tym wypadku przyjęcie tych poprawek spowoduje? Tu była dość ostra dyskusja na posiedzeniu komisji między posłami ­ oczywiście te poprawki zostały przyjęte i tak będą rekomendowane Wysokiej Izbie, lecz przyjęcie tych poprawek spowoduje, że do Polski nie będzie można importować śruty sojowej przeznaczonej do produkcji pasz. W bilansie paszowym w Polsce brakuje około miliona ton białka.

    Przypomnę również, że w wyniku problemów związanych z chorobą szalonych krów nie możemy również importować do Polski mączki kostno-mięsnej, która była wykorzystywana do produkcji pasz. W związku z tym w bilansie ogólnym tego białka po prostu będzie nam brak.

    Przyjęcie tych rozwiązań spowoduje ­ bardzo precyzyjnie w tej kwestii wypowiada się resort rolnictwa ­ głęboki deficyt białka paszowego w Polsce, zmniejszenie efektywności produkcji zwierzęcej, jak również zwiększenie cen środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego. Takie jest stanowisko rządu, który również sugeruje, aby te poprawki Senatu odrzucić.

    Natomiast jeśli chodzi o poprawki z następnego pakietu: 5., 6. i 8., to w tym przypadku komisja rekomenduje ich odrzucenie. One dotyczą bardzo ważnej kwestii, budzącej duże wątpliwości i w opinii posłów, a zwłaszcza w części dotyczącej produkcji pasz na własny użytek w gospodarstwach rolnych.

    Każdy, kto produkuje pasze na własny użytek we własnym gospodarstwie rolnym, a wykorzystuje do tego premiksy, w skład których wchodzą antybiotyki, stymulatory wzrostu i kokcydiostatyki, to oczywiście tę produkcję pasz będzie musiał realizować przy nadzorze weterynaryjnym. To budzi wątpliwości producentów, przetwórców pasz, jak i producentów zwierząt gospodarskich, bo to w ich opinii spowoduje pewne utrudnienia w produkcji. Tu jest rekomendacja komisji, aby te poprawki odrzucić.

    I ostatni pakiet bardzo istotnych poprawek­ to są poprawki 13. i 14. Te poprawki dotyczą składu i receptury. Posłużę się tu takim przykładem, że piekarz, który produkuje chleb, wymienia produkty, z których produkuje, ale nie precyzuje na winecie receptury, w jaki sposób ten chleb produkuje. Tu jest podobnie w przypadku pasz. Poprawki Senatu zmierzają do tego, żeby również ujawniać receptury. Produkcja pasz będzie się odbywać pod nadzorem bardzo szczegółowym, nadzorem weterynaryjnym, jednak producent stosuje określone procedury. Jest to nieraz jego słodka tajemnica. W związku z tym ujawnianie tych receptur spowoduje, że może z tego skorzystać nieuczciwa konkurencja czy też może to się wiązać z nierzetelnością kupiecką przy produkcji pasz w ogóle w Polsce. W związku z tym jest tu rekomendacja, żeby przyjąć poprawki Senatu.

    Ja informuję Wysoką Izbę, jaka była dyskusja i wymiana poglądów między posłami w komisji.

    Panie marszałku, to są najważniejsze kwestie, które dotyczą poprawek Senatu, będziemy nad nimi głosować jutro. Zwłaszcza pakiet poprawek dotyczących produkcji pasz i wykorzystania premiksów będzie istotny w dyskusji w wystąpieniach klubowych i oczywiście później w głosowaniu w dniu jutrzejszym. Dziękuję serdecznie za uwagę.

Wicemarszałek Jan Król:

    Dziękuję panu posłowi.

    Przechodzimy do 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół.

    Otwieram dyskusję.

    W imieniu klubu SLD głos zabierze pani poseł Zofia Grzebisz-Nowicka, proszę bardzo.

Poseł Zofia Grzebisz-Nowicka:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W imieniu Klubu Parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej mam zaszczyt przedstawić stanowisko mojego klubu w sprawie uchwały Senatu odnośnie do ustawy o środkach żywienia zwierząt.

    Przypomnę, że ustawę tę Wysoka Izba uchwaliła 20 czerwca br., Senat zgłosił do niej 21poprawek, sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi na posiedzeniu w dniu 26 lipca 2001 r. rozpatrzyła je i, tak jak powiedział pan poseł sprawozdawca Czesław Pogoda, 14 z nich rekomenduje do przyjęcia, a 7 ­ do odrzucenia. Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej nie podziela stanowiska komisji w przypadku poprawek zawartych w pkt.: 1, 4, 10 i 21, dotyczących wprowadzenia zakazu stosowania organizmów genetycznie zmodyfikowanych w środkach żywienia zwierząt. Byłoby to nie tylko sprzeczne z prawem obowiązującym w Unii Europejskiej, ale pogorszyłoby także konkurencyjność polskich produktów na rynkach państw członkowskich. Zwraca na to uwagę również sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej pan Jacek Saryusz-Wolski w przedłożonej opinii do uchwały Senatu w sprawie ustawy o środkach żywienia zwierząt. Z tych to powodów mój klub będzie głosował za odrzuceniem poprawek zawartych w pkt.: 1, 4, 10 i 21, wniesionych przez Senat, a dotyczących art. 1, 4, 21 i 48b. Uważamy, że regulacje prawne uchwalone przez Wysoką Izbę są dobre i nie trzeba ich poprawiać.

    Natomiast poprawek Senatu zawartych w pkt.: 5, 6 i 8, których odrzucenie proponuje Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odrzucać nie będziemy, mimo iż budzą one nasze wątpliwości, o czym także mówił poseł sprawozdawca. Dotyczą one wytwarzania mieszanek paszowych nieprzeznaczonych do obrotu, zawierających premiksy, w skład których wchodzą określone dodatki paszowe. Uważamy, że poprawki zawarte w pkt. 13 i 14, które komisja proponuje przyjąć, należy odrzucić. Dotyczą one zmiany treści informacji wymaganej na opakowaniach środków żywienia zwierząt. Powodowałoby to niezgodność tych regulacji prawnych z przepisami prawa Unii Europejskiej. Klub mój będzie głosował za pozostawieniem treści przepisów art. 38 ust. 2 pkt. 6 i 7 ustawy w brzmieniu uchwalonym przez Wysoki Sejm.

    W przypadku pozostałych 11 poprawek Senatu, zawartych w pkt.: 2, 3, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 i 20, głosować będziemy zgodnie z rekomendacją Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

    Wysoki Sejmie! Podkreślenia wymaga fakt, że celem uchwalonej 20 czerwca br. przez Wysoką Izbę ustawy o środkach żywienia zwierząt było: po pierwsze, wprowadzenie do polskiego ustawodawstwa takich rozwiązań prawnych w zakresie wytwarzania i obrotu paszami, dodatkami paszowymi oraz premiksami, które uwzględniają dotychczasowy dorobek nauki, a także gwarantują, że nie będą one powodować zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt ani dla środowiska naturalnego; po drugie, harmonizacja przepisów zawartych w projekcie ustawy o środkach żywienia zwierząt z regulacjami prawa europejskiego. Dlatego też wszystkie te poprawki Senatu, które powodują lepsze warunki prawne dla realizacji tych celów, klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej poprze, głosując za ich przyjęciem, pozostałe, które są sprzeczne z tymi celami, odrzuci bądź się wstrzyma. Dziękuję za uwagę.

Wicemarszałek Jan Król:

    Dziękuję.

    Proszę o zabranie głosu pana posła Leszka Dziamskiego w imieniu klubu AWS.

Poseł Leszek Franciszek Dziamski

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałbym w imieniu Klubu Parlamentarnego AWS pokrótce wypowiedzieć się na temat poprawek Senatu do ustawy o środkach żywienia zwierząt (druk nr 3252). W czasie obrad Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w trakcie omawiania przedłożonych przez Senat poprawek pojawiły się trzy węzłowe zagadnienia, istotne dla kształtu ustawy, nad którą procedujemy.

    Przede wszystkim Senat zaproponował w poprawkach 1., 4., 10., 21., aby wyeliminować z przyszłego obrotu paszami środki żywienia zwierząt zawierające organizmy genetycznie modyfikowane. Chciałbym zwrócić uwagę Wysokiej Izby na to, iż zagadnienia bezpieczeństwa żywności transgenicznej zostały już dokładnie uregulowane w ustawie o organizmach genetycznie zmodyfikowanych z dnia 22 czerwca 2001. Prawdą jest, że na żywność genetycznie modyfikowaną trzeba patrzeć ze szczególną ostrożnością, nie ma jednak potrzeby dublowania regulacji czy też ­ a z tym mamy do czynienia w przypadku poprawek senackich ­ wylewania dziecka z kąpielą. Uważam, że przywołana przeze mnie ustawa stanowi wystarczającą zaporę, jeśli chodzi o ewentualne wykorzystywanie szkodliwych dla zdrowia zwierząt i, co za tym idzie, dla zdrowia ludzi organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Poza tym trzeba również mieć na uwadze to, że soja genetycznie modyfikowana może zbilansować globalny niedobór białka w paszy w Polsce, który jest aktualnie dodatkowo pogłębiony zakazami importu mączek zwierzęcych w związku z chorobą BSE. Jeżeli przyjmiemy poprawki Senatu, bilans ten będzie jeszcze bardziej zachwiany.

    Warto też wspomnieć o tym, iż proponowane poprawki nie są zgodne z naszymi zobowiązaniami wobec Unii Europejskiej, jeśli chodzi o harmonizację prawa; mogłoby się to negatywnie odbić na negocjacjach akcesyjnych.

    Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi proponuje Wysokiej Izbie przyjęcie poprawek 1., 4., 10. i 21, lecz trzeba zwrócić uwagę na to, że takie rozwiązanie przyjęte zostało w komisji zaledwie jednym głosem. Klub Parlamentarny AWS jest przeciwko powyższym poprawkom i będzie głosował za ich odrzuceniem.

    Innym zagadnieniem, na które chciałbym zwrócić uwagę, jest proponowany przez Senat w poprawkach 13. i 14. obowiązek ujawniania przez producentów pasz receptury ich przygotowania na opakowaniach. Uważam, że poprawki te zmierzają wyraźnie do pogwałcenia praw własności przemysłowej podmiotów zajmujących się opracowywaniem i produkcją pasz dla zwierząt. Wprowadzenie takiego prawa byłoby ciosem poniżej pasa, gdyż producent, który chciałby sprzedawać na polskim rynku, musiałbym ujawniać informacje, które są często jedynym motorem jego sukcesu. Wobec tego Klub Parlamentarny AWS nie zgadza się co do tych punktów ze stanowiskiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz wnosi o odrzucenie powyższych poprawek.

    Chciałbym wspomnieć także o kolejnym ważnym problemie, jaki zaistniał w związku z poprawkami 5., 6. i 8. Ustawa w wersji uchwalonej przez Sejm miała nie dopuścić do używania premiksów paszowych przez podmioty, które nie uzyskały odpowiedniego zezwolenia z uwagi na potencjalne zagrożenie, jakie niesie ze sobą nieodpowiedzialne używanie premiksów, które zawierają antybiotyk, stymulator wzrostu i kokcydiostatyki. Nie doprowadziłoby to jednak do zakazu mieszania pasz przez indywidualnych rolników na potrzeby ich gospodarstw. Nie można dopuścić do sytuacji, gdy będą oni mogli stosować powyższe premiksy, ponieważ używanie ich na małą skalę, w drobnych gospodarstwach, również nie gwarantuje, że zwierzęta sprzedawane z tych gospodarstw będą żywnością bezpieczną dla konsumentów.

    Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi wnoszę o odrzucenie powyższych poprawek. Tak będziemy głosować. Co do reszty poprawek senackich, Klub Parlamentarny AWS zgadza się z opinią Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

    Na koniec chcę wyrazić zadowolenie, że kończymy proces legislacyjny tworzący ustawę bardzo ważną dla polskiego rolnictwa, a szczególnie dla polskich hodowców. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Król:

    Dziękuję panu posłowi.

    W imieniu klubu Unii Wolności głos zabierze pani poseł Maria Stolzman.

Poseł Maria Stolzman:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ustawa o środkach żywienia zwierząt, do której Senat zgłosił uwagi, kończy swój bieg w Sejmie. Tak, jak powiedział pan poseł Dziamski, mój klub również wyraża zadowolenie, że praca nad nią zostanie zakończona. Jednak na ostatnim etapie prac nad tą ustawą, czyli w czasie jej pobytu w Senacie, zostały wprowadzone przepisy, które powodują, że staje się ona absolutnie niezgodna z prawem europejskim. W tej sytuacji oczywiście nasz klub za tymi poprawkami głosować nie może. Będzie głosował za ich odrzuceniem.

    W ustawie w art. 1 ust. 2 jest zapis mówiący o tym, że ustawa nie narusza przepisów dotyczących organizmów genetycznie zmodyfikowanych, zwanych dalej GMO, w tym zwłaszcza przepisów o wprowadzeniu do obrotu produktów GMO oraz ich oznakowaniu. Czyli ta sprawa jest uregulowana w ustawie o GMO. Wprowadzenie dodatkowych zaostrzających przepisów, niezgodnych z prawodawstwem unijnym, jest zepsuciem tej ustawy i niestety nie będziemy mogli tego poprzeć. Dotyczy to poprawek Senatu 1., 4., 10. i 21., która próbują eliminować w ogóle pasze z GMO w żywieniu zwierząt, co jest nieuzasadnione w tym przypadku.

    Będziemy również głosowali zgodnie ze stanowiskiem komisji za odrzuceniem poprawek 5., 6. i 8., czyli poprawek mówiących o tym, że można stosować premiksy i antybiotyki na własne potrzeby. Jaka jest gwarancja, że ten ktoś sam to zje, ten, kto to wyprodukuje, a nie zostanie tym uszczęśliwiony inny konsument; tu będziemy głosować zgodnie z rekomendacją komisji.

    Jeśli chodzi o poprawki 13. i 14 ., to również będziemy za ich odrzuceniem z tego względu, że rzeczywiście receptury pasz nie mogą być przedmiotem ogólnie dostępnym, bo to jest tajemnica firm. Musi być na etykiecie powiedziane, że tam jest GMO, ale jaka jest receptura, jaki jest stosunek poszczególnych składników, to już jest tajemnicą firmy. To tak jakby ktoś chciał się dowiedzieć, jakie rasy kur są namieszane w handlowych ogólnych brojlerach, gdzie firmy się specjalizują w sprzedaży mięsnych czy nieśnych kurczaków, a skład genetyczny tych zwierząt jest tajemnicą wielkich firm światowych, które umieją się tym posługiwać. Oczywiście te zwierzęta się przeważnie nie nadają do dalszego rozmnażania, tylko w tym pokoleniu, w jakim się je kupuje, muszą zakończyć swój żywot, czy jako zwierzę mięsne, czy jako nieśne.

    Proszę państwa, poważne obawy mojego klubu budzi również poprawka 21. dotycząca dodania art. 48b. W poprawce do art. 46 w ust. 1 w pkt. 3... Jest to poprawka, przepraszam, która?

    (Głos z sali: Siedemnasta.)

    Tak, przepraszam. To jest poprawka 17. W poprawce tej jest powiedziane, to są przepisy karne, kto wytwarza, wprowadza do obrotu lub stosuje w żywieniu zwierząt przeżuwających materiały paszowe, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3, podlega jakieś tam karze. Senat zmienił to, wprowadzając zwierzęta gospodarcze, zamiast zwierząt przeżuwających. Czytając dosłownie tę ustawę, oznaczałoby to, że ani lisów, ani norek nie wolno karmić paszami mięsnymi, bo producent zapłaci karę. Wprawdzie resort tłumaczy, że nie jest to tak, bo to jest odwołanie do art. 4 ust. 1 pkt 3, w którym minister ma określić, które tkanki zwierząt mogą być używane na paszę, ale to nie załatwia tego przepisu karnego, który czytany dosłownie, a tak się czyta przepisy karne, mówi o tym, że każdy, kto da zwierzęciu gospodarskiemu paszę pochodzenia zwierzęcego, podlega karze. Dlatego uważamy, że wersja sejmowa mówiąca o tym, że dotyczy to zwierząt przeżuwających, co samo przez się jest zrozumiałe, bo walczymy z BSE, nie chcemy mieć go w kraju, wobec tego nie możemy żywić przeżuwaczy paszami zawierającymi materiały zwierzęce... Już kończę, panie marszałku. Będziemy popierali wersję sejmową, czyli będziemy głosować za odrzuceniem poprawki 17.

    Nad pozostałymi poprawkami Senatu będziemy głosować zgodnie z zaleceniami komisji. Dziękuję państwu za uwagę.

Wicemarszałek Jan Król:

    Dziękuję pani poseł.

    Proszę pana posła Stanisława Masternaka o zabranie głosu w imieniu klubu PSL.

Poseł Stanisław Masternak:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ustosunkowując się w imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego do poprawek Senatu zgłoszonych do ustawy o środkach żywienia zwierząt, chcę powiedzieć, iż nie wszystkie one uzyskają nasze poparcie.

    Było sporo czasu na przeprowadzenie konsultacji ze środowiskiem paszowym, możemy zaprezentować spójne stanowisko, aczkolwiek w jednej sprawie istnieją w naszym klubie pewne różnice zdań.

    Przechodząc do konkretów, chciałbym powiedzieć, że poprawki Senatu 2., 7., 9., 12., 17., 18., 19. i 20. zyskają naszą akceptację zgodnie ze stanowiskiem komisji. Mają one zresztą charakter redakcyjny i uściślający. Natomiast poprawki 3., 11., 15. i 16. zostaną odrzucone, i tu także rozstrzygająca jest rekomendacja komisji.

    W sprawie grupy poprawek 5., 6. i 8. opowiadamy się za przyznaniem rolnikom samodzielnie wykonującym paszę uprawnień wynikających z ustawy, w tym przypadku przekonujące są argumenty izb rolniczych, iż zahamowanie produkcji pełnowartościowych pasz na własne potrzeby przez rolników podroży koszty produkcji o około 20%. Rolnicy powinni mieć możliwość stosowania zgodnie z ustawą premiksów do pasz, a przecież trudno założyć, iż będą szkodzić sobie i w jakiś sposób pogarszać jakość własnej hodowli. Nie można przy tym wykluczyć zachowań nieodpowiedzialnych, ale ich margines byłby podobny jak w przypadku odrzucenia poprawek. Przyjęcie ich będzie oznaczać pełnię praw, a nie tylko obowiązków dla rolników samodzielnie wykonujących paszę.

    W kwestii poprawek 13., 14. opowiadamy się przeciwko stanowisku Senatu, gdyż przyjęcie tych poprawek grozi wprost naruszeniem tajemnicy handlowej, bo po analizie ustawy doszliśmy do wniosku, że dostęp do informacji o składzie paszy będzie gwarantować rozporządzenie ministra. Udział poszczególnych składników będzie m.in. zobrazowany w sposób malejący, jest to odpowiednia forma. Nie można narażać tak ważnej ustawy na zarzut niezgodności z konstytucją, a to zdaniem wielu specjalistów miałoby miejsce, gdyby przyjąć poprawki Senatu.

    Wreszcie poprawki 1., 4., 10. i 21., które dotyczą zagadnienia całkowitego zakazu używania do produkcji pasz organizmów genetycznie modyfikowanych, chodzi konkretnie o soję. Jak powiedziałem, w naszym klubie wywołało to największe kontrowersje, bowiem jest faktem, że brakuje nam blisko 1 mln ton komponentów białkowych. Rodzi się pytanie, czy nie można ich uzupełnić drogą popierania upraw krajowych, takich jak np. bobik? Czy musimy być skazani na import, skoro wytłoki rzepakowe mogą być alternatywnym źródłem białka? Jaki jest bilans paszowy naszego kraju, szczególnie w kontekście pojawienia się dużej ilości zboża paszowego? Tu pytanie do przedstawicieli rządu, do pana ministra rolnictwa. Czy możemy obecnie zrezygnować z importu soi, zastępując ją komponentami krajowej produkcji?

    Z drugiej strony mamy stanowiska izb i stowarzyszeń paszowych, a także poszczególnych hodowców. Twierdzą oni, że przyjęcie poprawek zburzy trudną równowagę na rynku białka paszowego. Uważają oni, że wprowadzenie poprawek Senatu radykalnie podroży koszty produkcji zwierzęcej. Wreszcie nie bez znaczenia jest kwestia, czy uda się w jakikolwiek sposób odróżnić soję modyfikowaną genetycznie od niemodyfikowanej, bo przecież nie wyobrażamy sobie, aby import tego komponentu ustał z dnia na dzień. Mogłoby to oznaczać, ni mniej ni więcej, ale sprowadzenie soi modyfikowanej genetycznie jako niemodyfikowanej, tylko że droższej nawet o kilkadziesiąt procent. Skoro więc jest procedura dopuszczenia soi modyfikowanej genetycznie do żywienia zwierząt, to w jakiś sposób pozwala to uniknąć tego typu nieuczciwości. Do tego typu oszustw nie można dopuścić, a izby i stowarzyszenia paszowe podkreślają, iż szanse na zdobycie certyfikatu na soję niemodyfikowaną genetycznie są bliskie zeru.

    Nie można również stosować mączek mięsno-kostnych i to też jest fakt, który poważnie należy brać pod uwagę. Chcę przypomnieć, że zasoby światowe soi, z których pewnie jeszcze przez dłuższy czas będziemy korzystać, już w ponad 70% są modyfikowane genetycznie.

    Dzieląc się tymi wątpliwościami, mój klub przychyla się dziś raczej do zdania izb i stowarzyszeń paszowych, ale wnosi o rozwianie tych wątpliwości, dlatego te pytania kieruję do rządu. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)

Wicemarszałek Jan Król:

    Dziękuję panu posłowi.

    Proszę pana posła Krzysztofa Jurgiela o zabranie głosu w imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość.

Poseł Krzysztof Jurgiel:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Klub Prawo i Sprawiedliwość będzie głosował za przyjęciem poprawek 1., 4., 10. i 21. dotyczących wprowadzenia zakazu stosowania organizmów genetycznie zmodyfikowanych i za przyjęciem poprawek 5., 6. i 8., które dotyczą kwestii wytwarzania mieszanek paszowych nieprzeznaczonych do obrotu, zawierających premiksy. Będzie także głosował za przyjęciem poprawek 2., 7., 9., 12., 17., 18., 19. i 20 oraz za odrzuceniem poprawek 3., 11., 15., 16., 13. i 14. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Jan Król:

    Dziękuję.

    Pani poseł Halina Nowina-Konopka w imieniu koła Porozumienia Polskiego.

    Proszę bardzo.

Poseł Halina Nowina-Konopka:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! Ta ustawa, jedna ze strategicznych ustaw, jeżeli chodzi o rolnictwo, budziła wiele kontrowersji. Została uchwalona przez Sejm w formie szkodliwej dla polskiego rolnictwa i nieco polepszona poprawkami przez Senat.

    Proszę państwa, chciałabym państwu powiedzieć ­ mówię to w kontekście poprawek dotyczących stosowania GMO w środkach paszowych, czyli poprawki 1., 4., 10. i 21. ­ że w sierpniu 2000 r. Włochy wykorzystały art. 12 ustawy o GMO do zakazania wszelkich produktów spożywczych na bazie składników zmienionej genetycznie kukurydzy. W październiku włoski zakaz został obroniony przez inne państwa członkowskie Unii wbrew życzeniom Komisji, która chciała go uchylić. A więc jest możliwość wprowadzenia na terenie Unii zakazu stosowania organizmów genetycznie zmodyfikowanych. W związku z tym zarzut, że jest to niezgodne z prawem Unii Europejskiej, jest zarzutem fałszywym. Natomiast tego rodzaju ostrożność jest potrzebna, pożyteczna. Prawo unijne w zakresie stosowania i wykorzystywania organizmów genetycznie zmodyfikowanych zmienia się. Jest w tej chwili w opracowaniu rozporządzenie Rady odnośnie do zmiany prawa paszowego właśnie w tym punkcie, w punkcie dotyczącym stosowania organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Tyle na temat tych poprawek.

    Następne poprawki, 5., 6. i 8., dotyczą bardzo newralgicznego punktu tej ustawy, mianowicie uniemożliwienia produkcji pasz we własnym gospodarstwie, na własny użytek, przez rolnika. I tutaj również jest... (Gwar na sali)

    Tak, panie pośle, tak. Pan nieuważnie czytał tę ustawę.

    I tutaj również jest zarzut Komitetu Integracji, że jest to niezgodne z dyrektywami unijnymi. A ja państwu powiem tyle ­ nie wierzę i po prostu neguję wiarygodność informacji, które otrzymujemy z Komitetu Integracji Europejskiej. I zaraz państwu powiem, dlaczego. Otóż dlatego, że mam przed sobą dwa tłumaczenia dyrektywy Rady WE nr 95/69 z 22 grudnia 1995 r. Jest tam wstęp, którego pkt 10... Dostaliśmy tłumaczenie bez aneksu, który jest istotną częścią tej dyrektywy i wiele wyjaśnia. Natomiast ja mam tłumaczenie z aneksem. Jedno tłumaczenie różni się od drugiego. Czym? Pkt 10: ˝zważywszy, że na podstawie zasad równouprawnienia zasadnicze zasady nowych przepisów muszą bez różnicy odnosić się zarówno do podmiotów trudniących się obrotem, jak i do producentów ­ rolników wytwarzających paszę tylko na potrzeby swojego gospodarstwa, zważywszy, że pewne zwolnienia ­ proszę to zdanie zauważyć ­ powinny przysługiwać tym ostatnim ze względu na szczególne warunki wykonywania przez nich działalności˝. Ten sam punkt w tłumaczeniu, które dostaliśmy, brzmi identycznie, z tym że jest pozbawiony tego zdania wtrąconego ­ że pewne zwolnienia powinny przysługiwać tym ostatnim zważywszy na szczególne okoliczności, w jakich prowadzą oni swoją działalność. I nie ma nawet zająknięcia się o możliwości zmiany w wypadku podejścia do rolników indywidualnych.

    (Poseł Romuald Ajchler: Ale to jest 90%, pani poseł.)

    Czego 90%? Proszę pana, obojętne, jest to podważenie wiarygodności dokumentów, urzędowych dokumentów, które dostajemy. Po prostu ja nie wierzę temu, co mówi Komitet Integracji Europejskiej.

    (Głos z sali: To nie ma znaczenia.)

Wicemarszałek Jan Król:

    Ale ma prawo pani poseł nie wierzyć. I proszę nie przeszkadzać.

Poseł Halina Nowina-Konopka:

    Tak jest, i oświadczam to publicznie. I chcę, żeby komitet to wiedział.

Wicemarszałek Jan Król:

    I dziękuję bardzo.

Poseł Halina Nowina-Konopka:

    I udowadniam, że kłamią, normalnie kłamią, bo to nie jest przeoczenie. To jest wyjęcie pewnego zdania.

Wicemarszałek Jan Król:

    Dziękuję pani poseł.

Poseł Halina Nowina-Konopka:

    Otóż, proszę państwa, te poprawki...

Wicemarszałek Jan Król:

    Czas się skończył, pani poseł.

Poseł Halina Nowina-Konopka:

    Moment.

    Jeżeli te poprawki zostaną odrzucone, spowoduje to zachwianie rynku paszowego, spowoduje zachwianie rynku zboża paszowego. Jest to działanie zgodne z interesem wielkich wytwórców pasz, tych, którzy mają w ręku wielkie przetwórnie. To jest woda na ich młyn. Pytanie, czy wszyscy posłowie, którzy tak optują ochoczo za tymi rozwiązaniami, które rozłożą nasze średnie i małe wytwórnie pasz i rolników indywidualnych, robią to tak całkiem bezinteresownie? Nie wiem. Są różne sytuacje w Sejmie i można się różnych rzeczy domyślać.

    Proszę państwa, apeluję ­ obrońmy te poprawki, dlatego że one bronią polskich rolników. One bronią polskich producentów zwierząt, wszelkich zwierząt, bronią producentów zboża. One bronią producentów pasz. My niekoniecznie musimy działać zgodnie z interesem cudzym. W końcu te wielkie przetwórnie w większości są jednak w czyichś, niekoniecznie polskich, rękach. My nie musimy działać zgodnie z ich interesem. Działajmy zgodnie z interesem polskim. (Oklaski)

    (Głos z sali: Brawo!)

Wicemarszałek Jan Król:

    Dziękuję pani poseł.

    W związku z pytaniami ­ tylko poseł Ajchler się zapisał, dopuszczę więc pytanie. Inaczej nie dopuściłbym pytań, bo zasadniczo nie dopuszczamy pytań przy poprawkach Senatu i w czasie drugich czytań.

    Proszę bardzo, ale wyjątek robię.

Poseł Romuald Ajchler:

    Dziękuję, panie marszałku. Sprawa jest bardzo ważna, jeśli chodzi o polskie rolnictwo, polskich producentów nie tylko trzody, ale i zwierząt gospodarskich, dlatego też dziękuję bardzo, że pan dopuścił do tego pytania.

    Otóż, panie marszałku, Wysoka Izbo, poprawki Senatu, jeśli zostaną przyjęte, wykluczą całkowicie w żywieniu zwierząt białko pozyskiwane z genetycznie modyfikowanej soi i innych roślin, w tym kukurydzy. Jak to się ma, panie ministrze ­ kieruję to pytanie do pana ministra ­ do obowiązującego w Polsce prawa, a w szczególności procedury dopuszczenia GMO na rynek?

    Drugie pytanie. Kieruję je również do pana ministra. Panie ministrze, czy mógłby pan podać Wysokiej Izbie, jaki jest bilans białka paszowego w kraju? Jeśli przyjęlibyśmy te poprawki Senatu, czym można by zastąpić importowane komponenty białkowe w chwili obecnej? Dalej, jeśli byłaby nawet taka techniczna możliwość, to jaki okres byłby wymagany do tego, aby ten bilans zrównoważyć białkiem wyprodukowanym w Polsce?

    Następne pytanie. Panie ministrze, jak decyzja Senatu wpłynie na ekonomikę produkcji hodowlanej, w szczególności w jaki sposób podniosą się koszty produkcji żywca w Polsce, a głównie chodzi mi tu o produkcję drobiarską, jak to się przeniesie, jeśli chodzi o produkt finalny.

    Następna sprawa. Proszę, panie marszałku, dopuszczamy taki oto paradoks. Gdyby te poprawki Senatu zostały przez Wysoką Izbę przyjęte, to dopuszczamy do tego, iż będzie obowiązywał zakaz stosowania np. soi zmodyfikowanej, ale jednocześnie nie mówimy nic o zakazie importu mięsa np. z krajów Unii Europejskiej, w których przy wykorzystaniu tej soi produkuje się 90% żywca.

    (Głos z sali: Trzeba zakazać.)

    Z jednej strony mówimy o zakazie i polskim rolnikom mówimy, że nie mogą dodawać komponentów paszowych, czyli w tym przypadku soi, kukurydzy, bo są zmodyfikowane, a z drugiej strony dopuszczamy setki tysięcy innych rzeczy i nic nie wspominamy...

    (Głos z sali: Kto dopuszcza?)

    ...nie zmieniamy przy okazji tejże ustawy innych przepisów, które zabraniałyby sprowadzania do Polski żywca zwierzęcego, drobiu itd. wyprodukowanych właśnie na tej soi. Bądźmy konsekwentni. Jeśli dopuszczamy zakaz w jednej sytuacji, to pomyślmy również o innych sytuacjach.

    I ostatnie pytanie, panie ministrze. Czy w takiej sytuacji, w jakiej pozostaje nasz kraj, jeśli chodzi o białko, w razie przyjęcia tych poprawek nie uważa pan, że wracamy do tego, iż podstawową paszą przy produkcji żywca będzie tylko i wyłącznie ziarno zbóż? Czy wówczas wydłużenie okresu tuczu do jednego roku ­ to już przerabialiśmy przez kilkanaście lat ­ nie spowoduje, iż produkt finalny, czyli mięso, dla zwykłego śmiertelnika będzie praktycznie nie do kupienia? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Król:

    Dziękuję.

    Pan poseł Cymański, tylko jedno pytanie.

Poseł Tadeusz Cymański:

    Bardzo dziękuję, panie marszałku, za umożliwienie zadania pytania, bo lista była już zamknięta.

    Moje pytanie dotyczy wpływu modyfikowanych surowców na zdrowie. Czy rzeczywiście jest tak, że zwłaszcza długotrwały wpływ tego typu produkcji... Jest to dowiedzione, mówię o tym w kontekście pewnych zjawisk i protestów nie tylko ze strony organizacji ekologicznych, ale również poważnych badań, zwłaszcza jeżeli chodzi o odżywianie niemowląt, ponieważ myślę, zdając sobie sprawę z nieuchronności pewnych procesów, że pewien krytycyzm, którego w tej dyskusji trochę jednak brakuje, jest tutaj bardzo wskazany. Stąd też moje pytanie. Czy rzeczywiście sprawa neutralnego działania na zdrowie ludzkie, zwłaszcza w układzie wieloletnim, jest już zamknięta, czy jest to jednak temat otwarty i czy nie powinniśmy w tej sytuacji wykazać większej roztropności? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Król:

    Dziękuję.

    Lista mówców i pytających została wyczerpana.

    Proszę o zabranie głosu pana ministra Roberta Gmyrka.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Gmyrek:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Cieszy mnie to, że wszystkie kluby parlamentarne podkreśliły, iż ustawa ta jest bardzo potrzebnym i od dawna oczekiwanym aktem prawnym, że reguluje zagadnienia pasz, dodatków paszowych, premiksów. Przez wiele klubów podnoszona była również sprawa poprawek: 1., 4., 10. i 21., które dotyczą wprowadzenia zakazu stosowania w żywieniu zwierząt produktów zawierających organizmy genetycznie zmodyfikowane. Ministerstwo także otrzymało wiele protestów ze strony ministra środowiska, izby gospodarczej, Polskiego Związku Producentów Pasz, Polskiego Związku Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych, Stowarzyszenia Producentów Żywności dla Zwierząt Towarzyszących, Rady Porozumienia Związków Izb Gospodarczych, handlowców, przetwórców zbóż oraz producentów pasz i produkcji zwierzęcej.

    Na pewno wprowadzenie do projektu ustawy o środkach żywienia zwierząt zapisu zakazującego stosowanie organizmów genetycznie zmodyfikowanych w środkach żywienia zwierząt jest niezgodne m.in. z polskimi, jak i unijnymi przepisami, które już regulują te sprawy. Jeżeli chodzi o polskie ustawodawstwo ­ było to wspomniane ­ Wysoka Izba uchwaliła ustawę z dnia 22 czerwca o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, która kompleksowo reguluje temat produktów GMO, jak również zasady ich stosowania w żywieniu zwierząt. Ustawa ta dotyczy zamkniętego użycia organizmów genetycznie zmodyfikowanych, zamierzonego uwalniania GMO do środowiska w celach innych niż wprowadzenie do obrotu, wprowadzania do obrotu produktów GMO, wywozu za granicę i tranzytu tych produktów, właściwości organów administracji rządowej do spraw GMO. Zgodnie z tą ustawą organem właściwym do spraw organizmów genetycznie zmodyfikowanych jest minister właściwy do spraw środowiska, do którego zadań należy m.in. wydawanie zezwoleń, jak również sprawowanie nadzoru oraz kontrolowanie przestrzegania przepisów tej ustawy. Każde wprowadzenie na rynek produktu GMO jest poprzedzone przeprowadzeniem oceny danego produktu w zakresie zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, a dokumentację tej oceny użytkownik jest obowiązany dostarczyć wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wprowadzenie danego produktu na teren kraju. Zezwolenie na zamknięte użycie GMO wydaje się na okres nie dłuższy niż 5 lat, natomiast na wprowadzenie do obrotu produktu GMO ­ nie dłuższy niż 10 lat. Bardzo ważnym elementem jest obowiązek znakowania produktów GMO oraz sposób tego znakowania. Obowiązek znakowania nie dotyczy produktu, który zawiera GMO lub ich części w ilości nieprzekraczającej 1% masy w sumie składników w tym produkcie.

    Należy wspomnieć, że obecnie w Polsce dopuszczonych jest wiele produktów, m.in. odtłuszczona mąka sojowa do celów kulinarnych, soja do celów paszowych, białka sojowe, izolaty czy koncentraty. Prowadzone są również okresowe doświadczenia nad zmodyfikowanymi genetycznie pomidorami, ogórkami, rzepakiem, ziemniakami, burakami cukrowymi, kukurydzą. Badania te, jak państwo wiecie, w świetle nowej ustawy w pewnym stopniu krytykowanej jako nadrestrykcyjnej, pokazują, że mimo wszystko te przepisy są zgodne z przepisami unijnymi i są bardzo restrykcyjne.

    Jeżeli chodzi o wprowadzenie całkowitego zakazu używania w produkcji pasz surowców pozyskiwanych tymi technikami, na pewno będzie to powodować głęboki deficyt białka paszowego, zmniejszenie efektywności produkcji zwierzęcej ­ wszystko to pan poseł Ajchler wyraźnie zaznaczył ­ zwiększenie cen środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego. Jeszcze jedna sprawa, o co wielokrotnie pytano, w naszym bilansie paszowym brakuje około miliona ton białka paszowego, miliona ton uzupełnianego praktycznie przez dodatek importowanej śruty sojowej, która jest również importowana na rynek unijny od kwietnia 1996 r., czyli faktycznie Polska stosuje niejako ten sam mechanizm i bardzo ostrożnie się temu przygląda.

    Co jest ważne, warte podkreślenia, w większości przypadków modyfikacja soi jest modyfikacją odpornościową, czyli pozwala na ograniczenie stosowania również nieobojętnych, jeśli chodzi o jakość finalnego produktu, chemicznych środków ochrony roślin. Modyfikacja ta ogranicza całkowicie stosowanie tych środków ochrony roślin, czyli wpływa w pewien sposób na jakość finalnego produktu. W przypadku kukurydzy używanej do celów paszowych dostępnej na rynkach światowych również znaczna jej ilość jest genetycznie zmodyfikowana.

    Pragnę zwrócić uwagę, że obecnie ze względu na sprawę BSE i na zmniejszoną podaż mączek zwierzęcych, która wynika z zagrożeń związanych z BSE, również pewne problemy zostały zasygnalizowane ze strony hodowców. Także obecne tendencje, ukierunkowania w Unii Europejskiej wskazują, że Unia w dalszym ciągu będzie stosowała całkowity zakaz używania mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich, co jeszcze dodatkowo zwiększy to zagrożenie niedostatku bilansu paszowego.

    Jeżeli chodzi o pytanie pana posła Cymańskiego dotyczące wpływu na zdrowie, na niemowlęta, myślę, że przede wszystkim podstawowym uwarunkowaniem funkcjonowania rynku jest właściwa identyfikacja danego produktu. Owa identyfikacja jest elementem, który pozwala na świadomy wybór produktu, to jest element również bardzo wyraźnie podkreślany w krajach Unii Europejskiej czy w krajach Ameryki, że to jest świadomy wybór konsumenta, on decyduje, co chce wybrać. Jeżeli będzie miał pełną świadomość, będzie identyfikacja tego, co w produkcie...

    (Poseł Tadeusz Cymański: Pytałem, czy zbadano szkodliwość.)

    Jeśli chodzi o zbadanie szkodliwości, myślę, że pytanie powinno być skierowane do ministra zdrowia, współpracujemy bowiem przy tego typu działaniach. Na pewno wszelkie dotychczasowe decyzje dotyczące dopuszczania produktów podejmowane były po głębokiej analizie, w przekonaniu, że te produkty w świetle obecnego stanu wiedzy nie stanowią zagrożenia. Popatrzmy zresztą na biologię, wielokrotnie ­ co podkreślają też naukowcy ­ biologia powoduje, że w ekosystemie następuje krzyżowanie obecnych gatunków wielokrotnie w środowisku naturalnym i w wyniku tego następują zmiany genetyczne, powstają samoistnie np. nowe odmiany jabłek.

    Jeżeli chodzi o sprawy podnoszone przez panią poseł Stolzman i m.in. przez klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej, to chciałbym zwrócić uwagę na art. 46, chodzi o poprawkę, która wprowadza sankcje karne za wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu lub stosowanie w żywieniu zwierząt przeżuwających materiałów paszowych. Zmieniono to na ˝zwierzęta gospodarskie˝, należy czytać ten artykuł łącznie z art. 4. Otóż w świetle tej ustawy w przypadku zwierząt gospodarskich, do których należą również zwierzęta futerkowe, nie zabrania się wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w ich żywieniu praktycznie wszystkich tkanek zwierzęcych, o ile minister rolnictwa, wspólnie z ministrem właściwym ds. środowiska i ministrem właściwym ds. zdrowia, nie określi w drodze rozporządzenia wykazu materiałów paszowych pochodzących z tkanek zwierząt, które mogą być stosowane w żywieniu zwierząt gospodarskich. Polegać to będzie na tym, że ministrowie ci ustalą, że do żywienia bydła można stosować takie tkanki zwierząt, a w tym przypadku oczywiście nie ma mowy o jakichkolwiek tkankach, bo jest całkowity zakaz, np. w żywieniu świń nie można stosować takich tkanek zwierząt, w związku z tym zezwala się tylko na pewną grupę tych produktów. Co jest ważne, w chwili obecnej również w Unii Europejskiej mówi się o pewnym nowym podejściu zmierzającym do unikania kanibalizmu. Jeżeli mówimy o możliwości żywienia mączkami, tkankami zwierząt gospodarskich, unikać się będzie żywienia np. tkankami pochodzącymi od żywych świń. Ta ustawa daje pełną możliwość labilnego reagowania w tego typu sytuacjach i jednocześnie pokazuje, że każdy tego typu zakaz powoduje sankcje karne w przypadku jego niestosowania. Myślę, że tu nie ma żadnego zagrożenia, szczególnie dla producentów zwierząt futerkowych, jak również dla innych.

    Chciałbym tu również podkreślić bardzo ważny aspekt poruszony m.in. przez panią Nowinę-Konopczynę, jak również przez Sojusz Lewicy Demokratycznej, chodzi o sprawę wytwarzania mieszanek paszowych nieprzeznaczonych do obrotu. Jest to pewne nieporozumienie, bo jeżeli rolnik chce wytwarzać mieszanki paszowe na własne potrzeby, nie ma co do tego żadnych przeciwwskazań. Jeżeli jednak on w tych mieszankach paszowych chce używać antybiotyków, kokcydiostatyków i środków farmaceutycznych, stymulatorów wzrostu, to, na Boga, niechby ktokolwiek, przynajmniej powiatowy lekarz wiedział, że ten rolnik to stosuje, jak to przechowuje i w jakich ilościach to daje. Niczym on się w tym momencie nie różni od produkującego na szerszą skalę. Również tu może producent robić paszę dla ok. tysiąca świń, w związku z tym to zagrożenie jest realnie bardzo duże. Nadmierna ilość tych kokcydiostatyków i brak nad tym kontroli spowoduje, że do konsumenta trafią produkty finalne ze zwiększonymi ilościami hormonów czy innych stymulatorów wzrostu, które są praktycznie albo zakazane, albo w odniesieniu do których określono ścisłe limity stosowania.

    Myślę, że generalnie wyczerpałem te tematy. Oczywiście stanowisko rządu jest również jednoznaczne odnośnie do poprawek 13. i 14. Po prostu zobowiązania międzynarodowe strony polskiej również dotyczą ochrony informacji zastrzeżonych, ochrony własności intelektualnej, o takiej tu mówimy. Na pewno również byłoby to źle widziane przez inne kraje i traktowane jako nieuczciwa konkurencja ze strony Polski. Dziękuję, panie marszałku.

Wicemarszałek Jan Król:

    Pan poseł Czesław Pogoda, sprawozdawca komisji.

    Panie pośle Ajchler, już na posiedzeniu komisji trzeba było o tym wszystkim dyskutować.

Poseł Czesław Pogoda:

    Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Panie Ministrze!

    (Poseł Romuald Ajchler: Ale ja mam pytanie, na które nie uzyskałem odpowiedzi.)

Wicemarszałek Jan Król:

    Powie pan ministrowi, na jakie pytanie nie uzyskał pan odpowiedzi.

    Proszę bardzo, panie pośle.

Poseł Czesław Pogoda:

    Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Panie Ministrze! Powiem jako poseł sprawozdawca i poseł, który miał przyjemność kierować podkomisją sejmową, która przygotowywała ten projekt ustawy. Przypomnę Wysokiej Izbie, paniom i panom posłom, że było to przedłożenie rządowe. Adresuję to do pani poseł Nowiny-Konopki ­ jeżeli się nie ma argumentów merytorycznych, to się opowiada różne niedorzeczności.

    (Poseł Halina Nowina-Konopka: Jakie?)

    Panie marszałku, mam prośbę do pana marszałka i do Prezydium Sejmu, bo na tej mównicy zostały użyte dość ostre słowa, że posłowie byli zainteresowani...

    (Poseł Tadeusz Cymański: Mogli być. Różnica!)

    ...mogli być, czy też byli zainteresowani. Jeżeli pani poseł ma na to dowody, to niech je niezwłocznie przedłoży marszałkowi Sejmu i prokuratorowi, bo to jest istotna informacja.

    (Poseł Halina Nowina-Konopka: Jakie? O czym?)

    Natomiast chciałem poinformować Wysoką Izbę, panie marszałku, że w podkomisji pracował pan poseł Dziamski z AWS, pan poseł Masternak z PSL, ja jej przewodniczyłem. Pracowało w niej również prawie 50 ekspertów, nie cudzoziemców, tylko Polaków ze świata nauki, wytwórców pasz i rolników, którzy bardzo rzetelnie, z należytą starannością, starali się ten projekt rządowy przepracować. W związku z tym prosiłbym panią poseł o ważenie słów, bo one są po prostu krzywdzące dla ludzi, którzy pracowali. Pani poseł miała możliwość pracować w tej podkomisji i chciałem Wysokiej Izbie powiedzieć, że nie pracowała, w związku z tym jej uwagi tutaj są niestosowne.

    Wracam do tematu organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Podjąłem działania, aby dociec, w jakim zakresie soja jest zmodyfikowana. Ona została zmodyfikowana pod kątem odporności na określone herbicydy i to nie zostało nigdzie stwierdzone w sposób naukowy, podczas badania ludzi czy też zwierząt, że ta zmodyfikowana soja, odporna tylko na określone herbicydy w procesie produkcyjnym, wpływa na organizmy ludzkie lub zwierzęce. Tyle wyjaśnień, to w literaturze można po prostu znaleźć.

    (Poseł Tadeusz Cymański: Nie wykluczono też w przyszłości!)

    Panie Marszałku! Tyle wyjaśnień z mojej strony, dziękuję serdecznie. Jeszcze raz zwracam się do pani poseł, aby pani niezwłocznie przedstawiła dowody, które posiada.

Wicemarszałek Jan Król:

    Dziękuję bardzo.

    A pani poseł w jakiej sprawie?

    (Poseł Halina Nowina-Konopka: Chciałam odpowiedzieć.)

    Nie, nie ma już odpowiedzi, proszę pani. Pani nie była o nic pytana.

    (Poseł Halina Nowina-Konopka: Ja zadałam pytanie...)

    Pani się dopuściła pewnego pomówienia, pani poseł, i to słyszeliśmy, więc posłowie, którzy prezentują inny pogląd niż pani, mają w tym interesy osobiste.

    (Poseł Halina Nowina-Konopka: Ale zadałam pytanie następne...)

    Nie będziemy dalej mówić o pomówieniach. Jeżeli pani ma na ten temat dowody, proszę przedstawić je marszałkowi Sejmu na piśmie.

    Już nie ma pytań.

    Proszę bardzo. Pan minister Gmyrek.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Gmyrek:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przepraszam bardzo, chodzi o jedno zagadnienie poruszone przez posła Ajchlera. Faktycznie, jest to logiczne rozumowanie. W chwili obecnej, kiedy Polska zakaże stosowania białka genetycznie zmodyfikowanego w żywieniu zwierząt, nie ma takich przepisów, które zakazują sprowadzania do kraju zwierząt, które są żywione komponentami zawierającymi żywność genetycznie zmodyfikowaną. To też jest pokazanie pewnej niekonsekwencji i nierealności tego zapisu.

    (Poseł Halina Nowina-Konopka: Wszystkiego od razu nie da się zrobić!)

Wicemarszałek Jan Król:

    Dziękuję bardzo.

    Zamykam dyskusję.

    Do głosowania nad uchwałą Senatu przystąpimy jutro rano.

Plenarne posiedzenie Sejmu
w dniu 23. sierpnia 2001r.
3 kadencja, 117 posiedzenie, 2. dzień

Wicemarszałek Marek Borowski:

(...)

    Przechodzimy do głosowania. Chodzi o stanowisko Senatu w sprawie ustawy o środkach żywienia zwierząt.

    Przypominam, że Sejm odrzuca poprawkę Senatu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

    Jeżeli Sejm nie odrzuci poprawki Senatu bezwzględną większością głosów, uważa się ją za przyjętą.

    Głosować będziemy nad wnioskami o odrzucenie poprawek Senatu.

    W 1. poprawce do art. 1 Senat proponuje, aby skreślić ust. 2 stanowiący, że ustawa nie narusza przepisów dotyczących organizmów genetycznie zmodyfikowanych, w tym zwłaszcza przepisów o wprowadzaniu do obrotu takich produktów oraz ich oznakowaniu.

    Z poprawką tą wiąże się poprawka 4. Senatu do art. 4 ust. 1, polegająca na dodaniu pkt. 6 stanowiącego, że zabronione jest również wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu i stosowanie w żywieniu zwierząt środków żywienia zwierząt zawierających organizmy genetycznie zmodyfikowane.

    W 10. poprawce do art. 21 ust. 6 pkt 1 Senat proponuje, aby skreślić lit. a stanowiącą, że rejestr dodatków paszowych zawiera informacje dotyczące występowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie i ich produktów wraz z charakterystyką tych organizmów.

    W 21. poprawce Senat w dodawanym art. 48b proponuje, aby w art. 2 ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych dodać ust. 3 stanowiący, że w sprawach dotyczących wytwarzania, stosowania i obrotu środkami żywienia zwierząt stosuje się przepisy o środkach żywienia zwierząt.

    Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie.

    Komisja wnosi o ich przyjęcie.

    Pan poseł Gawlik chce zadać pytanie, proszę.

Poseł Radosław Gawlik:

    Szanowni państwo, wydaje mi się, że sprawa jest bardzo ważna, i dlatego chciałbym skierować trzy pytania do pana posła sprawozdawcy, a także do rządu i Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, który właściwie wydał nową opinię. Pierwsze pytanie. Jakie będą skutki wykrycia w wyeksportowanych z Polski do Unii Europejskiej produktach organizmów zmodyfikowanych genetycznie, oznaczanych tutaj jako GMO, w sytuacji zaniedbania przez rząd w Polsce kontroli nad organizmami zmodyfikowanymi genetycznie? Trzeba tu wyjaśnić, że organizacje pozarządowe i naukowcy wykryli ostatnio na naszym rynku wprowadzone bez oznaczeń i zezwolenia soję i pomidory zawierające organizmy zmodyfikowane genetycznie. Kolejne pytanie w związku z opinią Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, która ­ mam takie wrażenie ­ pokazuje tylko jedną stronę. W dyrektywie Unii Europejskiej o organizmach zodyfikowanych genetycznie jest coś takiego jak klauzula bezpieczeństwa, i oto chciałem spytać. Czy możecie państwo potwierdzić to, że 5 krajów Unii Europejskiej w tej chwili nie zezwoliło na dopuszczenie produktów zawierających GMO, mimo że posiadają one zgodę w Unii Europejskiej, stosując właśnie tę klauzulę? I ostatnie pytanie. Czy może rząd lub pan sprawozdawca potwierdzić, że właściwie na mocy decyzji rady ministrów środowiska z 1999 r. w tej chwili praktycznie w Unii Europejskiej obowiązuje moratorium w odniesieniu do produktów zawierających GMO, mimo otwartego rynku, można powiedzieć, ale ta decyzja jest decyzją polityczną i nie wprowadza się nowych produktów zawierających GMO?

    Można by oczywiście jeszcze spytać o to, czy rząd polski ma świadomość, jak wyczulona jest zachodnia opinia publiczna na import niesprawdzonej żywności, także jeśli chodzi o zawartość organizmów modyfikowanych genetycznie, choćby w kontekście choroby szalonych krów. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Marek Borowski:

    Dziękuję bardzo.

    Proszę, pani poseł Nowina-Konopka.

Poseł Halina Nowina-Konopka:

    Chciałabym zapytać pana ministra, czy wie o tym, że w Unii Europejskiej od czerwca 1999 r. obowiązuje moratorium dotyczące nowych produktów GMO i że zostało ono wprowadzone wbrew woli Rady na skutek żądania kilku, nie wszystkich, państw unijnych.

    Czy minister wie, że w tym roku zostanie wydane rozporządzenie komisji zmieniające unijne prawo paszowe właśnie w kwestiach dotyczących zasad stosowania produktów GMO? Czy pan minister może nam powiedzieć cokolwiek o treści zmian tego rozporządzenia? Jest to niesłychanie ważne w aspekcie eksportu polskiego mięsa do Unii Europejskiej.

    Mam też pytanie do państwa. Czy państwo wiecie, że projekt tej ustawy przygotowany był przez ministerstwo w latach 1996­1997 za miłościwie wówczas panującego tam pana posła Pilarczyka i być może z tego wynika tak silna obrona przez SLD owych rozmaitych niekorzystnych dla Polski i jej rolnictwa postanowień zawartych w tej ustawie. (Oklaski)

Wicemarszałek Marek Borowski.

    Dziękuję.

    Pan minister Robert Gmyrek zechce udzielić odpowiedzi na pytania, które zostały do niego skierowane, a następnie pan poseł sprawozdawca.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Gmyrek:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Odpowiedź będzie krótka. Sprawy organizmów genetycznie zmodyfikowanych reguluje inna ustawa, którą Wysoka Izba raczyła przyjąć 22 czerwca 2001 r. Podczas przygotowania tej ustawy, podczas procedowania w komisji rolnictwa z uwagi na fakt, że była ona przygotowywana 4 lata temu, podlegała gruntownej nowelizacji chociażby z tego powodu, że pojawiła się afera związana z BSE.

    Absolutnie jestem przekonany, że ustawa o organizmach genetycznie zmodyfikowanych ­ już teraz krytykowana za jej nadrestrykcyjność ­ zapewnia niedopuszczanie do importu produktów, które mogą stanowić zagrożenie. Chcę powiedzieć, że dotychczasowy import, dotyczy to głównie soi genetycznie zmodyfikowanej, jest również zgodny z tym, co importuje Unia Europejska od kwietnia 1996 r. Czym innym jest sprowadzanie produktów genetycznie modyfikowanych, a czym innym uprawianie ich w Polsce i jeśli o to chodzi, istnieją daleko idące restrykcje w krajach Unii Europejskiej, jak również w Polsce. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Marek Borowski:

    Dziękuję bardzo.

    Pan poseł sprawozdawca Czesław Pogoda.

Poseł Czesław Pogoda:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałbym wyjaśnić kwestię poruszoną w końcowej części wypowiedzi pani poseł Nowiny-Konopki, że regulacja prawna w sprawie tzw. ustawy paszowej została podjęta w 1939 r. Wracamy do tego po 60 latach, jest to jedyna sprawa nieuregulowana ustawowo w Polsce. Chciałbym poinformować, że projekt rządowy przygotowany jest przez rząd AWS, a nie przez koalicję SLD­PSL, wtedy bowiem tego projektu po prostu nie było. Dziękuję.

Wicemarszałek Marek Borowski:

    Dziękuję bardzo.

    Przystępujemy do głosowania.

    Kto z pań posłanek i panów posłów jest za odrzuceniem poprawek Senatu: 1., 4., 10. i 21., zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

    Kto jest przeciw?

    Kto się wstrzymał?

    Głosowało 272 posłów. Większość bezwzględna wynosi 137. Za odrzuceniem opowiedziało się 227 posłów, przeciw ­ 38, wstrzymało się 7 posłów.

Indywidualne wyniki głosowania
    Stwierdzam, że Sejm odrzucił poprawki Senatu bezwzględną większością głosów.

    W 2. poprawce do art. 2 pkt 9 Senat proponuje zmianę redakcyjną.

    Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.

    Przystępujemy do głosowania.

    Kto z pań posłanek i panów posłów jest za odrzuceniem 2. poprawki Senatu, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

    Kto jest przeciw?

    Kto się wstrzymał?

    Głosowało 276 posłów. Większość bezwzględna wynosi 139. Za odrzuceniem opowiedziało się 9 posłów, przeciw ­ 263, wstrzymało się 4 posłów.

    Stwierdzam, że Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę Senatu przyjął.

    W 3. poprawce do art. 2 pkt 12 Senat proponuje zmienić definicję pojęcia ˝obrót˝.

    Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki.

    Przystępujemy do głosowania.

    Kto z pań posłanek i panów posłów jest za odrzuceniem 3. poprawki Senatu, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

    Kto jest przeciw?

    Kto się wstrzymał?

    Głosowało 287 posłów. Większość bezwzględna wynosi 144. Za odrzuceniem opowiedziało się 249 posłów, przeciw ­ 33, wstrzymało się 5 posłów.

    Stwierdzam, że Sejm odrzucił poprawkę Senatu bezwzględną większością głosów.

    Poprawkę 4. Senatu już rozpatrzyliśmy.

    W 5. poprawce do art. 11 Senat proponuje, aby skreślić pkt 2 stanowiący, że do wytwarzania nieprzeznaczonych do obrotu mieszanek paszowych, w skład których wchodzą m.in. antybiotyki i stymulatory wzrostu, stosuje się określone przepisy dotyczące działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania środków żywienia zwierząt, a także skreślić pkt 2 w art. 12 ust. 2 stanowiący, że wytwarzanie tych mieszanek wymaga zezwolenia wydanego przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii, co jest treścią poprawki 6. Senatu.

    W 8. poprawce do art. 19 ust. 1 pkt 3 Senat w dodawanej lit. g proponuje, aby podjęcie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania mieszanek paszowych z udziałem premiksów zawierających m.in. antybiotyki i stymulatory wzrostu było dozwolone po uprzednim zgłoszeniu zamiaru jej rozpoczęcia do właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

    Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie.

    Komisja wnosi o ich odrzucenie.

    Przystępujemy do głosowania.

    Kto z pań posłanek i panów posłów jest za odrzuceniem poprawek Senatu: 5., 6. i 8., zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

    Kto jest przeciw?

    Kto się wstrzymał?

    Głosowało 315 posłów. Większość bezwzględna wynosi 158. Za odrzuceniem opowiedziało się 152 posłów, przeciw ­ 49, wstrzymało się 114 posłów.

    Stwierdzam, że Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawki Senatu przyjął.

    W 7. poprawce do art. 19 ust. 1 pkt 2 lit. a i pkt 3 lit. a Senat proponuje, aby wyrazy ˝substancje o działaniu antyutleniającym˝ zastąpić wyrazem ˝przeciwutleniacze˝ oraz zmiany redakcyjne.

    Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.

    Przystępujemy do głosowania.

    Kto z pań posłanek i panów posłów jest za odrzuceniem 7. poprawki Senatu do art. 19 ust. 1 pkt 2 lit. a i pkt. 3 lit. a, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

    Kto jest przeciw?

    Kto się wstrzymał?

    Głosowało 307 posłów. Większość bezwzględna wynosi 154. Za opowiedziało się 6, przeciw ­ 299, wstrzymało się 2 posłów.

    Stwierdzam, że Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę Senatu przyjął.

    Poprawkę 8. Senatu już rozpatrzyliśmy.

    W 9. poprawce do art. 20 ust. 3 pkt 2 lit. a i b Senat proponuje zmiany redakcyjne.

    Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.

    Przystępujemy do głosowania.

    Kto z pań posłanek i panów posłów jest za odrzuceniem 9. poprawki Senatu do art. 20 ust. 3 pkt 2 lit. a i b, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

    Kto jest przeciw?

    Kto się wstrzymał?

    Głosowało 324 posłów. Większość bezwzględna wynosi 163. Za opowiedziało się 3 posłów, przeciw ­ 321, wstrzymujących się nie było.

    Stwierdzam, że Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę Senatu przyjął.

    Poprawkę 10. Senatu już rozpatrzyliśmy.

    W 11. poprawce do art. 22 ust. 1 Senat proponuje, aby do rejestru dodatków paszowych nie były wpisywane substancje oraz ich mieszaniny, które w zalecanych dawkach mają działanie profilaktyczne lub lecznicze.

    Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki.

    Przystępujemy do głosowania.

    Kto z pań posłanek i panów posłów jest za odrzuceniem 11. poprawki Senatu, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

    Kto jest przeciw?

    Kto się wstrzymał?

    Głosowało 326 posłów. Większość bezwzględna wynosi 164. Za odrzuceniem opowiedziało się 274 posłów, przeciw ­ 50, wstrzymało się 2 posłów.

    Stwierdzam, że Sejm odrzucił poprawkę Senatu bezwzględną większością głosów.

    W 12. poprawce do art. 32 ust. 1 i 2 oraz polegającej na skreśleniu ust. 3 Senat proponuje, aby minister właściwy do spraw rolnictwa mógł określić inne niż ustalone w ust. 1 zawartości dodatków paszowych w określonych mieszankach paszowych uzupełniających, jeżeli ich zastosowanie w połączeniu z innymi paszami nie będzie stwarzać zagrożenia dla zdrowia zwierząt oraz ujemnie wpływać na jakość środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.

    Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.

    Przystępujemy do głosowania.

    Kto z pań posłanek i panów posłów jest za odrzuceniem 12. poprawki Senatu do art. 32 ust. 1 i 2 oraz polegającej na skreśleniu ust. 3, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

    Kto jest przeciw?

    Kto się wstrzymał?

    Głosowało 341 posłów. Większość bezwzględna wynosi 171. Za opowiedziały się 3 osoby, przeciw ­ 336, wstrzymało się 2 posłów.

    Stwierdzam, że Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę Senatu przyjął.

    W 13. poprawce do art. 38. ust. 2 Senat w nowym brzmieniu pkt. 6 proponuje, aby na każdym opakowaniu środka żywienia zwierząt umieszczana była informacja określająca m.in. składniki środka żywienia zwierząt ­ skład ilościowy i jakościowy.

    Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.

    Przystępujemy do głosowania.

    Kto z pań posłanek i panów posłów jest za odrzuceniem 13. poprawki Senatu do art. 38 ust. 2 pkt 6, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

    Kto jest przeciw?

    Kto się wstrzymał?

    Głosowało 340 posłów. Większość bezwzględna wynosi 171. Za opowiedziało się 302 posłów, przeciw ­ 34, wstrzymało się 4 posłów.

    Stwierdzam, że Sejm odrzucił poprawkę Senatu bezwzględną większością głosów.

    W 14. poprawce do art. 38 ust. 2 Senat w nowym brzmieniu pkt. 7 proponuje, aby na każdym opakowaniu środka żywienia zwierząt umieszczana była informacja określająca m.in. recepturę środka żywienia zwierząt.

    Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.

    Przystępujemy do głosowania.

    Kto z pań posłanek i panów posłów jest za odrzuceniem 14. poprawki Senatu do art. 38 ust. 2 pkt 7, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

    Kto jest przeciw?

    Kto się wstrzymał?

    Głosowało 339 posłów. Większość bezwzględna wynosi 170. Za opowiedziało się 306 posłów, przeciw ­ 30, wstrzymało się 3 posłów.

    Stwierdzam, że Sejm odrzucił poprawkę Senatu bezwzględną większością głosów.

    W 15. poprawce do art. 44 ust. 1 pkt 1 lit. b Senat proponuje, aby Inspekcja Weterynaryjna sprawowała nadzór nad wytwarzaniem i stosowaniem środków żywienia zwierząt m.in. w zakresie mikrobiologicznej oceny środków żywienia zwierząt oraz zawartości substancji niepożądanych i zabronionych w środkach żywienia zwierząt.

    Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki.

    Przystępujemy do głosowania.

    Kto z pań posłanek i panów posłów jest za odrzuceniem 15. poprawki Senatu do art. 44 ust. 1 pkt 1 lit. b, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

    Kto jest przeciw?

    Kto się wstrzymał?

    Głosowało 345 posłów. Większość bezwzględna wynosi 173. Za opowiedziało się 333 posłów, przeciw ­ 11, wstrzymała się 1 osoba.

    Stwierdzam, że Sejm odrzucił poprawkę Senatu bezwzględną większością głosów.

    W 16. poprawce do art. 44 Senat proponuje, aby dodać ust. 1a stanowiący, że nadzór, o którym mowa w ust. 1, mogą pełnić inspektorzy posiadający tytuł specjalisty z dyscypliny: prewencja weterynaryjna i higiena pasz.

    Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki.

    Przystępujemy do głosowania.

    Kto z pań posłanek i panów posłów jest za odrzuceniem 16. poprawki Senatu do art. 44, polegającej na dodaniu ust. 1a, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

    Kto jest przeciw?

    Kto się wstrzymał?

    Głosowało 349 posłów. Większość bezwzględna wynosi 175. Za odrzuceniem opowiedziało się 342 posłów, przeciw ­ 6, wstrzymała się 1 osoba.
    Stwierdzam, że Sejm odrzucił poprawkę Senatu bezwzględną większością głosów.

    W 17. poprawce do art. 46 ust. 1 pkt 3 Senat proponuje, aby karze podlegała osoba, która wytwarza, wprowadza do obrotu lub stosuje w żywieniu zwierząt gospodarskich, a nie, jak uchwalił Sejm, zwierząt przeżuwających, określone materiały paszowe, których wytwarzanie i stosowanie jest zabronione.

    Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.

    Przystępujemy do głosowania.

    Kto z pań posłanek i panów posłów jest za odrzuceniem 17. poprawki Senatu do art. 46 ust. 1 pkt 3, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

    Kto jest przeciw?

    Kto się wstrzymał?

    Głosowało 344 posłów. Większość bezwzględna wynosi 173. Za opowiedziało się 51 posłów, przeciw ­ 291, wstrzymało się 2 posłów.

    Stwierdzam, że Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę Senatu przyjął.

    W 18. poprawce do art. 46 ust. 1 pkt 4 Senat proponuje zmianę powołania w tym przepisie.

    Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.

    Przystępujemy do głosowania.

    Kto z pań posłanek i panów posłów jest za odrzuceniem 18. poprawki Senatu do art. 46 ust. 1 pkt 4, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

    Kto jest przeciw?

    Kto się wstrzymał?

    Głosowało 352 posłów. Większość bezwzględna wynosi 177. Za opowiedziało się 6 posłów, przeciw ­ 345, wstrzymał się 1 poseł.

    Stwierdzam, że Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę Senatu przyjął.

    W 19. poprawce Senat w nowym brzmieniu art. 48 proponuje, aby we wskazanych przepisach ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej użyte w różnych przypadkach wyrazy ˝pasze i surowce paszowe˝ zastąpić użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami ˝środki żywienia zwierząt˝.

    Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.

    Przystępujemy do głosowania.

    Kto z pań posłanek i panów posłów jest za odrzuceniem 19. poprawki Senatu do art. 48, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

    Kto jest przeciw?

    Kto się wstrzymał?

    Głosowało 350 posłów. Większość bezwzględna wynosi 176. Za opowiedziało się 7 posłów, przeciw ­ 342, wstrzymał się 1 poseł.
 

    Stwierdzam, że Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę Senatu przyjął.

    W 20. poprawce Senat w dodawanym art. 48a proponuje, aby przepisów ustawy o substancjach i preparatach chemicznych nie stosowało się do substancji i preparatów chemicznych będących środkami żywienia zwierząt w rozumieniu przepisów o środkach żywienia zwierząt.

    Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.

    Przystępujemy do głosowania.

    Kto z pań posłanek i panów posłów jest za odrzuceniem 20. poprawki Senatu, polegającej na dodaniu art. 48a, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

    Kto jest przeciw?

    Kto się wstrzymał?

    Głosowało 349 posłów. Większość bezwzględna wynosi 175. Za opowiedziało się 4 posłów, przeciw ­ 344, wstrzymał się 1 poseł.

    Stwierdzam, że Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę Senatu przyjął.

    Poprawkę 21. Senatu już rozpatrzyliśmy.

    Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie stanowiska Senatu w sprawie ustawy o środkach żywienia zwierząt.


 
 
WYNIKI GŁOSOWANIA Nr 114 - POSIEDZENIE 117
 23. sierpnia 2001r. godz. 11:27
PKT 5. PORZ. DZIEN. SPRAWOZDANIE KOMISJI O STANOWISKU SENATU W SPRAWIE USTAWY 0 ŚRODKACH ŻYWIENIA ZWIERZĄT

Głosowało - 272  Za - 227  Przeciw - 38  Wstrzymało się - 7  Nie głosowało - 188

Klub/Koło Liczność  Głosowało Za  Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
SLD 162 111 110 1 0 51
AWS 134 74 59 12 3 60
UW 47 26 25 1 0 21
niez. 43 20 9 9 2 23
PSL 26 15 12 3 0 11
PiS 18 6 4 2 0 12
SKL 18 11 8 3 0 7
PP 5 5 0 5 0 0
Alternatywa 4 2 0 2 0 2
ROP 3 2 0 0 2 1

Wyniki imienne posłów z klubu SLD

Adamski Władysław Za Ajchler Romuald Za
Banach Jolanta Za Bańkowska Anna Za
Baszczyński Krzysztof Za Biliński Tadeusz Za
Blida Barbara Nieobecny Błaszczyk Józef Za
Borowski Bogumił Andrzej Za Borowski Marek Za
Brachmański Andrzej Za Bujak Bogdan Za
Bułka Władysław Za Byra Jan Za
Cencek Krystyna Nie oddał głosu Chojnacki Jan Za
Chrzanowski Kazimierz Nieobecny Ciborowska Danuta Za
Ciesielski Wiesław Za Cieślak Bronisław Nie oddał głosu
Cimoszewicz Włodzimierz Za Czepułkowski Jerzy Za
Czerniawski Mieczysław Za Dankowski Bronisław Za
Deręgowski Witold Za Długosz Henryk Za
Dyduch Marek Za Działocha Kazimierz Za
Dziewulski Jerzy Za Filek Anna Nieobecny
Firak Witold Za Freyberg Ewa Za
Gadzinowski Piotr Nie oddał głosu Gajecka-Bożek Maria Za
Gintowt-Dziewałtowski Witold Za Grabowska Danuta Nie oddał głosu
Gruszka Grzegorz Za Grzebisz-Nowicka Zofia Za
Hayn Ryszard Za Herman Krystyna Nie oddał głosu
Hyla-Makowska Barbara Za Iwiński Tadeusz Za
Jacków Mieczysław Piotr Nieobecny Jakubowska Aleksandra Nie oddał głosu
Janas Stanisław Za Janik Ewa Nie oddał głosu
Janik Krzysztof Nie oddał głosu Jankiewicz Paweł Nie oddał głosu
Jankowski Jerzy Za Janowski Zbigniew Nieobecny
Jaskiernia Jerzy Za Jasztal Teresa Nie oddał głosu
Jedoń Mieczysław Za Jurgielaniec Seweryn Za
Juśko Marian Nieobecny Kaczmarek Michał Za
Kaczmarek Seweryn Za Kaczmarek Wiesław Nie oddał głosu
Kaleta Józef Za Kałamaga Zdzisław Nieobecny
Kaniewski Zbigniew Nie oddał głosu Kasprzyk Jacek Nie oddał głosu
Kisieliński Jan Nie oddał głosu Kobielusz Antoni Nieobecny
Kochanowski Jan Za Konarski Włodzimierz Nieobecny
Kopeć Stanisław Za Kowalska Bronisława Przeciw
Kufel Zenon Za Kurczuk Grzegorz Za
Lemański Janusz Za Lewandowski Bogdan Za
Lewandowski Marek Za Liberadzki Bogusław Za
Łybacka Krystyna Nieobecny Machnik Zygmunt Za
Macner Stefan Za Majewski Wit Nieobecny
Manicki Maciej Za Marczewski Marian Za
Martyniuk Wacław Za Mazurkiewicz Marek Za
Miller Leszek Za Miszczuk Piotr Za
Murynowicz Alicja Za Nikolski Lech Nie oddał głosu
Nowacka Irena Maria Nie oddał głosu Nowaczyk Wojciech Za
Nowicki Józef Za Nycz Kazimierz Za
Okońska-Zaremba Małgorzata Za Olak Wacław Nieobecny
Oleksy Józef Za Olewiński Marek Nie oddał głosu
Olszewski Andrzej Za Osik Wiktor Za
Ostrowska Małgorzata Nie oddał głosu Otręba Andrzej Za
Owoc Alfred Za Pasternak Agnieszka Za
Pastusiak Longin Nie oddał głosu Paszczyk Stanisław Za
Pawlak Stanisław Za Pawłowska Regina Za
Pęczak Andrzej Za Piechota Jacek Za
Piekarska Katarzyna Maria Nie oddał głosu Piela-Mielczarek Elżbieta Za
Pilarczyk Józef Jerzy Za Piłat Andrzej Za
Plewa Sergiusz Nieobecny Podsiadło Mirosław Za
Pogoda Czesław Za Poręba Maciej Nie oddał głosu
Potulski Franciszek Za Pusz Sylwia Za
Rak Władysław Za Ratman Zygmunt Nie oddał głosu
Sas Kazimierz Za Siemiątkowski Zbigniew Za
Sieńko Jan Nie oddał głosu Sierakowska Izabella Za
Skomra Szczepan Nie oddał głosu Skorulski Andrzej Za
Słomski Andrzej Nie oddał głosu Sobotka Zbigniew Za
Sosnowska Joanna Nie oddał głosu Sroczyński Roman Za
Stec Stanisław Za Stępień Władysław Nieobecny
Stryjak Cezary Za Syczewski Jan Za
Szarawarski Andrzej Za Szczepański Wiesław Andrzej Za
Szkop Władysław Nie oddał głosu Szmajdziński Jerzy Za
Szparaga Elżbieta Za Szteliga Jerzy Za
Szweda Wiesław Nie oddał głosu Szymańczyk Lech Nieobecny
Szymański Jan Za Szynalska Renata Za
Śleziak Czesław Za Tomaszewski Tadeusz Nieobecny
Tuszyński Zdzisław Nie oddał głosu Ulicki Ryszard Za
Umiński Andrzej Za Wagner Marek Nie oddał głosu
Walczyńska-Rechmal Maria Nieobecny Wenderlich Jerzy Nieobecny
Wiatr Jerzy Za Wikiński Marek Za
Wilczyńska Zofia Za Woźny Grzegorz Za
Zaborowski Zbyszek Nie oddał głosu Zaciura Jan Za
Zając Andrzej Za Zakrzewski Jerzy Za
Zalewska Anna Za Zbrzyzny Ryszard Nie oddał głosu
Zemke Janusz Nie oddał głosu Żelazowski Andrzej Za

Wyniki imienne posłów z klubu AWS

 
Adamczyk Franciszek Za Adamska-Wedler Elżbieta Nieobecny
Ambroziak Mariusz Nie oddał głosu Anusz Andrzej Za
Anuszkiewicz Krzysztof Nie oddał głosu Arndt Paweł Nie oddał głosu
Barczyk Kazimierz Nie oddał głosu Bartosz Waldemar Józef Nieobecny
Barys Elżbieta Przeciw Barzowski Jerzy Za
Bergier Józef Nie oddał głosu Biela Adam Nie oddał głosu
Bielecki Czesław Nieobecny Biernacki Marek Nieobecny
Blecharczyk Marian Przeciw Brejza Ryszard Za
Brzeski Janusz Za Buzek Jerzy Nieobecny
Chmielewski Jan Nie oddał głosu Chrzanowski Andrzej Nieobecny
Cygonik Grzegorz Nieobecny Czarnecki Ryszard Nie oddał głosu
Dembiński Marian Przeciw Denysiuk Zdzisław Za
Dykty Henryk Za Dziamski Leszek Franciszek Za
Dzielski Kazimierz Nieobecny Fabisiak Joanna Przeciw
Frank Wojciech Nie oddał głosu Frączek Barbara Za
Gargaś Andrzej Za Giedrojć Roman Przeciw
Głowacki Stanisław Nieobecny Goliński Marian Tomasz Nieobecny
Górny Józef Nie oddał głosu Grzonkowski Stanisław Marian Nie oddał głosu
Gwiżdż Jerzy Za Hausner Wojciech Przeciw
Iwanicki Stanisław Nieobecny Jackowski Jan Maria Nieobecny
Janiak Kazimierz Za Jankowski Maciej Nie oddał głosu
Jaszewski Marian Za Kaczyński Marek Nieobecny
Kapera Kazimierz Nieobecny Kielian Władysław Za
Kiełbowicz Wiesław Nieobecny Kilian Tadeusz Za
Kleitz-Żółtowska Maria Za Kłak Krzysztof Za
Kolasiński Marek Za Komołowski Longin Nieobecny
Korpak Józef Nie oddał głosu Kozioł Andrzej Przeciw
Koźlakiewicz Mirosław Za Krasicka-Domka Zofia Przeciw
Krzaklewski Marian Za Kubiak Dariusz Za
Kukliński Mirosław Za Kulas Jan Za
Langowska Grażyna Wstrzymał się Lewandowski Tadeusz Bernard Nie oddał głosu
Liszcz Teresa Wstrzymał się Łączkowski Paweł Za
Łoziński Adam Nieobecny Łużniak Karol Za
Mańkowska Ewa Za Markiewicz Marek Wstrzymał się
Mozolewski Józef Za Mroziński Zbigniew Nieobecny
Niemiec Szymon Józef Nie oddał głosu Niesiołowski Stefan Za
Nowok Paweł Za Opala Grzegorz Za
Oraniec Jan Za Osnowski Andrzej Za
Pałubicki Janusz Nieobecny Pawlus Tadeusz Za
Pawłowski Waldemar Przeciw Piechowiak Grzegorz Za
Piotrowicz Marek Za Poznański Kazimierz Za
Pupa Zdzisław Przeciw Rejczak Jan Nieobecny
Rudnicki Maciej Nie oddał głosu Rutkowski Roman Za
Rybicki Jacek Za Rynasiewicz Zbigniew Nie oddał głosu
Ryszka Czesław Nieobecny Senkowski Zbigniew Nieobecny
Sikorska-Trela Ewa Za Skrzypek Władysław Józef Nie oddał głosu
Smereczyńska Maria Władysława Nie oddał głosu Smirnow Andrzej Nie oddał głosu
Smoliński Andrzej Za Sobierajski Czesław Za
Sołtysiewicz Marian Za Steinhoff Janusz Nieobecny
Swakoń Jacek Nie oddał głosu Swoszowski Mirosław Za
Szczot Jacek Nieobecny Szczygieł Mieczysław Nie oddał głosu
Szelwicki Franciszek Za Szewc Leszek Marian Za
Szkaradek Andrzej Za Szwed Stanisław Nie oddał głosu
Szymański Antoni Nie oddał głosu Szymański Zbigniew Przeciw
Szyszko Tomasz Nieobecny Śmieja Krzysztof Nieobecny
Śnieżek Adam Za Tchórzewski Krzysztof Nie oddał głosu
Tomaszewska Ewa Za Tworkowski Jacek Za
Tyczka Antoni Za Wachowska Urszula Przeciw
Walendzik Grzegorz Nieobecny Wasiński Włodzimierz Nie oddał głosu
Wawak Zbigniew Za Wawryniewicz Ryszard Za
Wądołowski Stanisław Za Wełnicki Tomasz Za
Wiązowski Waldemar Bogdan Nie oddał głosu Widzyk Jerzy Jacek Za
Wojtczak Michał Nie oddał głosu Woźnicki Andrzej Maciej Za
Wójcik Dariusz Nieobecny Wójcik Marek Jan Za
Wójcik Piotr Za Wójcik Tomasz Feliks Nieobecny
Wrona Tadeusz Za Zając Stanisław Nieobecny
Zarębski Zbigniew Nie oddał głosu Złotowski Kosma Nie oddał głosu

Wyniki imienne posłów z klubu UW

Borusewicz Bogdan Za Bryłowski Paweł Za
Cycoń Marian Nieobecny Czech Mirosław Nieobecny
Działoszyński Karol Nie oddał głosu Fiedorowicz Czesław Za
Folwarczny Andrzej Nieobecny Frasyniuk Władysław Za
Gawlik Radosław Przeciw Geremek Bronisław Nie oddał głosu
Godzik Jerzy Za Góralska Helena Nie oddał głosu
Imiołczyk Barbara Nie oddał głosu Janas Zbigniew Za
Koralewski Jerzy Za Kracik Stanisław Za
Król Jan Za Krzyżanowska Olga Za
Kuroń Jacek Nieobecny Lassota Józef Nieobecny
Leraczyk Zbigniew Za Lityński Jan Nie oddał głosu
Madej Jerzy Stanisław Za Mazowiecki Tadeusz Nie oddał głosu
Nowina-Konopka Piotr Nie oddał głosu Onyszkiewicz Janusz Za
Osiatyński Jerzy Nie oddał głosu Ostrowski Ryszard Andrzej Za
Pilniakowski Stanisław Za Potocki Andrzej Nie oddał głosu
Puzyna Włodzimierz Nie oddał głosu Staniszewska Grażyna Nie oddał głosu
Staręga-Piasek Joanna Nieobecny Stolzman Maria Za
Suchocka Hanna Za Syryjczyk Tadeusz Za
Szczygielski Kazimierz Za Wende Edward Nieobecny
Wielowieyski Andrzej Za Wierchowicz Jerzy Za
Wujec Henryk Nieobecny Wyrowiński Jan Za
Zając Jerzy Grzegorz Nie oddał głosu Zawiła Marcin Nie oddał głosu
Zieliński Marek Za Zieliński Tadeusz Jacek Za
Żyliński Adam Jacek Za

Wyniki imienne posłów z klubu niez.

Borowczak Jerzy Przeciw Brzeski Andrzej Nieobecny
Daszkiewicz Edward Nieobecny Dąbrowski Józef Za
Drzewiecki Mirosław Michał Nie oddał głosu Goryszewski Henryk Nie oddał głosu
Grabowski Dariusz Przeciw Graś Paweł Nieobecny
Ikonowicz Piotr Nie oddał głosu Jagieliński Roman Za
Jankowski Maciej Stanisław Nie oddał głosu Janowski Gabriel Przeciw
Jarmuziewicz Tadeusz Za Kędra Ryszard Nieobecny
Klimek Jan Nieobecny Kroll Henryk Za
Kropiwnicki Jerzy Nieobecny Lewandowski Janusz Wstrzymał się
Lewandowski Piotr Przeciw Macierewicz Antoni Przeciw
Maćkała Tadeusz Za Matusiak Ryszard Przeciw
Milner Kazimierz Nieobecny Misztal Stanisław Wstrzymał się
Paździor Helmut Za Piotrowski Leszek Nie oddał głosu
Piskorski Paweł Nieobecny Płażyński Maciej Nieobecny
Radziszewska Elżbieta Nie oddał głosu Rulewski Jan Za
Rzymełka Jan Za Schetyna Grzegorz Nie oddał głosu
Sikora Waldemar Mieczysław Przeciw Słomka Adam Nie oddał głosu
Sobecka Anna Przeciw Szejnfeld Adam Stanisław Nieobecny
Szeremietiew Romuald Nieobecny Szweda Bernard Nieobecny
Śledzińska-Katarasińska Iwona Nie oddał głosu Wędrychowicz Adam Nieobecny
Zapałowski Andrzej Przeciw Żak Piotr Nie oddał głosu
Żymełka Zygmunt Za

Wyniki imienne posłów z klub PSL

Bentkowski Aleksander Za Brzózka Stanisław Nieobecny
Cieślak Czesław Przeciw Dobrosz Janusz Za
Gajda Tadeusz Nieobecny Gruszka Józef Za
Kalemba Stanisław Za Kalinowski Jarosław Nieobecny
Kłopotek Eugeniusz Za Masternak Stanisław Za
Mioduszewski Józef Za Pawlak Mirosław Nieobecny
Pawlak Waldemar Nie oddał głosu Pęk Bogdan Nie oddał głosu
Pietrewicz Mirosław Za Podkański Lesław Za
Podkański Zdzisław Za Sawicki Marek Przeciw
Siekierski Czesław Nieobecny Stanibuła Ryszard Za
Stefaniuk Franciszek Jerzy Nie oddał głosu Świętochowski Leszek Nie oddał głosu
Woda Wiesław Nie oddał głosu Zarzycki Wojciech Szczęsny Przeciw
Zych Józef Za Żelichowski Stanisław Nieobecny

Wyniki imienne posłów z klubu PiS

Bielan Adam Jerzy Za Cymański Tadeusz Za
Dorn Ludwik Nie oddał głosu Jurgiel Krzysztof Przeciw
Kaczyński Jarosław Za Kamiński Mariusz Nie oddał głosu
Kamiński Michał Tomasz Nieobecny Kobylińska Zdzisława Nie oddał głosu
Libicki Marcin Za Marcinkiewicz Kazimierz Nie oddał głosu
Nieduszyński Witold Nie oddał głosu Piłka Marian Przeciw
Polaczek Jerzy Nie oddał głosu Schreiber Grzegorz Nie oddał głosu
Sołtyk Grażyna Nie oddał głosu Styczeń Mirosław Andrzej Nie oddał głosu
Ujazdowski Kazimierz Michał Nie oddał głosu Walendziak Wiesław Nie oddał głosu

Wyniki imienne posłów z klubu SKL

Arciszewska-Mielewczyk Dorota Przeciw Arkuszewski Wojciech Za
Balazs Artur Nieobecny Berdychowski Zygmunt Za
Budnik Jerzy Feliks Przeciw Chrzanowski Zbigniew Nieobecny
Eysmont Zbigniew Nieobecny Hall Aleksander Nieobecny
Janiszewski Jacek Za Kamiński Krzysztof Nieobecny
Komorowski Bronisław Za Maniura Edward Za
Miodowicz Konstanty Przeciw Niewiarowski Ireneusz Za
Oksiuta Krzysztof Za Poślednik Marian Za
Rokita Jan Nie oddał głosu Wojtyła Andrzej Nie oddał głosu

Wyniki imienne posłów z koła PP

Grabowski Mariusz Krzysztof Przeciw Krutul Piotr Przeciw
Łopuszański Jan Przeciw Nowina-Konopka Halina Przeciw
Tomczak Witold Przeciw

Wyniki imienne posłów z koła Alternatywa

Janiszewski Michał Nieobecny Karwowski Tomasz Nieobecny
Kraus Janina Przeciw Olszewski Mariusz Przeciw

Wyniki imienne posłów z koła ROP

Olszewski Jan Wstrzymał się Piątkowski Jan Nie oddał głosu
Włodarczyk Wojciech Wstrzymał się

Nadzór nad bezpieczeństwem żywności w 2003r.
Bezczynność i bezprawie kosztem zdrowia ludzi i środowiska 
 

Mając na względzie
ochronę zdrowia ludzi i zwierząt
ochronę środowiska
oraz zapewnienie właściwej jakości produktów pochodzenia zwierzęcego,
w dniu 22. lipca 2006r. Sejm przyjął
przedłożoną przez senatora Jerzego Chróścikowskiego (PiS)
poprawkę Senatu do ustawy o paszach
zabraniającą wytwarzać,
wprowadzać do obrotu i stosować w żywieniu zwierząt
pasze genetycznie zmodyfikowanych
oraz organizmy genetycznie zmodyfikowanych
przeznaczone do użytku paszowego.Za zakazem gmo w paszach opowiedzieli się:
wszyscy głosujący posłowie PiS (145 posłów)
wszyscy głosujący posłowie Samoobrony (50 posłów)
wszyscy posłowie NKP (5 posłów)
5 posłów LPR  (J. Dobrosz, A. Fedorowicz, J. Kołodziej, P. Ślusarczyk, R. Wiechecki)
2 posłów PO ( K. Kleina, J. Wyrowiński)
2 posłów PSL (B. Dutka, A. Grzyb)
1 poseł niezależny (R. Kaczyński)

Przeciwko wprowadzeniu zakazu gmo w paszach opowiedziało się
100% głosujących posłów SLD
98% głosujących posłów PO
89% głosujących posłów PSL
79% głosujących posłów LPR
1 z 2 głosujących posłów niezależnych (H. Kroll)

Ustawa z dnia 22. lipca 2006r.
o paszach
do pobrania
 
 

Po wprowadzeniu przez PiS zakazu dopuszczania do obrotu
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
materiału siewnego odmian genetycznie zmodyfikowanych
jest to kolejny krok
w kierunku zarządzenia bezterminowanego
zakazu wprowadzania
organizmów genetycznie modyfikowanych
do łańcucha pokarmowego człowieka,
zgodnie z
postulatem SOZK z 1999r.

Zakaz wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt
pasz genetycznie zmodyfikowanych
oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczone do użytku paszowego.
wchodzi w życie dopiero za dwa lata.

Zdrowy rozsądek nakazuje konsumentom domagać się
informacji o paszach zastosowanych do wytworzenia wioprzowiny, wołowiny, drobiu,
ryb i innych rodzajów mięsa, podrobów, mleka, jaj i ich przetworów.

Jeżeli wśród zastosowanych pasz są pasze genetycznie zmodyfikowane
oraz organizmy genetycznie zmodyfikowane,
albo też producent  ukrywa przed konsumentami informację o stosowanych  paszach,
mięsa, nabiału i ich przetworów nie wolno kupować
ze względu na zagrożenie zdrowia i życia ludzi.

Nie czekaj dwa lata na oficjalny zakaz.
Już teraz nie kupuj.
Już teraz żądaj informacji
w stołówkach, sklepach i  gastronomii. 
 
 

Nasza Polska, 26. lutego 2008

GMO: broń masowego rażenia

Z doktorem Zbigniewem Hałatem, lekarzem medycyny specjalistą epidemiologiem, rozmawia Jacek Sądej

- Jakie zagrożenie dla człowieka stanowi żywność zmodyfikowana genetycznie?

- Organizmy genetycznie zmodyfikowane zagrażają zdrowiu człowieka z trzech powodów od dawna znanych. GMO zagrażają pojawieniem się nowotworów złośliwych, reakcji alergicznych i oporności na antybiotyki. Głównie z przyczyn związanych z samą produkcją tych organizmów. Mianowicie do przełamania barier międzygatunkowych stosuje się agresywne – rakotwórcze wirusy i bakterie, które gdyby nie zostały zastosowane, to nie dochodziłoby do wprowadzenia np. genu człowieka do pomidora, karpia czy krowy. Nowy gen wstrzeliwany do genomu gospodarza  może trafić w dowolne miejsce nici DNA. Nieprzewidziana sekwencja genów to matryca nowych białek, wcześniej ludzkości nieznanych, o właściwościach silnych alergenów albo toksyn. GMO wyposaża się w markery oporności na antybiotyki, aby za pomocą np. streptomycyny czy kanamycyny pozbyć się produktów, które nie spełniają oczekiwań inżynierów genetycznych. Fabrykę opuszczają tylko organizmy genetycznie modyfikowane oporne na antybiotyk. A ta oporność jest zaraźliwa! Wypicie jednej szklanki mleka sojowego powoduje zasiedlenie przewodu pokarmowego przez bakterie oporne na antybiotyk, a geny antybiotykooporności zawarte w odchodach ludzi czy zwierząt trafiających do wód podziemnych nie tylko są w tych wodach łatwo wykrywalne, to jeszcze - znajdując nowych gospodarzy -  niektóre z nich mogą amplifikować się i w ten sposób niebezpiecznie zanieczyszczać  wody podziemne w zasięgu większym niż będące ich źródłem bakterie. Są już liczne dowody na szkodliwość pyłku roślin genetycznie modyfikowanych. Ludzie, którzy mieszkają w pobliżu upraw transgenicznej kukurydzy cierpią na bardzo silne reakcje alergiczne, które ustępują po wyjeździe i powracają po powrocie do środowiska skażonego pyłkiem gmo. Kiedy pobierze się im krew okazuje się, że mają przeciwciała na antygeny tego pyłku. Ludzie zatrudnieni przy trangenicznej bawełnie reagowali na jej alergeny masowymi zachorowaniami o dramatycznym przebiegu.

Konsumenci gmo są narażeni na spożywanie białek zawierających pestycydy wbudowane w rośliny (ang. plant-incorporated pesticides), a więc toksyny białkowe Bacillus thuringiensis (toksyna Bt) i materiał genetyczny niezbędny do ich wytworzenia. Jednak nie warto się poświęcać i na darmo zjadać pestycydy wbudowane w rośliny, skoro pestycydy te przestają pełnić swoją rolę w ochronie roślin przed szkodnikami. Właśnie naukowcy amerykańscy po raz pierwszy ujawnili udowodnione w latach 2003 - 2006 niszczenie upraw gmo na polach przez  superowady, które w drodze ewolucji uodporniły się  na toksynę Bt.  Pierwszym ujawnionym - w warunkach polowych, mie laboratoryjnych - superowadem jest słonecznica amerykańska, znana także jako ćma kukurydziana i  ćma bawełniana. Najchętniej żeruje na kukurydzy słodkiej i przeznaczonej na popcorn, poza tym atakuje bawełnę, groch, pomidor, bakłażany, paprykę, kapustę, sałatę, truskawki, słonecznik, rośliny motylkowe, rośliny dyniowate, drzewa owocowe, rośliny ozdobne, rośliny szklarniowe. Łącznie zagraża ponad 100 gatunkom. Dziurawi liście, wygryza jamy i otwory w owocach. Inne owady, i to te nam najbliższe i dla nas najbardziej pożyteczne, czyli pszczoły, giną w kontakcie z gmo. Pojawia się u nich upośledzenie odporności, porównywalne z AIDS u ludzi.

Problem jest zasadniczy. Temu problemowi notabene stawiają czoła Niemcy. 1 lutego bieżącego roku Bundestag uchwalił możliwość znakowania żywności pochodzenia zwierzęcego tj.: jaj, mleka, mięsa i przetworów informacją, że do ich wytworzenia nie stosowano pasz z roślin genetycznie modyfikowanych - OHNE GENTECHNIK. 15 lutego prawo to zatwierdził Bundesrat. W związku z tym niemiecki odbiorca naszych płodów rolnych, najbardziej spośród wszystkich importerów szanujący polską żywność, będzie miał prawo żądać na produktach żywnościowych pochodzenia zwierzęcego informacji, że powstały one bez użycia pasz genetycznie modyfikowanych. Biada temu, kto skłamie! 

- Panie doktorze w jaki sposób przysłowiowy Jan Kowalski może się obronić przez taką żywnością?
- Kowalski nie będzie zakładał laboratorium w swojej kuchni ani łazience. Nie będzie też wiedział, kiedy na sklepowej półce pojawi się ryż genetycznie modyfikowany. Jesienią 2006 roku nie sanepid a Greenpeace wykrył w supermarketach ryż transgeniczny. Nie wiedzieli co mają mówić. Pokazano panią rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego, która powiedziała, że się nie boi i ona to zje. To jest bicie podatników polskich po twarzy. Jeżeli ktoś uważa, że pada deszcz a nie, że plują mu w twarz to niech się z tym pogodzi. Ja uważam, że trzeba z bezprawiem walczyć. Jeżeli mamy przepis, który nakazuje znakować żywność genetycznie modyfikowaną to musimy go egzekwować. To nie jest sprawa bagatelna. Jedynym wyjściem jest zmuszenie władz do egzekwowania obowiązującego prawa. To samo dotyczy konieczności natychmiastowej likwidacji 350 hektarów kukurydzy gmo, uprawianej bez zachowania wymogów bezpieczeństwa środowiska i żywności, prezentowanej jako tryumf nad polskim prawem. W istocie jest to arogancja kolonizatorów chełpiących się skutecznością wobec słabości władz podbijanego kraju. 

- Uprawa roślin transgenicznych postępuje. Zwolennicy przymykają oczy na zagrożenia. Skąd bierze się przyzwolenie na to ze strony różnych naukowców i ekspertów?

No cóż, medycyna, a zwłaszcza epidemiologia, posługuje się dowodami naukowymi. Marketing, lobbing i reklama oczywiście też, ale cel i kodeks etyki jest tu skrajnie odmienny. To są dwa różne podejścia. Jeżeli narasta przekonanie że modyfikowane genetycznie środki spożywcze i pasze są związane przyczynowo z narastają pandemią otyłości, cukrzycy i innych chorób metabolicznych, powietrze skażone transgenicznym pyłkiem grozi zaduszeniem, a woda podziemna skażona plazmidami - opornością na antybiotyki to epidemiolog alarmuje, a lobbista uspokaja. W moim przekonaniu, którym podzieliłem się z uczestnikami zeszłorocznego briefingu dla Parlamentu Europejskiego pod nazwą „Członkowie Parlamentu Europejskiego i naukowcy na rzecz Europy wolnej od gmo” SCIENTISTS AND MEPS FOR A GM FREE EUROPE mamy do czynienia z bronią masowego rażenia. Zapraszam na stronę internetową www.halat.pl i zachęcam do samodzielnej krytycznej oceny naukowych faktów i lobbingowych mitów.

- Dziękuję za rozmowę. 
  
 
M
C
K
alergie, zatrucia, zakażenia, urazy
dochodzenie przyczyn  w składzie: 
żywności, napojów, kosmetyków, leków 
i innych produktów,
w usługach oraz w otaczającym środowisku

PORADNIA 
MEDYCZNEGO CENTRUM KONSUMENTA
 

M
C
K

 
 
§
§
§
§
§
kto wytwarza lub sprzedaje produkt niebezpieczny, ten odpowiada
za ciężki uszczerbek na zdrowiu, inne naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, a także za doznaną krzywdę konsumenta

Naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. 
Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien  wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany  stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego  zawodu. Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do  pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły  widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do  naprawienia szkody odpowiedniej renty. Jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić, poszkodowanemu może być przyznana renta tymczasowa.

§
§
§
§
§

 


 

MEDYCZNE CENTRUM KONSUMENTA
 STOWARZYSZENIE
  OCHRONY
     ZDROWIA
       KONSUMENTÓW
STOWARZYSZENIE OCHRONY ZDROWIA KONSUMENTÓW
 
 
 

3smoki
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAGROŻENIA ZDROWIA W POLSCE
CZASOPISMO RUCHU OCHRONY ZDROWIA
AKTUALIZOWANA WERSJA ELEKTRONICZNA
"ZAGROŻENIA ZDROWIA W POLSCE"ALFABETYCZNY SPIS ZAWARTOŚCI
STRON INTERNETOWYCH DOMENY HALAT.PL
DOTYCZĄCYCH OCHRONY ZDROWIA