PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY
i stan spraw rządowej ekspertyzy w sprawach zagożeń zdrowia w Polsce


Statut Państwowego Zakładu Higieny

Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 11 września 2002 r.
w sprawie utworzenia jednostki badawczo-rozwojowej
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego

Stanowisko Rady Naukowej
Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie
w sprawie propozycji połączenia PZH
z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego


ZATWIERDZAM
Minister Zdrowia i Opieki Społecznej
(-) Andrzej Wojtyła
Warszawa, dnia 30 października 1992 r.
 
 

STATUT PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU HIGIENY
 

Rozdział I
Postanowienia Ogólne

§ 1

Państwowy Zakład Higieny - Instytut Naukowo-Badawczy zwany dalej "PZH" działa na podstawie:
1. Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 czerwca 1927 o Państwowym Zakładzie Higieny (Dz. U. z 1936 r. Nr 45, poz. 336).
2. Ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo rozwojowych (Dz. U z 1991 r. Nr 44, poz. 194) zwanej dalej "ustawą"
3. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 Sierpnia 1989 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 1989 r. Nr 52, poz. 308).

§ 2

1. Siedzibą PZH jest Warszawa.
2. Nadzór nad PZH sprawuje Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.
3. PZH posiada osobowość prawną.
4. PZH ma prawo używać pieczęci okrągłej z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i napisem w otoku: Państwowy Zakład Higieny.

Rozdział II

§ 3

Podstawowym zadaniem PZH jest prowadzenie badań naukowych i prac usługowo- badawczych z zakresu higieny, mikrobiologii, epidemiologii i statystyki medycznej dostosowanych do potrzeb ochrony zdrowia ludności.

§ 4

Do szczegółowych zadań PZH należy:
1. Projektowanie, organizowanie i prowadzenie badań oraz opracowywanie naukowych podstaw działania w dziedzinie: epidemiologii, statystyki medycznej, bakteriologii, wirusologii, immunopatologii, parazytologii, zakażeń, entomologii lekarskiej, jakości biopreparatów, metod kontroli skażeń środowiska zewnętrznego, higieny komunalnej, higieny szkolnej, zdrowotnej jakości żywności, naturalnych tworzyw uzdrowiskowych, przedmiotów użytku, toksykologii środowiskowej, ochrony radiologicznej i radiobiologii, oświaty i wychowania zdrowotnego i innych specjalności medycyny zapobiegawczej oraz dla celów promocji zdrowia, a ponadto prowadzenie badań związanych z zapobieganiem chorobom będącym następstwem zmian w środowisku człowieka.
2. Współdziałanie w realizacji prac, o których mowa w pkt. 1 prowadzonych przez inne jednostki.
3. Opracowywanie analiz i ocen działalności służby zdrowia oraz stanu i rozwoju nauki w dziedzinach objętych problematyką PZH.
4. Podejmowanie działalności w zakresie doskonalenia metod prowadzenia badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych, a w szczególności śledzenie rozwoju nauk będących przedmiotem zainteresowania PZH oraz inicjowanie prac mających za cel przystosowanie najnowszych zdobyczy wiedzy do potrzeb ochrony zdrowia publicznego.
5. Udział i pomoc przy wprowadzaniu osiągnięć nauki z zakresu wymienionego w pkt. 1 do praktycznej działalności służby zdrowia.
6. Podnoszenie naukowych i zawodowych kwalifikacji pracowników PZH, służby sanitarno-epidemiologicznej i innych instytucji przez szkolenie podyplomowe oraz współdziałanie w szkoleniu prowadzonym przez inne placówki w zakresie statutowych zadań PZH.
7. Prowadzenie badawczej i usługowej działalności diagnostycznej oraz profilaktycznej na rzecz ochrony zdrowia, a zwłaszcza:
- diagnostyki bakteriologicznej, wirusologicznej, parazytologicznej, patomorfologicznej i immunologicznej
- zapobiegania i zwalczania zakażeń
- diagnostyki skażeń środowiska zewnętrznego
- badań odwoławczych i specjalistycznych
- ocena naturalnych tworzyw uzdrowiskowych przeznaczonych do celów profilaktycznych i leczniczych
- ocena środków spożywczych, w szczególnych przypadkach także ich produkcji i stosowanych technologii oraz dopuszczenie do obrotu przedmiotów użytku, naturalnych tworzyw uzdrowiskowych i ich produktów pochodnych
- kontroli jakości biopreparatów stosowanych przy rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi
- oceny środków ochrony roślin oraz środków stosowanych do dezynfekcji, dezynsekcji, sterylizacji i deratyzacji
- oceny materiałów budowlanych
- analizy stanu zdrowia
8. Sprawowanie specjalistycznego nadzoru w dziedzinie higieny, epidemiologii i mikrobiologii sanitarnej, a zwłaszcza:
- opracowywanie, doskonalenie i ujednolicanie metod stosowanych w jednostkach organizacyjnych służby sanitarno-epidemiologicznej i w zakładach uzdrowiskowych
- sporządzanie opinii, ekspertyz i udzielanie konsultacji w sytuacjach zagrożeń zdrowia
- inicjowanie i konsultowanie aktów prawnych z dziedziny higieny i epidemiologii
9. Określenie kierunków i zakresu działalności oświaty i wychowania zdrowotnego, opracowywanie założeń programów oświaty zdrowotnej oraz konsultowanie wydawnictw i materiałów z tej dziedziny.
10. Upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych, a w szczególności opracowanie dokumentacji i informacji naukowo-technicznych oraz prowadzenie działalności wydawniczej w dziedzinach zainteresowań PZH.
11. Prowadzenie prac normalizacyjnych i unifikacyjnych w zakresie ustalonym przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.
12. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.

§ 5

Podczas wykonywania zadań PZH współpracuje z Polską Akademią Nauk, szkołami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi, jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia oraz stowarzyszeniami naukowymi i zawodowymi w kraju, a także współpracuje i utrzymuje łączność z odpowiednimi organizacjami i instytucjami za granicą.

Rozdział III
Organy PZH

§ 6

Organami PZH są:
1. Dyrektor
2. Rada Naukowa

§ 7

1. Dyrektor kieruje PZH, a w szczególności:
a.   ustala plany działalności
b. prowadzi politykę kadrową
c. zarządza mieniem
d. odpowiada za wyniki działalności
e. reprezentuje PZH
f. podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących PZH, z wyjątkiem należących do zakresu działania Rady Naukowej.
2. Dyrektora powołuje Minister Zdrowia i Opieki Społecznej spośród kandydatów I wyłonionych w drodze konkursu, po uzgodnieniu z Radą Naukową. Dyrektor jest powołany na okres 5 lat.
3. Dyrektora odwołuje Minister Zdrowia i Opieki Społecznej po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej.
4. Dyrektor zarządza przy pomocy:
a. zastępcy dyrektora ds. naukowych
b. zastępcy dyrektora ds. nadzoru nad służbą sanitarno-epidemiologiczną
c. zastępcy dyrektora ds. administracyjno-technicznych
d. głównego księgowego
5. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej, powołuje i odwołuje zastępców dyrektora oraz kierowników komórek organizacyjnych prowadzących badania naukowe lub prace badawczo-rozwojowe.
6. Głównego księgowego oraz kierowników komórek organizacyjnych, nie wymienionych w ust. 4, zatrudnia dyrektor.
7. Zastępcy dyrektora i główny księgowy kierują podległymi im bezpośrednio komórkami organizacyjnymi w zakresie ustalonym przez dyrektora.
8. W przypadku powołania kolegium lub innych organów opiniodawczo-doradczych dyrektora, członków tych organów powołuje i odwołuje dyrektor.

§ 8

1. Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym PZH w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.
2. Rada Naukowa jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności PZH.
3. Główne zadania Rady Naukowej i uprawnienia jej członków określa ustawa.
4. Rada Naukowa działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
5. Członków Rady Naukowej w liczbie 40 wybierają w głosowaniu tajnym pracownicy PZH na okres 4 lat w trybie przewidzianym regulaminem Rady Naukowej.
6. Skład Rady Naukowej określa ustawa.
7. Rada Naukowa wybiera w tajnym głosowaniu przewodniczącego i jego zastępców.
8. Przewodniczącym Rady Naukowej może być tylko osoba posiadająca tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
9. Funkcja przewodniczącego Rady Naukowej i jego zastępców nie może być łączona z funkcją dyrektora PZH lub jego zastępcy.
10. W posiedzeniach Rady Naukowej biorą udział: dyrektor, przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych oraz inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady Naukowej z głosem doradczym.

Rozdział IV
Pracownicy PZH

§ 9

1. PZH może zatrudniać:
a. pracowników naukowych
b. pracowników badawczo-technicznych
c. pracowników inżynieryjno-technicznych
d. pracowników administracyjno-ekonomicznych
e. pracowników bibliotecznych i pracowników dokumentacji naukowej
f. pracowników służby zdrowia
g. pracowników na stanowiskach robotniczych
h. pracowników obsługi i innych
2. Obowiązki pracowników określa ustawa.

§ 10

1. Pracownikiem naukowym jest osoba o wymaganych ustawą kwalifikacjach, zatrudniona na stanowisku: profesora, docenta, adiunkta i asystenta.
2. Podstawowym obowiązkiem pracownika naukowego jest realizowanie celów i zadań PZH, a zwłaszcza prowadzenie działalności zapewniającej stały rozwój nauki i techniki.
3. Pracownika naukowego PZH zatrudnia się na podstawie mianowania lub zawarcia umowy o pracę.
4. Tryb i zasady zatrudnienia pracowników naukowych oraz pozostałych pracowników a także ich uprawnienia określa ustawa.

Rozdział V
Organizacja PZH

§ 11

1. Strukturę organizacyjną PZH określa dyrektor w regulaminie organizacyjnym po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych.
2. w skład PZH mogą wchodzić:
a. komórki działalności naukowej i usługowej: zakłady, samodzielne pracownie, pracownie, poradnie, laboratoria, samodzielne stanowiska pracy,
b. komórki działalności administracyjnej, technicznej i obsługi

3. Dyrektor, po zasięgnięci opinii Rady Naukowej i uzyskaniu zgody Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej może tworzyć oddziały terenowe poza siedzibą PZH.

Rozdział VI
Gospodarka finansowa

§ 12

1. PZH prowadzi samodzielną gospodarkę finansową zgodnie z zasadami określonymi ustawą.
2. Podstawą gospodarki finansowej PZH jest plan rzeczowo-finansowy ustalony przez dyrektora po zaopiniowaniu przez Radę Naukową.
3. Działalność profilaktyczna i usługowa działalność diagnostyczna wymieniona w § 4 pkt. 7 jest finansowana na zasadzie odpłatności przez zleceniodawców.

Rozdział VII
Przedstawicielstwo PZH

1. Dyrektor PZH może wyznaczyć pełnomocników do wykonywania określonych zadań l ustalając zakres i czas ich działalności.
2. Dyrektor jest upoważniony do samodzielnego dokonywania czynności prawnych t w imieniu PZH. Zastępcy oraz pełnomocnicy dyrektora działają w granicach przyznanych im uprawnień.
3. Jeżeli czynności prawne dokonywane przez osoby określone w ust. 1 obejmują rozporządzenie mieniem, którego wartość przekracza dziesięciokrotnie minimalną   wartość środka trwałego lub czynności te mogą spowodować powstanie zobowiązania PZH do świadczenia powyżej tej wartości, do skuteczności oświadczenia woli wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch osób.
 


 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia1)

z dnia 11 września 2002 r.

w sprawie utworzenia jednostki badawczo-rozwojowej 
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego.

(Dz. U. Nr 150, poz. 1251)

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 1 października 2002 r. tworzy się jednostkę badawczo-rozwojową pod nazwą "Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego", zwaną dalej "Instytutem".

2. Instytut powstaje w wyniku połączenia jednostek badawczo-rozwojowych:

1) Centralnego Laboratorium Surowic i Szczepionek z siedzibą w Warszawie, numer identyfikacyjny REGON 000288030, numer identyfikacji podatkowej NIP 525-000-90-80, utworzonego zarządzeniem Dyrektora Zjednoczenia Wytwórni Surowic i Szczepionek "Biomed" z dnia 28 grudnia 1959 r. w sprawie Centralnego Laboratorium Surowic i Szczepionek, zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia w dniu 29 grudnia 1959 r., zmienionym zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 listopada 1986 r. w sprawie Centralnego Laboratorium Surowic i Szczepionek (Dz. Urz. MZiOS Nr 12, poz. 60);

2) Instytutu Leków z siedzibą w Warszawie, numer identyfikacyjny REGON 000044032, numer identyfikacji podatkowej NIP 525-000-88-73, utworzonego uchwałą nr 393 Rady Ministrów z dnia 14 maja 1952 r. w sprawie powołania Instytutu Leków (Monitor Polski Nr A-44, poz. 622).

§ 2. Siedzibą Instytutu jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3. 1. Podstawowym przedmiotem działalności Instytutu jest prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych, kontrolnych, wdrożeniowych i edukacyjnych na rzecz zdrowia publicznego w zakresie służącym:

1) poprawie i bezpieczeństwu zdrowia publicznego;

2) integracji systemu ochrony zdrowia w Polsce z wymogami Unii Europejskiej;

3) prowadzeniu badań naukowych o charakterze podstawowym w zakresie chorób o szczególnym znaczeniu dla zdrowia publicznego;

4) opracowaniu i wdrażaniu nowych metod profilaktyki, terapii, diagnostyki, fizjologii, dietetyki i biochemii, w szczególności w zakresie biotechnologii, mikrobiologii, epidemiologii, farmakologii i immumologii oraz nowych metod potrzebnych przy ustalaniu wymagań jakościowych dla produktów leczniczych i wyrobów medycznych i ocenie laboratoryjnej ich jakości, w szczególności w zakresie analizy farmaceutycznej;

5) edukacji i promocji programów na rzecz zdrowia publicznego;

6) podejmowaniu innych działań zlecanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

2. Instytut uczestniczy w działaniach zmierzających do integracji i ujednolicania systemu ochrony zdrowia w Polsce z wymogami Unii Europejskiej, uczestnictwa w programach eksperckich i sieciach międzynarodowych, dostosowywania systemów monitorowania, kontroli, diagnostyki i jakości.

§ 4. Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 5. 1. Połączenie jednostek, o których mowa w § 1 ust. 2, następuje według stanu ujętego w sprawozdaniach finansowych sporządzonych na dzień 30 września 2002 r.

2. Połączenie planów rzeczowo-finansowych jednostek, o których mowa w § 1 ust. 2, następuje na podstawie stanu realizacji tych planów na dzień 30 września 2002 r., z uwzględnieniem zmian wynikających z bieżącej działalności wykonywanej do tego dnia.

§ 6. Do czasu ustalenia nowych zasad podziału nagród, premii i innych świadczeń w Instytucie, podział nagród, premii i innych świadczeń następuje według zasad obowiązujących w łączonych jednostkach, o których mowa w § 1 ust. 2, przed dniem ich połączenia.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.Minister Zdrowia: M. Łapiński1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).
 

 
 

Warszawa, dnia 9 października 2002 r.


Stanowisko Rady Naukowej
Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie
w sprawie propozycji połączenia PZH
z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego.

Rada Naukowa Państwowego Zakładu Higieny w poczuciu odpowiedzialności za dziedzinę zdrowia publicznego w Polsce zwraca się z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie proponowanego połączenia PZH z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego, powołanym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2002 r. (Dziennik Ustaw Nr 150 poz. 1251).
Na mocy powyższego Rozporządzenia z dniem 1 października 2002 roku został utworzony Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w wyniku połączenia dwóch jednostek badawczo-rozwojowych: Centralnego Laboratorium Surowic i Szczepionek z siedzibą w Warszawie oraz Instytutu Leków z siedzibą w Warszawie. Jednostki powyższe od dnia utworzenia tj. odpowiednio od 28 grudnia 1959 r. oraz 14 maja 1952 r. do chwili obecnej, zgodnie ze swoimi dotychczasowymi statutami nie miały nic lub niewiele wspólnego z realizacją zadań z zakresu zdrowia publicznego czy dostosowywania systemu ochrony zdrowia w Polsce do wymogów Unii Europejskiej. Przedmiot działalności utworzonego Instytutu określony w § 3 cytowanego Rozporządzenia, budzący wiele wątpliwości i zastrzeżeń (np. ust. 4: "opracowaniu i wdrażaniu nowych metod ....terapii .... fizjologii .. "), praktycznie całkowicie wykracza poza dotychczasowe kompetencje połączonych jednostek.

Tymczasem od 85 lat funkcjonuje Państwowy Zakład Higieny pełniący funkcję merytorycznego zaplecza naukowo-badawczego i wdrożeniowego w dziedzinie zdrowia publicznego – Instytut, który wraz ze zmieniającą się zdrowotną sytuacją społeczeństwa dostosowywał i nadal dostosowuje swoją działalność i struktury do współczesnych wyzwań zdrowia publicznego. Działalność Państwowego Zakładu Higieny w realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego rozpoczęła się z chwilą powołania Rozporządzeniem Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 28 marca 1919 roku Państwowego Centralnego Zakładu Epidemiologicznego, przemianowanego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 września 1923 roku na Państwowy Zakład Higieny, którego cele i zadania określone zostały Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 czerwca 1927 roku, zmienionym i uzupełnionym (jednolity tekst) kolejnym Rozporządzeniem Prezydenta R.P. z dnia 15 czerwca 1936 r.(Dz.U.R.P. 15 czerwca 1936 nr 45, poz.336).

Należy również przypomnieć, że w Państwowym Zakładzie Higieny pracowali wybitni, znani na całym świecie specjaliści z dziedziny zdrowia publicznego, jak Ludwik Rajchman, Kazimierz Funk, Ludwik Hirszfeld, Marcin Kacprzak, Włodzimierz Kuryłowicz, Jan Kostrzewski oraz, że wielu pracowników Państwowego Zakładu Higieny tak dawniej jak i obecnie jest powoływanych w charakterze ekspertów przez Światową Organizację Zdrowia, celem rozwiązywania różnych problemów z zakresu zdrowia publicznego w Europie i na całym Świecie.

Z chwilą rozpoczęcia działalności Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, przy jednoczesnym istnieniu Państwowego Zakładu Higieny, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2002 r. wprowadza z dniem 1 października 2002 r. dwoistość kompetencji określonej zbieżnością zakresu obowiązków i uprawnień obydwu Instytutów, a ponadto powoduje zaistnienie sytuacji, w której:

  • z jednej strony funkcjonuje nowoutworzony Narodowy Instytutu Zdrowia Publicznego z nieprzygotowaną i bez doświadczenia w tej materii kadrą, z brakiem odpowiedniego sprzętu, z nieokreślonym źródłem i zasadami finansowania,
  • z drugiej strony nadal funkcjonuje Państwowy Zakład Higieny, realizujący od 85 lat zadania z zakresu zdrowia publicznego, z przygotowaną, doświadczoną i o dużym dorobku naukowo-badawczym kadrą, z niezbędnym zapleczem aparaturowym i sprzętowym, z wypracowanymi metodykami i procedurami postępowania, z ustawowo określonymi uprawnieniami. PZH jest od dziesiątków lat uznanym partnerem w Polsce dla europejskich i światowych instytucji i organizacji ( np. WHO i Komisja Europejska) w sprawach szeroko pojętego zdrowia publicznego.
Sytuacja taka zapewne była przyczyną nadesłania w dniu 23 września 2002 roku przez Pana Aleksandra Naumana Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia pisma do Rady Naukowej Państwowego Zakładu Higieny z prośbą o opinię na temat połączenia Państwowego Zakładu Higieny z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego. Należy tu z całą mocą podkreślić, że do Rady Naukowej PZH z Ministerstwa Zdrowia nigdy nie wpłynęły do konsultacji żadne projekty dotyczące utworzenia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.

Tworzenie Instytutów Zdrowia Publicznego w krajach Europy dokonywane było z reguły na bazie już istniejących jednostek badawczych zajmujących się problematyką zdrowia publicznego. Instytucje o tej nazwie funkcjonują od wielu lat np.: National Institute of Public Health w Czechach z siedzibą w Pradze, utworzony w styczniu 1920 roku ze środków z Fundacji Rockefellera, podobnie utworzony w 1928 r. przy pomocy finansowej Fundacji Rockefellera – Italian Institute of Health (Intituto Superiore di Sanita, Rzym, Włochy); utworzony w 1968 r. Scientific Institute of Public Health w Brukseli, Belgia po przemianowaniu z Institute of Hygiene and Epidemiology; utworzony w 1979 r. The Public Health Institute of Serbia (Belgrad, Jugosławia) powstały z The Institute of Hygiene; utworzony w 1982 r. National Public Health Institute w Helsinkach, Finlandia; utworzony w 1996 r. Institute of Public Health w Danii po wydzieleniu z Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu w Kopenhadze; utworzony National Institute of Public Health and Environment w Bilthoven, Holandia czy ostatnio utworzony 1 stycznia 2002 r. Norwegian Institute of Public Health, Hydalen, Oslo, Norwegia.

Instytuty te liczą zazwyczaj po kilkaset osób obsady np. National Public Health Institute w Helsinkach, Finlandia – 800 osób, Norwegian Institute of Public Health, Hydalen, Oslo, Norwegia – około 600 osób. Zakres ich obowiązków w dużej mierze pokrywa się z zakresem działalności Państwowego Zakładu Higieny.

Przedstawiona przez Pana Aleksandra Naumana Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia propozycja połączenia PZH z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego może stworzyć trudną sytuację w jakiej znajdzie się Państwowy Zakład Higieny i jego pracownicy z chwilą połączenia z NIZP, z następujących powodów:

  • z trzech funkcjonujących w miarę sprawnie jednostek naukowo-badawczych próbuje się stworzyć jeden duży Instytut Naukowo-Badawczy, którego funkcjonowanie będzie zagrożone ze względów finansowych, gdyż nie przewiduje się w budżecie Państwa wydzielonych środków na realizację statutowej działalności Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego, dla pracowników Państwowego Zakładu Higieny połączenie to oznacza faktycznie włączenie czyli konieczność zaakceptowania istniejących struktur i kierunków działania Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego bez możliwości ich kształtowania. Oznacza także to, że w pełni fachowa i merytorycznie przygotowana kadra naukowa Państwowego Zakładu Higieny będzie przyporządkowana nieprzygotowanej, bez koniecznego doświadczenia w dziedzinie zdrowia publicznego, kadrze Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.
W opinii Rady Naukowej Państwowego Zakładu Higieny istnieje potrzeba utworzenia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego o randze Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu, który dla realizacji zadań definiowanych przez dziedzinę nowego zdrowia publicznego powinien mieć zagwarantowane finansowanie z budżetu Państwa. Bazą tego Instytutu dla zapewnienia ciągłości realizacji zadań z dziedziny zdrowia publicznego powinien być Państwowy Zakład Higieny, tak jak to miało miejsce w innych krajach europejskich.

Wobec powagi przedstawionych powyżej informacji i zastrzeżeń Rada Naukowa Państwowego Zakładu Higieny na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 7 października 2002 r. podjęła uchwałę przeciwną połączeniu PZH z NIZP wg dotychczasowego trybu postępowania, przy nie przestrzeganiu zasad równości. Równocześnie Rada postanowiła, że poprze rozpoczęty proces tworzenia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego z udziałem PZH jeżeli będzie on kontynuowany wg następującego trybu:

    zgodnie z obowiązującą ustawą o jednostkach badawczo-rozwojowych powinna być powołana komisja do opracowania statusu, nowego statutu i struktury NIZP. Udostępniony nam projekt Statutu NIZP ma szereg mankamentów z merytorycznego, formalnego i prawnego punktu widzenia,  komisja ta powinna ponadto ocenić udział osobowy, dorobek naukowy w dziedzinie zdrowia publicznego i wkład majątkowy obu Instytutów, opracować zasady finansowania oraz program restrukturyzacji zgodnie z zatwierdzoną docelową strukturą NIZP. Proces ten powinien być przeprowadzony rozważnie, w trosce o dobro zdrowia publicznego, przy uwzględnieniu trudnych problemów personalnych powstających podczas procesu restrukturyzacji, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Polsce powinien być finansowany w zakresie podstawowej działalności z budżetu Państwa; dlatego nieodzowne jest uzyskanie przez NIZP statusu Państwowego Instytutu Badawczego.
Rada Naukowa Państwowego Zakładu Higieny wyraża nadzieję,
że wszystkie kompetentne organy władzy ustawodawczej i państwowej
zechcą wyrazić swoją wolę w doprowadzeniu do powstania
w pełni kompetentnego Instytutu Zdrowia Publicznego,
który będzie w stanie służyć Narodowej Ochronie Zdrowia
przez następne dziesięciolecia w partnerstwie
z Narodowymi Instytutami Zdrowia Publicznego w krajach europejskich.ALFABETYCZNY SPIS ZAWARTOŚCI
STRON INTERNETOWYCH DOMENY HALAT.PL
DOTYCZĄCYCH OCHRONY ZDROWIA