GM Food & Feed - Notification of Existing Products

GM food and feed which were lawfully placed on the market in the Community prior to 18 April 2004 may continue to be placed on the market, used and processed provided that they are notified to the Commission before 18 October 2004.
Detailed rules concerning the preparation and presentation of notifications are laid down in Regulation (EC) 641/2004pdf
It is advised to send notifications electronically, using the attached forms for the notification and the submission of samples. Existing GM food and feed notified to the Commission are entered in Community Register of GM food and feed.

 

Table Annex Last update : 27/09/2004
 
GM food or feed notified
Notifier
Unique ID
Date of Notification
Food and feed products containing, consisting of or produced from MON 810 insect-protected maize
Monsanto
MON-00810-6
12 July 2004
Food and feed products produced from MON 863 insect-protected maize
Monsanto
MON-00863-5
12 July 2004
Food and feed products containing, consisting of or produced from Glyphosate-tolerant soyabean 40-3-2
Monsanto
MON-04032-6
13 July 2004
Food and feed products containing, consisting of or produced from Glyphosate-tolerant soyabean 40-3-2
Monsanto
MON-04032-6
13 July 2004
Feed materials, feed additives and food additives produced from NK603 Roundup Ready maize
Monsanto
MON-0603-6
14 July 2004
Feed materials, feed additives and food additives produced from NK603 x MON 810 maize
Monsanto
MON-00603-6 x MON-00810-6
15 July 2004
Food and feed produced from 1507 Maize
Pioneer
DAS-01507-1
19 August 2004
Food and feed products produced from GT 73 Roundup Ready oilseed rape
Monsanto
MON-00073-7
30 August 2004
Food and feed products produced from Roundup Ready cotton 14452
Monsanto
MON-01445-2
23 September 2004
Food and feed products produced from insect-protected cotton 531
Monsanto
MON-00531-6
23 September 2004

 
 

REJESTRY JAWNE, DO KTÓRYCH KAŻDY MA DOSTĘP ZAGWARANTOWANY USTAWĄ

Rejestr niebezpiecznych
produktów żywnościowych  i nieżywnościowych 

zgodnie z prawem obowiązującym od lutego 2001r.
osoba zainteresowana mogła przeglądać część jawną rejestru 
oraz sporządzać z niej notatki i odpisy
 

zawartość rejestru na stronie internetowej
instytucji zobowiązanej ustawą do jego prowadzenia
i udostępniania konsumentom

Lp.
data wpisu
nazwa produktu kod PCN
opis produktu
miejsce wytworzenia adres
producent imię i nazwisko, nazwa, znak towarowy bądź inne oznaczenie odróżniające REGON, adres
importer imię i nazwisko, nazwa, znak towarowy bądź inne oznaczenie odróżniające REGON, adres
1
2
3
4
5
6
7
1.
26.04.01
toster automatyczny
oznaczony znakiem firmowym SOLINEX typ: SX-2241 o mocy 650W
Nieznane
Nieznany
Nieznany
2.
26.04.01
żelazko elektryczne
ze stopką powlekaną teflonem oznaczone znakiem firmowym CRAUZE Germany typ CR-8222A o mocy 700W
Nieznane
Nieznany
Nieznany
3.
26.04.01
czajnik elektryczny
wykonany z polietylenu  pojemność 660 ml  wys.170mm,  nie odpowiada  wymaganiom II klasy ochronności
Nieznane
Nieznany
Nieznany
c. d tabeli, kolumny 8 - 14
Lp.
dystrybutor lub sprzedawca imię i nazwisko, nazwa, znak towarowy bądź inne oznaczenie odróżniające, REGON, adres
opis miejsca gdzie produkt został znaleziony oraz adres (sprzedawca, hurtownik)
podjęte działania ustalające czy
produkt jest niebezpieczny
kwalifikacja bezpieczeństwa
stwierdzone zagrożenia i ich poziom
działania podjęte dla zapobieżenia zagrożeniu
data i podstawa wykreślenia wpisu
imię i nazwisko osoby dokonującej wpis
8
9
10
11
12
13
14
1.
Pani Magda Koszko Firma Handlowa "HAN" Hanów 7, 21-213 Kodeniec
Pani Magda Koszko Firma Handlowa "HAN" Hanów 7, 21-213 Kodeniec
IH zleciła dokonania rozszerzonych badań pojedynczych sztuk ww. produktu, nie spełnia PN-EN 60335-1:1999
zagrożenie porażenia prądem oraz niebezpieczeństwo pożaru
wycofanie, podanie w prasie lokalnej odpowiednich ostrzeżeń
Joanna Piętowska
2.
Pani Magda Koszko Firma Handlowa "HAN" Hanów 7, 21-213 Kodeniec
Pani Magda Koszko Firma Handlowa "HAN" Hanów 7, 21-213 Kodeniec
IH zleciła dokonania rozszerzonych badań pojedynczych sztuk ww. produktu, nie spełnia PN-EN 60335-1:1999
zagrożenie porażenia prądem oraz niebezpieczeństwo pożaru
wycofanie, podanie w prasie lokalnej odpowiednich ostrzeżeń
Joanna Piętowska
3.
Pani Magda Koszko Firma Handlowa "HAN" Hanów 7, 21-213 Kodeniec
Pani Magda Koszko Firma Handlowa "HAN" Hanów 7, 21-213 Kodeniec
IH zleciła dokonania rozszerzonych badań pojedynczych sztuk ww. produktu
zagrożenie porażenia prądem oraz niebezpieczeństwo pożaru
wycofanie, podanie w prasie lokalnej odpowiednich ostrzeżeń
Joanna PiętowskaPrawo wykonywane

Rejestr produktów niebezpiecznych

35 wpisów w 2005r.

Wpisy w roku 2006:

04-01-2006  Stolik składany "Lido"
22-02-2006 Łóżeczko dziecięce "Radek I"
21-03-2006 Zabawka - zestaw z kierownicą
29-03-2006 Stół‚ owalny plastikowy JANTAR
07-04-2006  Zabawka "zestaw z młotkiem"
Impoter produktu: EBC System sp. z o.o., ul. Bema 12/8, Gdańsk 
Zabawka wykonana z tworzywa sztucznego w rożnych kolorach, pomalowanego miejscami farbą brązową (trzonek młotka) oraz srebrną (wiertła). W skład zestawu wchodzą: wiertarka z nasadką, młotek, śruby, wiertła, nakrętki, końcówka do wkręcania śrub. 
Zagrożone: Dzieci powyżej lat 3 Rodzaj i zakres zagrożeń stwarzanych przez produkt: Zagrożenie: Zatrucie
Prezes UOKiK w drodze decyzji wydanej na podstawie ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów nakazał przedsiębiorcy wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez produkt poprzez zaprzestanie używania farby, którą pomalowany został trzonek.
Następne wpisy


Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami

spośród 63 wpisów w 2005r.

61/2005 PVC – SCH 40 PIPE rura z PVC – U do wody pitnej
Wytwórca: NIBCO Sp. z o. o., ul. P.K.P. 6, 92 Łódź
nieprawidłowe oznakowanie CE, brak kompletnej informacji wymaganej dla wyrobów oznakowanych znakiem „B”, tj. brak siedziby i adresu producenta oraz zakładu produkującego wyrób, brak numeru i roku publikacji polskiej normy lub aprobaty technicznej z która potwierdzono zgodność oraz brak numeru i daty wystawienia krajowej deklaracji zgodności.
Producent usunął stwierdzone niezgodności.

Wpisy w roku 2006:

01-03-2006 Cement Portlandzki CEM I 42,5N
Wytwórca: OAO "Krasnosielskstrojmateriały" 23191 Grodzieńskaja Obłaść, Wołkowysk, G.P. Krasnosielskij, ul. Pobiedy 5, Białoruś
Importer: TERMINAL PLANTA Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego1 , Bielsk Podlaski
 Bezpodstawne oznakowanie wyrobu przez importera znakiem budowlanym; 2. Umieszczenie na opakowaniu nieaktualnego certyfikatu zgodności nr 276/02/2; 3. Niewłaściwe określanie okresu trwałości wyrobu od daty produkcji
01-03-2006 Płyty styropianowe EPS 70-040 FASADA
01-03-2006 Nat. podkład izolacyjny pod panele i in. podł. pł. FINE FLOOR
27-03-2006 Zabawka militarna (dubeltówka z przyssawkami)

Następne wpisy


Prawo niewykonywane

Rejestr decyzji Głównego Inspektora Sanitarnego
dotyczących nowej żywności

(1) zezwalających na podjęcie produkcji 
lub wprowadzenie do obrotu nowej żywności
(2) o zakazie podjęcia produkcji lub wprowadzenia do obrotu nowej żywności
(3) wydanych po przeprowadzeniu postępowania niezbędnego do wyjaśnienia zagrożeń dla zdrowia lub życia człowieka oraz środowiska, 
które spowodowały ograniczenie lub wstrzymanie produkcji
lub wprowadzanie nowej żywności do obrotu

zgodnie z ustawą obowiązującą od września  2001r.
rejestr i załączniki do rejestru są jawne

dotyczy to w szczególności:

1) danych identyfikujących przedsiębiorcę podejmującego produkcję nowej żywności lub wprowadzającego  do obrotu nową żywność.
2) ogólnej charakterystyki nowej żywności,
3) warunków wykorzystania i przeznaczenia nowej żywności,
4) informacji mających istotne znaczenie dla zdrowia lub życia człowieka oraz środowiska, a więc składu, wartości odżywczej i przeznaczenia nowej żywności, obecności w niej organizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz zastosowanych technik modyfikacji genetycznej, znakowania nowej żywności.
Jawna  jest również dokumentacja postępowania  niezbędnego do
stwierdzenia, że nowa żywność nie stanowi  zagrożenia dla zdrowia lub życia człowieka oraz środowiska

 zgodnie z ustawą obowiązującą od września  2001r.
nowa żywność 

- substancje lub ich mieszaniny, które dotychczas nie były wykorzystywane do żywienia ludzi, w tym środki spożywcze, używki lub ich składniki:
a) zawierające lub składające się z genetycznie zmodyfikowanych organizmów albo ich fragmentów, określonych  w odrębnych przepisach, 
b) otrzymane z organizmów, o których mowa w lit. a), ale ich niezawierające, 
 c) o nowej lub celowo zmodyfikowanej podstawowej strukturze molekularnej, 
d) wyizolowane z mikroorganizmów, grzybów lub wodorostów 
lub składające się z nich,
e) składające się z roślin lub uzyskane z roślin lub ze zwierząt, z wyjątkiem żywności i składników żywności otrzymanych przy zastosowaniu tradycyjnych metod rozmnażania lub hodowli, 
f) poddane procesowi technologicznemu niestosowanemu dotychczas, powodującemu istotne zmiany ich składu lub struktury, który wpływa na wartość odżywczą, metabolizm i zawartość niepożądanych substancji.

zgodnie z ustawą obowiązującą od września  2001r.
produkt genetycznie zmodyfikowany

- produkt składający się z organizmów genetycznie zmodyfikowanych lub ich fragmentów lub kombinacji, zawierający DNA lub białka z organizmów genetycznie zmodyfikowanych
 
 

Zestawienie decyzji Ministra Środowiska wydanych w latach 
na eksperymentalne uwolnienie
do środowiska organizmów genetycznie zmodyfikowanych 
oraz wprowadzenie do obrotu produktów GMO

 


Urząd Ochrony Konkurecji i Konsumentów, 25. kwietnia. 2002r.
Funkcjonowanie Krajowego Systemu Informowania 
o Produktach Niebezpiecznych 
w roku 2001

Krajowy System Informowania o Produktach Niebezpiecznych zaczął działać 6 lutego 2001 roku (na podstawie Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów z dnia 22 stycznia 2000 r.). Do jego zadań należy szybkie informowanie organów administracji publicznej, zainteresowanych instytucji oraz konsumentów o produktach niebezpiecznych. Administratorem Systemu jest Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Elżbieta Ostrowska

System ten składa się z dwóch sieci. Sieć powiadamiania o niebezpiecznych produktach
żywnościowych, która funkcjonuje w ramach struktur organizacyjnych Inspekcji Sanitarnej oraz sieć powiadamiania o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych funkcjonująca w ramach struktur  Inspekcji Handlowej. Sieciami kierują odpowiednio Główny Inspektor Sanitarny i Główny Inspektor Inspekcji Handlowej.

Jeżeli zachodzi podejrzenie, że produkt może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa konsumentów organ nadzoru dokonuje czynności sprawdzających. W przypadku potwierdzenia, że określony produkt stwarza lub może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa konsumentów, Administrator Systemu dokonuje stosownego wpisu do Rejestru. Rejestr produktów uznanych decyzją Prezesa UOKiK za niebezpieczne jest jawny i dostępny dla wszystkich zainteresowanych na stronie internetowej Urzędu(www.uokik.gov.pl), z wyłączeniem danych o działaniach administracji zmierzających do ustalenia czy produkt jest bezpieczny oraz nieprawomocnych decyzji administracyjnych. Wyłączenie jawności na celu uchronienie przedsiębiorcy przed negatywnymi skutkami przedwczesnego udostępnienia informacji o produkcie do wiadomości publicznej (jeszcze przed stwierdzeniem zagrożeń).

W roku 2001 do Rejestru jawnego zostały wpisane 3 produkty: czajnik elektryczny, toster automatyczny oraz żelazko elektryczne. Wszystkie produkty zostały wycofane z obrotu, a sprzedawca został zobowiązany do podania w prasie lokalnej odpowiednich ostrzeżeń. Żaden z niebezpiecznych produktów nie spowodował wypadku.

W roku 2001 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadził ponad 70 spraw. Większość z nich miała charakter postępowań wyjaśniających. W uzasadnionych przypadkach Urząd prowadził  postępowanie administracyjne.Większość producentów (w 40 na 48 zakończonych postępowań) przedstawiła Urzędowi dokumenty świadczące o spełnieniu przez produkt odpowiednich  wymagań lub dobrowolnie zgadzała się zapewnić zgodność produktu z wymogami bezpieczeństwa, w tym poprzez wycofanie produktu z obrotu, w związku z czym nie było konieczności nakładania na producenta obowiązków, przewidzianych w ustawie, w drodze decyzji administracyjnej. W dwóch przypadkach Spółka wprowadzająca produkt na polski rynek przestała istnieć, w kolejnych dwóch przypadkach wada nie powodowała zagrożenia dla bezpieczeństwa konsumentów.

Informacje o potencjalnie niebezpiecznych produktach pochodziły z laboratoriów, od konsumentów, od producentów oraz z Trapex - systemu szybkiego informowania o produktach niebezpiecznych. System ten ustanowiony został przez państwa Europy Centralnej do wielostronnej wymiany informacji o produktach niebezpiecznych. W 2001 r. UOKiK otrzymał w ramach Trapexu 127 informacje o produktach niebezpiecznych.Większość produktów, o których informację otrzymał UOKiK z Trapexu, została zidentyfikowana na polskim rynku.

Poniżej przedstawiono kilka przykładów prowadzonych w 2001 roku postępowań:
1. Jednym z wielu produktów mogących stwarzać zagrożenie są samochody. W niektórych modelach wykryto wady, np. wlewów paliwa, mechanizmu napinaczy pasów i poduszek powietrznych, dźwigni zwrotnicy drążka kierowniczego podłużnego, przedniego zawieszenia, nakrętek wahacza przedniego zawieszenia. Informacje o tych wadach Urząd uzyskał od firm odpowiedzialnych za wprowadzanie danych samochodów do obrotu oraz z prasy. Firmy podjęły decyzję o bezpłatnym usunięciu wad. Urząd nadzoruje natomiast przebieg tych akcji serwisowych (informowanie o tych wadach posiadaczy samochodów, przeglądów i napraw) aż do ich zakończenia. W kilku przypadkach, na żądanie Urzędu, firmy zamieszczały w prasie komunikaty skierowane do konsumentów o konieczności zgłaszania się samochodem do naprawy do najbliższej, autoryzowanej stacji obsługi.

2. W lutym 2001 r. konsumentka zawiadomiła Urząd o wypadku samoczynnego roztrzaskania się szyby wewnętrznej piekarnika „na kawałki wielkości kilku milimetrów oraz drobiny mniejsze od ziarnka piasku” podczas pieczenia ciasta w kuchence elektrycznej wyprodukowanej przez jednego z większych producentów AGD w Polsce. UOKiK wszczął postępowanie administracyjne w tej sprawie oraz wezwał Spółkę do udzielenia informacji i pouczył o obowiązkach producenta wynikających z ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Urząd zlecił również laboratoriom, które wydały spółce certyfikaty bezpieczeństwa, kontrolę kuchenek w ramach nadzoru nad certyfikatami. Kontrole te nie wykazały nieprawidłowości. Postępowanie zostanie przez UOKiK
zakończone.

3. Innym produktem niebezpiecznym mogła okazać się zabawka przeznaczona dla niemowląt narażonych na zwiększone niebezpieczeństwo związane z używaniem produktu. Hak, na którym powieszona jest zabawka nie spełniał wymagań Polskiej Normy, ponieważ zawinięcie haka było mniejsze niż przewiduje norma Urząd wszczął postępowanie w sprawie zagrożenia życia i zdrowia niemowląt korzystających z huśtawki skaczącej, którą zawiesza się na haku mocowanym do futryny. W wyniku działań UOKiK producent zmodyfikował konstrukcję haka tak aby spełniał on wymogi bezpieczeństwa.

4. Jedna ze spółek niewłaściwie oznakowała swoje wyroby (farby i rozcieńczalniki). Na wyrobach tych brak było oznaczeń umożliwiających nabywcy ocenę zagrożeń związanych z produktem – brak znaków ostrzegawczych kategorii niebezpieczeństwa i słownych określeń rodzaju zagrożenia oraz warunków bezpiecznego postępowania. Urząd na podstawie art. 61§ 1 kpa wszczął z urzędu postępowanie administracyjne oraz zażądał modyfikacji etykiet, zgodnie z przepisami prawa. Spółka zastosowała się do wszystkich uwag Urzędu, zmodyfikowała etykiety i przesłała UOKiK etykiety prawidłowo oznaczone. W związku z powyższym Urząd umorzył postępowanie administracyjne.

5. UOKiK otrzymał informację o stworzeniu zagrożenia alergicznego dla konsumentów przez zegarki. Produkt ten nie zawierał żadnych informacji na temat składu bransolety zegarka i wywołał u konsumentki podrażnienie – wyprysk kontaktowy w miejscu stykania się zegarka ze skórą. Urząd zażądał stosownych wyjaśnień odnośnie materiału z jakiego wykonane są tego typu zegarki, z uwagi na potencjalną zawartość metali, które mogą podrażniać (np. nikiel) i związaną z tym konieczność informowania konsumentów. Importerzy zastosowali się do żądań UOKiK i dołączają do
zegarków stosowną informację (m.in. o składzie chemicznym bransolety). Wobec powyższego nie byłokonieczności wszczynania postępowania administracyjnego.

6. Urząd otrzymał informację od Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej o metalowych czajnikach z gwizdkiem, stwarzających zagrożenie dla zdrowia użytkowników poprzez możliwość łatwego oparzenia ręki, z powodu zbyt małej odległości uchwytu od korpusu czajnika (skarga konsumenta). Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej decyzją wycofał z obrotu handlowego przedmiotowe czajniki. Urząd wszczął w tej sprawie postępowanie administracyjne, ponadto zlecił Inspekcji Handlowej przeprowadzenie kontroli mającej na celu ustalenie czy Spółka nadal wprowadza do obrotu przedmiotowe czajniki oraz czy prowadzi dystrybucję innych produktów nie spełniających wymagań bezpieczeństwa. Obecnie UOKiK oczekuje na wyniki kontroli IH i w zależności od tych wyników podejmie stosowne działania w ramach ustawowych kompetencji.

7. Konsument zawiadomił Urząd o zapaleniu się pieca gazowego po napełnieniu go płynem do instalacji grzewczych. UOKiK wystąpił do producenta żądając wyjaśnień w tej sprawie. W trakcie postępowania wyjaśniającego okazało się, że konsument postąpił niezgodnie z instrukcją, gdyż producent urządzenia umieścił w instrukcji informację przestrzegającą przed wlewaniem do pieca płynów innych niż woda.Postępowanie to wykazało zatem że produkt był bezpieczny, zaś zagrożenie wynikało z przyczyn leżących po stronie konsumenta. W tej sytuacji postępowania przed UOKiK zostało zakończone.

8. W marcu 2001 r. wpłynęła do UOKiK informacja, przekazana przez Federację Konsumentów, o stwierdzeniu przez konsumenta ciał obcych w dwóch puszkach mleka dla niemowląt. Po zbadaniu zawartości puszki w laboratorium okazało się, że w mleku znajdują się robaki, martwe i żywe osobniki. Po wyjaśnieniach producenta dokumentów oraz nadesłaniu dokumentów świadczących o tym, że przedmiotowe mleko zostało zbadane przez kompetentne organy, Urząd zakończył sprawę. W sierpniu 2001 r. w prasie pojawiła się informacja o kolejnym przypadku ujawnienia owadów w innym mleku, produkowanym przez tę samą firmę. W tej sytuacji Urząd zwrócił się do Głównej Inspekcji Sanitarnej o przeprowadzenie kontroli produktów tej firmy oraz stwierdzenie czy znajdują się w nich ciała obce, które mogą zagrażać zdrowiu konsumentów. GIS przeprowadził - w zakładzie oraz w magazynach surowców i wyrobów gotowych Spółki - kontrolę, w wyniku której nie potwierdzono obecności owadów w partiach produktów.

9. Urząd otrzymał informację od Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej o skardze konsumenta dotyczącej wadliwej siekiery. Z treści skargi wynikało, że przy pierwszym użyciu metalowa część (obuch) służąca do osadzenia drewnianego trzonka narzędzia rozpadła się, stwarzając zagrożenie dla użytkownika. Prezes UOKiK na podstawie art. 61§ 1 kpa wszczął z urzędu postępowanie administracyjne oraz wezwał producenta siekier do nadesłania informacji na temat przyczyn wypadku(-ów) oraz dostarczenia kopii certyfikatów potwierdzających, że wyrób nie stanowi zagrożenia. Sprzedawca siekier podjął decyzję o wycofaniu z obrotu handlowego istniejącego zapasu narzędzi. Przedmiotowe siekiery zostały wycofane z obrotu. Wobec tego Urząd
zakończył postępowanie w tej sprawie.

10. Jeden ze szpitali poinformował Urząd o poparzeniu się chemikaliami przez konsumenta, który pomylił butelkę z rozpuszczalnikiem z butelką znanego napoju spożywczego. UOKiK zażądał wyjaśnień oraz przesłania butelki po rozpuszczalniku. W wyniku postępowania wyjaśniającego UOKiK stwierdził, że butelka po rozpuszczalniku nie jest imitacją (w rozumieniu § 1ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków dotyczących bezpieczeństwa produktów, które stwarzają zagrożenie dla konsumentów przez to, że ich wygląd wskazuje na inne przeznaczenie niż rzeczywiste) znanego napoju spożywczego i wygląd produktu nie stwarza zagrożenie dla konsumentów przez to, że wskazuje na inne przeznaczenie niż rzeczywiste. Wobec braku cech niebezpiecznych nie wszczęto postępowania administracyjnego.

11. UOKiK podjął działania na podstawie informacji prasowych na temat wypadków zachorowania na salmonellę po spożyciu czekolady, wyprodukowanej przez zagranicznego przedsiębiorcę, wprowadzającego swoje produkty również na rynek polski. Urząd wystąpił do producenta żądając informacji na temat podjętych działań mających na celu zlikwidowanie zagrożenia.Producent podjął działania prewencyjne i wycofał partie czekoladek z obrotu, poza tym zamieścił w prasie komunikaty informując konsumentów o możliwości zwrotu zakupionych czekoladek pochodzących z wycofanych partii. UOKiK wraz z Inspekcją Handlową monitorował akcję wycofywania partii czekoladek z obrotu. Po otrzymaniu raportu podsumowującego akcję wycofania czekoladek, UOKiK zakończył sprawę.

Dodatkowe informacje:
Alina Urban, Rzecznik Prasowy
Departament Informacji i Komunikacji Społecznej, UOKiK
Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel. (0-22) 827 28 92, Fax. (0-22) 827 16 25
e-mail: rzecznik@uokik.gov.pl
www.uokik.gov.pl


 
Uwaga!

Zgodnie z  § 2. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 28 czerwca 2002 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Zdrowia
(Dz. U. Nr 93, poz. 833)
od 1. lipca 2002r. minister zdrowia koordynuje działania
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa żywności.

Zgodnie z  § 2. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(Dz. U. Nr 32, poz. 305) 
 minister rolnictwa i rozwoju wsi 
wykonuje zadania w zakresie bezpieczeństwa żywności

Ten sam obowiązek mistra rolnictwa wynikał
z poprzedniej regulacji, 
to jest z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 20 października 2001 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(Dz. U. Nr 122, poz. 1340) 

(................................)
Alarm konsumencki
ALARM KONSUMENCKI
 
 
 M
C
K
alergie, zatrucia, zakażenia, urazy
dochodzenie przyczyn  w składzie: 
żywności, napojów, kosmetyków, leków
i innych produktów,
w usługach oraz w otaczającym środowisku

PORADNIA 
MEDYCZNEGO CENTRUM KONSUMENTA
 

M
C
K

 
 
§
§
§
§
§
kto wytwarza lub sprzedaje produkt niebezpieczny, ten odpowiada
za ciężki uszczerbek na zdrowiu, inne naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, a także za doznaną krzywdę konsumenta

Naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty 
Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien  wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany  stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego  zawodu. Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do  pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły  widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do  naprawienia szkody odpowiedniej renty. Jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić, poszkodowanemu może być przyznana renta tymczasowa.

§
§
§
§
§

 


 

MEDYCZNE CENTRUM KONSUMENTA
 STOWARZYSZENIE
  OCHRONY
     ZDROWIA
       KONSUMENTÓW
STOWARZYSZENIE OCHRONY ZDROWIA KONSUMENTÓW


ZAGROŻENIA ZDROWIA W POLSCE
CZASOPISMO RUCHU OCHRONY ZDROWIA
AKTUALIZOWANA WERSJA ELEKTRONICZNA
"ZAGROŻENIA ZDROWIA W POLSCE"ALFABETYCZNY SPIS ZAWARTOŚCI
STRON INTERNETOWYCH DOMENY HALAT.PL
DOTYCZĄCYCH OCHRONY ZDROWIA