SEMINARIA
MEDYCZNEGO CENTRUM KONSUMENTA


Trzy zasady organizacji seminariów
Medycznego Centrum Konsumenta:
I
Dzięki przychylnemu zainteresowaniu naszą działalnością na rzecz ochrony konsumentów
 do wygłoszenia wystąpień programowych  pozyskujemy osoby o najwyższych kompetencjach merytorycznych i instytucjonalnych w Polsce.
II
 Do uczestnictwa w seminarium delegują swoich specjalistów firmy,
które są liderami wśród wytwórców markowych produktów konsumpcyjnych.
III
 Wymiana opinii podczas dyskusji w tak kompetentnym gronie
pozwala na pełne wykorzystanie potencjału  spotkań.


Już odbyły się:

SEMINARIUM # 1: TOLERANCJA WAGOWA
"KONTROLA ILOŚCIOWA WYROBÓW OPAKOWANYCH
W UREGULOWANIACH PRAWNYCH POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ"

program i udostępniony referat


SEMINARIUM # 2: CHOROBY ODZWIERZĘCE
"ZAGROŻENIE ZDROWIA KONSUMENTÓW ZE STRONY PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH, KOSMETYCZNYCH I LECZNICZYCH POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM RYZYKA ZARAŹLIWYCH GĄBCZASTYCH ZWYRODNIEŃ MÓZGU"


 SEMINARIUM # 3: DODATKI DO ŻYWNOŚCI, CZĘŚĆ I
 “SUBSTANCJE DODATKOWE DO ŻYWNOŚCI
A JAKOŚĆ ZDROWOTNA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH”


  SEMINARIUM # 4: WODA
 “WODA JAKO SUROWIEC”
W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEJ WIELODYSCYPLINARNEJ
KONFERENCJI  STU SPECJALISTÓW
WODA ZDROWA I BEZPIECZNA II


SEMINARIUM # 5: DODATKI DO ŻYWNOŚCI, CZĘŚĆ II
 “SUBSTANCJE DODATKOWE DO ŻYWNOŚCI
A BEZPIECZEŃSTWO KONSUMENTA”


SEMINARIUM # 6: NOWOCZESNE TECHNOLOGIE
 “ŻYWNOŚĆ GENETYCZNIE MODYFIKOWANA
A BEZPIECZEŃSTWO KONSUMENTA”
uzasadnienie potrzeby podjęcia tematu SEMINARIUM # 7: HORMONY SRODOWISKOWE
 “WPŁYW NATURALNYCH I SYNTETYCZNYCH
HORMONÓW SRODOWISKOWYCH NA ZDROWIE
ZALEŻNIE OD PŁCI I WIEKU KONSUMENTA”
uzasadnienie potrzeby podjęcia tematu


SEMINARIUM # 8: NOWOCZESNE TECHNOLOGIE
 “REGULACJE PRAWNE Z ZAKRESU
ORGANIZMÓW ZMODYFIKOWANYCH GENETYCZNIE
uzasadnienie potrzeby podjęcia tematu


SEMINARIUM # 9: NOWOCZESNE TECHNOLOGIE
"ORGANIZMY ZMODYFIKOWANE GENETYCZNIE W ŻYWNOŚCI
- STAN PRAWNY A PRAKTYKA RYNKOWA"

Ze względu na wagę sprawy program, materiały z seminarium
oraz  oraz sprawozdanie pani red. Krystyny Forowicz
zamieszczone w dzienniku "RZECZPOSPOLITA"
14. października 1999r.
TAJNE ŁAMANE PRZEZ POUFNE
udostępniamy opinii publicznej:

WYSTĄPIENIA PROGRAMOWE

Prof. dr hab. Janusz Jeljaszewicz, Dyrektor Państwowego Zakładu Higieny
Oporność bakterii na antybiotyki - zagrożenie zdrowia w skali  światowej

Minister Radosław Gawlik, sekretarz stanu
w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych  i Leśnictwa
Projekty aktów wykonawczych do art. 37a noweli ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r.
 o ochronie i kształtowaniu środowiska, która weszła w życie w dniu 1. stycznia 1999r.

 Mr Per Skovmand Rasmussen, Director M&R, CSEP, Dania
Identity preservation program for soya proteins and GMO labelling legislation
in the European Union

dr Zbigniew Hałat, prezes Medycznego Centrum Konsumenta
Prawne i medyczne uzasadnienie zakazu wprowadzania do obrotu organizmów zmodyfikowanych genetycznie w żywności

mgr inż. Jan Kaliszewski,
Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Konsumentów
wiceprzewodniczący Normalizacyjnej Komisji Problemowej ds. biotechnologii PKN
Praktyka rynkowa w zakresie obrotu organizmami zmodyfikowanymi genetycznie w żywności

**********************************************

  Materiał Nr 1

Zbigniew Hałat

REALIZACJA PRZEPISÓW PRAWNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
A MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE  W PRZYPADKU PRODUKCJI  I WPROWADZANIA DO OBROTU JAKO ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH LUB ICH SKŁADNIKÓW SUBSTANCJI OPARTYCH O ORGANIZMY GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANE

************************
Materiał Nr 2

 Jan Kaliszewski

PRAKTYKA RYNKOWA W ZAKRESIE OBROTU
ORGANIZMAMI GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANYMI  W ŻYWNOŚCI


SEMINARIUM #10: REKLAMA I LOBBING
"OSZUKAŃCZA REKLAMA I NIEUCZCIWY LOBBING
W POLSCE I NA ŚWIECIE"
uzasadnienie potrzeby podjęcia tematu


SEMINARIUM #11: DODATKI DO ŻYWNOŚCI
"RZECZYWISTE, DOMNIEMANE I UROJONE
ZAGROŻENIA KONSUMENTA DODATKÓW DO ŻYWNOŚCI"
uzasadnienie potrzeby podjęcia tematu


doc. dr  hab. Kazimierz Karłowski
Kierownik Zakładu Badania Żywności i Przedmiotów Użytku
Państwowy Zakład Higieny
ekspert Ministerstwa Zdrowia wiodący w zakresie kreowania opinii naukowej
w sprawie jakości zdrowotnej substancji dodatkowych do żywności
 

Ze względu na ogromne zainteresowanie dziennikarzy tematyką seminarium
udostępniamy trzy wystąpienia:


referat wygłoszony podczas seminarium


referat wygłoszony podczas seminarium

mgr Anna Pacanis
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku
Ilościowa i jakościowa analiza laboratoryjna środków spożywczych
w kierunku substancji dodatkowych do żywności
referat wygłoszony podczas seminarium


SEMINARIUM #12: MIKROBIOLOGIA ŻYWNOŚCI
"BAKTERIE I PLEŚNIE W ŻYWNOŚCI I NAPOJACH"
uzasadnienie potrzeby podjęcia tematu

fotografie
(kolejność alfabetyczna)


  dr Monika Fonberg - Broczek
 Zakład Badania Żywności i Przedmiotów Użytku
Państwowy Zakład Higieny
Centrum Badań Wysokociśnieniowych Polskiej Akademii Nauk


     dr Joanna Galimska
  Dyrektor Departamentu Przeciwepidemicznego w Głównym Inspektoracie Sanitarnym


dr Krzysztof Jażdżewski
Główny Inspektorat Weterynarii


prof. zwycz. dr hab. Stanisław Kafel
Instytut Żywności i Żywienia


dr Bożena Krogulska
 Zakład Higieny Komunalnej
Państwowy Zakład Higieny


     dr Halina Ścieżyńska
 Zakład Badania Żywności i Przedmiotów Użytku
Państwowy Zakład Higieny


SEMINARIUM #13: TOLERANCJA WAGOWA, CZ. II
"NIEDOBORY WAGI (OBJĘTOŚCI) ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW,
CHEMII GOSPODARCZEJ I KOSMETYKÓW
W OPAKOWANIACH JEDNOSTKOWYCH"

uzasadnienie potrzeby podjęcia tematu

program i udostępnione streszczenia referatów


SEMINARIUM # 14: KOSMETYKI I KOSMETYKA, CZĘŚĆ I
"NIEBEZPIECZNE KOSMETYKI I USŁUGI KOSMETYCZNE"
informacje wczesniej udostępnione dot. usług kosmetycznych


SEMINARIUM # 15: ALERGENY, CZĘŚĆ I
"NARASTAJĄCY PROBLEM ALERGII NA ORZECHY ZIEMNE
 I OLEJ ARACHIDOWY"
uzasadnienie potrzeby podjęcia tematu


SEMINARIUM # 16: ZAGROŻENIA ZDROWIA TURYSTY, CZĘŚĆ I
"ZAGROŻENIA ZDROWIA TURYSTÓW 
W CIEPŁEJ STREFIE KLIMATYCZNEJ
- IDENTYFIKACJA, ZAPOBIEGANIE I ŁAGODZENIE NASTĘPSTW
UJAWNIONYCH PODCZAS PODRÓŻY"
uzasadnienie potrzeby podjęcia tematu
 
 

SEMINARIUM # 17: POLITYKA OCHRONY ZDROWIA, CZĘŚĆ I
 "OCHRONA ZDROWIA KONSUMENTÓW 
W KAMPANII WYBORCZEJ 2001"
uzasadnienie potrzeby podjęcia tematu


SEMINARIUM # 18: POLITYKA OCHRONY ZDROWIA, CZĘŚĆ II
"GLOBALIZM CZY PROTEKCJONIZM 
LEPIEJ SŁUŻY ZDROWIU KONSUMENTÓW?"
uzasadnienie potrzeby podjęcia tematu


SEMINARIUM # 19: NOWOCZESNE TECHNOLOGIE, CZĘŚĆ IV
"TRANSGENY
- NARASTAJĄCY PROBLEM MEDYCYNY I OCHRONY ŚRODOWISKA"
uzasadnienie potrzeby podjęcia tematu 

SEMINARIUM # 20: KOSMETYKI, CZĘŚĆ I
"PRZEGLĄD REAKCJI NIEPOŻĄDANYCH PO UŻYCIU KOSMETYKÓW.
MONITOROWANIE REAKCJI NIEPOŻĄDANYCH 
W ŚWIETLE USTAWY O KOSMETYKACH"

uzasadnienie potrzeby podjęcia tematu
  

SEMINARIUM # 21: POLITYKA OCHRONY ZDROWIA, CZĘŚĆ III
"MEDIA I ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W ROLI OBROŃCÓW
ZAGROŻONEGO ZDROWIA LUDZI I ŚRODOWISKA"

uzasadnienie potrzeby podjęcia tematu
 


Jedną z form działalności Medycznego Centrum Konsumenta,
na którą nasiliło się zapotrzebowanie
między innymi w kręgach przemysłowych, politycznych i profesjonalnych, 
jest prowadzenie szkoleń wewnętrznych, tj. przeznaczonych wyłącznie dla osób należących do konkretnej organizacji zamawiającej szkolenie.
Poniżej przedstawiam główne części wykładu:

Ochrona zdrowia konsumenta w Polsce:
zagrożenia zdrowia - prawo sanitarne - praktyka lekarska
I
Rzeczywiste, domniemane i urojone zagrożenia zdrowia konsumenta w Polsce.
II
Ustawy, przepisy wykonawcze, inspekcje i ich ocena.
III
Odpowiedzialność władz za ogólne bezpieczeństwo produktów
 i odpowiedzialność producenta za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
IV
Alergie, zatrucia, zakażenia i urazy - dochodzenie przyczyn  w składzie żywności, napojów, kosmetyków, leków 
i in. produktów, w usługach oraz w otaczającym środowisku.
V
Diagnostyka i terapia niepożądanych następstw produktów i usług
 o niewłaściwej jakości zdrowotnej.
VI
Ocena sądowo-lekarska i kwalifikacja uszkodzeń ciała  i rozstrojów zdrowia
w postępowaniu karnym, cywilnym i odszkodowawczym

Istnieje możliwość poszerzenia (zawężenia) tematyki wykładu w ramach uzgodnień szczegółowych. Jak łatwo dostrzec w powyższym wykazie seminariów MCK, każdy temat podjęty w latach 1998 - 2004 wyprzedzał, bądź miał bezpośrednie odzwierciedlenie w rozwoju sytuacji i prawa nie tylko w Polsce.

dr Zbigniew Hałat
 


W sprawach
  • powtórzenia seminarium w Warszawie lub  poza Warszawą
  • uczestnictwa w najbliższym seminarium
  • propozycji programowych
prosimy o kontakt
formularz kontaktowy na Stronie Głównej


MEDYCZNE CENTRUM KONSUMENTAALFABETYCZNY SPIS ZAWARTOŚCI
STRON INTERNETOWYCH DOMENY HALAT.PL
DOTYCZĄCYCH OCHRONY ZDROWIA