TRÓJCHLOROETYLEN (TRI) W WODZIE
SPRZEDAWANEJ MIESZKAŃCOM TARNOWSKICH GÓR
JAKO PRZYKŁAD BEZCZYNNOŚCI WŁADZ
W ZAKRESIE ZWALCZANIA ZAGROŻEŃ ZDROWIA LUDZI
NA ŚLĄSKUWedług ustaleń Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA) u osób przez stosunkowo krótki czas pijących wodę zawierającą  TRI (tj. trójchloroetylen) w stężeniach powyżej dozwolonego mogą pojawić się wymioty i ból brzucha. U osób  dłużej w swoim życiu korzystających z wody zawierającej TRI w stężeniach powyżej dozwolonego może wystąpić uszkodzenie wątroby i  rak. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) zaliczyła TRI do kategorii czynników prawdopodobnie rakotwórczych dla człowieka (Grupa 2a). Opis wpływu tej substancji na zdrowie zawierają monografie IARC: Vol. 19, Supl. 7 z 1987r. i 63 z 1995r. (str. 75).

Z Informacji Najwyższej  Izby Kontroli o wynikach kontroli zaopatrzenia w wodę ludności aglomeracji miejskich, Warszawa, marzec 2002r., (DŚRiZP–41002/2001 Nr ewid. 186/2001/P/01/084/CRS) wynika, że:

"WSSE w Katowicach w czerwcu 2001 r. powiadomiła organy samorządowe w Tarnowskich Górach o wykryciu w okresie luty-maj 2000 r. w siedmiu różnych miejscach poboru wód do celów wodociągowych w rejonie Tarnowskich Gór oraz w wodzie pochodzącej z odwadniania szybu “Staszic”, zanieczyszczeń wód podziemnych TRI w ilościach przekraczających dopuszczalne zawartości (w dwóch punktach aż 60-krotnie). Nie ustalono jednak źródła zanieczyszczeń, o czym powiadomiono także Wojewodę Śląskiego. Śląski WIOŚ w związku z brakiem możliwości jednoznacznego wskazania sprawcy zanieczyszczeń, w kwietniu 2001 r. zwrócił się do Starosty Powiatu Tarnogórskiego i Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry o rozważenie możliwości zlecenia wykonania przeglądu ekologicznego dla całego rejonu występowania zanieczyszczeń. Nałożenie obowiązku przywrócenia środowiska do stanu właściwego, na podstawie art. 82 ust. 2 ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska, należało do kompetencji starosty;
(...)
W Katowicach (aglomeracja śląska) wojewódzka i powiatowe stacje prowadziły wspólnie kontrole jakości wody w 73 stałych punktach kontrolnych 29 ujęć, zlokalizowanych w 13 miejscowościach; badania bakteriologiczne wody wykonywano 1 raz w tygodniu, fizyko – chemiczne 1 raz w miesiącu; dodatkowo w Tarnowskich Górach w okresie od 6 marca 2000r. do 7 maja 2001r. wykonano 73 badania w związku ze stwierdzeniem obecności TRI w ujęciach wód podziemnych – analizy wody surowej, uzdatnionej i z sieci; ustalono m.in. że w WSSE w Katowicach nie sporządzono planu dokonywania poboru prób dla zapewnienia minimalnej częstotliwości pobierania prób wody, ani też nie określono terminów, zakresu badań i miejsc poboru prób;
(...)
W Katowicach WSSE w okresie od 6 marca do 7 maja 2001r. wykonała badania 73 prób wody pobranych z ujęć zlokalizowanych w rejonie Tarnowskich Gór, wykrywając zanieczyszczenie wód trójchloroetylenem w 7 punktach poboru. W 4 próbach stwierdzona ilość tego wskaźnika przekraczała 60 razy dopuszczalną wartość (10 mg/dm3), w 5 próbach 20 razy, w 5 próbach 10 razy oraz w 3 próbach 4 razy;
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu po stwierdzeniu przekroczeń wydał następujące decyzje:
nr HK/29/231/245/2000 z dnia 18 października 2000r., w której zakazał “Zakładom Mięsnym Ryszard Wojtacha” w Tarnowskich Górach wykorzystywania do picia i na potrzeby gospodarcze wody ze studni głębinowej stanowiącej ujęcie tych “Zakładów ...”,
nr HK/29/231/246/2000 z dnia 18 października 2000r., w której zakazał Fabryce Maszyn i Urządzeń Górniczych TAGOR w Tarnowskich Górach wykorzystywania do picia i na potrzeby gospodarcze wody ze studni głębinowej stanowiącej ujęcie tej Fabryki,
Górnośląskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów w Katowicach:
nr HK/29/231/247/2000 z dnia 18 października 2000r., którą zakazał eksploatacji do celów zaopatrzenia w wodę do picia i na potrzeby gospodarcze ujęcia nr 1 przy ul. Opolskiej 51 w Tarnowskich Górach,
nr HK/90/5/35/2001 z dnia 26 lutego 2001r., którą zezwolił warunkowo na wykorzystanie wody do picia i na potrzeby gospodarcze ze studni nr 2 Oddziału Produkcji Wody “Staszic” w Tarnowskich Górach w okresie 2 miesięcy,
nr HK/90/5/36/2001 z dnia 26 lutego 2001r., którą nakazał wstrzymanie eksploatacji studni głębinowej nr 3 Oddziału Produkcji Wody “Staszic” w Tarnowskich Górach,
nr HK – P/243/24/78/2001 z dnia 22 maja 2001r., którą wstrzymał eksploatację studni głębinowej nr 2 Oddziału Produkcji Wody “Staszic” w Tarnowskich Górach.

Ponadto Śląski Wojewódzki Inspektor Sanitarny podjął następujące działania:

  • wystąpił do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o podjęcie działań w celu ustalenia źródła zanieczyszczenia wód głębinowych w rejonie Tarnowskich Gór,
  • zobowiązał Dyrektora Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach do podjęcia działań mających na celu: ustalenie przyczyny zanieczyszczenia wody, obniżenie stężenia TRI w wodzie podawanej do sieci wodociągowej z OPW “Staszic” poprzez mieszanie jej z wodą z innego ujęcia, prowadzenie stałego monitorigu wód z ujęcia “Staszic” na obecność TRI,

  • 2 kwietnia 2001r. zorganizował spotkanie z przedstawicielami instytucji zainteresowanych problemem zanieczyszczenia wód na terenie Tarnowskich Gór."

 
Trójchloroetylen w wodzie
sprzedawanej mieszkańcom Tarnowskich Gór
był jednym z tematów
Śląskiej Konferencji ZDROWY POLAK,
 w dniu 25. czerwca 2002r. w Tarnowskich Górach

Celem konferencji jest omówienie prostych i bardziej złożonych sposobów zapewnienia, aby Polak był zdrowy: od podniesienia świadomości konsumenckiej i ekologicznej po uruchomienie małych i większych inwestycji na rzecz zdrowia Polaków.

Wybór miejsca konferencji nie był przypadkowy.

Tarnowskie Góry i pobliskie Miasteczko Śląskie są czarnym punktem na mapie zdrowia środowiskowego naszego kraju. W roku 1966  w hucie cynku i ołowiu zainstalowano nowe piece, lecz niezgodnie z wymogami licencji zaoszczędzono na filtrach. W następstwie masowego narażenia ludzi na ołów, kadm i rtęć wkrótce potem pojawiły się pierwsze objawy ciężkich chorób. Przez długi czas władze bagatelizowały zagrożenie, cynicznie oddalając skargi zaniepokojonych mieszkańców. Wreszcie w wyniku uporczywych starań wielu osób dobrej woli podjęto działania ratunkowe, z których część - w odniesieniu do dzieci zagrożonych  ołowicą - trzeba stosować do dziś.

Już w 1996r. Sejmik Katowicki w uchwale adresowanej do naczelnych władz RP  wypowiedział się w sprawie skażenia wody "Stopień zagrożenia wód w okolicach Tarnowskich Gór nosi znamiona nadzwyczajnego zagrożenia środowiska”.
Z kolei Najwyższa Izba Kontroli 18. kwietnia 2002r. przedstawiła  informację o  zaopatrzeniu w wodę 20 miast liczących powyżej 200 tysięcy mieszkańców, w której podano, iż w ponad 2/3 kontrolowanych miast jakość wody wodociągowej dostarczanej ludności oraz woda czerpana w większości ogólnodostępnych zaworów studni publicznych, nie odpowiadała wymaganiom wody pitnej. Część raportu NIK poświęcono Tarnowskim Górom: "Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  w Katowicach w okresie od 6 marca do 7 maja 2001r. wykonała badania 73 prób wody pobranych z ujęć zlokalizowanych w rejonie Tarnowskich Gór, wykrywając zanieczyszczenie wód trójchloroetylenem w 7 punktach  poboru. W 4 próbach stwierdzona ilość tego wskaźnika przekraczała 60 razy dopuszczalną wartość (10 mg/dm3), w 5 próbach 20 razy, w 5 próbach 10 razy oraz w 3 próbach 4 razy."

więcej cytatów z raportu NIK powyżej
cały raport na naszej stronie
WODA Z KRANU W OCENIE NIK


 
 
"Dziennik Zachodni", 26. czerwca 2002r.

Mieszkańcy Giszowca protestują przeciwko  pralni przemysłowej

.
Mieszkańcy dwóch bloków przy ul. Adama na Giszowcu od pół roku walczą z pralnią, którą pod ich oknami otworzył prywatny właściciel. Na razie walczą bezskutecznie.

- Smród detergentów, nieustanny hałas i dym - tak podsumowuje swoje najgorsze sąsiedztwo Grzegorz Zaic, mieszkaniec bloku przy ul. Adama 11 w Katowicach. Blok ma kilkanaście pięter, obok niego prywatny właściciel w pawilonie handlowym otworzył sobie w marcu tego roku pralnię chemiczną. Wtedy zaczął się horror.
- Przecież tak się nie da żyć. Nie można prowadzić działalności gospodarczej na przemysłową skalę czyimś kosztem. My się na to kategorycznie nie zgadzamy - dodaje inny mieszkaniec bloku, Andrzej Gizel.
Pawilon wraz z działką został kupiony przez prywatnego przedsiębiorcę rok temu. Urząd Miejski wydał mu stosowne zezwolenia na budowę i na prowadzenie działalności gospodarczej 
- W marcu się zaczęło. Pralnia zaczęła działać na pełnych obrotach. Piorą tu na skalę przemysłową bieliznę szpitalną, a nawet materace. Tak przecież nie można. Wygląda na to, że urzędnicy wydając zgodę zza biurka nie przyjrzeli się warunkom zagospodarowania - mówi Zaic.
Rzeczywiście, pralnia działa dosłownie pełną parą zaledwie 20 metrów od najbliższego bloku. Z komina bucha dym wzbogacony smrodem detergentów prosto w okna mieszkań. Nic dziwnego, że mieszkańcy protestują. Pod petycją do Urzędu Miejskiego podpisało się 100 osób. - Udało nam się tyle, że przyjechał do nas na wizję prezydent Katowic Piotr Uszok. Obejrzał, powąchał te smrody i nic - mówią zdesperowani mieszkańcy.
- Wydaliśmy zalecenie ograniczające pracę pralni w godzinach nocnych. Poza tym sprawa jest nadal w toku. Jeszcze nie zapadły ostateczne decyzje - wyjaśnia Waldemar Bojarun, rzecznik prasowy katowickiego Urzędu Miejskiego.
- Ależ właściciel pralni nic sobie nie robi z urzędniczych decyzji. Pralnia działa i w dzień, i w nocy. Takie efekty przynoszą zakazy - mówi Gizel.Wzywana na miejsce przez mieszkańców straż miejska skierowała sprawę przeciwko właścicielowi pralni do sądu grodzkiego. - I pewnie skończy się na mandacie w wysokości 500 złotych. Przecież tę pralnię powinni zamknąć albo nakazać właścicielowi jej przeniesienie na tereny przemysłowe - komentują to mieszkańcy bloku.
 


 
 


ZATRUTA WODA Z KOPALNI URANU

ZATRUTA WODA Z KOPALNI MIEDZI

ZATRUTA WODA Z FABRYKI FARB

ZATRUTA WODA Z PÓL I SZAMB

ZATRUTA WODA Z BIAŁEGO DUNAJCA

WODA ZATRUTA W SIECI WODOCIĄGOWEJ

ZATRUTA WODA W HOTELOWYM BASENIE


badania naukowe dowodzą bezspornie, że zanieczyszczona woda
jest przyczyną nieprawidłowego rozwoju i zaburzeń czynności ciała,
wywołuje ciężkie choroby, skraca życie ludzi, zwierząt i roślin
WODA Z KRANU

 
 

zakres ekspertyzy

woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, w tym do gotowania, przygotowywania pożywienia lub do innych celów w gospodarstwach domowych, woda używana do produkcji żywności, środków farmaceutycznych i kosmetycznych, na potrzeby basenów kąpielowych i pływalni,  woda w kąpieliskach, woda w pojemnikach (w tym butelkowana i w pojemnikach 5-galonowych), naturalna woda mineralna, naturalna woda źródlana, woda stołowa - jakość zdrowotna, wymagania sanitarne, parametry organoleptyczne, biologiczne, fizyczne (w tym radiologiczne) i chemiczne; ocena ryzyka zdrowotnego, zarządzanie ryzykiem zdrowotnym,  uzdatnianie wód podziemnych i powierzchniowych dla potrzeb komunalnych i przemysłowych, doczyszczanie w gospodarstwach domowych (filtry domowe), warunki sanitarne rozlewni, bezpieczeństwo zdrowotne materiałów do kontaktu  z żywnością, komunikowanie ryzyka zdrowotnego, popularyzacja aktualnego stanu wiedzy medycznej na tle obowiązującego prawa i jego realizacji w praktyce, promowanie wody zdrowej i bezpiecznej. 

STRONA GŁÓWNA
INSTYTUT WODY 

ZDROWY POLAK


ZAGROŻENIA ZDROWIA W POLSCE
CZASOPISMO RUCHU OCHRONY ZDROWIA
AKTUALIZOWANA WERSJA ELEKTRONICZNA
"ZAGROŻENIA ZDROWIA W POLSCE" 
STOWARZYSZENIE
  OCHRONY
     ZDROWIA
       KONSUMENTÓW
STOWARZYSZENIE OCHRONY ZDROWIA KONSUMENTÓW
 ALFABETYCZNY SPIS ZAWARTOŚCI
STRON INTERNETOWYCH DOMENY HALAT.PL
DOTYCZĄCYCH OCHRONY ZDROWIA