TOWARZYSTWO ŚLĘŻAŃSKIE

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA TOWARZYSTWA ŚLĘŻAŃSKIEGOCelem Towarzystwa jest:

1) dbałość o ochronę środowiska naturalnego Grupy Ślęży zwłaszcza rezerwatów roślinnych i krajobrazowo-geologicznych, gajów, lasów, łąk, wód powierzchniowych i podziemnych, mikroklimatu i unikatowej fauny
2) ochrona rzeźb kultowych, rzeźb romańskich, grodów i innych zabytków na terenie Grupy Ślęży i przyległych miejscowości
3) upowszechnianie wiedzy o prahistorii i historii ziemi ślężańskiej
4) popularyzacja walorów turystycznych ziemi ślężańskiej
5) współudział w inicjowaniu i koordynacji działalności społecznej na rzecz rozwoju ziemi ślężańskiej
6) pielęgnowanie historycznych tradycji ziemi ślężańskiej
7) udzielanie pomocy inwestorom zapewniającym zrównoważony rozwój ziemi ślężańskiej      z poszanowaniem przyrody i tradycji historycznych
8) skupianie wokół idei Towarzystwa miłośników archeologii, historii, przyrody, turystyki pieszej i narciarskiej oraz sztuk pięknych
9) rozwój intelektualny i duchowy ludności ziemi ślężańskiej
10) organizowanie życia koleżeńskiego członków i sympatyków Towarzystwa

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

1) popularyzację wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków  i sympatyków Towarzystwa
2) współudział w inicjowaniu i koordynacji badań nad przeszłością i teraźniejszością ziemi ślężańskiej
3) upowszechnianie wiedzy na temat potrzeb inwestycyjnych w Grupie Ślęży  i przyległych miejscowościach
4) nieodpłatne organizowanie kursów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów, seminariów, konferencji,  itp. imprez
5) współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, producentami i usługodawcami, handlem oraz środkami masowego przekazu
6) współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Towarzystwa
7) organizowanie i prowadzenie kampanii informacyjnych
8) organizowanie różnych form samopomocy koleżeńskiej
9) opiniowanie i wypowiadanie się w sprawach dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego ziemi ślężańskiej, uregulowań prawnych projektowanych i obowiązujących w tym zakresie oraz ich wykonywania przez władze publiczne
10) popieranie i rozwijanie wiedzy na temat ziemi ślężańskiej
11) współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi
12) występowanie z wnioskami i postulatami pod adresem władz, instytucji i organizacji   państwowych,  samorządowych i społecznych
 


 
Mamy zaszczyt poinformować, że po czterdziestu latach od pojawienia się zamysłu Towarzystwo Ślężańskie podjęło publiczne obchody DNIA ŚLĄSKA POLSKIEGO.

DZIEŃ ŚLĄSKA POLSKIEGO OBCHODZONY JEST 28. LIPCA
 W ROCZNICĘ ZGONU

NIEZŁOMNEGO POLAKA KSIĘCIA ŚWIDNICKO – JAWORSKIEGO BOLKA II.

W niedzielę 29. lipca 2007r. w Sanktuarium Ślężańskiej Matki Bożej Dobrej Rady w Sulistrowiczkach u podnóża Góry Ślęży ks. prałat Ryszard Staszak odprawił mszę świętą w intencji dawnego władcy Ziemi Ślężańskiej, polskiego księcia świdnicko – jaworskiego Bolka Drugiego, Piasta śląskiego, wnuka Władysława Łokietka, siostrzeńca Kazimierza Wielkiego, fundatora zamku na Górze Ślęży, o którym to władcy Długosz w swojej kronice napisał, że choć inni książęta śląscy zaparli się Ojczyzny - dając się zhołdować Janowi Luksemburskiemu, Niemcowi na tronie czeskim –  to on jeden "nie dał się zwieść  do tego grzechu, oświadczał głośno, że jest księciem polskim, a od jedności z Polską nigdy nie odstąpi".

W sztafecie dziejów książę Bolko II był kontynuatorem dzieła właściciela Góry Ślęży, Piotra  Włosta z rodu Łabędziów - możnowładców plemienia Ślężan, budowniczego Polski, głównego doradcy Bolesława Krzywoustego i palatyna. 

Zakończone 28 lipca 1368 roku życie księcia Bolka Drugiego zawierało ważne przesłanie dla dziesiątków pokoleń broniących polskości Śląska. Od nas, obecnie żyjących, zależy przyszłość Śląska Polskiego.

W XXI wieku podział Śląska według nazw jednostek administracyjnych trzech państw jest następujący:

Śląsk Polski: Województwo Dolnośląskie, Opolskie i Śląskie
Śląsk Czeski: Moravskoslezský kraj (część), okres Jesenik

Śląsk Niemiecki: Niederschlesischer Oberlausitzkreis
(do 1. sierpnia 2008, obecnie Landkreis Goerlitz)


Śląsk Polski: Województwo Dolnośląskie, Opolskie i Śląskie Śląsk Czeski: Moravskoslezský kraj (część), okres Jesenik Śląsk Niemiecki: Niederschlesischer Oberlausitzkreis (do 1. sierpnia 2008, obecnie Landkreis Goerlitz)

 

Śląsk Polski: Województwo Dolnośląskie, Opolskie i Śląskie Śląsk Czeski: Moravskoslezský kraj (część), okres Jesenik Śląsk Niemiecki: Niederschlesischer Oberlausitzkreis (do 1. sierpnia 2008, obecnie Landkreis Goerlitz)

 

Granice prasłowiańskiego Śląska ulegały częstym zmianom. W skład monarchii Henryka Brodatego obok całego Śląska wchodziła także Wielkopolska, Ziemia Krakowska, Sandomierska i Lubuska. W XXI wieku znaczna część Ziemi Lubuskiej to niemiecka Brandenburgia – kraina słowiańskich mogił.

Podczas II wojny światowej został zabity co piąty obywatel Polski, w 88% byli to bezbronni cywile.  W wyniku połączonej napaści państwa niemieckiego i sowieckiego Polska straciła co trzeciego obywatela, a bilans utraconej  i uzyskanej powierzchni kraju wykazał w roku 1945 stratę jednej piątej naszego terytorium w stosunku do stanu sprzed agresji zbrodniczych potęg.

Szanując werdykty historii, w XXI wieku po ziemie utracone rąk nie wyciągamy. 
Podpalaczy świata prosimy o to samo. Ojczyzny Polakom nie odbiorą ani ludobójcze wojny, ani oszukańcze traktaty, ani skryte kolonizacyjne akcje. 
W XXI wieku Śląsk Polski jest domem co czwartego Polaka.

Cudzej ziemi nie chcemy, swojej nie oddamy.

Przekazując powyższe do wiadomości, zwracam się z gorącym apelem o poparcie idei obchodów Dnia Śląska Polskiego 28. lipca każdego roku i już teraz zapraszam do udziału w nabożeństwach w intencji księcia księcia świdnicko – jaworskiego Bolka Drugiego, które będą odprawiane w Sanktuarium Ślężańskiej Matki Bożej Dobrej Rady w Sulistrowiczkach u podnóża Góry Ślęży w jedną z niedziel wkrótce po rocznicy zgonu Niezłomnego Polaka. Najbliższe odbędzie się 27. lipca 2008r. w 640 rocznicę zgonu księcia.

Genius loci Góry Ślęży wiąże się z wodą. Woda jako żywioł i główny składnik istot żywych nie znajduje sobie równych na tej ziemi.  Naszym najbardziej imponującym pomnikiem wody jest nazwa Śląska pochodząca od świętej góry Prasłowian – Ślęży, czyli mokrej.  Wybitny znawca archeologii Ślęży, prof. Grzegorz Domański, zwraca uwagę na możliwość łączenia nazwy góry związanej z wodą, sławnej rzeźby postaci z rybą i odkrytego w 1993r. grodu na wschodnich zboczach prawdopodobnie poświęconego Ślężowi - słowiańskiemu bóstwu wody. 

 Ks. prałat Ryszard Staszak twórca i kustosz Sanktuarium Ślężańskiej Matki Bożej Dobrej Rady w Sulistrowiczkach u podnóża Góry Ślęży tak powiązał przeszłość tego miejsca z teraźniejszością: "Dawniej nasi przodkowie szukali tu Boga - dzisiaj szukamy tu kontaktu z Bogiem, którego już znamy" 

Czas najwyższy na obronę polskości na Śląsku. W najbliższą sobotę, tj. 18. sierpnia 2007, w Berlinie odbędzie się kongres Niemców domagających się rewizji granic W Tag der Heimat 2007 weźmie udział polityk partii rządzącej w Republice Federalnej Niemiec, przewodniczący Parlamentu Europejskiego, który to Parlament z racji członkostwa Polski w Unii Europejskiej stanowi prawo obowiązujące także w naszym kraju. Dzień Stron Ojczystych 2007 będzie więc miał dla Śląska Polskiego jeszcze bardziej złowrogą wymowę niż zjazd ziomkostw śląskich (Protest Powiernictwa Polskiego), który rozpoczął się w Hanowerze w dniu 29. czerwca 2007r. (Deutschlandtreffen der Schlesier  Film - Foto - Sequenz zum Deutschlandtreffen 2007)

Dokładnie miesiąc później, tj. 29. lipca 2007r., ks. prałat Ryszard Staszak odprawiał mszę świętą w intencji księcia Bolka. 

Od 1950 r. kumulacja manifestacji niemieckich pretensji do 1/3 obszaru Państwa Polskiego przypada na lato i wobec ich coraz bardziej złowrogiej wymowy wreszcie musi się spotkać z równoczesną odpowiedzią, choćby tak skromną, jak msza święta w intencji Niezłomnego Polaka odprawiana w sanktuarium u stóp Góry Ślęży.

Prezes
Towarzystwa Ślężańskiego
Sulistrowiczki – Wrocław – Warszawa
 dr Zbigniew Hałat
16. sierpnia 2007r.

Tag der Heimat 200728. lipca - July 28 - 28. července - 28. Juli

Dzień Śląska Polskiego - Polish Silesia Day - Den Polského Slezska - Polnisch Schlesiens Tag 28. lipca - July 28 - 28. července - 28. Juli
Dzień Śląska Polskiego - Polish Silesia Day - Den Polského Slezska - Polnisch Schlesiens Tag

28. LIPCA

DZIEŃ
ŚLĄSKA POLSKIEGO

OBCHODZONY
 W ROCZNICĘ ZGONU
NIEZŁOMNEGO POLAKA
BOLKA II,

o którym Długosz w swojej kronice napisał, że choć inni książęta śląscy zaparli się Ojczyzny
 - dając się zhołdować Janowi Luksemburskiemu,
 Niemcowi na tronie czeskim,  to on jeden
"nie dał się zwieść  do tego grzechu, oświadczał głośno,
że jest księciem polskim, a od jedności z Polską nigdy nie odstąpi"

28 VII 1368 ZMARŁ BOLKO II
POLSKI KSIĄŻĘ
ŚWIDNICKO - JAWORSKI
PIAST ŚLĄSKI
WNUK WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA
SYN SIOSTRY KAZIMIERZA WIELKIEGO
FUNDATOR ZAMKU NA GÓRZE ŚLĘŻY
 

Msza Św. za duszę księcia świdnicko - jaworskiego Bolka II, ostatniego polskiego suwerena na Śląsku
w 649 rocznicę śmierci

odbędzie się 30. lipca 2017

o godz. 14.00 w kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny na szczycie Góry Ślęży

Zapraszamy serdecznie


Uroczysta i radosna msza św. za duszę księcia Bolka II  w niedzielę 30. lipca 2017 r. o godz. 14.00 w ocalonym kościele pw. Nawiedzenia NMP na Górze Ślęży
zaprasza ks. prał. dr Ryszard Staszak i ks. wikariusz Jakub wraz z katolicką młodzieżą spod Ślęży, maryjnej góry pokoju.

Jeszcze niedawno czarne chmury wisiały nad Śląskiem Polskim, o czym warto pamiętać, czytając poniższe teksty sprzed kilku lat.

Ulotka do pobrania/wydrukowania

Dzień Śląska Polskiego 

Zaproszenie do udziału w Mszy Świętej
w Sanktuarium Ślężańskiej Matki Bożej Dobrej Rady i Mądrości Serca
w Sulistrowiczkach u podnóża Góry Ślęży
29 lipca 2012r. o godz. 12.00
w intencji dawnego władcy Ziemi Ślężańskiej
polskiego księcia świdnicko – jaworskiego Bolka Drugiego
w 644. rocznicę zgonu

Mamy zaszczyt zaprosić do udziału w Mszy Świętej w intencji dawnego władcy Ziemi Ślężańskiej, polskiego księcia świdnicko – jaworskiego Bolka II, Piasta śląskiego, wnuka Władysława Łokietka, siostrzeńca Kazimierza Wielkiego, fundatora zamku na Górze Ślęży, o którym to władcy Długosz w swojej kronice napisał, że choć inni książęta śląscy zaparli się Ojczyzny - dając się zhołdować Janowi Luksemburskiemu, Niemcowi na tronie czeskim – to on jeden "nie dał się zwieść do tego grzechu, oświadczał głośno, że jest księciem polskim, a od jedności z Polską nigdy nie odstąpi".

W sztafecie dziejów książę Bolko II był kontynuatorem dzieła właściciela Góry Ślęży, budowniczego Polski, głównego doradcy Bolesława Krzywoustego i palatyna - Piotra Włosta z rodu Łabędziów - możnowładców plemienia Ślężan, dziedziców prastarej słowiańskiej tutaj obecności, sięgającej korzeniami do kultury łużyckiej i rozciągajacej się po Łabę, gdzie na wschód od wyznaczonej po wielu tysiącach lat przez Germanów granicy Słowian (limes Sorabicus) powstała najstarsza cywilizacja Europy z lat 4 600 - 4 800 przed nar. Chrystusa.

Zakończone 28 lipca 1368 roku życie księcia Bolka II zawierało ważne przesłanie dla dziesiątków pokoleń broniących polskości Śląska. Od nas, obecnie żyjących, zależy przyszłość Śląska Polskiego.

Msze Święte za duszę księcia Bolka II odprawiane są od 2007r. w Sanktuarium Ślężańskiej Matki Bożej Dobrej Rady i Mądrości Serca w Sulistrowiczkach u podnóża Góry Ślęży w jedną z niedziel wkrótce po rocznicy zgonu Niezłomnego Polaka. Najbliższe nabożeństwo w odbędzie się 29 lipca 2012r. w 644. rocznicę zgonu księcia. Początek o godz. 12.00.

Sołtys
Wsi Sulistrowiczki
Marek Juraszek 
Kustosz 
Sanktuarium Ślężańskiej Matki Bożej 
Dobrej Rady i Mądrości Serca
ks. prałat dr Ryszard Staszak 
Prezes
Towarzystwa Ślężańskiego
Sulistrowiczki–Wrocław–Warszawa
dr Zbigniew Hałat

Ulotka do pobrania/wydrukowania 

DZIEŃ ŚLĄSKA POLSKIEGO 2011

Po nabożeństwie w dniu 31. lipca 2011r.
Ośrodek Kultury w Chrześcijańskiej w Sulistrowiczkach gościł sympozjum popularno-naukowe
DZIEŃ ŚLĄSKA POLSKIEGO 2011
kluczowi mówcy:
prof. dr. hab. Tadeusz Marczak
"Walka o polskość Śląska trwa"
Prezes Rodziny Rodła Tadeusz Szczyrbak

"Aktualność idei 'Rodła' w XXI w."


Stanowisko Towarzystwa Ślężańskiego
ws stałego terminu nabożeństwa od roku 2011

Terminy nabożeństwa od roku 2011 i na lata kolejne ustalił za nas w lutym 2011r. Bundestag, ogłaszając 5. sierpnia dorocznym dniem wypędzonych - "Tag der Vertreibungen" wyznaczonym w rocznicę podpisania 5. sierpnia 1950r. "Die Charta der deutschen Heimatvertriebenen" haniebnej także ze względu na skład sygnatariuszy (m.in. Rudolf Wagner SS-Obersturmbannführer, Erik von Witzleben SS-Obersturmbannführer, Herbert von Bismarck (Pommersche LM), Waldemar Kraft ehem. Ehren-Hauptsturmführer der Allgemeinen SS, ehem. NSDAP-Mitglied, Gottlieb Leibbrandt ehem. Schulungsleiter für die NSDAP in Wien, pełna lista
tutaj), co podkreśla także niemiecka opozycja.

W lipcu roku 2007 mieliśmy zaszczyt poinformować wszystkich zainteresowanych, że po czterdziestu latach od pojawienia się zamysłu Towarzystwo Ślężańskie podjęło publiczne obchody DNIA ŚLĄSKA POLSKIEGO.

W następstwie gwałtownej degradacji naszego Państwa w latach 2007 - 2011 w kolebce polskiej państwowości - na Śląsku - postać księcia Bolka II nabrała szczególnego blasku i jej symbolika powinna stanowić antidotum na niemiecki rewizjonizm.

Dwieście lat panowania prusactwa na Śląsku (od podpisania 28. lipca 1742 w Berlinie traktatu zatwierdzającego iście bandycki zabór Śląska po rok 1945) to nikły ułamek tysiącleci prastarej słowiańskiej tutaj obecności, sięgającej korzeniami do kultury łużyckiej i rozciągajacej się po Łabę, na której to obszarze, na wschód od wyznaczonej przez po wielu tysiącach lat przez Germanów granicy Słowian (limes Sorabicus) odkopano pozostałości najstarszej cywilizacji Europy (z lat 4 600 - 4 800 przed narodzeniem Chrystusa ( vide Śląsk ).


Jan Długosz Kronika Polski:
"Książęta polscy, dzierżący Śląsk na mocy prawa ojcowskiego dziedzictwa, sąsiadujący z Królestwem Czeskim (...) odpadli na rzecz Jana, króla czeskiego, wówczas zawziętego wroga Władysława, króla polskiego (...). Tylko Bolesław, dostojny książę świdnicki, syn książęcia Bernarda, brzydząc się tak nikczemnym odstępstwem, roztropnymi namowy odwodził od niego innych książąt śląskich i sam hojnymi obietnicami króla czeskiego nie dał się wciągnąć do tego grzechu; oświadczał głośno, że jest polskim księciem i że od jedności i całości Królestwa Polskiego nigdy nie odstąpi, a jak w ciągu życia, tak też i przy zgonie zaklinał braci, krewnych swoich i bratanków, żeby nie zezwalali na taki rozdział i odłączenie."
Witold Papierniak
Opis zabytków Krzeszowa – rozdziały 5 - 8
Mauzoleum Piastów i pozostałe ważne zabytki


 
 
 

Towarzystwo Ślężańskie
Sulistrowiczki-Wrocław-Warszawa

Formularz kontaktowy na Stronie Głównej

Ślęża

Grupa Ślęży - fragment starej mapy i mapa turystyczna

Sanktuarium Ślężańskiej Matki Bożej Dobrej Rady w Sulistrowiczkach

Ziemia Ślężańska w internecie

Śląsk

BYLICA

SOBÓTKA - OBRZĘD PRASŁOWAŃSKI

PIEŚŃ ŚWIĘTOJAŃSKA O SOBÓTCE

POLACTWO


Linki:

ŚLĘŻA I SOBÓTKA W INTERNECIE

Marek Więckowski, Piotr Schabowski ("Poznaj Swój Kraj")
Merlin ("Gwiazdy Mówią" 99/11)
Zamek na Ślęży
  

VI – Ekologiczna Konferencja ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Konsumentów

"ZDROWY POLAK, CZYLI ZDROWIE Z GÓR""Miasteczko to nazywało się Zapiecek..."  - cytat z dzieła Kornela Makuszyńskiego "O dwóch takich, co ukradli księżyc"

"Miasteczko to nazywało się Zapiecek..."  - cytat z dzieła Kornela Makuszyńskiego "O dwóch takich, co ukradli księżyc"

pełny tekst

Kryty strzechą dom ZAPIECEK z pięknym widokiem na Ślężę stoi  w Sulistrowicach przy czerwonym szlakuna Przełęcz Słupicką

Kryty strzechą dom ZAPIECEK z pięknym widokiem na Ślężę stoi  w Sulistrowicach przy czerwonym szlakuna Przełęcz Słupicką 

KOCHAM GÓRY! CZYSTO DZIEWCZĘCY KLUB FANEK GÓR

link
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Towarzystwo Ślężańskie 
Sulistrowiczki-Wrocław-Warszawa

Formularz kontaktowy na Stronie Głównej


 

Towarzystwo Ślężańskie

Ślęża

Grupa Ślęży - fragment starej mapy i mapa turystyczna

Sanktuarium Ślężańskiej Matki Bożej Dobrej Rady w Sulistrowiczkach

Ziemia Ślężańska w internecie

BYLICA

SOBÓTKA - OBRZĘD PRASŁOWAŃSKI

PIEŚŃ ŚWIĘTOJAŃSKA O SOBÓTCE


SZTUKA
ŚLĘŻAŃSKA 
SLEZA 
ART
sztuka światła
the art of light
sztuka słowa
the art of word

SZTUKA  ŚLĘŻAŃSKA
 
 
 
 

SILESIAN
silesian.eu 

EUROREGION ŚLĄSK
HORNJA ŁUŽICA GÓRNE ŁUŻYCE