NORMY ZUŻYCIA WODY W POLSCE
 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 14 stycznia 2002 r.

w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.

(Dz. U. Nr 8, poz. 70)

Na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się przeciętne normy zużycia wody dla poszczególnych odbiorców usług, stanowiące podstawę ustalania ilości pobranej wody w razie braku wodomierza głównego.

§ 2. Normy, o których mowa w § 1, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: M. Pol
Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. (poz. 70)

PRZECIĘTNE NORMY ZUŻYCIA WODY DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP ODBIORCÓW

Tabela 1. Gospodarstwa domowe

Tabela 2. Podlewanie ogródków przydomowych i upraw rolniczych

Tabela 3. Usługi

Tabela 4. Fermy i obiekty inwentarskie

Tabela 5. Obsługa pojazdów mechanicznych, maszyn rolniczych i warsztatów

Tabela 6. Zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego

Tabela 7. Roboty budowlane

Tabela 8. Chemiczna ochrona roślin

Tabela 9. Obiekty wojskowe resortów obrony i spraw wewnętrznych

Tabela 1

Przeciętne normy zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwach domowych

Lp. Wyposażenie mieszkania w instalacje Przeciętne normy zużycia wody
dm3/ mieszkańca x dobę m3/ mieszkańca x miesiąc
1
2
3
4
1 Wodociąg bez ubikacji i łazienki (brak kanalizacji), pobór wody ze zdroju podwórzowego lub ulicznego 30 0,9
2 Wodociąg, ubikacja bez łazienki 50 -60* 1,5-1,8*
3 Wodociąg, zlew kuchenny, wc, brak łazienki i ciepłej wody 70-90* 2,10-2,70*
4 Wodociąg, ubikacja, łazienka, lokalne źródło ciepłej wody (piecyk węglowy, gazowy - gaz z butli, elektryczny, bojler) 80 -100* 2,4-3,0*
5 Wodociąg, ubikacja, łazienka, dostawa ciepłej wody do mieszkania (z elektrociepłowni, kotłowni osiedlowej lub blokowej) 140-160* 4,2-5,4*

* Wartości niższe odnoszą się do budynków podłączonych do zbiorników bezodpływowych na terenach nieskanalizowanych, a wartości wyższe odnoszą się do budynków podłączonych do sieci kanalizacyjnych.

Tabela 2

Przeciętne normy zużycia wody do podlewania ogródków przydomowych i upraw rolniczych

Lp. Wyszczególnienie Jednostka odniesienia (j.o.) Przeciętne normy zużycia wody dm3/j.o. x dobę
1
2
3
4
1 Ogródek przydomowy, działka rekreacyjna1) m2 2,5
2 Uprawy w szklarniach i tunelach foliowych2) m2 4,0
3 Pieczarkarnie3) m2 5,0

Przyjmuje się, że przeciętnie podlewanie upraw odbywa się w ciągu:

1) 15 dni/m-c w okresie 15.04-15.09

2) 20 dni/m-c w ciągu całego roku

3) 30 dni/m-c w ciągu całego roku

Tabela 3

Przeciętne normy zużycia wody w usługach

Lp. Rodzaj zakładu Jednostka odniesienia (j.o.) Przeciętne normy zużycia wody
dm3/j. o. x dobę m3/j.o. x miesiąc
I. Ochrona zdrowia i opieka społeczna
1 Żłobki
a) dzienne 1 dziecko 130 3,9
b) tygodniowe j.w. 150 4,5
2 Przychodnie lekarskie, ośrodki zdrowia jeden zatrudniony 16 0,48
3 Izby porodowe 1 łóżko 500 15,0
4 Szpitale ogólne wielooddziałowe 1 łóżko 650 19,5
5 Sanatoria z hydroterapią j.w. 700 21,0
6 Apteki 1 zatrudniony 100 3,0
7 Domy małego dziecka, rencisty i pomocy społecznej 1 łóżko 175 5,3
II. Oświata i nauka
8 Przedszkola
a) dzienne 1 dziecko 40,0 1,0
b) tygodniowe, miesięczne j.w. 150,0 4,5
9 Szkoły
a) bez stołówki 1 uczeń 15,0 0,45
b) ze stołówką j.w. 25,0 0,8
10 Szkoły zawodowe i szkoły wyższe      
a) bez laboratoriów 1 uczeń (student) 15,0 0,45
b) z latoratoriami j.w. 25,0 0,8
11 Internaty i domy studenckie j.w. 100 2,4
12 Szkoły z internatami 1 uczeń 100 2,4
13 Placówki wychowania pozaszkolnego      
a) bez stołówki j.w. 15,0 0,45
b) ze stołówką j.w. 25,0 0,80
14 Zakłady opiekuńczo-wychowawcze (domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, ośrodki szkoleniowo-wychowawcze)      
a) bez natrysków 1 łóżko 80,0 2,4
b) z natryskami j.w. 160,0 4,8
15 Instytuty i placówki naukowo-badawcze
a) bez laboratoriów 1 zatrudniony 15,0 0,45
b) z laboratoriami j.w. 25,0 0,80
III. Kultura i sztuka
16 Muzea 1 zwiedzający 10,0 0,3
17 Kina 1 miejsce 12,0 0,36
18 Teatry j.w. 15,0 0,45
19 Domy kultury j.w. 15,0 0,45
20 Biblioteki i czytelnie 1 korzystający 15,0 0,45
IV. Sport i turystyka
21 Hotele i motele kat. lux (*****) 1 miejsce nocleg. 200,0 6,0
a) z zapleczem gastronomicz. j.w. 250,0 7,5
Hotele kat. (****) j.w. 150,0 4,5
Hotele kat. (***) j.w. 100,0 3,0
Hotele pozostałe j.w. 80,0 2,4
22 Pensjonaty i domy wypoczynkowe      
a) kategorii I j.w. 200,0 6,0
b) kategorii II j.w. 150,0 4,5
c) kategorii III j.w. 100,0 3,0
23 Schroniska i domy wycieczkowe      
a) kategorii I j.w. 150,0 4,5
b) kategorii II j.w. 100,0 3,0
c) kategorii III j.w. 80,0 2,4
24 Obozowiska turystyczne      
1. campingi      
a) kategorii I j.w. 133,0 4,0
b) kategorii II j.w. 100,0 3,0
c) kategorii III j.w. 66,0 2,0
2. pola biwakowe j.w. 33,0 1,0
25 Pływalnie kryte 1 korzystający 160,0 4,8
26 Pływalnie otwarte      
a) wyczynowe 1 korzystający 200,0 6,0
b) o wykorzystaniu masowym j.w. 400,0 12,0
27 Sale i hale sportowe z zapleczem sanitarnym dla ćwiczących 1 ćwiczący 66,0 2,0
V. Handel, gastronomia i usługi
28 Restauracje, jadłodajnie 1 miejsce 100,0 3,0
29 Bary j.w. 150,0 4,5
30 Kawiarnie, bary kawowe j.w. 25,0 0,8
31 Sklepy z asortymentem czystych produktów (sklepy tekstylne, odzieżowe, obuwnicze, galanteria skórzana, drogeria, "butiki" itp.) 1 zatrudniony 30,0 0,9
32 Sklepy ze sprzedażą gotowych produktów spożywczych (sklepy spożywcze, mięsne itp.) j.w. 40,0 1,2
33 Sklepy z artykułami przetwórstwa spożywczego (garmażeryjne, ciastkarskie, wyrób lodów, sklepy rybne) j.w. 40-100* 1,2-3,0
34 Kwiaciarnie i sklepy zoologiczne j.w. 80,0 2,4
35 Zakłady usługowe (szewc, zegarmistrz, krawiec, optyk) 1 zatrudniony 15,0 0,45
36 Zakłady pralnicze 1 kg bielizny lub odzieży 17  
37 Zakłady fryzjerskie i kosmetyczne 1 zatrudniony 150,0 4,5
38 Zakłady fotograficzne -fotografia czarno-biała i kolorowa Przeciętne normy zużycia wody ustala się indywidualnie w oparciu o warunki techniczne i ilość zatrudnionych
39 Magle
a) zwykły 1 zatrudniony 50,0 1,5
b) elektryczno-parowy j.w. 150,0 4,5
40 Łaźnie 1 korzystający 200,0 6,0
41 Szalety publiczne 1 urządzenie = 1 wc 100,0 3,0
VI. Zakłady pracy
42 Zakłady pracy, z wyjątkiem określonych w lp. 43 1 zatrudniony 15,0 0,45
43 Zakłady pracy
a) w których wymagane jest stosowanie natrysków j.w. 60,0 1,5
b) przy pracach szczególnie brudzących lub ze środkami toksycznymi j.w. 90,0 2,25

* W zależności od asortymentu sklepu

Tabela 4

Przeciętne normy zużycia wody w fermach i obiektach inwentarskich

Lp. Zwierzęta Jednostka odniesienia (j.o.) Przeciętne normy zużycia wody
obiekty inwentarskie drobnotowarowe dm3/j.o. x dobę m3/miesiąc obiekty i fermy wielkotowarowego przemysłowego chowu dm3/j.o. x dobę m3/miesiąc
1
2
3
4
5
6
7
1 Konie 1 zwierzę 50 1,5 65 2,00
źrebięta 1 zwierzę 30 0,90 40 1,20
2 Krowy          
a) mleczne i sztuki wyrośnięte 1 zwierzę 70 2,10 120 3,60
b) bydło mleczne (do 1,5 roku) 1 zwierzę 35 1,00 40 1,20
c) jałówki i bukaty powyżej 1,5 roku 1 zwierzę 40 1,20 60 1,80
d) buhaje 1 zwierzę 80 2,40 100 3,00
3 Świnie          
a) tuczniki 1 zwierzę 20 0,60 30 0,90
b) prosięta do 4 m-cy 1 zwierzę 10 0,30 15 0,45
c) maciory z przychówkiem 1 zwierzę 70 2,1 50 1,50
d) knury 1 zwierzę 25 0,75 35 1,00
4 Kozy, owce          
a) dorosłe 1 zwierzę 8 0,27 10 0,30
b) jagnięta 1 zwierzę 5 0,15 7 0,21
5 Drób          
a) brojlery 1 ptak 0,3 0,01 0,5 0,015
b) kury 1 ptak 1,0 0,03 1,4 0,042
c) kaczki 1 ptak 11 0,33 16,5 0,50
d) gęsi 1 ptak 17 0,51 23 0,70
e) indyczki 1 ptak 2,0 0,06 4,0 0,12
6 Nutrie          
a) chów wodny          
- sztuki dorosłe 1 zwierzę 30 0,90    
- matki z młodymi 1 zwierzę 45 1,40    
b) chów suchy          
- sztuki dorosłe 1 zwierzę 6 0,20 8 0,24
- matki z młodymi 1 zwierzę 8 0,20 11 0,33
7 Lisy, norki 1 zwierzę 6 0,20 8 0,24
8 Króliki 1 zwierzę 0,6 0,02 1 0,03
9 Lecznice weterynaryjne          
- zwierzęta małe 1 zwierzę 40 - 50 1,25
- zwierzęta duże 1 zwierzę 80 - 100 2,50

Tabela 5

Przeciętne normy zużycia wody dla obsługi pojazdów mechanicznych, maszyn rolniczych i warsztatów

Lp. Rodzaj pojazdu, warsztatu Jednostka odniesienia (j.o.) Przeciętne normy zużycia wody
dm3/j.o. mycie m3/j.o. x miesiąc
1
2
3
4
5
1 Pojazdy mechaniczne      
a) traktor, przyczepa; 4-krotne mycie pojazdu w m-cu. Zużycie wody na 1 mycie 1 szt. 300 1,20
b) samochód ciężarowy, wóz asenizacyjny; 3-krotne mycie pojazdu w m-cu. Zużycie wody na 1 mycie 1 szt. 500 1,50
c) samochód osobowy; 3-4-krotne mycie w m-cu. Zużycie wody na 1 mycie 1 szt. 175 0,53
d) inne pojazdy rolnicze; 4-krotne mycie w m-cu. Zużycie na 1 mycie 1 szt. 600 2,40
2 Silniki (poza elektrycznymina 1 kW) 1 szt. 15 0,45
3 Warsztaty remontowe, kowalskie 1 obrabiarka, palenisko itp. 40 1,2

Tabela 6

Przeciętne normy zużycia wody w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego

Lp. Rodzaj zakładu Jednostka odniesienia (j.o.) Przeciętne normy zużycia wody m3/j.o.
1
2
3
4
1 Zakłady mleczarskie    
a) wyrób masła 1.000 dm3 mleka 3,0
b) wyrób sera 1.000 dm3 mleka 4,0
c) zlewnie mleka 1.000 dm3 mleka 0,3
2 Browary, rozlewnie piwa, wytwórnie napojów bezalkoholowych 1.000 dm3 piwa lub produktu 5,0
3 Piekarnie 1.000 kg pieczywa 2,0
4 Rzeźnie    
a) bydło:    
- sztuki duże 1 szt. 0,3
- sztuki małe 1 szt. 0,1
b) trzoda chlewna 1 szt. 0,5
c) konie 1 szt. 0,35
5 Przetwarzanie mięsa:    
a) zakłady przetwórstwa mięsnego oraz wytwórnie wyrobów garmażeryjnych 1 t wyrobu 50,0
b) fabryki konserw   35,0
6 Punkt skupu zboża i nasion 1 m2 pow. użytkowej/m-c 0,5
7 Laboratoria 1 m2 pow. użytkowej/m-c 0,1
8 Wytwórnie makaronów 1.000 kg wyrobu 1,4
9 Gorzelnie i cukrownie 1.000 dm3 spirytusu  
  1.000 kg cukru 115,0
10 Garbarnie    
- skórki duże 1 szt. 1,0
- skórki małe 1 szt. 0,5

Tabela 7

Przeciętne normy zużycia wody dla robót budowlanych

Lp. Rodzaj czynności Jednostka odniesienia (j.o.) Przeciętne normy zużycia wody m3/j.o.
1
2
3
4
1 Płukanie żwiru, piasku, tłucznia 1 m3 0,75
2 Wykonanie betonu plastycznego, gaszenie wapnem 1 m3 betonu 1 t wapna 3,0
3 Wykonanie betonu, zaprawy cementowej, wapiennej, muru z kamienia 1 m3 0,15
4 Wykonanie muru z cegieł 1.000 szt. 0,1

Tabela 8

Przeciętne normy zużycia wody do chemicznej ochrony roślin środkami:

a - owadobójczymi; b - grzybobójczymi; c - chwastobójczymi

Lp. Rodzaj upraw Środek chemiczny Jednostka Przeciętne normy Przeciętne normy zużycia wody
x ilość zabiegów odniesienia (j.o.) zapotrzebowania wody m3/j.o. zabieg m3/j.o. rok łącznie na zabiegi m3/ha rok
1 2 3 4 5 6 7
1 Drzewa owocowe          
- młode a x 4 ha 0,5 2,0  
b x 8 ha 0,5 4,0  
c x 2 ha 0,3 0,6 6,6
- stare a x 5 ha 1,5 7,5  
b x 10 ha 1,5 15,0  
c x 2 ha 0,5 1,0 23,5
2 Krzewy jagodowe a x 4 ha 0,5 2,0  
b x 4 ha 0,5 2,0  
c x 1 ha 0,3 0,3 4,3
3 Kapusta a x 3 ha 0,3 0,9  
c x 1,5 ha 0,3 0,45 1,35
4 Cebula a x 1 ha 0,3 0,3  
b x 2 ha 0,3 0,9  
c x 2 ha 0,3 0,6 1,8
5 Pomidory b x 2 ha 0,6 1,2  
c x 1 ha 0,3 0,3 1,5
6 Ogórki a x 2 ha 0,3 0,6  
b x 2 ha 0,6 1,2  
c x 1 ha 0,3 0,3 2,1
7 Fasola a x 1 ha 0,3 0,3  
b x 2 ha 0,6 1,2  
c x 1,5 ha 0,3 0,45 1,95
8 Groszek zielony, buraki ćwikłowe, a x 2 ha 0,3 0,6  
marchew c x 1,5 ha 0,3 0,45 1,05
9 Pozostałe warzywa a x 2 ha 0,3 0,6  
b x 0,5 ha 0,6 0,3  
c x 1,5 ha 0,3 0,45 1,35
10 Rzepak a x 2 ha 0,45 0,9  
b x 1 ha 0,50 0,5 1,4
11 Ziemniaki a x 2 ha 0,45 0,9  
b x 3 ha 0,5 1,5 2,4
12 Buraki (a+b) x 3 ha 0,45 1,35  
c x 1 ha 0,45 0,45 1,8
13 Lucerna nasienna (a+b) x 3 ha 0,8 2,4 2,4
14 Groch (a+b) x 2 ha 0,45 0,9  
c x 1 ha 0,4 0,4 1,3
15 Chmiel a x 2 ha 2,0 4,0  
b x 6 ha 2,0 12,0 16,0
16 Zboża b x 2 ha 0,4 0,8  
c x 1 ha 0,45 0,45 1,25
17 Kukurydza a x 1 ha 0,4 0,4 0,4
18 Truskawki a x 1 ha 0,4 0,4  
b x 2 ha 1,0 2,0  
c x 1 ha 0,4 0,4 2,8
19 Len a x 1 ha 0,4 0,4  
c x 1 ha 0,4 0,4 0,8
20 Tytoń 
odkażanie ziemi a x 2 ha 0,4 0,8 0,8
pod rozsadę b x 1 ha 1,6 1,6 1,6
21 Mycie i płukanie sprzętu ochrony roślin 1 zabieg 1/2 pojemności zbiornika opryskiwacza

Tabela 9

Przeciętne normy zużycia wody dla obiektów wojskowych - resortów obrony i spraw wewnętrznych

Lp. Wyszczególnienie obiektu Jednostka odniesienia (j.o.) Przeciętne normy zużycia wody
dm3/j.o. x dobę m3/j.o. x miesiąc
1
2
3
4
5
1 Budynki koszarowe, sztabowe, administracyjne, szkoleniowe, gospodarcze z przyborami sanitarnymi:      
- z zimną i ciepłą wodą 1 żołnierz w zbiorowym zakwaterowaniu 200 6,0
- z zimną i ciepłą wodą 1 żołnierz zawodowy lub pracownik cywilny 50 1,5
2 Kuchnie i stołówki 1 konsument 140 4,2
kasyna 1 konsument 120 3,6
kluby oficerskie 1 konsument 50 1,5
3 Mycie pojazdów wojskowych i straży pożarnej 1 pojazd 1.500/1 pojazd 1 mycie   
 

WODA DO PICIA W OCENIE NIK 2002
 

"Woda to produkt najbardziej masowy i najmniej bezpieczny"
Z. Hałat, szmaragdowa książeczka "WODA  DLA CIEBIE", Warszawa 2000
szmaragdowa książeczkabadania naukowe dowodzą bezspornie, że zanieczyszczona woda
jest przyczyną nieprawidłowego rozwoju i zaburzeń czynności ciała,
wywołuje ciężkie choroby, skraca życie ludzi, zwierząt i roślin
WODA Z KRANU 
 

 

zakres ekspertyzy

woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, w tym do gotowania, przygotowywania pożywienia lub do innych celów w gospodarstwach domowych, woda używana do produkcji żywności, środków farmaceutycznych i kosmetycznych, na potrzeby basenów kąpielowych i pływalni,  woda w kąpieliskach, woda w pojemnikach (w tym butelkowana i w pojemnikach 5-galonowych), naturalna woda mineralna, naturalna woda źródlana, woda stołowa - jakość zdrowotna, wymagania sanitarne, parametry organoleptyczne, biologiczne, fizyczne (w tym radiologiczne) i chemiczne; ocena ryzyka zdrowotnego, zarządzanie ryzykiem zdrowotnym,  uzdatnianie wód podziemnych i powierzchniowych dla potrzeb komunalnych i przemysłowych, doczyszczanie w gospodarstwach domowych (filtry domowe), warunki sanitarne rozlewni, bezpieczeństwo zdrowotne materiałów do kontaktu  z żywnością, komunikowanie ryzyka zdrowotnego, popularyzacja aktualnego stanu wiedzy medycznej na tle obowiązującego prawa i jego realizacji w praktyce, promowanie wody zdrowej i bezpiecznej. 

STRONA GŁÓWNA
INSTYTUT WODY 

 


ALFABETYCZNY SPIS ZAWARTOŚCI
STRON INTERNETOWYCH DOMENY HALAT.PL
DOTYCZĄCYCH OCHRONY ZDROWIA