SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
            Komisja Ochrony Środowiska

STANOWISKO
Komisji Ochrony Środowiska Senatu RP
w sprawie jakości wody do picia

Komisja Ochrony Środowiska Senatu RP na posiedzeniu w dniu 13 maja 1997 roku zapoznała się z zagrożeniami dla zdrowia i środowiska człowieka wynikającymi z jakości wody do picia.

Z informacji Rządowej Komisji Ludnościowej wynika m.in., że:

 • od wielu lat powiększa się (na niekorzyść naszego kraju) różnica pomiędzy długością życia w Polsce a długością życia w krajach europejskich,
 •  w ostatnich latach systematycznie wzrasta umieralność w następstwie chorób nowotworowych i proces ten nie zostanie zahamowany jeżeli nie poprawi się obecny stan diagnostyki, terapii i profilaktyki nowotworów.
 Członkowie Komisji uznają, że:
 • jakość wód powierzchniowych pozyskiwanych do uzdatniania w celu zaopatrzenia ludności w wodę jest bardzo zła, natomiast zagrożone skażeniem zasoby wód podziemnych wymagają podjęcia zdecydowanych działań w celu ich ochrony,
 • brak jest odpowiednich uregulowań prawnych gwarantujących polskiemu konsumentowi dostateczną ochronę przed substancjami toksycznymi, które mogą być zawarte w wodzie do picia w wyniku skażenia wody surowej, nieodpowiednich procesów jej uzdatniania oraz kontaminacji w sieci wodociągowej i instalacjach wewnętrznych,
 • za zarządzanie, monitoring jakości wody i kontrolę przestrzegania przepisów powinna być odpowiedzialna jedna organizacja - począwszy od ujęcia wody skończywszy na odbiorcy.
Mając powyższe na uwadze, senacka Komisja Ochrony Środowiska zwraca się

do Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej o:

 • rozszerzenie norm jakości wody do picia na substancje rakotwórcze, zwłaszcza wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne,
 • szybkie dostosowanie polskich norm jakości wody (surowej powierzchniowej  i podziemnej, uzdatnionej i dostarczonej odbiorcy) do ich europejskich odpowiedników,
 • opracowanie metodyki i sukcesywne stosowanie do dezynfekcji wody dwutlenku chloru oraz innych substancji zamiast chlorku gazowego,
 • zobowiązanie instytucji zajmujących się kontrolą jakości wody do podawania do wiadomości publicznej co pół roku w mediach lokalnych i regionalnych danych dotyczących jakości wody do picia ocenianej według norm dyrektywy europejskiej
do Rady Ministrów o:
 • zobowiązanie wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska i wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych działających w województwach o największym ryzyku zdrowotnym związanym ze złą jakością wody do picia, do składania Rządowi dorocznych sprawozdań z działalności na rzecz ograniczenia tego ryzyka,
 •  przyjęcie nowej strategii ochrony Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) przewidującej zakaz budowy nowych obiektów uciążliwych dla środowiska, m.in. składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych, wylewisk odpadów płynnych  i magazynów substancji ropopochodnych,
 •  wydzielenia obszarów najwyższej ochrony (ONO) dla stref aktywnego zasilania zbiorników wód o wysokiej jakości i obszarów wysokiej ochrony (OWO),
 • uznanie za priorytet konieczności uporządkowania elementów gospodarki wodno-ściekowej zarówno na terenach miejskich i wiejskich, które ściśle wiążą się z czystością wód podziemnych i powierzchniowych.
Przewodniczący Komisji
Senator Ryszard Ochwat

Warszawa dnia 15 maja 1997


   
 

4 wrzesnia 2000r. Minister Zdrowia wykonał częsć wyżej postulowanych zadań.
Zakłady wodociągowe przyznały, że sprzedają wodę niezdatną do picia
i poparcie dla kontynuowania tej działalnosci znalazły w poniższym oswiadczeniu:
 

71. posiedzenie Senatu RP

14 grudnia 2000 r.

Oświadczenie

Moje oświadczenie dotyczy rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 4 września 2000 r. w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kąpieliskach oraz zasad sprawowania kontroli jakości wody przez organy inspekcji sanitarnej.

Zaostrzenie parametrów, jakim powinna odpowiadać woda do picia, bez żadnego okresu dostosowawczego, jest działaniem zmierzającym do przeznaczenia przez przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji środków finansowych na kary zamiast na inwestycje.

Wspomniane rozporządzenie sprawia, że przedsiębiorstwa nie mogą realizować przyjętych wcześniej programów przygotowujących je do uzyskania parametrów zgodnych z wymaganiami UE.

Jednocześnie proszę o wyjaśnienie, co było przyczyną, że normy podane w rozporządzeniu są bardziej rygorystyczne niż dyrektywy UE i zalecenia WHO oraz że nie przewidziano okresu przejściowego.

Proponuję rozważenie możliwości ustalenia okresu przejściowego, pozwalającego przedsiębiorstwom wodociągów i kanalizacji na realizację często znacznie wcześniej przyjętych programów dostosowawczych. Wyznaczanie okresu przejściowego przyczyni się do zahamowania szybkiego wzrostu cen wody do picia, co jest bardzo ważnym problemem dla wielu gospodarstw domowych.

Z poważaniem

Genowefa Ferenc

INSTYTUT WODY
 ALFABETYCZNY SPIS ZAWARTOŚCI
STRON INTERNETOWYCH DOMENY HALAT.PL
DOTYCZĄCYCH OCHRONY ZDROWIASENATE OF POLAND
Environmental Protection Committee

POSITION
of the Environmental Protection Committee of the Senate
on potable water quality

The Environmental Protection Committee of the Senate learned the health hazard and environmental pollution resulting from bad quality of potable water.

The Government Population Committee reports that:

- the difference of life expectancies between Poland and other European countries increases more and more unfavorably for Poland for many years,

- the cancer-caused mortality increases systematically in recent years and it will not be stopped as long as diagnosis, treatment and prevention is not improved.

Members of the Committee recognize that:

- quality of surface water before its treatment for potable water supply is very bad when underground water resources possible to be polluted have to be protected,

- there are no legal regulations of consumer protection regarding deleterious substances which may occur in potable water as a result of raw water pollution, unproper treatment and contamination in piping,

- only one body should be responsible for water quality management, monitoring and audit - from source to tap.
 

Considering above mentioned statements, the Senate Environmental Protection Committee appeals to :

the Minister of Health and Social Welfare about:

- amendment of potable water standards regarding carcinogens especially polycyclic aromatic hydrocarbons,

- immediate harmonization of the Polish standards for surface water, underground water and treated potable water with its European equivalents,

- performance and implementation of a disinfection method with chlorine oxide use instead of gaseous chlorine,

- obligation of the water quality control bodies to publish current water quality data estimated upon the European Directive requirements in local mass media twice per annum.

the Government about:

- obligation of the regional environmental protection and sanitary authorities in regions of the highest health hazard caused by bad quality of potable water to report annually their prevention activity to the Government,

- adoption of a new strategy of the Main Underground Water Resources protection with ban on location of hazardous objects i.e. municipal and industrial waste landfill, liquid waste dump and rock oil derivatives stores,

- establishment of the highest protection zones and high protection zones in high quality underground water resources areas,

- priority for regulation of water and waste water management in urban and rural sites connected with surface and underground water purity. 

Warsaw, May 15, 1997 

Senator Ryszard OchwatChairman of the CommitteeThe above cited statement was the aftermath
of a multidisciplinary conference of one hundred specialists
WATER WHOLESOME AND SAFE
organized on February 25, 1997, Warsaw, Poland
by the CONSUMER MEDICAL CENTER (CMC)
The CMC's activities in this area are being continued by the
WATER INSTITUTE