POLSKIE PRZEPISY DOTYCZĄCE
OCHRONY SANITARNEJ WODY SUROWEJ
aktualny stan prawny

ochrona sanitarna wody surowej (przed uzdatnieniem)
powierzchniowej i podziemnej

nowe rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r.
w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód
lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

woda surowa (przed uzdatnieniem) powierzchniowa

nowe rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r.
w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe
wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia

woda do spożycia przez ludzi

nowe rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r.
w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

woda w kąpieliskach

nowe rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002 r.
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach

woda w pojemniku

najnowsze rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód stołowych
  

nowa ustawa
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

nowa ustawa
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne
  

REALIZACJA PRZEPISÓWRozporządzenie Ministra Środowiska

z dnia 29 listopada 2002 r.

w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków 
do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

(Dz. U. dnia 16 grudnia 2002 r. Nr 212, poz. 1799)

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1803 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:
1) warunki, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w celu rolniczego wykorzystania ścieków;

2) miejsce i częstotliwość pobierania próbek ścieków, metodyki referencyjne analizy i sposób oceny, czy ścieki odpowiadają wymaganym warunkom;

3) substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powodujące zanieczyszczenie wód, które powinno być eliminowane (wykaz I), oraz substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powodujące zanieczyszczenie wód, które powinno być ograniczane (wykaz II).
§ 2. Ścieki wprowadzane do wód nie powinny wywoływać w nich takich zmian fizycznych, chemicznych i biologicznych, które uniemożliwiałyby prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów wodnych i spełnienie przez wody określonych dla nich wymagań jakościowych, związanych z ich użytkowaniem wynikającym z warunków korzystania z wód regionu wodnego.

§ 3. 1. Oczyszczone ścieki komunalne wprowadzane do wód lub do ziemi nie powinny przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia lub powinny spełniać minimalny procent redukcji zanieczyszczeń określony w tym załączniku.

2. Spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1, potwierdza się oceną przeprowadzoną na podstawie pomiarów ilości i jakości ścieków, wykonaną zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia.

3. Obciążenie oczyszczalni wyrażone równoważną liczbą mieszkańców, zwaną dalej "RLM", od którego zależą wymagania dotyczące oczyszczania ścieków, oblicza się na podstawie maksymalnego średniego tygodniowego ładunku zanieczyszczenia wyrażonego wskaźnikiem BZT5 dopływającego do oczyszczalni w ciągu roku, z wyłączeniem sytuacji nietypowych, w szczególności wynikających z intensywnych opadów.

4. Ścieki wprowadzane do wód z indywidualnych systemów oczyszczania nie powinny przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, dla oczyszczalni ścieków komunalnych o RLM poniżej 2.000.

§ 4. 1. Próbki ścieków odpływających z oczyszczalni ścieków komunalnych, a także próbki ścieków dopływających do oczyszczalni należy pobierać w regularnych odstępach czasu w ciągu roku, stale w tym samym miejscu.

2. Liczba pobieranych średnich dobowych próbek ścieków dopływających i odpływających z oczyszczalni ścieków komunalnych nie może być mniejsza niż:

1) w przypadku ścieków z oczyszczalni o RLM poniżej 2.000 - 4 próbki w pierwszym roku obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego i po 2 próbki w następnych latach, jeżeli zostanie wykazane, że ścieki spełniają wymagane warunki; jeżeli jedna próbka z dwóch nie spełni tego warunku, w następnym roku pobiera się ponownie 4 próbki;

2) w przypadku ścieków z oczyszczalni o RLM od 2.000 do 14.999 - 12 próbek podczas pierwszego roku obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego i po 4 próbki w następnych latach, jeżeli zostanie wykazane, że ścieki spełniają wymagane warunki; jeżeli jedna próbka z czterech nie spełni tego warunku, w następnym roku pobiera się ponownie 12 próbek;

3) w przypadku ścieków z oczyszczalni o RLM od 15.000 do 49.999 - po 12 próbek w ciągu roku;

4) w przypadku ścieków z oczyszczalni o RLM większej niż 50.000 - po 24 próbki w ciągu roku.
§ 5. 1. Ścieki komunalne, z zastrzeżeniem ust. 2, odpowiadają wymaganym warunkom, w przypadku gdy:
1) liczba pobranych w ciągu roku średnich dobowych próbek ścieków, które nie spełniły warunków dotyczących wartości lub procentowej redukcji BZT5, ChZT i zawiesin ogólnych, nie jest większa od określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia oraz próbki te nie wykazują odchyleń od najwyższych dopuszczalnych wartości większych niż o 100 % zarówno dla BZT5, jak i ChZT oraz odchyleń od najwyższej dopuszczalnej wartości zawiesin ogólnych większych niż o 150 %;

2) średnie roczne wartości azotu ogólnego i fosforu ogólnego nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości lub spełniają minimalny procent redukcji.
2. Przy ocenie, czy ścieki odpowiadają wymaganym warunkom, nie uwzględnia się przekroczeń najwyższych dopuszczalnych wartości, jeżeli są one następstwem intensywnych opadów wywołujących co najmniej dwukrotny wzrost maksymalnego odpływu z oczyszczalni, określonego dla okresu bezdeszczowego.

§ 6. 1. Ścieki przemysłowe wprowadzane do wód nie powinny przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Ścieki przemysłowe wprowadzane do wód pochodzące z sektorów określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia, zwane dalej ściekami biologicznie rozkładalnymi, nie powinny przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w tabeli II w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

3. Ścieki wprowadzane do wód pochodzące z oczyszczania gazów odlotowych z procesu termicznego przekształcania odpadów nie powinny przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

4. Spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1 i 2, potwierdza się oceną przeprowadzoną na podstawie pomiarów ilości i jakości ścieków wykonaną zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia.

5. W przypadku gdy ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe określone w tabeli I w załączniku nr 3 do rozporządzenia podlegają rozcieńczeniu innymi ściekami, najwyższe dopuszczalne wartości tych substancji w ściekach, wyrażone w mg/l, należy podzielić przez wielokrotność rozcieńczenia.

§ 7. 1. Ścieki przemysłowe wprowadzane do wód, z wyjątkiem ścieków, o których mowa w § 6 ust. 3, odpowiadają wymaganym warunkom w przypadku, gdy:
1) nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń, określonych w tabeli I w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) średnie roczne wartości azotu ogólnego i fosforu ogólnego nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości tych wskaźników określonych w tabeli II w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

3) we wszystkich próbkach średnich dobowych zmierzone wartości temperatury, odczynu pH oraz toksyczności dla ryb nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości tych wskaźników określonych w tabeli II w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

4) co najmniej w czterech z pięciu kolejnych średnich dobowych próbek ścieków zmierzone wartości pozostałych wskaźników zanieczyszczeń obecnych w ściekach nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości tych wskaźników określonych w tabeli II w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

5) dla ścieków biologicznie rozkładalnych - w próbce niespełniającej wymagań najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń są przekraczane nie więcej niż o 100 % dla wskaźników zanieczyszczeń o lp. 3, 5, 6, 8, 14, 25, 30, 40, 45, 54, 55, 59 określonych w tabeli II w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

6) dla pozostałych ścieków - w próbce niespełniającej wymagań dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń są przekraczane nie więcej niż o 100 % dla wskaźników zanieczyszczeń o lp. 3-10 i 13-18 określonych w tabeli II w załączniku nr 3 do rozporządzenia oraz nie więcej niż o 50 % dla wskaźników zanieczyszczeń o lp. 19-60 określonych w tej tabeli;

7) nie przekraczają dopuszczalnych mas substancji przypadających na jednostkę masy wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu, określonych w przepisach odrębnych.
2. W celu sprawdzenia, czy ścieki spełniają warunek najwyższej dopuszczalnej średniej miesięcznej masy odprowadzanej substancji szczególnie szkodliwej, określonej w przepisach odrębnych, dodaje się masy tej substancji odprowadzane każdego dnia danego miesiąca i dzieli się otrzymaną sumę odpowiednio przez masę substancji wykorzystanej w tym miesiącu lub przez zainstalowaną zdolność produkcyjną.

3. Jeżeli ustalenie masy substancji szczególnie szkodliwej wykorzystanej w okresie miesiąca nie jest możliwe w sposób, o którym mowa w ust. 2, masę tę można ustalić na podstawie masy tej substancji zużywanej zgodnie ze zdolnością produkcyjną określoną w pozwoleniu wodnoprawnym.

§ 8. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2:

1) pobór próbek ścieków przemysłowych wprowadzanych do wód oraz pomiary przepływu ścieków i ich jakości powinny być dokonywane w regularnych odstępach czasu, z częstotliwością nie mniejszą niż raz na dwa miesiące;

2) pobór próbek ścieków przemysłowych wprowadzanych do wód oraz pomiary jakości i ilości ścieków powinny być wykonywane w miejscu, w którym ścieki opuszczają zakład, a jeżeli to konieczne - w innym miejscu reprezentatywnym dla ilości i jakości tych ścieków.

2. Pobieranie próbek ścieków przemysłowych oraz pomiary stężeń substancji szczególnie szkodliwych określonych w tabeli I w załączniku nr 3 do rozporządzenia, a także pomiary przepływu ścieków powinny być wykonywane codziennie, w miejscu reprezentatywnym dla wszystkich ścieków odprowadzanych z zakładu, które mogą być zanieczyszczone tymi substancjami.

3. Jeżeli ścieki zawierające substancje szczególnie szkodliwe określone w tabeli I w załączniku nr 3 do rozporządzenia są oczyszczane poza zakładem przemysłowym, w zakładzie oczyszczania przeznaczonym do usuwania tych substancji, dopuszcza się pobieranie próbek w miejscu, w którym ścieki zawierające substancje szczególnie szkodliwe opuszczają zakład oczyszczania.

§ 9. 1. Spełnienie wymagań, o których mowa w § 6 ust. 3, potwierdza się oceną przeprowadzoną na podstawie pomiarów ilości i jakości ścieków.

2. Pomiarów ilości i jakości ścieków, o których mowa w ust. 1, dokonuje się:

1) w sposób ciągły dla pH, temperatury i przepływu;

2) raz na dobę dla zawiesin ogólnych;

3) co najmniej raz na miesiąc dla rtęci, kadmu, talu, arsenu, ołowiu, chromu, miedzi, niklu, cynku i ich związków;

4) co najmniej raz na sześć miesięcy dla dioksyn i furanów, z tym że w ciągu pierwszych 12 miesięcy eksploatacji - co najmniej raz na trzy miesiące.

3. Pobór próbek ścieków z oczyszczania gazów odlotowych z procesu termicznego przekształcania odpadów wprowadzanych do wód oraz pomiary jakości i ich ilości powinny być wykonywane w miejscu, w którym ścieki opuszczają zakład, a jeżeli to konieczne - w innym miejscu reprezentatywnym dla ilości i jakości tych ścieków.

4. Jeżeli ścieki z oczyszczania gazów odlotowych z procesu termicznego przekształcania odpadów są oczyszczane razem ze ściekami z innych źródeł miejscowych, na podstawie pomiarów, należy przeprowadzić odpowiednie obliczenia bilansu masy w celu wyznaczenia w ostatecznie odprowadzanych ściekach wartości wskaźników zanieczyszczeń, jakie mogą zostać przypisane ściekom powstającym z oczyszczania gazów odlotowych, aby sprawdzić zgodność z najwyższymi dopuszczalnymi wartościami wskaźników zanieczyszczeń zawartymi w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

§ 10. Ścieki wprowadzane do wód pochodzące z oczyszczania gazów odlotowych z procesu termicznego przekształcania odpadów odpowiadają wymaganym warunkom w przypadku, gdy:

1) dla zawiesin ogólnych 95% i 100% wartości zmierzonych nie przekracza odpowiednich najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w załączniku nr 5 do rozporządzenia;

2) dla metali ciężkich, nie więcej niż jeden wynik pomiaru w ciągu roku przekracza najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w załączniku nr 5 do rozporządzenia;

3) dla dioksyn i furanów wyniki dwukrotnych pomiarów w ciągu roku nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

§ 11. 1. Z zastrzeżeniem ust. 3, oczyszczone ścieki komunalne, ścieki przemysłowe biologicznie rozkładalne oraz wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych mogą być wprowadzane do ziemi za pomocą powierzchniowych urządzeń infiltracyjnych oraz deszczowni, jeżeli:
1) przeprowadzone badania hydrogeologiczne wykażą, że ścieki nie będą stanowiły zagrożenia dla jakości wód podziemnych, w szczególności nie spowodują zanieczyszczenia tych wód substancjami szczególnie szkodliwymi oraz

2) odpowiadają co najmniej wymaganiom dla:
a) ścieków komunalnych, określonych dla aglomeracji o RLM od 2.000 do 9.999,

b) ścieków przemysłowych;
3) najwyższy poziom wód podziemnych znajduje się co najmniej 3 m pod dnem urządzenia infiltracyjnego - w przypadku wprowadzania ścieków za pomocą powierzchniowych urządzeń infiltracyjnych;

4) najwyższy poziom wód podziemnych znajduje się co najmniej 3 m pod powierzchnią terenu - w przypadku wprowadzania ścieków za pomocą deszczowni.
2. Ścieki bytowe mogą być wprowadzane do ziemi za pomocą podpowierzchniowych urządzeń infiltracyjnych, w granicach gruntu stanowiącego własność odprowadzającego, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

1) ścieki pochodzą z wolno stojących budynków mieszkalnych niepodłączonych do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanych poza obszarami stref ochronnych ujęć wody podziemnej;

2) ilość ścieków nie przekracza 5,0 m3 na dobę;

3) ścieki są oczyszczane wstępnie za pomocą procesów, w których BZT5 dopływających ścieków jest redukowane co najmniej o 20%, a zawartość zawiesin ogólnych co najmniej o 50%;

4) najwyższy poziom wód podziemnych znajduje się co najmniej 1,5 m pod dnem urządzenia rozsączającego.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do ścieków oczyszczanych w gruncie i odprowadzanych systemem drenażowym do wód powierzchniowych oraz do ścieków wykorzystywanych rolniczo.

§ 12. 1. Ścieki przeznaczone do rolniczego wykorzystania należy poddać co najmniej wstępnemu oczyszczaniu, za pomocą procesów, w których BZT5 dopływających ścieków jest redukowane co najmniej o 20%, a zawartość zawiesin ogólnych co najmniej o 50%.

2. Ścieki, o których mowa w ust. 1:

1) powinny odpowiadać warunkom sanitarnym określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia dla bakterii chorobotwórczych i jaj pasożytów;

2) nie powinny przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń dla substancji o lp. 21-59 określonych w tabeli II w załączniku nr 3 do rozporządzenia dla substancji szczególnie szkodliwych dla zdrowia ludzi, takich jak metale ciężkie, oraz dla substancji utrudniających samooczyszczanie się wód i gleby, do których należy zaliczyć substancje nieorganiczne niebezpieczne i organiczne niebezpieczne.

§ 13. 1. Gleby, na których przewiduje się rolnicze wykorzystanie ścieków, nie mogą zawierać metali ciężkich w ilościach większych niż określone w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

2. Spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1 oraz w § 12, potwierdza się okresowymi badaniami ścieków i gleby, prowadzonymi przez zakład posiadający pozwolenie wodnoprawne na rolnicze wykorzystanie ścieków.

3. Badania mikrobiologiczne i parazytologiczne oraz badania składu ścieków przeznaczonych do rolniczego wykorzystania wykonuje się co najmniej raz na dwa miesiące.

4. Badania zawartości metali ciężkich w glebach, na których ścieki będą rolniczo wykorzystywane, przeprowadza się raz na rok.

§ 14. 1. Rolnicze wykorzystanie ścieków może być stosowane poza obszarami płytkiego występowania skał szczelinowych nieodizolowanych od powierzchni warstwą nieprzepuszczalną.

2. Położenie gruntów przewidzianych do rolniczego wykorzystania ścieków oraz urządzeń i instalacji przeznaczonych do magazynowania i przygotowania ścieków powinno odpowiadać warunkom określonym w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

§ 15. Urządzenia i instalacje przeznaczone do magazynowania i przygotowania ścieków do rolniczego wykorzystania powinny być szczelne, a teren, na którym są zlokalizowane, powinien być ogrodzony.

§ 16. Przy ustalaniu dawek ścieków przeznaczonych do rolniczego wykorzystania uwzględnia się:

1) dawki azotu wprowadzane do gleby z nawozami naturalnymi;

2) potrzeby pokarmowe roślin, żyzność gleby, warunki klimatyczne, nawadnianie, zagospodarowanie gruntów i systemy płodozmianu.

§ 17. 1. Oczyszczone wody wykorzystane na potrzeby chowu lub hodowli ryb łososiowatych spełniają wymagane warunki, jeżeli przyrost ilości substancji w tych wodach nie przekracza najwyższych dopuszczalnych przyrostów ilości substancji określonych w załączniku nr 9 do rozporządzenia.

2. Do miejsca zrzutu lub miejsca odprowadzania do odbiornika wód wykorzystanych na potrzeby chowu lub hodowli ryb łososiowatych powinny być odprowadzane wyłącznie wody zawierające zanieczyszczenia, które powstały w efekcie procesów metabolicznych u ryb i są biologicznie rozkładalne, a ilość tych wód nie przekracza 75% SNQ (średni niski przepływ wody w rzece) w miejscu poboru.

3. Liczba pobieranych średnich dobowych próbek wód dopływających i wykorzystanych na potrzeby chowu lub hodowli ryb łososiowatych nie może być mniejsza niż 4 próbki w pierwszym roku obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego i po 2 próbki w następnych latach, jeżeli zostanie wykazane, że wody wykorzystane spełniają wymagane warunki.

4. Przy ocenie jakości wód wykorzystanych na potrzeby chowu lub hodowli ryb łososiowatych nie uwzględnia się przekroczeń najwyższych dopuszczalnych przyrostów ilości substancji określonych w załączniku nr 9 do rozporządzenia, jeżeli są one następstwem wyjątkowych warunków pogodowych, w szczególności intensywnych opadów atmosferycznych, topnienia śniegu, wysokiej temperatury powietrza, suszy.

§ 18. 1. Wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych oraz ścieki przemysłowe o zawartości sumy chlorków i siarczanów powyżej 1.500 mg/l, które nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, z wyłączeniem sodu i potasu występujących w tych chlorkach i siarczanach, mogą być wprowadzane:

1) do morza terytorialnego i morskich wód wewnętrznych - bez ograniczeń;

2) do śródlądowych wód powierzchniowych płynących - jeżeli nie narusza to przepisu § 2, a sumaryczna zawartość chlorków i siarczanów w tych wodach, wyliczona przy założeniu pełnego wymieszania, nie przekroczy 1 g/l w ciągu 328 dni w roku.

2. W uzasadnionych przypadkach, gdy nie ma możliwości zastosowania odpowiedniego rozwiązania technicznego lub jest to ekonomicznie nieuzasadnione i nie można dotrzymać parametrów określonych w ust. 1 pkt 2, na krótkich odcinkach rzek poniżej miejsca wprowadzania wód zasolonych można dopuścić w tych wodach sumaryczną zawartość chlorków i siarczanów większą niż 1 g/l, jeżeli nie spowoduje to szkód w środowisku wodnym i nie utrudni korzystania z wód przez innych użytkowników.

§ 19. 1. Temperatura wód chłodniczych wprowadzanych do wód z otwartych układów chłodzenia oraz z zamkniętych obiegów chłodzących nie powinna być wyższa niż 35°C, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Warunek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy wprowadzania wód chłodniczych do morza terytorialnego.

§ 20. 1. Wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne:
1) z powierzchni szczelnej terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, centrów miast, dróg ekspresowych, dróg krajowych i wojewódzkich oraz parkingów o natężeniu odpływu co najmniej 15 l na sekundę, na 1 hektar powierzchni szczelnej,

2) z powierzchni szczelnej obiektów magazynowania i dystrybucji paliw o natężeniu odpływu wyższym od spowodowanego opadem o częstości występowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut
- powinny być oczyszczone przed wprowadzeniem do wód lub do ziemi w taki sposób, aby w odpływie zawartość zawiesin ogólnych nie była większa niż 100 mg/l, a substancji ropopochodnych - nie większa niż 15 mg/l.

2. Przed urządzeniami służącymi do oczyszczania ścieków należy zastosować przelewy burzowe umożliwiające bezpośredni zrzut ilości wód opadowych i roztopowych powyżej wartości, o której mowa w ust. 1, do odbiornika.

3. Wody opadowe z dachów obiektów na terenach wymienionych w ust. 1 odprowadzane bezpośrednio do wód lub do ziemi nie wymagają oczyszczania.

§ 21. 1. Ścieki z przelewów burzowych kanalizacji ogólnospławnej lub deszczowej mogą być wprowadzane do wód śródlądowych płynących oraz wód przybrzeżnych, z wyjątkiem wód przyległych do pasa technicznego, jeżeli średnia roczna liczba zrzutów z poszczególnych przelewów nie jest większa niż 10.

2. Dopuszcza się zrzut wód opadowych z przelewów kanalizacji deszczowej do jezior oraz innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych, a także do wód znajdujących się w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących, jeżeli roczna liczba zrzutów nie jest większa niż 5.

3. Średnią roczną liczbę zrzutów określa się na podstawie obserwacji opadów z okresu co najmniej 10 lat, lub wyników badań działania istniejących przelewów burzowych.

4. W przypadku braku danych potrzebnych do zastosowania kryteriów, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być wprowadzane do wód ścieki z przelewów kanalizacji ogólnospławnej spowodowane opadami o intensywności większej niż 6 l na sekundę, na 1 hektar, jeżeli w chwili rozpoczęcia działania przelewu ilość odprowadzanych wód opadowych jest co najmniej trzy razy większa niż średnia dobowa ilość ścieków komunalnych w okresach bez opadów, odprowadzanych ze zlewni kanalizacyjnej określonego przelewu burzowego.

§ 22. Oceny spełnienia przez wody opadowe oraz zrzuty burzowe stawianych im wymagań dokonuje się na podstawie kontroli eksploatacji urządzeń oczyszczających, przeprowadzanych co najmniej raz na sześć miesięcy.

§ 23. W badaniach próbek ścieków oraz próbek wód, do których ścieki są wprowadzane, stosuje się metodyki referencyjne analizy określone w załączniku nr 10 do rozporządzenia.

§ 24. 1. W przypadkach gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że przyczyną złego stanu wód odbiornika są odprowadzane do niego wody opadowe lub zrzuty burzowe, ustala się ilość wód opadowych lub wielkość zrzutów burzowych z uwzględnieniem ich zmienności w ciągu roku na podstawie bezpośrednich pomiarów, a wyjątkowo oblicza się przy zastosowaniu zweryfikowanych dla danego systemu kanalizacyjnego modeli symulacyjnych lub metod obliczeniowych.

2. Pomiaru natężenia przepływu ścieków dokonuje się z dokładnością:

1) dla oczyszczalni ścieków o RLM poniżej 2.000 - 15%;

2) dla oczyszczalni ścieków o RLM od 2.000-14.999 - 10%;

3) dla oczyszczalni ścieków o RLM od 15.000 - 5%.

§ 25. Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powodujące zanieczyszczenie wód, które powinno być eliminowane (wykaz I), oraz substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powodujące zanieczyszczenie wód, które powinno być ograniczane (wykaz II), określa załącznik nr 11 do rozporządzenia.

§ 26. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.Minister Środowiska: w z. C. Śleziak

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 29 listopada 2002 r. (poz. 1799)


 
Załącznik nr 1
NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZEŃ LUB MINIMALNY PROCENT REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ DLA OCZYSZCZONYCH ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH1)


Lp. Nazwa wskaźnika 3) Jednostka Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników lub minimalny procent redukcji zanieczyszczeń przy RLM 2):
poniżej 2.000 od 2.000 do 9.999 od 10.000 do 14.999 od 15.000 do 99.999 powyżej 100.000
1 Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5), oznaczane z dodatkiem inhibitora nitryfikacji mg O2/l

min. %

redukcji 4)

40
 
 

-

25

lub

70 - 90

25

lub

70 - 90

15

lub

90

15

lub

90

2 Chemiczne zapotrzebowanie tlenu 

(ChZTCr), oznaczane metodą dwuchromianową

mg O2/l

min. % redukcji 4)

150
 
 

-

125

lub

75

125

lub

75

125

lub

75

125

lub

75

3 Zawiesiny ogólne mg/l

min. %

redukcji 4)

50
 
 

-

35

lub

90

35

lub

90

35

lub

90

35

lub

90

4 Azot ogólny

(suma azotu Kjeldahla (NNorg + NNH4), azotu azotynowego i azotu azotanowego)

mg N/l

min. % redukcji 4)

305)
 
 

-

155)
 
 

-

155)
 
 

-

15

lub

80

10

lub

85

5 Fosfor ogólny mg P/l

min. %

redukcji 4)

55)
 
 

-

25)
 
 

-

25)
 
 

40

2

lub

85

1

lub

90

Objaśnienia:

1) Określone w załączniku najwyższe dopuszczalne wartości:

- pięciodniowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT5), chemicznego zapotrzebowania tlenu oznaczanego metodą dwuchromianową (ChZTCr) oraz zawiesin ogólnych - dotyczą wartości tych wskaźników w próbkach średnich dobowych, proporcjonalnych do przepływu, zmieszanych z próbek pobieranych ręcznie lub automatycznie w odstępach co najwyżej dwugodzinnych; z tym że w przypadku oczyszczalni ścieków komunalnych o RLM poniżej 2.000 dopuszcza się uproszczony sposób pobierania próbek ścieków, jeżeli można wykazać, że wyniki oznaczeń będą reprezentatywne dla ilości odprowadzanych zanieczyszczeń,

- azotu ogólnego - dotyczą średniej rocznej wartości tego wskaźnika w ściekach, obliczonej jako średnia arytmetyczna z wszystkich wartości w próbkach średnich dobowych pobranych w danym roku przy temperaturze ścieków w komorze biologicznej oczyszczalni nie niższej niż 12°C,

- fosforu ogólnego - dotyczą średniej rocznej wartości tego wskaźnika w ściekach, obliczonej jako średnia arytmetyczna z wszystkich wartości w próbkach średnich dobowych pobranych w danym roku.

2) W czasie rozruchu oczyszczalni nowo wybudowanych lub zmodernizowanych oraz w przypadku awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń podwyższa się, a wymaganą redukcję zanieczyszczeń obniża do 50 % w stosunku do wartości podanych w załączniku.

3) Analizy wykonuje się z próbek homogenizowanych, niezdekantowanych i nieprzefiltrowanych, z wyjątkiem odpływów ze stawów biologicznych, w których oznaczenia BZT5, ChZTCr, azotu ogólnego oraz fosforu ogólnego należy wykonać z próbek przefiltrowanych. Próbki pobrane z odpływu ze stawów biologicznych należy uprzednio przefiltrować, jednakże zawartość zawiesiny ogólnej w próbkach niefiltrowanych nie powinna przekraczać 150 mg/l niezależnie od wielkości oczyszczalni.

4) Redukcja określana w stosunku do ładunku zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni.

5) Wartości wymagane wyłącznie w ściekach odprowadzanych do jezior i ich dopływów.


 
Załącznik nr 2
LICZBA ŚREDNICH DOBOWYCH PRÓBEK OCZYSZCZONYCH ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH, KTÓRE MOGĄ NIE SPEŁNIAĆ WYMAGANYCH WARUNKÓW
Lp. Liczba próbek średnich dobowych pobranych w ciągu roku Liczba próbek, które mogą nie spełniać wymaganych warunków
1 1 - 3 0
2 4 - 7 1
3 8 - 16 2
4 17 - 28 3
5 29 - 40 4
6 41 - 53 5
7 54 - 67 6
8 68 - 81 7
9 82 - 95 8
10 96 - 110 9
11 111 - 125 10
12 126 - 140 11
13 141 - 155 12
14 156 - 171 13
15 172 - 187 14
16 188 - 203 15
17 204 - 219 16
18 220 - 235 17
19 236 - 251 18
20 252 - 268 19
21 269 - 284 20
22 285 - 300 21
23 301 - 317 22
24 318 - 334 23
25 335 - 350 24
26 351 - 365 25

 
 

Załącznik nr 3

NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZEŃ DLA OCZYSZCZONYCH ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH*)

TABELA I

NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZEŃ DLA NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI SZCZEGÓLNIE SZKODLIWYCH DLA ŚRODOWISKA WODNEGO1)

Lp. Nazwa wskaźnika Rodzaj produkcji Jednostka miary Najwyższa dopuszczalna wartość
średnia dobowa średnia miesięczna
1 2 3 4 5 6
1 Rtęć (Hg) Elektroliza chlorków metali alkalicznych za pomocą elektrolizerów rtęciowych mg Hg/l ścieków2) 0,2 0,05
    Zakłady przemysłu chemicznego stosujące katalizatory rtęciowe:

 a) w produkcji chlorku winylu


 
 

mg Hg/l ścieków


 
 

0,1


 
 

0,05

    b) w innych procesach mg Hg/l ścieków 0,1 0,05
    Produkcja katalizatorów rtęciowych stosowanych w produkcji chlorku winylu mg Hg/l ścieków 0,1 0,05
    Produkcja organicznych i nieorganicznych związków rtęci, z wyjątkiem katalizatorów rtęciowych stosowanych w produkcji chlorku winylu mg Hg/l ścieków 0,1 0,05
    Produkcja baterii galwanicznych zawierających rtęć mg Hg/l ścieków 0,1 0,05
    Przemysł metali nieżelaznych:

a) zakłady odzysku rtęci

b) wydobycie i rafinacja metali nieżelaznych

mg Hg/l ścieków

mg Hg/l ścieków

0,1

0,1

0,05

0,05

    Zakłady oczyszczania toksycznych odpadów zawierających rtęć mg Hg/l ścieków 0,1 0,05
    Inne zakłady mg Hg/l ścieków 0,06 0,03
2 Kadm (Cd) Wydobycie cynku, rafinacja ołowiu i cynku, przemysł metalowy (związany z kadmem) i metali nieżelaznych mg Cd/l ścieków 0,4 0,2
    Produkcja związków kadmu mg Cd/l ścieków 0,4 0,2
    Produkcja barwników mg Cd/l ścieków 0,4 0,2
    Produkcja stabilizatorów mg Cd/l ścieków 0,4 0,2
    Produkcja baterii galwanicznych i akumulatorów mg Cd/l ścieków 0,4 0,2
    Powlekanie elektrolityczne mg Cd/l ścieków 0,4 0,2
    Przemysł szklarski mg Cd/l ścieków 0,1  
    Przemysł ciepłowniczy mg Cd/l ścieków 0,05  
    Przemysł ceramiczny mg Cd/l ścieków 0,07  
    Produkcja kwasu fosforowego i/lub nawozów fosforowych z fosforytów mg Cd/l ścieków 3) 3)
    Inne zakłady mg Cd/l ścieków 0,4 0,2
3 Heksachlorocyklo- Zakłady produkcji heksachlorocykloheksanu mg HCH/l ścieków 4,0 2,0
  heksan (HCH) Zakłady ekstrakcji lindanu mg HCH/l ścieków 4,0 2,0
    Zakłady produkcji heksachlorocykloheksanu i ekstrakcji lindanu mg HCH/l ścieków 4,0 2,0
    Inne zakłady mg HCH/l ścieków 4,0 2,0
4 Tetrachlorometan (czterochlorek Produkcja tetrachlorometanu przez nadchlorowanie w procesie obejmującym pranie mg CCl4/l ścieków 3,0 1,5
  węgla)

(CCl4)

Produkcja tetrachlorometanu przez nadchlorowanie w procesie nieobejmującym prania mg CCl4/l ścieków 3,0 1,5
    Produkcja chlorometanów przez chlorowanie metanu (łącznie z wysokociśnieniowym elektrolitycznym wytwarzaniem chloru) i z metanolu mg CCl4/l ścieków 3,0 1,5
    Inne zakłady mg CCl4/l ścieków 3,0 1,5
5 Pentachlorofenol (PCP) 

2,3,4,5,6- pięciochloro-

Produkcja pentachlorofenolanu sodu przez hydrolizę heksachlorobenzenu mg PCP/l ścieków 2,0 1,0
  1-hydroksybenzen i jego sole Inne zakłady mg PCP/l ścieków 2,0 1,0
6 Aldryna (C12H8Cl6) Dieldryna (C12H8Cl16O) Endryna Produkcja aldryny i/lub dieldryny i/lub endryny łącznie z konfekcjonowaniem tych substancji w tym samym zakładzie mg/l ścieków 4) 0,01 0,002
  (C12H8Cl6O) Izodryna (C12H8Cl6) Inne zakłady mg/l ścieków 4) 0,01 0,002
7 Heksachlorobenzen

(HCB)

Produkcja i przetwórstwo heksachlorobenzenu (HCB) mg HCB/l ścieków 2,0 1,0
    Produkcja nadchloroetylenu (PER) i tetrachloroetanu (CCl4) przez nadchlorowanie mg HCB/l ścieków 3,0 1,5
    Przemysł metali nieżelaznych mg HCB/l ścieków 0,003  
    Produkcja trichloroetylenu (TRI) i/lub nadchloroetylenu (PER) za pomocą innych procesów mg HCB/l ścieków 3) 3)
    Inne zakłady mg HCB/l ścieków 2,0 1,0
8 Heksachlorobutadien (HCBD) Produkcja nadchloroetylenu (PER) i tetrachlorometanu (CCl4) przez nadchlorowanie mg HCBD/l ścieków 3,0 1,0
    Inne zakłady mg HCBD/l ścieków 3,0 1,0
9 Trichlorometan (chloroform) (CHCl3) Produkcja chlorometanów z metanolu lub z kombinacji metanolu i metanu (tj. przez hydrochlorowanie metanolu, a następnie chlorowanie chlorku metylu) mg CHCl3/l ścieków5) 2,0 1,0
    Produkcja chlorometanów przez chlorowanie metanu mg CHCl3/l ścieków5) 2,0 1,0
    Inne zakłady mg CHCl3/l ścieków5) 2,0 1,0
10 1,2-dichloroetan (EDC) Produkcja 1,2-dichloroetanu bez przetwarzania i wykorzystania w tym samym zakładzie mg EDC/l ścieków przy 2 m3/t zdolności produkcyjnej oczyszczonego EDC 2,5 1,25
    Produkcja 1,2-dichloroetanu i przetwarzanie lub wykorzystanie w tym samym zakładzie6) mg EDC/l ścieków przy 2,5 m3/t zdolności produkcyjnej oczyszczonego EDC 5,0 2,5
    Przetwarzanie 1,2-dichloroetanu w substancje inne niż chlorek winylu w szczególności produkcja etylenodwuaminy, etylenopoliaminy 1,1,1-trichloroetanu, trichloroetylenu i nadchloroetylenu mg EDC/l ścieków przy 2,5 m3/t zdolności przetwarzania EDC 2,0 1,0
    Stosowanie EDC do odtłuszczania metali poza zakładem produkującym EDC 7) mg EDC/l ścieków 0,2 0,1
    Inne zakłady 7) mg EDC/l ścieków 0,2 0,1
11 Trichloroetylen

(TRI)

Produkcja trichloroetylenu (TRI) i nadchloroetylenu (PER) mg TRI/l ścieków 1,0 0,5
    Stosowanie TRI do odtłuszczania metali8) mg TRI/l ścieków 0,2 0,1
    Inne zakłady mg TRI/l ścieków 0,2 0,1
12 Nadchloroetylen (PER) Produkcja trichloroetylenu (TRI) i nadchloroetylenu (PER); proces TRI-PER mg PER/l ścieków przy 5 m3/t produkcji TRI+PER 1,0 0,5
    Produkcja tetrachlorometanu i nadchloroetylenu (PER); proces TETRA-PER mg PER/l ścieków przy 2 m3/t produkcji TETRA+PER 2,5 1,25
    Inne zakłady mg PER/l ścieków 1,0 0,5
13 Trichlorobenzen (TCB)

jako suma trzech

Produkcja trichlorobenzenu przez odchlorowodorowanie heksachlorocykloheksanu (HCH) i/lub przetwarzanie trichlorobenzenu mg TCB/l ścieków przy 10 m3/t produkcji TCB 2,0 1,0
  izomerów

(1,2,3,-TCB + 

1,2,4-TCB + 

1,2,5-TCB)

Produkcja i/lub przetwarzanie chlorobenzenu przez chlorowanie benzenu mg TCB/l ścieków przy 10 m3/t produkcji lub przetworzenia jedno- lub dwuchlorobenzenu 0,1 0,05
    Inne zakłady mg TCB/l ścieków 0,1 0,05

Objaśnienia:

*) Nie dotyczy ścieków z oczyszczania gazów odlotowych z procesu termicznego przekształcania odpadów.

1) Określone w tabeli I w załączniku najwyższe dopuszczalne wartości substancji szczególnie szkodliwych w ściekach przemysłowych, wyrażone w mg/l:

- średnie dobowe - dotyczą średniej dobowej próbki ścieków proporcjonalnej do przepływu, zmieszanej z próbek pobieranych ręcznie lub automatycznie w odstępach co najwyżej dwugodzinnych, z tym że dopuszcza się pobieranie próbek do oznaczania wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach w sposób uproszczony, jeżeli można wykazać, że wyniki oznaczeń będą reprezentatywne dla ilości odprowadzanych zanieczyszczeń,

- średnie miesięczne - dotyczą wartości obliczonej jako średnia arytmetyczna z wszystkich wartości zmierzonych w próbkach średnich dobowych pobranych w danym miesiącu; z tym że dopuszcza się pobieranie próbek do oznaczania wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach w sposób uproszczony, jeżeli można wykazać, że wyniki oznaczeń będą reprezentatywne dla ilości netto odprowadzanych zanieczyszczeń.

Uproszczony sposób pobierania próbek nie dotyczy zakładów, które odprowadzają w ciągu roku substancje szczególnie szkodliwe w ilości większej niż:

a) 7,5 kg rtęci (Hg),

b) 10 kg kadmu (Cd),

c) 3 kg heksachlorocykloheksanu (HCH),

d) 30 kg tetrachlorometanu (czterochlorek węgla)(CCl4),

e) 3 kg pentachlorofenolu (PCP),

f) 1 kg heksachlorobenzenu (HCB),

g) 1 kg heksachlorobutadienu (HCBD),

h) 30 kg trichlorometanu (chloroformu) (CHCl3),

i) 30 kg 1,2-dichloroetanu (EDC),

j) 30 kg trichloroetylenu (TRI),

k) 30 kg nadchloroetylenu (PER).

W przypadku galwanizerni pobieranie próbek w sposób uproszczony w celu pomiaru stężenia kadmu może być stosowane tylko wtedy, gdy łączna objętość wanien elektrolitycznych jest mniejsza niż 1,5 m3.

2) Wartości dopuszczalne stosuje się do całkowitej ilości rtęci obecnej we wszystkich zawierających rtęć ściekach odprowadzanych z terenu zakładu.

3) Normy zostaną ustalone do końca 2003 r. po przeprowadzeniu niezbędnych badań.

4) Wartości dopuszczalne dotyczą sumarycznego zrzutu aldryny, dieldryny, endryny i izodryny.

5) Jeżeli to możliwe, wartość średniodobowa nie powinna przekraczać dwukrotnej wartości średniej miesięcznej.

6) Jeżeli zdolność przetwarzania i wykorzystania 1,2-dichloroetanu jest większa od zdolności produkcyjnej, wartości dopuszczalne odnoszą się do całkowitej zdolności przetwarzania i wykorzystania.

7) Wartości dopuszczalne stosuje się do zrzutów przekraczających 30 kg EDC na rok.

8) Wartości dopuszczalne stosuje się do zrzutów przekraczających 30 kg TRI na rok.

Tabela II

NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE WARTOŚCI DLA POZOSTAŁYCH WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZEŃ1):

Lp. Nazwa wskaźnika2) Jednostka miary Najwyższa dopuszczalna wartość Zakres stosowania
dla ścieków przemysłowych innych niż biologicznie rozkładalne, z sektorów wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia dla ścieków przemysłowych biologicznie rozkładalnych, z sektorów wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia
1 Temperatura °C 35 Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków
2 Odczyn pH 6,5 - 8,5 Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków
3 Zawiesiny ogólne 3) mg/l 35 Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków Pozostałe sektory
      70 Nie dotyczy Dotyczy sektorów z zał. nr 4 lp. 7 i 11
4 Zawiesiny łatwo opadające ml/l 0,5 Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków
5 Pięciodobowe biochemiczne mg O2/l 25 Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków Pozostałe sektory
  zapotrzebowanie tlenu (BZT5) 4)   50 Nie dotyczy Dotyczy sektorów z zał. nr 4 lp. 7, 8, 11 i 12
6 Chemiczne zapotrzebowanie tlenu mg O2/l 125 Pozostałe sektory Pozostałe sektory
  (ChZTCr) 5)   250 Dotyczy przemysłu celulozowo-papierniczego Dotyczy sektorów z zał. nr 4 lp. 7, 8, 11 i 12
7 Ogólny węgiel organiczny (OWO) mg C/l 30 Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków
8 Azot amonowy 6) mg

NNH4/l

10 Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków Pozostałe sektory
      20 Nie dotyczy Dotyczy sektorów z zał. nr 4 lp. 5, 7, 11 i 12
9 Azot azotanowy mg NNO3/l 30 Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków
10 Azot azotynowy mg NNO2/l 1 Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków
11 Azot ogólny 7) mg N/l 308) Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków
12 Fosfor ogólny mg P/l 10 Dotyczy przemysłu nawozów sztucznych Nie dotyczy
      3 Pozostałe sektory Dotyczy sektorów z zał. nr 4 lp. 2, 5, 7 i 9
      2 Nie dotyczy Dotyczy pozostałych sektorów z zał. nr 3
13 Chlorki mg Cl/l 1.000 Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków
14 Siarczyny mg SO3/l 1 Nie dotyczy Dotyczy sektorów z zał. nr 4 lp. 4 i 7 (tylko ścieki z destylacji alkoholu z win i produkcji win owocowych)
15 Siarczany mg SO4/l 500 Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków
16 Sód mg Na/l 800 Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków z wyłączeniem sodu występującego w chlorkach i siarczanach zawartych w wodach i ściekach, o których mowa w § 18 rozporządzenia. Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków
17 Potas mg K/l 80 Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków z wyłączeniem potasu występującego w chlorkach i siarczanach zawartych w wodach i ściekach, o których mowa w § 18 Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków
18 Żelazo ogólne mg Fe/l 10 Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków
19 Glin mg Al/l 3 Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków
20 Antymon mg Sb/l 0,3 Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków
21 Arsen mg As/l 0,1 Pozostałe sektory Nie dotyczy
      0,3 Dotyczy przemysłu szklarskiego
22 Bar mg Ba/l 3 Dotyczy przemysłu szklarskiego Nie dotyczy
      2 Pozostałe sektory
23 Beryl mg Be/l 1 Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków
24 Bor mg B/l 1 Nie dotyczy ścieków oczyszczonych z instalacji oczyszczania spalin metodą mokrą wapienną Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków
25 Cynk mg Zn/l 2 Nie dotyczy Dotyczy sektora z zał. nr 4 lp. 6
26 Cyna mg Sn/l 2 Pozostałe sektory Nie dotyczy
      1 Dotyczy ścieków z produkcji farb powłokowych i żywic lakierniczych
27 Chrom+6 mg Cr/l 0,5 Dotyczy przemysłu ciepłowniczego Nie dotyczy
      0,1 Pozostałe sektory
      0,05 Dotyczy ścieków z produkcji skór i futer
28 Chrom ogólny mg Cr/l 1 Dotyczy ścieków z produkcji skór i futer Nie dotyczy
      0,5 Pozostałe sektory
29 Kobalt mg Co/l 1 Pozostałe sektory Nie dotyczy
      0,1 Dotyczy przemysłu ceramicznego
30 Miedź mg Cu/l 0,5 Pozostałe sektory Dotyczy sektorów z zał. nr 4 lp. 3, 6 i 7
      0,1 Dotyczy przemysłu ceramicznego Nie dotyczy
31 Molibden mg Mo/l 1 Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków
32 Nikiel mg Ni/l 0,5 Pozostałe sektory Nie dotyczy
      0,1 Dotyczy przemysłu ceramicznego  
33 Ołów mg Pb/l 0,5 Pozostałe sektory Nie dotyczy
      0,1 Dotyczy przemysłu ciepłowniczego  
34 Selen mg Se/l 1 Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków
35 Srebro mg Ag/l 0,1 Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków
36 Tal mg Tl/l 1 Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków
37 Tytan mg Ti/l 1 Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków
38 Wanad mg V/l 2 Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków
39 Chlor wolny mg Cl2/l 0,2 Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków
40 Chlor całkowity mg Cl2/l 0,4 Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków Dotyczy sektorów z zał. nr 4 lp. 1, 2, 3, 5, 6, 11 i 13.
41 Cyjanki wolne mg CN/l     Dotyczy wszystkich sektorów wymienionych w zał. nr 4
      0,1 Pozostałe sektory  
42 Cyjanki związane mg CN/l 5 Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków
43 Fluorki mg F/l 15 Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków
44 Rodanki mg CNS/l 10 Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków
45 Siarczki mg S/l 0,2 Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków Dotyczy sektorów przemysłowych z zał. nr 4 lp. 3 i 7
46 Aldehyd mrówkowy mg/l 2 Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków
47 Akrylonitryl mg/l 20 Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków
48 Fenole lotne (indeks fenolowy) mg/l 0,1 Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków
49 Insektycydy z grupy węglowodorów chlorowanych ľg/l 0,5 Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków
50 Insektycydy fosforoorganiczne i karbaminianowe ľg/l 10 Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków
51 Kaprolaktam mg/l 10 Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków
52 Substancje powierzchniowo-czynne - detergenty anionowe mg/l 5 Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków Nie dotyczy
53 Substancje powierzchniowo-czynne - detergenty niejonowe mg/l 10 Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków Nie dotyczy
54 Suma detergentów anionowych i niejonowych mg/l 1 Nie dotyczy Dotyczy tylko sektorów z zał. nr 4 lp. 3
55 Substancje ekstrahujące się  mg/l 50 Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków Nie dotyczy
  eterem naftowym   20 Nie dotyczy Dotyczy tylko sektorów z zał. nr 4 lp. 1,2,4,5,9, 11 i 12
56 Substancje ropopochodne mg/l 15 Pozostałe sektory Dotyczy wszystkich sektorów wymienionych w zał. nr 4
      5 Dotyczy rafinerii ropy naftowej Nie dotyczy
57 Lotne związki chloroorganiczne - mg Cl/l 0,5 Pozostałe sektory Nie dotyczy
  VOX (chlorowane węglowodory lotne)   0,1 Dotyczy przemysłu maszynowego i obróbki powierzchniowej metali  
58 Lotne węglowodory aromatyczne - BTX (benzen, toluen, ksylen) mg/l 0,1 Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków
59 Adsorbowalne związki chloroorganiczne - AOX mg Cl/l 0,5 Pozostałe sektory Dotyczy sektorów z zał. nr 4 lp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (tylko ścieki z gorzelni) i 11
      0,1 Dotyczy ścieków z produkcji lakierów, żywic, skór i futer, przeróbki ropy i przemysłu kamieniarskiego Nie dotyczy
60 Toksyczność dla ryb GF st. rozcieńczenia ? 2 Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków Nie dotyczy

Objaśnienia:

1) Określone w tabeli II załącznika najwyższe dopuszczalne wartości:

- azotu ogólnego i fosforu ogólnego - dotyczą średnich rocznych wartości tych wskaźników w ściekach, obliczonych jako średnia arytmetyczna z wszystkich wartości zmierzonych w próbkach średnich dobowych pobranych w danym roku. W przypadku biologicznego usuwania azotu ze ścieków przemysłowych najwyższe dopuszczalne wartości dotyczą średniej rocznej wartości tego wskaźnika w ściekach, obliczonej jako średnia arytmetyczna z wszystkich wartości w próbkach średnich dobowych pobranych w danym roku przy temperaturze ścieków w komorze biologicznej oczyszczalni nie niższej niż 12°C,

- pozostałych wskaźników zanieczyszczeń - dotyczą wartości tych wskaźników w próbkach średnich dobowych proporcjonalnych do przepływu, zmieszanych z próbek pobieranych ręcznie lub automatycznie w odstępach co najwyżej dwugodzinnych.

2) Analizy wykonywane z próbek homogenizowanych, niezdekantowanych i nieprzefiltrowanych; nie dotyczy odpływów ze stawów biologicznych, w których oznaczenia zanieczyszczeń z wyjątkiem zawiesin ogólnych należy wykonać z próbek przefiltrowanych.

3) W niefiltrowanej próbce odpływu ze stawów biologicznych 150 mg/l.

4) Oznaczane z dodatkiem inhibitora nitryfikacji.

5) Oznaczane metodą dwuchromianową.

6) Dotyczy ścieków oczyszczanych przy temperaturze ścieków w komorze biologicznej oczyszczalni nie niższej niż 12°C.

7) Suma azotów: organicznego, amonowego, azotynowego i azotanowego.

8) Nie dotyczy zakładów i instalacji objętych wymogiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Dla takich zakładów najwyższa dopuszczalna wartość wskaźnika będzie uzależniona od stosowanej technologii oraz lokalizacji zakładu.


 
 
Załącznik nr 4
SEKTORY PRZEMYSŁOWE, Z KTÓRYCH ODPROWADZANE SĄ ŚCIEKI BIOLOGICZNIE ROZKŁADALNE
Lp. Sektory przemysłowe
1 Przetwórstwo mleka
2 Przetwórstwo owoców i warzyw
3 Produkcja i butelkowanie napojów bezalkoholowych
4 Przetwórstwo ziemniaków
5 Przemysł mięsny
6 Browary
7 Produkcja alkoholu i napojów alkoholowych
8 Produkcja pasz zwierzęcych z surowców roślinnych
9 Produkcja żelatyny i klejów ze skór i kości zwierzęcych
10 Słodownie
11 Przetwórstwo rybne
12 Produkcja tłuszczów roślinnych i zwierzęcych
13 Cukrownie

 
 
Załącznik nr 5

NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZEŃ DLA ŚCIEKÓW POCHODZĄCYCH Z OCZYSZCZANIA GAZÓW ODLOTOWYCH, Z PROCESU TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW1)

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka miary Najwyższa dopuszczalna wartość 2)
1 Temperatura °C 35
2 Odczyn pH 6,5 - 8,5
3 Zawiesiny ogólne mg/l 30 3)

45 4)

4 Rtęć i jej związki w przeliczeniu na rtęć (Hg) mg/l 0,03
5 Kadm i jego związki w przeliczeniu na kadm (Cd) mg/l 0,05
6 Tal i jego związki w przeliczeniu na tal (Tl) mg/l 0,05
7 Arsen i jego związki w przeliczeniu na aresen (As) mg/l 0,15
8 Ołów i jego związki w przeliczeniu na ołów (Pb) mg/l 0,2
9 Chrom i jego związki w przeliczeniu na chrom (Cr) mg/l 0,5
10 Miedź i jej związki w przeliczeniu na miedź (Cu) mg/l 0,5
11 Nikiel i jego związki w przeliczeniu na nikiel (Ni) mg/l 0,5
12 Cynk i jego związki w przeliczeniu na cynk (Zn) mg/l 1,5
13 Dioksyny i furany, określone jako suma indywidualnych dioksyn i furanów mg/l 0,3

Objaśnienia:

1) Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń dla ścieków pochodzących z oczyszczania gazów odlotowych z procesu termicznego przekształcania odpadów stosuje się od dnia 28 grudnia 2005 r.

2) Analizy wykonuje się z próbek niefiltrowanych.

3) Dotyczy 95 % próbek ścieków.

4) Dotyczy 100 % próbek ścieków.


 
 
Załącznik nr 6
WARUNKI SANITARNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ ŚCIEKI PRZEZNACZONE DO ROLNICZEGO WYKORZYSTANIA
Lp. Nazwa wskaźnika Wartość dopuszczalna
1 Bakterie chorobotwórcze z rodzaju Salmonella niewykrywalne w 1 l
2 Obecność żywych jaj pasożytów 

(Ascaris sp., Trichuris, Toxocara sp.)

do 10 w litrze

 
 
Załącznik nr 7

DOPUSZCZALNA ZAWARTOŚĆ METALI CIĘŻKICH W GLEBACH

Pierwiastek Jednostka Zawartość w glebach
lekkich średnich ciężkich
Ołów (Pb) mg/kg suchej masy 40 60 80
Kadm (Cd) mg/kg suchej masy 1 2 3
Rtęć (Hg) mg/kg suchej masy 0,8 1,2 1,5
Nikiel (Ni) mg/kg suchej masy 20 35 50
Cynk (Zn) mg/kg suchej masy 80 120 180
Miedź (Cu) mg/kg suchej masy 25 50 75
Chrom (Cr) mg/kg suchej masy 50 75 100

 
 
Załącznik nr 8
WARUNKI POŁOŻENIA GRUNTÓW PRZEWIDZIANYCH DO ROLNICZEGO WYKORZYSTANIA ŚCIEKÓW ORAZ URZĄDZEŃ I INSTALACJI PRZEZNACZONYCH DO MAGAZYNOWANIA I PRZYGOTOWANIA ŚCIEKÓW DO ROLNICZEGO WYKORZYSTANIA1)
A Położenie gruntów Min. odległość
Odległość gruntów, na których stosuje się rolnicze wykorzystanie ścieków:  
1. Od obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi, przy

 rozprowadzaniu ścieków:

 
a) grawitacyjnym 100 m
b) za pomocą deszczowni 200 m
2. Od dróg publicznych i linii kolejowych przy rozprowadzaniu

 ścieków:

 
a) grawitacyjnym 20 m
b) za pomocą deszczowni 70 m
3. Od linii brzegu wód płynących, przy spadku terenu:  
a) do 2 % 30 m
b) od 2 do 10 % 50 m
c) ponad 10 % 70 m
4. Od zbiorników wodnych, stawów rybnych nieprzeznaczonych do

 zasilania ściekami, od linii brzegu jezior, przy spadku

 terenu:

 
a) do 2 % 50 m
b) od 2 do 10 % 80 m
c) ponad 10 % 100 m
5. Od studni stanowiącej:  
a) indywidualne źródło zaopatrzenia w wodę do spożycia 250 m 2)
b) źródło zbiorowego zaopatrzenia w wodę do spożycia 250 m 2)

 
 
B Położenie urządzeń i instalacji Min. odległość
Odległość urządzeń i instalacji przeznaczonych do magazynowania i przygotowania ścieków do rolniczego wykorzystania:  
1. Od obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi, przy ilości

 ścieków:

 
a) do 5.000 m3/dobę 300 m
b) ponad 5.000 m3/dobę 500 m
2. Od linii brzegu wód płynących, przy spadku terenu:  
a) do 2 % 50 m
b) ponad 2 % 80 m
3. Od zbiorników wodnych, stawów rybnych nieprzeznaczonych do

 zasilania ściekami, od linii brzegu jezior, przy spadku

 terenu:

 
a) do 2 % 100 m
b) ponad 2 % 150 m
4. Od studni stanowiącej:  
a) indywidualne źródło zaopatrzenia w wodę do spożycia 250 m 2)
b) źródło zbiorowego zaopatrzenia w wodę do spożycia 100 m 2)

Objaśnienia:

1) W uzasadnionych przypadkach potwierdzonych opinią wojewódzkiego inspektora sanitarnego organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego może ustalić odległości mniejsze niż określone w załączniku.

2) Jeżeli zasięg terenu ochrony bezpośredniej studni przekracza wymagane min. odległości położenia gruntów, urządzeń i instalacji, należy przyjmować odległości większe niż zasięg strefy ochrony bezpośredniej.


 
 
Załącznik nr 9
NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE PRZYROSTY ILOŚCI SUBSTANCJI DLA OCZYSZCZONYCH WÓD WYKORZYSTANYCH NA POTRZEBY CHOWU LUB HODOWLI RYB ŁOSOSIOWATYCH
Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka miary Najwyższy dopuszczalny przyrost ilości substancji
1 Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg O2/l 6
2 Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr) mg O2/l 15
3 Zawiesiny ogólne mg/l 12
4 Azot ogólny mg N/l 3
5 Fosfor ogólny mg P/l 0,3

 
Załącznik nr 10
METODYKI REFERENCYJNE ANALIZY PRÓBEK ŚCIEKÓW ORAZ PRÓBEK WÓD, DO KTÓRYCH ŚCIEKI SĄ WPROWADZANE
Lp. Nazwa wskaźnika Metody referencyjne analizy Wykrywalność, dokładność i precyzja1)
1 2 3 4
1 Aldryna, dieldryna, endryna i izodryna - chromatografia gazowa z

 detekcją wychwytu elektronu

 (GC-ECD)

wykrywalność 400 ng/l dla każdej substancji, zależnie od zawartości obcych substancji w próbce 

dokładność i precyzja 

?x00B1; 50% przy stężeniu równym dwukrotnej wartości wykrywalności

2 Akrylonitryl - chromatografia gazowa z

 detekcją płomieniowo

 jonizacyjną (GC-FID)

- metoda miareczkowa

 merkaptoetanolowa

 
3 Aldehyd mrówkowy - spektrometria UV-VIS  
4 Antymon - atomowa spektrometria

 absorpcyjna (ASA)

 
    - atomowa spektrometria

 emisyjna z plazmą wzbudzoną

 indukcyjnie (ICP-AES)

 
5 Arsen - atomowa spektrometria

 absorpcyjna (ASA)

 
    - atomowa spektrometria

 emisyjna z plazmą wzbudzoną

 indukcyjnie (ICP-AES)

 
6 Azot azotanowy - spektrometria UV/VIS  
    - chromatografia jonowa

 (IC-HPLC)

 
7 Azot azotynowy - spektrometria UV/VIS  
    - chromatografia jonowa

 (IC-HPLC)

 
8 Azot Kjeldahla (Norg+NNH4) - metoda Kjeldahla  
9 Bar - atomowa spektrometria

 absorpcyjna (ASA)

 
    - atomowa spektrometria

 emisyjna z plazmą wzbudzoną

 indukcyjnie (ICP-AES)

 
10 Beryl - atomowa spektrometria

 absorpcyjna (ASA)

 
    - atomowa spektrometria

 emisyjna z plazmą wzbudzoną

 indukcyjnie (ICP-AES)

 
11 Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5 - pomiar tlenu po 5 dniach

 przed i po inkubacji w 20°C 

?x00B1; 1°C w całkowitej ciemności

 z dodatkiem inhibitora

 nitryfikacji, metodą Winklera

 lub elektrochemiczną

 
12 Bor - atomowa spektrometria

 absorpcyjna (ASA)

 
    - atomowa spektrometria

 emisyjna z plazmą wzbudzoną

 indukcyjnie (ICP-AES)

 
13 Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZTCr - metoda miareczkowa z

 dwuchromianem potasu

 
14 Chlor całkowity - metoda miareczkowa  
    - spektrometria UV/VIS  
15 Chlor wolny - metoda miareczkowa  
    - spektrometria UV/VIS  
16 Chlorki - metoda miareczkowa  
    - chromatografia jonowa

 (IC-HPLC)

 
    - spektrometria UV/VIS  
17 Chrom, w tym chrom sześciowartościowy - atomowa spektrometria

 absorpcyjna (ASA)

 
    - atomowa spektrometria

 emisyjna z plazmą wzbudzoną

 indukcyjnie (ICP-AES)

 
18 Cyjanki wolne - spektrometria UV/VIS  
19 Cyjanki związane - spektrometria UV/VIS  
20 Cyna - atomowa spektrometria

 absorpcyjna (ASA)

 
    - atomowa spektrometria

 emisyjna z plazmą wzbudzoną

 indukcyjnie (ICP-AES)

 
21 Cynk - atomowa spektrometria

 absorpcyjna (ASA)

 
    - atomowa spektrometria

 emisyjna z plazmą wzbudzoną

 indukcyjnie (ICP-AES)

 
22 DDT - chromatografia gazowa z

 detekcją wychwytu elektronu

 (GC-ECD)

wykrywalność 1 ľg/l dla każdego izomeru z osobna 

dokładność i precyzja 

?x00B1; 50 % przy stężeniu równym dwukrotnej wartości wykrywalności

23 1,2-dichloroetan (EDC) - chromatografia gazowa z

 detekcją wychwytu elektronu

 (GC-ECD)

wykrywalność 10 ľg/l dokładność i precyzja 

?x00B1; 50 % przy stężeniu równym dwukrotnej wartości wykrywalności

24 Fenol (indeks fenolowy) - spektrometria UV/VIS  
25 Fluorki - elektroda jonoselektywna  
    - chromatografia jonowa

 (IC-HPLC)

 
    - spektrometria UV/VIS  
26 Fosfor ogólny - spektrometria UV/VIS  
27 Glin - atomowa spektrometria

 absorpcyjna (ASA)

 
    - atomowa spektrometria

 emisyjna z plazmą wzbudzoną

 indukcyjnie (ICP-AES)

 
28 Heksachlorobenzen (HCB) - chromatografia gazowa z

 detekcją wychwytu elektronu

 (GC-ECD)

wykrywalność 0,5 - 1

ľg/l w zależności od zawartości obcych substancji w próbce dokładność i precyzja 

?x00B1; 50 % przy stężeniu równym dwukrotnej wartości wykrywalności

29 Heksachlorobutadien (HCBD) - chromatografia gazowa z

 detekcją wychwytu elektronu

 (GC-ECD)

wykrywalność 0,5 - 1

ľg/l w zależności od zawartości obcych substancji w próbce dokładność i precyzja 

?x00B1; 50 % przy stężeniu równym dwukrotnej wartości wykrywalności

30 Heksachlorocykloheksan (HCH) - chromatografia gazowa z

 detekcją wychwytu elektronu

 (GC-ECD)

wykrywalność 0,1 stężenia dopuszczalnego w miejscu pobierania próbki 

dokładność i precyzja 

?x00B1; 50 % przy stężeniu równym dwukrotnej wartości wykrywalności

31 Insektycydy z grupy węglowodorów chlorowanych - chromatografia gazowa z

 detekcją wychwytu elektronu

 (GC-ECD)

 
32 Insektycydy fosforoorganiczne i karbaminianowe - chromatografia gazowa z

 detektorem azotowo-fosforowym

 (NPD)

 
33 Jaja pasożytów jelitowych 

(Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp.)

- wyizolowanie z próbki przez

 wstrząsanie lub mieszanie,

 płukanie z zastosowaniem

 wirowania oraz flotację, a

 następnie badanie

 mikroskopowe

 
34 Kadm - atomowa spektrometria

 absorpcyjna (ASA)

wykrywalność 0,1 stężenia dopuszczalnego w miejscu pobierania
    - atomowa spektrometria

 emisyjna z plazmą wzbudzoną

 indukcyjnie (ICP-AES)

próbek 

dokładność i precyzja 

?x00B1; 30 % przy stężeniu równym wykrywalności

35 Kaprolaktam - chromatografia gazowa z

 detekcją spektometrii mas

 (GC-MS)

 
36 Kobalt - atomowa spektrometria

 absorpcyjna (ASA)

 
    - atomowa spektrometria

 emisyjna z plazmą wzbudzoną

 indukcyjnie (ICP-AES)

 
37 Miedź - atomowa spektrometria

 absorpcyjna (ASA)

 
    - atomowa spektrometria

 emisyjna z plazmą wzbudzoną

 indukcyjnie (ICP-AES)

 
38 Molibden - atomowa spektrometria

 absorpcyjna (ASA)

 
    - atomowa spektrometria

 emisyjna z plazmą wzbudzoną

 indukcyjnie (ICP-AES)

 
39 Nadchloroetylen (PER) - chromatografia gazowa z

 detekcją wychwytu elektronu

 (GC-ECD)

wykrywalność 10 ľg/l dokładność i precyzja 

?x00B1; 50 % przy stężeniu równym dwukrotnej wartości wykrywalności

40 Nikiel - atomowa spektrometria

 absorpcyjna (ASA)

 
    - atomowa spektrometria

 emisyjna z plazmą wzbudzoną

 indukcyjnie (ICP-AES)

 
41 Obecność bakterii chorobotwórczych z rodzaju Salmonella - hodowla na podłożach

 namnażających i różnicująco-

 selektywnych oraz

 potwierdzenie wyników

 badaniem biochemicznym

 
42 Odczyn pH - metoda elektrometryczna  
43 Ogólny węgiel organiczny (OWO) - spektrofotometria IR po

 katalitycznym spaleniu do CO2

 
44 Ołów - atomowa spektrometria

 absorpcyjna (ASA)

 
    - atomowa spektrometria

 emisyjna z plazmą wzbudzoną

 indukcyjnie (ICP-AES)

 
45 Pentachlorofenol (PCP) - wysokosprawna chromatografia

 cieczowa HPLC

wykrywalność 2 ľg/l dokładność i precyzja 
    - chromatografia gazowa z

 detekcją wychwytu elektronu

 (GC-ECD)

?x00B1; 50 % przy stężeniu równym dwukrotnej wartości wykrywalności
46 Polichlorowane dibenzodioksyny (PCDDs) - chromatografia gazowa z

 detekcją mas (GC-MS)

 
47 Polichlorowane dibenzofurany (PCDFs) - chromatografia gazowa z

 detekcją mas (GC-MS)

 
48 Potas - atomowa spektrometria

 absorpcyjna (ASA)

 
    - atomowa spektrometria

 emisyjna z plazmą wzbudzoną

 indukcyjnie (ICP-AES)

 
49 Rodanki - metoda kolorymetrycznego

 miareczkowania z solami

 żelazowymi

 
50 Rtęć - atomowa spektrometria

 absorpcyjna (ASA)

wykrywalność 0,1 stężenia dopuszczalnego w miejscu pobierania próbek

dokładność i precyzja 

?x00B1; 30 % przy stężeniu równym wykrywalności

51 Selen - atomowa spektrometria

 absorpcyjna (ASA)

 
    - atomowa spektrometria

 emisyjna z plazmą wzbudzoną

 indukcyjnie (ICP-AES)

 
52 Siarczany - metoda wagowa  
    - chromatografia jonowa

 (IC-HPLC)

 
    - spektrometria UV/VIS  
53 Siarczki - metoda kolorymetryczna z

 fluoresceiną i kwasem o-

 hydroksyrtęciobenzoesowym

 
54 Siarczyny - chromatografia jonowa

 (IC-HPLC)

 
    - spektrometria UV/VIS  
55 Sód - atomowa spektrometria

 absorpcyjna (ASA)

 
    - atomowa spektrometria

 emisyjna z plazmą wzbudzoną

 indukcyjnie (ICP-AES)

 
56 Srebro - atomowa spektrometria

 absorpcyjna (ASA)

 
    - atomowa spektrometria

 emisyjna z plazmą wzbudzoną

 indukcyjnie (ICP-AES)

 
57 Substancje ekstrahujące się eterem naftowym - metoda wagowa  
58 Substancje powierzchniowo-czynne - spektrometria UV/VIS  
59 Substancje ropopochodne - spektrofotometria IR  
60 Tal - atomowa spektrometria

 absorpcyjna (ASA)

 
61 Temperatura - termometria, pomiar in situ

 podczas pobierania próbki

 
62 Tetrachlorometan (czterochlorek węgla) (CCl4) - chromatografia gazowa z

 detekcją wychwytu elektronu

 (GC-ECD)

wykrywalność 0,1 ľg/l przy stężeniach niższych od 0,5 mg/l (należy użyć czułego detektora) i 0,1 mg/l przy stężeniach wyższych od 0,5 mg/l dokładność i precyzja 

?x00B1; 50 % przy stężeniu równym dwukrotnej wartości wykrywalności

63 Trichlorobenzen (TCB) - chromatografia gazowa z

 detekcją wychwytu elektronu

 (GC-ECD)

wykrywalność 1 ľg/l dla każdego izomeru z osobna 

dokładność i precyzja 

?x00B1; 50 % przy stężeniu równym dwukrotnej wartości wykrywalności

64 Trichloroetylen (TRI) - chromatografia gazowa z

 detekcją wychwytu elektronu

 (GC-ECD)

wykrywalność 10 ľg/l dokładność i precyzja 

?x00B1; 50 % przy stężeniu równym dwukrotnej wartości wykrywalności

65 Trichlorometan (chloroform) (CHCl3) - chromatografia gazowa z

 detekcją wychwytu elektronu

 (GC-ECD)

wykrywalność 0,1 ľg/l przy stężeniach niższych od 0,5 mg/l (należy użyć czułego detektora) i 0,1 mg/l przy stężeniach wyższych od 0,5 mg/l dokładność i precyzja 

?x00B1; 50 % przy stężeniu równym dwukrotnej wartości wykrywalności

66 Tytan - atomowa spektrometria

 absorpcyjna (ASA)

 
    - atomowa spektrometria

 emisyjna z plazmą wzbudzoną

 indukcyjnie (ICP-AES)

 
67 Wanad - atomowa spektrometria

 absorpcyjna (ASA)

 
    - atomowa spektrometria

 emisyjna z plazmą wzbudzoną

 indukcyjnie (ICP-AES)

 
68 Węglowodory aromatyczne lotne BTX - chromatografia gazowa z

 detekcją płomieniowo -

 jonizacyjną (FID)

 
69 Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) - wysokosprawna chromatografia

 cieczowa z detekcją

 fluorescencyjną lub detekcją

 UV - HPLC/Fluorescence lub

 PHLC/UV

 
70 Zawiesiny łatwo opadające - pomiar w leju Imhoffa  
71 Zawiesiny ogólne - filtracja przez membranę 0,45

 ľm lub odwirowanie

 przynajmniej przez 5 minut ze

 średnim przyspieszeniem 

2.800-3.200 g, suszenie 

w temp. 105°C i ważenie

 
72 Związki chloroorganiczne adsorbowalne AOX - adsorpcja na węglu aktywnym i

 pomiar kulometryczny

 
73 Związki chloroorganiczne lotne VOX - adsorpcja na węglu aktywnym i

 pomiar kulometryczny

 
74 Żelazo - atomowa spektrometria

 absorpcyjna (ASA)

 
    - atomowa spektrometria

 emisyjna z plazmą wzbudzoną

 indukcyjnie (ICP-AES)

 

Objaśnienia:

1) Stosując metodyki referencyjne analizy, uwzględnia się:

- "wykrywalność" rozumianą jako takie stężenie analitu, jakie można wykryć w badanej próbce daną metodą pomiarową, które odpowiada sygnałowi obliczonemu z wartości ślepej próby plus trzykrotność odchylenia standardowego. Wyznacza się ją również jako średnią po odrzuceniu wyników odbiegających testem Dixona z oznaczeń minimum 10 próbek ślepych,

- "precyzję" rozumianą jako stopień zgodności wyników wielokrotnych analiz tej samej próbki w określonych warunkach. Miarą precyzji jest odchylenie standardowe (SD) lub względne odchylenie standardowe (RSD),

- "dokładność" rozumianą jako stopień zgodności między średnim wynikiem uzyskanym w szeregu powtórzeń a wartością prawdziwą mierzonej wartości.

 


 
 
 
Załącznik nr 11
SUBSTANCJE SZCZEGÓLNIE SZKODLIWE POWODUJĄCE ZANIECZYSZCZENIE WÓD, KTÓRE NALEŻY ELIMINOWAĆ (WYKAZ I) ORAZ SUBSTANCJE SZCZEGÓLNIE SZKODLIWE POWODUJĄCE ZANIECZYSZCZENIE WÓD, KTÓRE NALEŻY OGRANICZAĆ (WYKAZ II)

WYKAZ I

Substancje szczególnie szkodliwe powodujące zanieczyszczenie wód, które należy eliminować, stanowią poszczególne substancje - z wyjątkiem tych, które charakteryzują się niewielką toksycznością, trwałością i bioakumulacją, i z tego powodu są biologicznie nieszkodliwe lub są szybko przekształcane w wodzie w substancje biologicznie nieszkodliwe - należące do następujących rodzin i grup substancji:

1) związki fluoroorganiczne lub substancje, które mogą tworzyć takie związki w środowisku wodnym;

2) związki fosforoorganiczne;

3) związki cynoorganiczne;

4) substancje, które mają własności rakotwórcze, mutagenne lub teratogenne w środowisku wodnym lub przez to środowisko;

5) rtęć i jej związki;

6) kadm i jego związki;

7) trwałe oleje mineralne i węglowodory1);

8) trwałe syntetyczne substancje, które mogą pływać, pozostawać w zawieszeniu lub tonąć i które mogą kolidować z jakimikolwiek sposobami wykorzystania wód powierzchniowych;

9) cyjanki.

Dla 16 substancji z wykazu I zostały ustalone najwyższe dopuszczalne wartości określone w tabeli I w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

WYKAZ II

Substancje szczególnie szkodliwe powodujące zanieczyszczenie wód, które należy ograniczać, stanowią:

1) substancje należące do rodzin i grup substancji z wykazu I, nieujęte w tabeli I załącznika nr 3 do rozporządzenia;

2) niektóre substancje lub kategorie substancji należące do rodzin i grup substancji wymienionych niżej, które mają szkodliwy wpływ na środowisko wodne na określonym obszarze:
a) następujące niemetale i metale oraz ich związki: cynk, miedź, nikiel, chrom, ołów, selen, arsen, antymon, molibden, tytan, cyna, bar, beryl, bor, uran, wanad, kobalt, tal, tellur, srebro,

b) biocydy i ich pochodne nieujęte w wykazie I,

c) substancje, które mają szkodliwy wpływ na smak lub zapach pochodzących ze środowiska wodnego produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz związki, które mogą spowodować powstanie takich substancji w wodzie, co spowodowałoby, że wody te nie nadawałyby się do spożycia przez ludzi,

d) toksyczne lub trwałe związki organiczne krzemu oraz substancje, które mogą spowodować powstanie takich związków w wodzie, z wyjątkiem tych, które są biologicznie nieszkodliwe lub są szybko przekształcane w wodzie w substancje nieszkodliwe,

e) nieorganiczne związki fosforu i fosfor niezwiązany,

f) nietrwałe oleje mineralne i węglowodory ropopochodne2),

g) fluorki,

h) substancje, które ujemnie wpływają na bilans tlenu w wodzie, szczególnie amoniak i azotyny.
Dla wybranych substancji z wykazu II zostały ustalone najwyższe dopuszczalne wartości określone w tabeli II w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

Jeżeli pewne substancje z wykazu II są rakotwórcze, mutagenne lub teratogenne, zostają włączone do grupy 4 wykazu I.

________

Objaśnienia:

1) Trwałe oleje mineralne i węglowodory ropopochodne są substancjami ciekłymi pochodzącymi z ropy naftowej lub przeróbki chemicznej węgla, a także sama ropa naftowa charakteryzujące się trudną rozpuszczalnością w wodzie, niską i bardzo niską prężnością par, a przez to pozostające przez długi okres w środowisku wodnym przy praktycznym braku emisji ich składników do atmosfery.

2) Nietrwałe oleje mineralne i węglowodory ropopochodne są substancjami gazowymi lub ciekłymi o niskich temperaturach wrzenia (charakteryzujące się wysoką prężnością par i trudno emulgujące się w wodzie), które w normalnych warunkach łatwo odparowują, przemieszczając się tym samym ze środowiska wodnego do powietrza atmosferycznego. Dotyczy tylko wód powierzchniowych.


 
  
 

 

zakres ekspertyzy

woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, w tym do gotowania, przygotowywania pożywienia lub do innych celów w gospodarstwach domowych, woda używana do produkcji żywności, środków farmaceutycznych i kosmetycznych, na potrzeby basenów kąpielowych i pływalni,  woda w kąpieliskach, woda w pojemnikach (w tym butelkowana i w pojemnikach 5-galonowych), naturalna woda mineralna, naturalna woda źródlana, woda stołowa - jakość zdrowotna, wymagania sanitarne, parametry organoleptyczne, biologiczne, fizyczne (w tym radiologiczne) i chemiczne; ocena ryzyka zdrowotnego, zarządzanie ryzykiem zdrowotnym,  uzdatnianie wód podziemnych i powierzchniowych dla potrzeb komunalnych i przemysłowych, doczyszczanie w gospodarstwach domowych (filtry domowe), warunki sanitarne rozlewni, bezpieczeństwo zdrowotne materiałów do kontaktu  z żywnością, komunikowanie ryzyka zdrowotnego, popularyzacja aktualnego stanu wiedzy medycznej na tle obowiązującego prawa i jego realizacji w praktyce, promowanie wody zdrowej i bezpiecznej. 

STRONA GŁÓWNA
INSTYTUT WODY 
 

ZDROWY POLAK


ZAGROŻENIA ZDROWIA W POLSCE
CZASOPISMO RUCHU OCHRONY ZDROWIA
AKTUALIZOWANA WERSJA ELEKTRONICZNA
"ZAGROŻENIA ZDROWIA W POLSCE"ALFABETYCZNY SPIS ZAWARTOŚCI
STRON INTERNETOWYCH DOMENY HALAT.PL
DOTYCZĄCYCH OCHRONY ZDROWIA