POLSKIE PRZEPISY SANITARNE DOTYCZĄCE
WODY SUROWEJ POWIERZCHNIOWEJ
- ROZPORZĄDZENIE
aktualny stan prawny

woda surowa (przed uzdatnieniem) powierzchniowa

nowe rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r.
w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe
wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia

ochrona sanitarna wody surowej (przed uzdatnieniem)
powierzchniowej i podziemnej

nowe rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r.
w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód
lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
 

woda do spożycia przez ludzi

nowe rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r.
w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

woda w kąpieliskach

nowe rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002 r.
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach

woda w pojemniku

najnowsze rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód stołowych
  

nowa ustawa
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

nowa ustawa
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodnePOLSKIE PRZEPISY SANITARNE DOTYCZĄCE WODY
- ROZPORZĄDZENIA OSTATNIO UCHYLONE

rozporządzenie zastąpione obecnie obowiązującymi
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2000 r.
w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze,
woda w kąpieliskach, oraz zasad sprawowania kontroli jakości wody
przez organy Inspekcji Sanitarnej

rozporządzenie zastąpione obecnie obowiązującym
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2000 r.
w sprawie szczególnych warunków i wymagań sanitarnych
przy produkcji naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych
oraz wód stołowych w opakowaniach jednostkowych


REALIZACJA PRZEPISÓW
 
 
 
 
 

Rozporządzenie Ministra Środowiska

z dnia 27 listopada 2002 r.

w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe 
wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia

(Dz. U. z dnia 9 grudnia 2002 r. Nr 204, poz. 1728)

Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1803 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa:
1) wymagania, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, zwane dalej "wodami";

2) częstotliwość pobierania próbek wody, metodyki referencyjne analiz i sposób oceny, czy wody odpowiadają wymaganym warunkom.
2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do wód:

1) pochodzących z ujęć ze źródeł samoczynnego, naturalnego i skoncentrowanego wypływu wód podziemnych na powierzchnię terenu;

2) pochodzących z ujęć wód infiltracyjnych powstałych w wyniku infiltracji wód atmosferycznych i powierzchniowych w ośrodek skalny;

3) zasilających złoża wód podziemnych, stanowiące zbiorowisko wód podziemnych, których eksploatacja może przynosić korzyści gospodarcze.

§ 2. 1. Ustala się trzy kategorie jakości wody, w zależności od wartości granicznych wskaźników jakości wody, które z uwagi na ich zanieczyszczenie muszą być poddane standardowym procesom uzdatniania, w celu uzyskania wody przeznaczonej do spożycia:
1) kategoria A1 - woda wymagająca prostego uzdatniania fizycznego, w szczególności filtracji oraz dezynfekcji;

2) kategoria A2 - woda wymagająca typowego uzdatniania fizycznego i chemicznego, w szczególności utleniania wstępnego, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji, dezynfekcji (chlorowania końcowego);

3) kategoria A3 - woda wymagająca wysokosprawnego uzdatniania fizycznego i chemicznego, w szczególności utleniania, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji, adsorpcji na węglu aktywnym, dezynfekcji (ozonowania, chlorowania końcowego).

2. Wymagania, jakim powinny odpowiadać kategorie jakości wody A1-A3, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Próbki wody powinny odzwierciedlać jej jakość przed uzdatnieniem.

2. Częstotliwość pobierania próbek wody jest uzależniona od kategorii jej jakości oraz liczby osób korzystających z wodociągu i może ulec zwiększeniu w szczególnych przypadkach. Minimalną roczną częstotliwość pobierania próbek wody dla każdego wskaźnika jej jakości określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. W przypadku gdy analiza próbek wody wykaże, że wartości wskaźników jakości wody są lepsze niż wartości graniczne tych wskaźników określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia, częstotliwość pobierania próbek wody i pomiaru wartości tych wskaźników może zostać zmniejszona.

4. Regularnego poboru próbek wody nie przeprowadza się, jeżeli woda jest niezanieczyszczona i nie ma ryzyka pogorszenia jej jakości oraz jeżeli wartości wskaźników jakości wody są lepsze niż wartości graniczne tych wskaźników określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia dla kategorii jakości wody A1.

§ 4. 1. Wody spełniają wymagania, jeżeli w wyniku pobierania próbek wody w miejscu jej ujmowania, w regularnych odstępach czasu z częstotliwością nie mniejszą niż określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

1) w 95% próbek nie zostały przekroczone właściwe dla danej kategorii jakości wody wartości dopuszczalne wskaźników jakości wody oznaczone gwiazdką (*), w załączniku nr 1 do rozporządzenia, a w 90% próbek wartości dopuszczalne pozostałych wskaźników jakości wody;

2) w odniesieniu do pozostałych 5% lub 10% próbek, w których wartości dopuszczalne wskaźników jakości wody zostały przekroczone:
a) otrzymane wartości wskaźników, z wyjątkiem temperatury, pH, tlenu rozpuszczonego i wskaźników mikrobiologicznych, nie odbiegają więcej niż o 50% od wartości dopuszczalnych wskaźników jakości wody,

b) nie wynika zagrożenie dla zdrowia człowieka,

c) w kolejnych próbkach wody, pobranych w regularnych odstępach czasu, nie stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnych wskaźników jakości wody.

2. Przy obliczaniu wartości procentów próbek, o których mowa w ust. 1 w pkt 1, nie uwzględnia się przekroczeń wartości granicznych wskaźników, jeżeli są one skutkiem powodzi lub innych klęsk żywiołowych albo wyjątkowych warunków pogodowych, takich jak intensywne opady atmosferyczne, intensywne topnienie śniegu albo wysokie temperatury powietrza.

§ 5. 1. Analizę próbek wody przeprowadza się, stosując metodyki referencyjne analiz określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

2. Stosując metodyki referencyjne analiz, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się:

1) granicę wykrywalności - rozumianą jako stężenie analitu, które powoduje wystąpienie sygnału większego od sygnału ślepej próby o trzykrotność odchylenia standardowego wyznaczonego dla średniej wartości ślepej próby uzyskanej dla 10 pomiarów;

2) precyzję - rozumianą jako stopień zgodności wyników wielokrotnych analiz tej samej próbki w określonych warunkach; miarą precyzji jest odchylenie standardowe (SD) lub względne odchylenie standardowe (RSD);

3) dokładność - rozumianą jako stopień zgodności między średnim wynikiem uzyskanym w szeregu powtórzeń a wartością prawdziwą mierzonej wartości.

3. Dopuszcza się stosowanie metodyki referencyjnej analiz innej niż metodyki referencyjne analiz określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, jeżeli w wyniku jej stosowania uzyskane zostaną dokładniejsze wyniki analizy próbek wody.

4. W przypadku zastosowania metodyki referencyjnej analiz, o której mowa w ust. 3, należy udokumentować równoważność lub porównywalność uzyskanych wyników analizy próbek wody z wynikami analizy próbek wody uzyskiwanymi za pomocą referencyjnych metodyk analiz, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

5. Pobieranie, utrwalanie, transport i przechowywanie próbek wody do analizy należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: S. Żelichowski

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. (poz. 1728)

Załącznik nr 1

WYMAGANIA, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ KATEGORIE JAKOŚCI WODY A1-A3


Lp.
Wskaźniki 
jakości wody
Jednostki
miary
Wartości graniczne wskaźników jakości wody1)
A1
A2
A3
zalecane dopusz
czalne
zalecane dopusz
czalne
zalecane dopusz
czalne
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 pH   6,5 - 8,5 6,5 - 8,5 5,5 - 9 5,5 - 9,0 5,5-9 5,5 - 9,0
2 Barwa mg/l 10 20*2) 50 100*2)   200*2)
3 Zawiesiny ogólne mg/l 25 25   30   35
4 Temperatura °C 22 25*2) 22 25*2) 22 25*2)
5 Przewodność ľS/cm przy 20°C 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
6 Zapach stopień rozcieńczenia przy 25° C 3 3 10 10 20 20
7 Azotany mg/l 25 50*2)   50*2)   50*2)
8 Fluorki mg/l 0,7-1 1,5* 0,7-1,7 1,5 0,7-1,7 1,5
9 Żelazo mg/l 0,1 0,3* 1 2* 1 2
10 Mangan mg/l 0,05 0,05 0,1 0,1 1 1
11 Miedź mg/l 0,02 0,05*2) 0,05 0,05 1 0,5
12 Cynk mg/l 0,5 3* 1 5* 1 5*
13 Bor mg/l 1 1 1 1 1 1
14 Nikiel mg/l   0,05   0,05   0,2
15 Wanad mg/l   1,0   1,0   1,0
16 Arsen mg/l 0,01 0,05*   0,05* 0,05 0,05*
17 Kadm mg/l 0,001 0,005* 0,001 0,005* 0,001 0,005*
18 Chrom ogólny mg/l   0,05*   0,05*   0,05*
19 Chrom+6 mg/l   0,02*   0,02*   0,02*
20 Ołów mg/l   0,05*   0,05*   0,05*
21 Selen mg/l   0,01*   0,01*   0,01*
22 Rtęć mg/l 0,0005 0,001* 0,0005 0,001* 0,0005 0,001*
23 Bar mg/l   0,1*   1*   1*
24 Cyjanki mg/l   0,05*   0,05*   0,05*
25 Siarczany mg/l 150 250* 150 250* 150 250*
26 Chlorki mg/l 200 250 200 250 200 250
27 Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5
28 Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l   0,5   1   2
29 Fosforany mg/l 0,4 0,4 0,7 0,7 0,7 0,7
30 Fenole (indeks fenolowy) mg/l   0,001* 0,001 0,005* 0,01 0,1*
31 Rozpuszczone lub zemulgowane węglowodory mg/l   0,05*   0,2* 0,5 1*
32 Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne mg/l   0,0002*   0,0002*   0,001*
33 Pestycydy ogółem mg/l   0,001*   0,0025*   0,005*
34 Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l   25   30 30 30
35 Tlen rozpuszczony % nasycenia tlenem >70 >70 >50 >50 >30 >30
36 Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l <3 <3 <5 <5 <7 <7
37 Azot Kjeldahla mg/l 1 1   2 3 3
38 Amoniak mg/l 0,05 0,5 1,5 1,5* 2 2*2)
39 Substancje ekstrahowane chloroformem mg/l 0,1 0,1   0,2 0,5 0,5
40 Ogólny węgiel organiczny mg/l   5   10   15
41 Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody 50 50   5.000 5.000 50.000
42 Liczba bakterii grupy coli typu kałowego (termotolerancyjne) w 100 ml wody 20 20   2.000 20.000 20.000
43 Liczba paciorkowców kałowych (enterokoki) w 100 ml wody 20 20   1.000 10.000 10.000
44 Bakterie z rodzaju Salmonella w 5.000 ml wody dla A1 

w 1.000 ml wody dla A2

  nieobecne w 5.000 ml   nieobecne w 1.000 ml    

1) Wartości graniczne wskaźników jakości wody oznaczają:
- najniższą wartość w przypadku wskaźnika w lp. 35 (nasycenie tlenem),

- najwyższą i najniższą wartość w przypadku wskaźnika w lp. 8 (fluorki), ustalone w odniesieniu do średniej temperatury rocznej,

- najniższą i najwyższą wartość w przypadku wskaźnika w lp. 1 (odczyn),

- najwyższe wartości w pozostałych przypadkach.
2) Odstępstwa dopuszczalne z powodu wyjątkowych warunków, określonych w § 4 ust. 2 rozporządzenia.


 
 
Załącznik nr 2

MINIMALNA ROCZNA CZĘSTOTLIWOŚĆ POBIERANIA PRÓBEK WODY DLA KAŻDEGO WSKAŹNIKA JAKOŚCI WODY


Kategoria jakości wody Grupa wskaźników jakości wody* Minimalna roczna częstotliwość pobierania próbek wody, z której korzysta:
do 10.000 osób od 10.000 do 30.000 osób od 30.000 do 100.000 osób więcej niż 100.000 osób
1 2 3 4 5 6
  I 1 1 2 3
A1 II 1 1 1 2
  III 1 1 1 2
  I 2 2 4 8
A2 II 1 1 2 4
  III 1 1 1 1
  I 2 3 6 12
A3 II 1 1 2 4
  III 1 1 1 1

* Grupy wskaźników jakości wody:

Grupa I Grupa II Grupa III
Odczyn pH Żelazo rozpuszczone Fluorki
Barwa Mangan Bor
Zawiesiny ogólne Miedź Nikiel
Temperatura Cynk Arsen
Przewodnictwo elektrolityczne właściwe Siarczany Kadm
Zapach Substancje powierzchniowo czynne Chrom ogólny
Azotany Fenole Ołów
Chlorki Azot Kjeldahla Selen
Fosforany Liczba bakterii grupy coli Rtęć
ChZT Liczba bakterii grupy coli typu kałowego Bar
Tlen rozpuszczony (termotolerancyjne) Cyjanki
(stopień nasycenia) Ogólny węgiel organiczny Rozpuszczone lub
BZT5   zemulgowane węglowodory
Amoniak   Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
    Pestycydy ogólne
    Substancje ulegające ekstrakcji chloroformem
    Paciorkowce kałowe (enterokoki)
    Bakterie z rodzaju Salmonella

 
 
Załącznik nr 3

METODYKI REFERENCYJNE ANALIZ


Lp. Wskaźniki jakości wody Jednostki miary Granica wykrywalności Precyzja Dokładność Referencyjne metody pomiaru
% wartości wskaźników
1 2 3 4 5 6 7
1 pH   - 0,1 jednostki 0,2 jednostki - Potencjometryczna
2 Barwa mg/l 5 10 20 - Spektrometria UV/VIS
3 Zawiesiny ogólne mg/l 5 5 10 - Grawimetryczna
4 Temperatura °C - 0,5°C 1°C - Termometryczna
5 Przewodność ľS/cm przy 20°C 5 5 10 - Konduktometryczna
6 Zapach stopień rozcieńczenia przy 25° C - - - - Metoda kolejnych rozcieńczeń
7 Azotany mg/l 10 10 20 - Spektrometria UV/VIS

- Chromatografia jonowa

8 Fluorki mg/l 10 10 10 - Spektrometria UV/VIS

- Potencjometryczna z

wykorzystaniem elektrody

jonoselektywnej

- Chromatografia jonowa

9 Żelazo mg/l 10 10 10 - Spektrometria UV/VIS

- Atomowa spektrometria

absorpcyjna - AAS

- Spektrometria masowa z

jonizacją w plazmie

indukcyjnie sprzężonej

- ICP-MS

- Atomowa spektrometria

emisyjna ze wzbudzeniem w

plazmie indukcyjnie

sprzężonej - ICP-AES

10 Mangan mg/l 10 10 10 - Spektrometria UV/VIS

- Atomowa spektrometria

absorpcyjna - AAS

- Spektrometria masowa z

jonizacją w plazmie

indukcyjnie sprzężonej

- ICP-MS

- Atomowa spektrometria

emisyjna ze wzbudzeniem w

plazmie indukcyjnie

sprzężonej - ICP-AES

11 Miedź mg/l 20 20 20 - Spektrometria UV/VIS

- Atomowa spektrometria

absorpcyjna - AAS

Spektrometria masowa z

jonizacją w plazmie

indukcyjnie sprzężonej

- ICP-MS

- Atomowa spektrometria

emisyjna ze wzbudzeniem w

plazmie indukcyjnie

sprzężonej - ICP-AES

- Polarografia

12 Cynk mg/l 10 10 10 - Spektrometria UV/VIS

- Atomowa spektrometria

absorpcyjna - AAS

- Spektrometria masowa z

jonizacją w plazmie

indukcyjnie sprzężonej

- ICP-MS

- Atomowa spektrometria

emisyjna ze wzbudzeniem w

plazmie indukcyjnie

sprzężonej - ICP-AES

13 Bor mg/l 10 10 10 - Atomowa spektrometria

emisyjna ze wzbudzeniem w

plazmie indukcyjnie

sprzężonej - ICP-AES

14 Nikiel mg/l 10 10 10 - Atomowa spektrometria

absorpcyjna - AAS

- Spektrometria masowa z

jonizacją w plazmie

indukcyjnie sprzężonej

- ICP-MS

- Atomowa spektrometria

emisyjna ze wzbudzeniem w

plazmie indukcyjnie

sprzężonej - ICP-AES

- Polarografia

15 Wanad mg/l 10 10 10 - Atomowa spektrometria

absorpcyjna - AAS

- Spektrometria masowa z

jonizacją w plazmie

indukcyjnie sprzężonej

- ICP-MS

- Atomowa spektrometria

emisyjna ze wzbudzeniem w

plazmie indukcyjnie

sprzężonej - ICP-AES

16 Arsen mg/l 10 10 10 - Spektrometria UV/VIS

- Absorpcyjna spektometria

atomowa - AAS

17 Kadm mg/l 10 10 10 - Spektrometria UV/VIS

- Atomowa spektrometria

absorpcyjna - AAS

- Spektrometria masowa z

jonizacją w plazmie

indukcyjnie sprzężonej

- ICP-MS

- Atomowa spektrometria

emisyjna ze wzbudzeniem w

plazmie indukcyjnie

sprzężonej - ICP-AES

- Polarografia

18 Chrom ogólny mg/l 10 10 10 - Spektrometria UV/VIS

- Atomowa spektrometria

absorpcyjna - AAS

- Spektrometria masowa z

jonizacją w plazmie

indukcyjnie sprzężonej

- ICP-MS

- Atomowa spektrometria

emisyjna ze wzbudzeniem w

plazmie indukcyjnie

sprzężonej - ICP-AES

19 Chrom+6 mg/l 25 25 25 - Spektrometria UV/VIS

- Atomowa spektrometria

absorpcyjna - AAS

- Spektrometria masowa z

jonizacją w plazmie

indukcyjnie sprzężonej

- ICP-MS

- Atomowa spektrometria

emisyjna ze wzbudzeniem w

plazmie indukcyjnie

sprzężonej - ICP-AES

20 Ołów mg/l 10 10 10 - Spektrometria UV/VIS

- Atomowa spektrometria

absorpcyjna - AAS

- Spektrometria masowa z

jonizacją w plazmie

indukcyjnie sprzężonej

- ICP-MS

- Atomowa spektrometria

emisyjna ze wzbudzeniem w

plazmie indukcyjnie

sprzężonej - ICP-AES

- Polarografia

21 Selen mg/l 10 10 10 - Atomowa spektrometria

absorpcyjna - AAS

22 Rtęć mg/l 10 10 10 - Atomowa spektrometria

absorpcyjna w połączeniu z

metodą zimnych par - CV-AAS

- Atomowa spektrometria

fluorescencyjna w połączeniu

z metodą zimnych par - CV-AFS

23 Bar mg/l 20 20 20 - Atomowa spektrometria

absorpcyjna - AAS

- Spektrometria masowa z

jonizacją w plazmie

indukcyjnie sprzężonej

- ICP-MS

- Atomowa spektrometria

emisyjna ze wzbudzeniem w

plazmie indukcyjnie

sprzężonej - ICP-AES

24 Cyjanki mg/l 10 10 10 - Spektrometria UV/VIS
25 Siarczany mg/l 10 10 10 - Grawimetryczna

- Potencjometryczna

- Chromatografia jonowa

26 Chlorki mg/l 10 10 10 - Miareczkowa 

- Potencjometryczna

z wykorzystaniem elektrody

jonoselektywnej

- Chromatografia jonowa

27 Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l 20 20 20 - Spektrometria UV/VIS

- Wysokosprawna chromatografia

cieczowa - HPLC

28 Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/l 25 25 25 - Spektrometria UV/VIS
29 Fosforany mg/l 10 10 10 - Spektrometria UV/VIS

- Atomowa spektrometria

emisyjna ze wzbudzeniem w

plazmie indukcyjnie

sprzężonej - ICP-AES

30 Fenole (indeks fenolowy) mg/l 20 20 20 - Spektrometria UV/VIS
31 Rozpuszczone lub zemulgowane węglowodory mg/l 20 20 20 - Spektrometria w podczerwieni

- Grawimetryczna

32 Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne mg/l 25 25 25 - Wysokosprawna chromatografia

cieczowa - HPLC

- Chromatografia gazowa - GC

33 Pestycydy ogólne mg/l 25 25 25 - Wysokosprawna chromatografia

cieczowa - HPLC

- Chromatografia gazowa - GC

34 Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg/l 20 20 20 - Miareczkowa
35 Tlen rozpuszczony % nasycenia tlenem 10 10 10 - Elektrochemiczna
36 Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg/l 20 20 20 - Elektrochemiczna
37 Azot Kjeldahla mg/l 10 10 10 - Spektrometria UV/VIS
38 Amoniak mg/l 10 10 10 - Spektrometria UV/VIS

- Chromatografia jonowa

39 Substancje ekstrahowane chloroformem mg/l 11 - - - Grawimetryczna
40 Ogólny węgiel organiczny mg/l - - - - Spektrometria w podczerwieni
411) Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody - - - - Filtracja membranowa lub

określenie NPL metodą hodowli

na podłożach płynnych.

Inkubacja w temperaturze

37ą0,5°C

421) Liczba bakterii grupy coli typu kałowego (termotolerancyjne) w 100 ml wody - - - - Filtracja membranowa lub

określenie NPL metodą hodowli

na podłożach płynnych.

Inkubacja w temperaturze

44ą0,5°C

431) Liczba paciorkowców kałowych (enterokoki) w 100 ml wody - - - - Filtracja membranowa lub

określenie NPL metodą hodowli

na podłożach płynnych

441) Bakterie z rodzaju Salmonella w 5.000 ml wody - - - - Filtracja membranowa. Wstępna

inkubacja na płynnym podłożu

namnażająco-selektywnym.

Inkubacja na stałym podłożu

różnicująco-selektywnym.

Badania potwierdzające

1) Wykrywalność poniżej dolnej wartości wskaźnika jakości wody dla danej kategorii jakości wody.


 
  
 

 

zakres ekspertyzy

woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, w tym do gotowania, przygotowywania pożywienia lub do innych celów w gospodarstwach domowych, woda używana do produkcji żywności, środków farmaceutycznych i kosmetycznych, na potrzeby basenów kąpielowych i pływalni,  woda w kąpieliskach, woda w pojemnikach (w tym butelkowana i w pojemnikach 5-galonowych), naturalna woda mineralna, naturalna woda źródlana, woda stołowa - jakość zdrowotna, wymagania sanitarne, parametry organoleptyczne, biologiczne, fizyczne (w tym radiologiczne) i chemiczne; ocena ryzyka zdrowotnego, zarządzanie ryzykiem zdrowotnym,  uzdatnianie wód podziemnych i powierzchniowych dla potrzeb komunalnych i przemysłowych, doczyszczanie w gospodarstwach domowych (filtry domowe), warunki sanitarne rozlewni, bezpieczeństwo zdrowotne materiałów do kontaktu  z żywnością, komunikowanie ryzyka zdrowotnego, popularyzacja aktualnego stanu wiedzy medycznej na tle obowiązującego prawa i jego realizacji w praktyce, promowanie wody zdrowej i bezpiecznej. 

STRONA GŁÓWNA
INSTYTUT WODY 
 

ZDROWY POLAK


ZAGROŻENIA ZDROWIA W POLSCE
CZASOPISMO RUCHU OCHRONY ZDROWIA
AKTUALIZOWANA WERSJA ELEKTRONICZNA
"ZAGROŻENIA ZDROWIA W POLSCE"ALFABETYCZNY SPIS ZAWARTOŚCI
STRON INTERNETOWYCH DOMENY HALAT.PL
DOTYCZĄCYCH OCHRONY ZDROWIA