ZANIECZYSZCZENIA ŻYWNOŚCI


Rozporządzenie Ministra Zdrowia

z dnia 13 stycznia 2003 r.

w sprawie maksymalnych poziomów zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych, które mogą znajdować się w żywności, składnikach żywności, dozwolonych substancjach dodatkowych, substancjach pomagających w przetwarzaniu
albo na powierzchni żywności

(Dz. U. z 4. marca  2003r. Nr 37, poz. 326)

Na podstawie art. 9 ust. 4a ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634 i Nr 128, poz. 1408 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1362) zarządza się, co następuje:

§ 1. W procesie produkcji żywności zawartość zanieczyszczeń utrzymuje się na najniższym poziomie możliwym do uzyskania przy zastosowaniu zasad dobrej praktyki produkcyjnej na wszystkich etapach produkcji, szczególnie w przypadku środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

§ 2. Zawartości zanieczyszczeń w żywności, składnikach żywności, dozwolonych substancjach dodatkowych, substancjach pomagających w przetwarzaniu żywności, przeznaczonych do obrotu lub do produkcji innych środków spożywczych, nie mogą przekraczać:

1) maksymalnych poziomów zanieczyszczeń metalami szkodliwymi dla zdrowia, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) maksymalnych poziomów zanieczyszczeń azotanami i azotynami, określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) maksymalnych poziomów zanieczyszczeń w napojach alkoholowych, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

4) maksymalnych poziomów zanieczyszczeń substancjami naturalnie występującymi, określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia;

5) maksymalnych poziomów zanieczyszczeń 3-mono-chloropropan-1,2-diolem (3-MCPD), określonych w załączniku nr 5 do rozporządzenia;

6) maksymalnych poziomów zanieczyszczeń osłonek białkowych jadalnych, określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia;

7) maksymalnych poziomów zanieczyszczeń mikrobiologicznych, określonych w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

§ 3. W przypadkach nieokreślonych w § 2, maksymalne poziomy zanieczyszczeń dla produktów suszonych lub w inny sposób przetworzonych ustala się na podstawie maksymalnych poziomów zanieczyszczeń określonych dla produktów podstawowych, przy uwzględnieniu zmian składu związanych z przetwarzaniem.

§ 4. W przypadku żywności wyprodukowanej z użyciem dwóch lub więcej środków spożywczych, maksymalny poziom zanieczyszczeń ustala się na podstawie maksymalnych poziomów zanieczyszczeń dla poszczególnych środków spożywczych, po uwzględnieniu ich proporcji.

§ 5. W przypadku zanieczyszczenia aflatoksynami i ochratoksyną A jest niedozwolone:

1) mieszanie produktów, w których dopuszczalny poziom zanieczyszczeń mieści się w granicach tolerancji, z tymi, w których te granice są przekroczone;

2) mieszanie produktów, które powinny być poddane sortowaniu lub innym fizycznym zabiegom uzdatniającym, z produktami przeznaczonymi do bezpośredniego spożycia lub jako składnik środków spożywczych;

3) używanie jako składnika innych środków spożywczych produktów, w których dopuszczalny poziom zanieczyszczeń jest przekroczony;

4) dokonywanie chemicznej detoksykacji produktów.

§ 6. Maksymalne poziomy zanieczyszczeń:
1) rtęcią, z wyjątkiem ryb i przetworów - określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia,

2) arsenem - określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia,

3) cyną - określone w "Objaśnieniach" do załącznika nr 1 do rozporządzenia,

4) ołowiem i kadmem - określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) w ust. 1 "Dietetyczne środki spożywcze dla dorosłych",

b) w ust. 2 "Produkty pochodzenia roślinnego" lp. 9-19, "Produkty pochodzenia zwierzęcego" lp. 8-11, "Pozostałe" lp. 2-10,

c) w ust. 3 "Substancje dodatkowe",

5) azotanami i azotynami - określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
a) w ust. 2 "Produkty ogólnego przeznaczenia",

b) w ust. 3 "Warzywa i ziemniaki (świeże i mrożone)" grupy 3-7,

6) osłonek białkowych jadalnych - określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia,

7) w napojach alkoholowych - określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia lp. 1 lit. j-m, lp. 2 i lp. 3 lit. b,

8) mikrobiologicznych - określone w załączniku nr 7 do rozporządzenia w ust. 2 pkt 2-6 oraz w ust. 3-6 i 8-17
- obowiązują do dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

§ 7. Maksymalnych poziomów zanieczyszczeń w środkach spożywczych przeznaczonych dla niemowląt i małych dzieci, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia w ust. 1 lp. 1 (kadm), w ust. 1 lp. 2-7 (ołów i kadm) oraz w załączniku nr 2 do rozporządzenia w ust. 1, nie stosuje się do wprowadzanych do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej środków spożywczych znajdujących się w obrocie na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że § 7 stosuje się z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.2)

Minister Zdrowia: M. Łapiński


Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2003 r. (poz. 326)

Załącznik nr 1

Maksymalne poziomy zanieczyszczeń metalami szkodliwymi dla zdrowia

1. Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego

Produkty dla niemowląt i dzieci do lat 3 oraz produkty bezglutenowe

Lp. ołów (Pb) mg/kg kadm (Cd) mg/kg rtęć (Hg) mg/kg arsen (As) mg/kg Uwagi
1 2 3 4 5 6
1) Mleko płynne i produkty wg p. 2 w formie gotowej do spożycia lub odtworzonej zgodnie z instrukcją producenta 0,02 0,005 0,003 0,05  
2) Produkty mleczne, mleczno-zbożowe, mleczno-zbożowo-owocowe i zastępujące je, np. sojowe 0,10 0,01 0,005 0,10 w produktach mleczno-zbożowych i mleczno-zbożowo
-owocowych (z wyjątkiem produktów kukurydzianych) dla dzieci od 7 miesiąca życia Cd - 0,02;

w produktach sojowych Cd - 0,02;

oraz surowce:          
a) mleko w proszku klasy ekstra 0,10 0,01 0,005 0,10  
b) koncentrat serwatki w proszku 0,10 0,01 0,01 0,20  
3) Produkty zbożowe, zbożowo-owocowe oraz mąki i kasze przeznaczone do ich produkcji 0,10 0,02 0,01 0,20 w produktach kukurydzianych Cd - 0,01;
4) Przetwory owocowe i mięsne 0,10 0,01 0,01 0,20 w sokach Pb - 0,05; As - 0,10;
5) Przetwory warzywne, warzywno-owocowe i warzywno-mięsne 0,10 0,01 0,01 0,20 w produktach zawierających:

- powyżej 20% marchwi,

- powyżej 30% (łącznie) marchwi i ziemniaków,

- powyżej 40% warzyw Cd - 0,02;

6) Produkty bezglutenowe 0,10 0,01 0,01 0,10 w produktach ryżowych Cd - 0,02;
7) Inne:          
a) zawierające nie więcej niż 50% s.m. 0,10 0,01 0,005 0,10  
b) zawierające powyżej 50% s.m. 0,10 0,02 0,01 0,20  

Dietetyczne środki spożywcze dla dorosłych

Lp. ołów (Pb) mg/kg kadm (Cd) mg/kg rtęć (Hg) mg/kg arsen (As) mg/kg Uwagi
1 2 3 4 5 6
1) Przetwory owocowo-warzywne 0,20 0,02 0,01 0,20 w sokach Pb - 0,05; As - 0,10;
2) Zarodki i otręby pszenne 0,15 0,05 0,01 0,20  
3) Produkty cukiernicze 0,30 0,05 0,01 0,20  
4) Inne:          
a) zawierające poniżej 20% s.m. 0,10 0,01 0,01 0,10  
b) zawierające 20-50% s.m. 0,20 0,03 0,01 0,20  
c) zawierające powyżej 50% s.m. 0,30 0,05 0,02 0,20 w preparatach pochodzących
d) preparaty witaminowo-mineralne i inne w postaci kapsułek, tabletek, drażetek 0,50 0,10 0,02 0,50 z ryb morskich As - 4,0; Hg - 0,10.

2. Pozostałe środki spożywcze

Produkty pochodzenia roślinnego

Lp. ołów (Pb) mg/kg kadm (Cd) mg/kg rtęć (Hg) mg/kg arsen (As) mg/kg Uwagi
1 2 3 4 5 6
1) Owoce świeże i mrożone          
a) wszystkie z wyjątkiem b) 0,10 0,02 0,01 0,20 Cd - 0,05 *
b) jagodowe 0,20 0,03 0,01 0,20 w truskawkach Cd - 0,04; Cd - 0,05 *;
2) Warzywa świeże i mrożone:          
a) wszystkie z wyjątkiem b),c),d),e),f) 0,10 0,03 0,02 0,20 Cd - 0,05 * w szpinaku i jarmużu Cd - 0,10;
b) liściaste 0,30 0,05 0,02 0,20 Cd - 0,20 *
c) kapustne 0,30 0,05 0,02 0,20  
d) korzeniowe i łodygowe 0,10 0,08 0,02 0,20 Cd - 0,10*
e) seler 0,10 0,08 0,02 0,20 Cd - 0,20 *
f) ziemniaki (obrane) 0,10 0,05 0,02 0,20 Cd - 0,10*;
3) Soki, soki zagęszczone i nektary 0,05 0,02 0,01 0,10 Zn (cynk) - 5,0;
4) Zioła świeże 0,30 0,05 0,02 0,02 Cd - 0,20 *;
5) Grzyby świeże i przetwory grzybowe 0,30 0,15 0,05 0,20 Cd - 0,20 *;
6) Zboża i rośliny strączkowe - ziarno, mąki i kasze          
a) wszystkie z wyjątkiem b) - e) 0,20 0,10 0,02 0,20  
b) pszenica i ryż 0,20 0,10 0,02 0,20 Cd - 0,20 *
c) żyto 0,20 0,05 0,02 0,20 Cd - 0,10 *
d) kukurydza 0,20 0,03 0,01 0,20 Cd - 0,10 *
e) zarodki, otręby 0,20 0,10 0,02 0,20 Cd - 0,20 *;
7) Ziarno i białko sojowe 0,20 0,10 0,02 0,30 Cd - 0,20 *;
8) Tłuszcze i oleje roślinne, margaryna 0,10 0,03 0,01 0,10 rafinowane: Cu - 0,10; Fe (żelazo) - 1,50; surowe: Cu (miedź) - 0,40; Fe - 5,0; w olejach surowych przeznaczonych do celów spożywczych wyłącznie po procesie rafinacji: Fe - 10,0; uwodornione i margaryna: Ni (nikiel) - 0,20;
9) Przetwory owocowe i warzywne z wyjątkiem 3) 0,20 0,03 0,02 0,20 w przetworach zawierających powyżej 50% warzyw korzeniowych i liściastych Cd - 0,05; powyżej 80% - Cd - 0,08;
10) Suszone:         w suszonych owocach jagodowych
a) owoce 0,50 0,10 0,02 0,30 Cd - 0,20;
b) ziemniaki 1,00 0,20 0,03 0,50  
c) inne warzywa, zioła i przyprawy ziołowe 2,00 0,30 0,03 0,50 w tym mieszanki przyprawowe o zawartości przypraw ziołowych powyżej 50%; w suszonych warzywach: liściastych Cd - 0,40; korzeniowych Cd - 0,50; w suszonych algach morskich As - 2,0;
d) grzyby 2,00 1,00 0,50 0,50  
11) Pieczywo i wyroby ciastkarskie, produkty zbożowe śniadaniowe oraz typu snack, chrupki 0,30 0,05 0,01 0,20  
12) Makarony, pieczywo chrupkie i przetwory ziemniaczane smażone 0,30 0,10 0,02 0,20  
13) Białka roślinne w proszku 0,20 0,05 0,02 0,30  
14) Nasiona roślin oleistych          
a) słonecznika, maku i lnu 0,50 0,40 0,02 0,50  
b) orzechy i pestki dyni 0,30 0,15 0,03 0,20  
c) ziarno kakaowe i sezamowe 0,50 0,15 0,03 0,30  
15) Majonez i sosy majonezowe 0,10 0,03 0,01 0,10 Cu - 1,0;
16) Wyroby garmażeryjne niemięsne, w tym sojowe 0,30 0,05 0,02 0,20 w wyrobach o zawartości mąki pszennej lub skrobi powyżej 50% Cd - 0,10;
17) Cukier 0,20 0,02 0,01 0,20  
18) Miód 0,30 0,03 0,01 0,20  
19) Kawa, herbata, herbatki ziołowe i owocowe 1,00 0,10 0,02 0,30 w herbatkach owocowych Pb - 0,50; w herbatkach ziołowych i herbatkach owocowych o zawartości owoców jagodowych powyżej 50% Cd - 0,20.

Produkty pochodzenia zwierzęcego

Lp. ołów (Pb) mg/kg kadm (Cd) mg/kg rtęć (Hg) mg/kg arsen (As) mg/kg Uwagi
1 2 3 4 5 6
1) Mięso ssaków i drobiu, świeże i mrożone 0,10 0,05 0,02 0,20 w mięsie koni Cd - 0,20;
wątroba 0,50 0,50 0,05 0,50 nerki i wątroby koni nie nadają się do spożycia;
nerki 0,50 1,00 0,05 0,50
2) Ryby i przetwory         w produktach zawierających
a) wszystkie z wyjątkiem b) - e) 0,20 0,05 0,50 4,00 wątrobę i ikrę Cd - 0,20;
b) Sola piaszczyca (Dicologoglossa cuneata), Węgorz słodkowodny (Anguilla anguilla), Ostrobok pospolity (Trachurus trachurus), Chelon (Mugil labrosus labrosus), Amarel (Diplodus vulgaris), Ryby z gatunku Pomadasys benneti, Sardynka europejska lub sardynka (Sardina pilchardus) 0,40 0,10 0,50 4,00  
c) Moron cętkowany (Dicentrarchus punctatus), 0,40 0,05 1,00 4,00  
d) Sardela europejska (Engraulis encrasicholus), Ryby z gatunku Luvarus imperialis 0,20 0,10 0,50 4,00  
e) Żabnica (Lophius spp.), Zębacz pasiasty (Anarhichas lupus) Molwa z gatunku Molva dipterygia Węgorz(Anguilla spp.) Ryby z gatunku Hoplostethus atlanticus, Grenadier (Coryphaenoides rupestris) Halibut(Hippoglossus hippoglossus) Marlin (Makaira spp.) Szczupak (Esox lucius) Ryby z gatunku Orcynopsis unicolor Ryby z gatunku Centroscymnes coelolepis, Raje (Raja spp.) Karmazyn (Sebastes marinus, S. Mentella, S. Viviparus) Żaglica z gatunku Istiophorus platypterus, Pałasze (Lepidopus, caudatus Aphanopus carbo) Rekin (wszystkie gatunki) Ryby z gatunków Lepidocybium flavobrunneum, Ruvettus pretiosus, Gempylus serpens Jesiotr (Acipenser spp.) Miecznik (Xiphias gladius) 0,20 0,05 1,00 4,00  
f) Bonito (Sarda spp.) Tuńczyk (Thunnus spp., Euthynnus spp.) 0,40 0,10 1,00 4,00  
3) Skorupiaki (z wyjątkiem brązowego mięsa krabów, głów i korpusów homarów i innych podobnych skorupiaków) 0,50 0,50 - -  
4) Małże 1,00 1,00 - -  
5) Głowonogi 1,50 1,00 - -  
6) Mleko i napoje mleczne 0,02 0,01 0,01 0,10  
7) Tłuszcze zwierzęce, masło 0,10 0,02 0,01 0,10 Cu - 0,40; Fe - 1,50; tłuszcze uwodornione: Ni - 0,20;
8) Przetwory mięsne, mięsno-warzywne i drobiowe, w tym wędliny i wyroby garmażeryjne mięsne 0,30 0,05 0,02 0,20 w produktach zawierających wątrobę i nerki Cd - 0,10;
9) Przetwory mleczarskie:          
a) mleko zagęszczone 0,10 0,02 0,01 0,20  
b) mleko w proszku i produkty mleczne w proszku, w tym białko mleka 0,20 0,03 0,01 0,20  
c) sery podpuszczkowe dojrzewające 0,30 0,05 0,02 0,20  
d) sery twarogowe, topione, bryndza, lody i desery 0,20 0,03 0,01 0,20  
10) Białka zwierzęce w proszku (poza białkiem mleka) 0,30 0,05 0,02 0,20  
11) Żelatyna 1,00 0,10 0,01 1,00 Fe - 50,0.

Pozostałe

Lp. ołów (Pb) mg/kg kadm (Cd) mg/kg rtęć (Hg) mg/kg arsen (As) mg/kg  Uwagi
1 2 3 4 5 6
1) Wyroby winiarskie 0,20 0,01 0,01 0,20  
2) Mieszanki tłuszczowe 0,10 0,02 0,01 0,10 Cu - 0,30; Fe - 1,50; zawierające tłuszcze uwodornione Ni - 0,20;
3) Drożdże piekarskie:          
a) prasowane 0,50 0,05 0,02 0,50  
b) suszone 1,50 0,15 0,03 1,00  
4) Wyroby i półprodukty cukiernicze:          
a) wszystkie z wyjątkiem czekolady naturalnej i gumy do żucia 0,30 0,05 0,01 0,20 w wyrobach zawierających powyżej 20% nasion maku, lnu, orzechów Cd - 0,10; Hg - 0,02;
b) czekolada naturalna 1,00 0,20 0,02 0,30  
c) miazga kakaowa 0,50 0,15 0,03 0,30  
d) kuch kakaowy i proszek kakaowy 1,00 0,30 0,03 0,30  
e) guma do żucia 1,00 0,10 0,03 0,50  
5) Koncentraty spożywcze:          
a) obiadowe 0,50 0,10 0,03 0,50  
b) zawierające powyżej 50% suszonych ziemniaków 1,00 0,20 0,03 0,50  
c) deserów i lodów 0,30 0,05 0,01 0,20  
d) ciast 0,30 0,10 0,02 0,20  
e) napojów orzeźwiających, owocowych, a również typu kawa rozpuszczalna, kakaowych, smakowych oraz zabielacze i zaprawy do napojów 0,50 0,05 0,02 0,20 w koncentratach zawierających nie mniej niż 20% proszku kakaowego Cd - 0,10;
6) Napoje bezalkoholowe i wody gazowane 0,10 0,01 0,01 0,10 słodzone: Fe -2,0; niesłodzone: Fe - 0,5 (z wyłączeniem napojów produkowanych w oparciu o wody mineralne);
7) Piwo 0,10 0,02 0,01 0,10  
8) Napoje spirytusowe:          
a) wódki czyste, spirytus butelkowany 0,10 0,01 0,01 0,10  
b) zawierające poniżej 22% s.m. 0,30 0,03 0,01 0,20  
c) zawierające powyżej 22% s.m. 0,40 0,05 0,02 0,20  
9) Sól spożywcza 1,00 0,05 0,03 0,50  
10) Inne:          
a) zawierające poniżej 20% s.m. 0,20 0,03 0,01 0,20  
b) zawierające 20-50% s.m. 0,30 0,05 0,02 0,20  
c) zawierające powyżej 50% s.m. 0,50 0,10 0,03 0,50 w tym mieszanki przyprawowe o zawartości przypraw ziołowych poniżej 50%; w mieszankach zawierających powyżej 50% soli Pb - 1,00.

3. Substancje dodatkowe**

1) o zawartości w środku spożywczym nieprzekraczającej 1,0 g/kg 5,00 0,10 0,03 3,00 w kompleksie miedziowym chlorofilu zawartość miedzi zjonizowanej - do 200 mg/kg;
2) o zawartości w środku spożywczym przekraczającej 1,0 g/kg*** 1,00 0,10 0,03 1,00  
3) barwniki organiczne syntetyczne 5,00 0,10 0,05 1,00 Cr (chrom) - 2,0; Cu - 30,0.

* Z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

** W tym preparaty enzymatyczne i szczepionki (kultury bakteryjne) przeznaczone do przetwórstwa spożywczego.

*** Preparaty zawierające substancje dodatkowe na bazie składników spożywczych, dodawane w ilościach wyższych niż 50 g/kg produktu, powinny spełniać wymagania ustalone dla ich głównego składnika spożywczego.

Objaśnienia:

1. Najwyższe dopuszczalne zawartości metali dotyczą jadalnych części środków spożywczych.

2. Zawartość cyny (Sn) nie może przekraczać:
1) w produktach w opakowaniach metalowych ocynowanych:
a) produkty dla niemowląt i dzieci do lat 3 - 10,0 mg/kg,

b) pozostałe - 100,0 mg/kg;
2) w przetworach owocowych, warzywnych, owocowo-warzywnych i produktach zawierających takie przetwory w składzie recepturowym (w innych opakowaniach):
a) produkty dla niemowląt i dzieci do lat 3 - 10,0 mg/kg,

b) pozostałe - 20,0 mg/kg.
3. W przypadku produktów wzbogacanych związkami cynku (Zn), miedzi (Cu) i innych mikroelementów - zawartość tych metali powinna być taka, aby przy zalecanym dziennym dawkowaniu produktu ich pobranie nie przekraczało wartości zapotrzebowania dziennego.

4. Oznaczanie zawartości metali szkodliwych dla zdrowia należy wykonywać co najmniej raz w roku, a w produktach przeznaczonych dla niemowląt i dzieci do lat 3 co najmniej 2 razy w roku, a również każdorazowo w przypadku zmian aparaturowych i technologicznych oraz na żądanie organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Weterynaryjnej.

5. Wytyczne dotyczące metod pobierania próbek oraz metod analitycznych stosowanych w urzędowej kontroli poziomów metali szkodliwych dla zdrowia w produktach spożywczych powinny odpowiadać kryteriom podanym w Wydawnictwach Metodycznych Państwowego Zakładu Higieny "Metody pobierania próbek w celu kontroli zawartości ołowiu, kadmu, rtęci, arsenu i 3-MCPD w środkach spożywczych. Przygotowywanie próbek i kryteria wyboru metod analitycznych stosowanych do oznaczania zawartości metali szkodliwych dla zdrowia i 3-MCPD w produktach spożywczych", Warszawa 2003.

Załącznik nr 2

Maksymalne poziomy zanieczyszczeń azotanami i azotynami

1. Produkty dla niemowląt i dzieci w wieku do 3 lat

Lp. Środek spożywczy NaNO3 mg/kg NaNO2 mg/kg
1 2 3 4
1) Mleko w proszku pełne (do produkcji mleka, mleka modyfikowanego i mieszanek modyfikowanych oraz dla dzieci powyżej 1 roku) 20,0 1,0
2) Mleko modyfikowane w proszku 50,0 1,0
3) Mleko modyfikowane w płynie 50,0 1,0
4) Produkty zbożowe ( kaszki, kleiki) i mleczno-zbożowe 20,0 1,0
5) Produkty mleczno-owocowe (bez bananów), zbożowo-owocowe (bez bananów) i mleczno-zbożowo-owocowe (bez bananów) 50,0 1,0
6) Produkty mleczno-warzywne, mleczno-warzywno-owocowe, mleczno-owocowe z udziałem bananów, zbożowo-warzywne, zbożowo-warzywno-owocowe i zbożowo-owocowe z udziałem bananów, mleczno-zbożowo-warzywne, mleczno-zbożowo-warzywno-owocowe i mleczno-zbożowo-owocowe z udziałem bananów 200,0 1,0
7) Sok jabłkowy 50,0 1,0
8) Soki owocowe bez bananów, soki owocowe z dodatkiem dyni oraz sok marchwiowo-jabłkowy bez dodatku cukru 100,0 1,0
9) Soki owocowo-warzywne oraz owocowe z udziałem bananów 200,0 1,0
10) Produkty owocowe (bez bananów) 100,0 1,0
11) Produkty owocowo-warzywne oraz owocowe z udziałem bananów 200,0 1,0
12) Produkty bananowe i bananowe z dodatkiem innych owoców (produkty z przewagą bananów), produkty warzywne 250,0 1,0
13) Produkty warzywne i warzywno-mięsne 250,0 1,0
14) Konserwy mięsne i drobiowe zawierające nie mniej niż 40% surowca mięsnego i drobiowego 50,0 1,0

2. Produkty ogólnego przeznaczenia

Lp. Środek spożywczy NaNO3 mg/kg NaNO2 mg/kg
1 2 3 4
1) Mleko w proszku pełne i odtłuszczone 70,0 1,5
2) Serwatka w proszku 70,0 1,5

3. Warzywa i ziemniaki (świeże i mrożone)

Grupa Produkt mg NO3 /kg świeżego produktu
1 2 3
1) Sałata świeża gruntowa i szklarniowa (z wyjątkiem sałaty lodowej):
* zbierana od 1 października do 31 marca:
- sałata szklarniowa 4.5001/
- sałata gruntowa 4.0001/
* zbierana od 1 kwietnia do 30 września:  
- sałata szklarniowa 3.5001/
- sałata gruntowa 2.5001/
Sałata lodowa:  
- sałata szklarniowa 2.5001/
- sałata gruntowa 2.0001/
2) Szpinak przetworzony, mrożony lub głęboko mrożony 2.000
Szpinak świeży:  
* zbierany od 1 listopada do 31 marca 3.000
* zbierany od 1 kwietnia do 31 października 2.500
3) Rzodkiewka 1.500
Burak
Rzepa
Kalarepa
Koper
4) Kapusta 750
Szczypior
Jarmuż
Fasola szparagowa
5) Marchew 400
Pietruszka
Czosnek
Ogórek
Kalafior
Por
Seler
Brokuły
6) Pomidor 200
Ziemniak
Cebula
Papryka
Rabarbar
Fasola (suche ziarno)
7) Warzywa i ziemniaki przeznaczone dla niemowląt i małych dzieci 200

1/ W przypadku braku odpowiedniego znakowania, wskazującego na metodę produkcji, obowiązują ustalenia jak dla sałaty gruntowej (tj. uprawianej na otwartej przestrzeni).

Załącznik nr 3

Maksymalne poziomy zanieczyszczeń w napojach alkoholowych

Lp. Nazwa Napoje alkoholowe Maksymalna ilość w g/hl alkoholu 100%
1 2 3 4
1) Metanol a) Alkohol etylowy rolniczy 50
b) Wódka naturalna z owoców 1.000
c) Wódka naturalna ze:  
- śliwek (Prunus domestica L.) 1.200
- mirabelek (Prunus domestica L. var syriaca)
- śliwek quetsch (Prunus domestica L.)
- jabłek (Malus domestica Borkh.)
- gruszek (Pyrus communis L.)
- malin (Rubus idaeus L.)
- jeżyn (Rubus fruticosus L.)
d) Wódka naturalna z:  
- porzeczek czarnych i kolorowych (Ribes species) 1.350
- bzu czarnego (Sambucus nigra)
- jarzębiny (Sorbus aucuparia)
e) Wódka naturalna z gruszek odmiany Williams 1.500
f) Wódka naturalna z wina gronowego Brandy 200
g) Wódka naturalna z wytłoków z winogron Wódka naturalna z wina z jabłek albo z wina z gruszek 1.000
h) Wódka naturalna z wytłoków z owoców 1.500
i) Winiak 400
j) Likiery, kremy, aperitify 250
k) Napoje spirytusowe owocowe pozostałe 800
l) Pozostałe napoje spirytusowe 400
m) Wyroby winiarskie z wyłączeniem: soku winogronowego, zagęszczonego soku winogronowego, moszczu gronowego i octu winnego 250
2) Fuzle1/ a) Alkohol etylowy rolniczy 0,5
b) Likiery i aperitify 150
c) Pozostałe napoje spirytusowe 500
d) Wyroby winiarskie z wyłączeniem: soku winogronowego, zagęszczonego soku winogronowego, moszczu gronowego i octu winnego 150
3) Cyjanowodór2/ a) Napoje spirytusowe 10
b) Fermentowane napoje winiarskie 0,3

Objaśnienia:

1/ W przeliczeniu na alkohol izobutylowy.

2/ Dotyczy napojów z owoców pestkowych.

Załącznik nr 4

Maksymalne poziomy zanieczyszczeń substancjami naturalnie występującymi

1. Patulina

Lp. Produkt Maksymalny dopuszczalny poziom (ľg/kg lub ľg/l)
1) Sok jabłkowy, zagęszczony sok jabłkowy, kremogen jabłkowy oraz inne przetwory z udziałem jabłek 30

Uwaga: produkt o zawartości ekstraktu 10% (m/m).

2. Aflatoksyny

Lp. Produkt Maksymalny dopuszczalny poziom (ľg/kg lub ľg/ l) 
B1 B1+B2+G1+G2 M1
1) Orzechy arachidowe, orzechy, owoce suszone, produkty ich przetwarzania, przeznaczone do bezpośredniego spożycia lub jako składnik środków spożywczych 2 4 -
2) Orzechy arachidowe, które muszą być sortowane lub będą poddane innym fizycznym zabiegom przed przeznaczeniem do bezpośredniego spożycia lub użyciem jako składnika żywności 8 15 -
3) Orzechy i owoce suszone, które muszą być sortowane lub będą poddane innym fizycznym zabiegom przed przeznaczeniem do bezpośredniego spożycia lub użyciem jako składnika żywności 5 10 -
4) Ziarno zboża, łącznie z gryką, oraz produkty ich przetwarzania, przeznaczone do bezpośredniego spożycia przez ludzi lub jako składnik środków spożywczych 2 4 -
5) Ziarno zboża, łącznie z gryką, a z wyłączeniem kukurydzy, które muszą być sortowane lub będą poddane innym fizycznym zabiegom przed przeznaczeniem do bezpośredniego spożycia lub użyciem jako składnika żywności 2 4 -
6) Przyprawy

Capsicum spp. (suszone owoce, całe lub rozdrobnione, włączając chili, pieprz Cayenne i paprykę)

Piper spp. (owoce, biały i czarny pieprz)

Myristica fragrans (gałka muszkatołowa)

Zingiber officinale (imbir)

Curcuma longa (kurkuma)

5 10 -
7) Mleko (surowe, mleko do przetwórstwa, spożywcze) - - 0,05

3. Ochratoksyna A

Lp. Produkt Maksymalny dopuszczalny poziom (ľg/kg)
1) Ziarno zboża nieprzetworzone (łącznie z nieprzetworzonym ryżem i gryką) 5
2) Produkty otrzymane ze zboża (łącznie z przetworami zbożowymi i ziarnami zbóż przeznaczonymi do bezpośredniego spożycia przez ludzi) 3
3) Rodzynki, suszone winogrona 10

Objaśnienia (dotyczy ust. 1, 2 i 3):

1. Najwyższe dopuszczalne zanieczyszczenie mikotoksynami dotyczy również produktów przetworzonych zawierających w składzie wyżej wymienione surowce.

2. Orzechy ziemne, orzechy i suszone owoce, w których najwyższe dopuszczalne zanieczyszczenie przekracza wartości podane w ust. 2 lp. 1, mogą być wprowadzane do obrotu, jeżeli:
1) nie są przeznaczone do bezpośredniego spożycia przez ludzi lub nie będą użyte jako składniki środków spożywczych;

2) najwyższe poziomy zanieczyszczeń nie przekraczają wartości podanych w ust. 2 lp. 2 i 3;

3) muszą być poddane sortowaniu lub innym fizycznym zabiegom uzdatniającym, w wyniku których zanieczyszczenie aflatoksynami nie przekroczy najwyższych dopuszczalnych poziomów podanych w ust. 2 lp. 1 oraz czynności te nie spowodują powstania innych szkodliwych pozostałości.
Produkty oznacza się następująco: "Produkt przed przeznaczeniem do bezpośredniego spożycia lub wykorzystaniem jako składnik środka spożywczego musi być poddany sortowaniu lub innym fizycznym zabiegom uzdatniającym w celu zmniejszenia zawartości aflatoksyn".

3. Pobieranie próbek do analizy aflatoksyn i ochratoksyny A oraz metody analityczne publikowane są w Wydawnictwach Metodycznych Państwowego Zakładu Higieny "Zasady pobierania próbek środków spożywczych do analizy aflatoksyn. Wytyczne dla metod analitycznych stosowanych w analizie aflatoksyn ", Warszawa, 1999, oraz "Zasady pobierania próbek środków spożywczych do analizy ochratoksyny A. Wytyczne dla metod analitycznych stosowanych w analizie ochratoksyny A. Zasady pobierania próbek środków spożywczych do analizy aflatoksyn - uzupełnienie", Warszawa, 2002.

4. Histamina

Lp. Produkt Maksymalny dopuszczalny poziom (mg/100 g)
1) Przetwory z ryb tuńczykowatych (Thunnidae) 20
2) Przetwory z ryb makrelowatych (Scombridae) 20
3) Przetwory z ryb śledziowatych (Clupeidae) 20

5. Kwas erukowy

Lp. Produkt Maksymalny dopuszczalny poziom(%)1
1) Oleje, tłuszcze i ich mieszaniny 5,0
2) Środki spożywcze, w składzie których znajdują się oleje, tłuszcze lub ich mieszaniny w ilości powyżej 5% składu środka spożywczego 5,0

Objaśnienia:

1 W odniesieniu do kwasów tłuszczowych.

Załącznik nr 5

Maksymalne poziomy zanieczyszczeń 3-monochloropropan-1,2-diolem (3-MCPD)

Lp. Produkt Maksymalna dopuszczalna zawartość * mg/kg
1) Hydrolizowane białko roślinne 0,02
2) Sos sojowy 0,02

Objaśnienia:

* Maksymalny dopuszczalny poziom 3-MCPD podano dla produktów płynnych, zawierających 40% suchej masy, co odpowiada maksymalnemu poziomowi 0,05 mg/kg produktu w przeliczeniu na suchą masę.

Poziom dopuszczalny należy obliczać w zależności od zawartości suchej masy w rozpatrywanych produktach.

Załącznik nr 6

Maksymalne poziomy zanieczyszczeń osłonek białkowych jadalnych

Lp. Nazwa Maksymalna zawartość nie więcej niż %
1) Glioksal 0,01
2) Wolny formaldehyd 0,1

Załącznik nr 7

Maksymalne poziomy zanieczyszczeń mikrobiologicznych

1. Przetwory mleczne

Środek spożywczy Rodzaj drobnoustrojów n c Limit w 1 g lub 1 ml
m M
1 2 3 4 5 6
1) Mleko surowe w opakowaniach jednostkowych, przeznaczone do bezpośredniego spożycia drobnoustroje tlenowe mezofilne 2 0 50.000 -
Staphylococcus aureus 5 2 100 500
Salmonella 5 0 0(25g) -
2) Mleko pasteryzowane drobnoustroje tlenowe mezofilne 5 2 5x104 105
bakterie z grupy coli 5 1 0 5
Salmonella 5 0 0 -
Listeria monocytogenes 5 0 0(25ml) -
3) Mleko sterylizowane i UHT po inkubacji 15 dni w temp. 30 0C- drobnoustroje tlenowe mezofilne 5 0 10(0,1 ml) -
4) Mleko w proszku bakterie z grupy coli 5 2 0 10
Salmonella 10 0 0 -
Staphylococcus aureus 5 2 10 102
Listeria monocytogenes 1 0 0 -
5) Przetwory mleczne w proszku bakterie z grupy coli 5 2 0 10
Salmonella 5 0 0 -
Listeria monocytogenes 5 0 0 -
6) Masło bakterie z grupy coli 5 2 0 10
Salmonella 5 0 0 -
Listeria monocytogenes 1 0 0 -
7) Sery twarogowe bakterie z grupy coli 5 2 100 1.000
Salmonella 5 0 0 -
Staphylococcus aureus 5 2 10 102
Listeria monocytogenes 1 0 0 -
8) Sery dojrzewające miękkie bakterie z grupy coli 5 2 104 105
Escherichia coli 5 2 102 103
Salmonella 5 0 0 -
Listeria monocytogenes 5 0 0(25g) -
Staphylococcus aureus 5 2 102 103
9) Sery dojrzewające twarde Salmonella 5 0 0 -
Listeria monocytogenes 1 0 0 -
10) Mrożone przetwory mleczne (w tym lody) drobnoustroje tlenowe mezofilne 5 2 105 5x105
bakterie z grupy coli 5 2 10 102
Salmonella 5 0 0 -
Listeria monocytogenes 1 0 0 -
Staphylococcus aureus 5 2 10 102
11) Płynne przetwory mleczne fermentowane bakterie z grupy coli 5 2 0 5
Salmonella 5 0 0 -
Listeria monocytogenes 1 0 0 -
12) Płynne przetwory mleczne niefermentowane drobnoustroje tlenowe mezofilne 5 2 5x104 105
bakterie z grupy coli 5 2 0 5
Salmonella 5 0 0 -
Listeria monocytogenes 1 0 0 -
13) Przetwory mleczne sterylizowane drobnoustroje tlenowe mezofilne 1 0 10(0,1 ml) -

2. Przetwory mięsne i drobiowe

Środek spożywczy Rodzaj drobnoustrojów n c Limit w 1 g
m M
1 2 3 4 5 6
1) Wędliny surowe i surowo wędzone Escherichia coli 5 1 5 x 102 5 x 103
Salmonella 5 0 0(25g) -
Staphylococcus aureus 5 1 5 x 102 5 x 103
2) Wędliny pozostałe bakterie z grupy coli 5 1 0(0,01g) 0(0,001g)
beztlenowe laseczki przetrwalnikujące 5 0 0(0,01g) -
Salmonella 5 0 0(25g) -
Staphylococcus aureus 5 0 102 -
3) Przetwory mięsne paczkowane (wędliny, konserwy) plasterkowane lub porcjowane drobnoustroje tlenowe mezofilne 5 2 105 5x105
(z wyjątkiem wyrobów typu salami)
bakterie z grupy coli 5 1 0(0,01g) 0(0,001g)
beztlenowe laseczki przetrwalnikujące 5 0 0(0,01g) -
Salmonella 5 0 0(25g) -
Staphylococcus aureus 5 0 102 -
Listeria monocytogenes 5 0 0 -
4) Konserwy mięsne sterylizowane i konserwy trwałe w temperaturze otoczeniaa) drobnoustroje beztlenowe mezofilne przetrwalnikujące 5 0 0 -
drobnoustroje tlenowe mezofilne 5 2 0(0,1g) 0(0,01g)
bakterie z grupy coli 5 0 0 -
5) Konserwy mięsne pasteryzowanea)          
- nietermostatowane drobnoustroje tlenowe mezofilne 5 1 1,0x104 2,0x104
bakterie z grupy coli 5 0 0 -
drobnoustroje beztlenowe mezofilne przetrwalnikujące 5 0 0 -
- termostatowane drobnoustroje beztlenowe mezofilne przetrwalnikujące 5 0 0 -
6) Żelatyna drobnoustroje tlenowe mezofilne 5 2 103 104
bakterie z grupy coli 5 2 0 0(0,1g)
Escherichia coli 5 1 0(10g) 0
Salmonella 5 0 0(25g) -
Staphylococcus aureus 5 2 10 100
bakterie beztlenowe przetrwalnikujące redukujące siarczany (IV) 5 0 0(0,1g) -

3. Produkty owocowe, warzywne, owocowo-warzywne

Środek spożywczy Rodzaj drobnoustrojów n c Limit w 1g lub 1 ml
m M
1 2 3 4 5 6
1) Produkty owocowe, warzywne, owocowo-warzywne o pH <4,5 pasteryzowane a) drobnoustroje tlenowe mezofilne 5 2 103 104
bakterie beztlenowe przetrwalnikujące 5 0 0(0,1g) -
pleśnie i drożdże 5 2 10 2x10
2) Produkty warzywne, mięsnowarzywne o pH >4,5 sterylizowane a) drobnoustroje tlenowe mezofilne 5 2 5x10 102
bakterie beztlenowe przetrwalnikujące 5 0 0(0,1g) -
3) Produkty owocowe lub warzywne pasteryzowane lub konserwowane chemicznie o pH < 4,5

w opakowaniach niehermetycznych

drobnoustroje tlenowe mezofilne 5 2 102 5x102
pleśnie i drożdże 5 1 10 5x10
bakterie kwaszące typu mlekowego 5 1 10 102
4) Owoce mrożone drobnoustroje tlenowe mezofilne 5 3 104 105
Escherichia coli 5 0 0(0,1g) -
Salmonella 5 0 0(25g) -
5) Owoce homogenizowane mrożone w opakowaniach niehermetycznych Escherichia coli 5 0 0(0,1g) -
pleśnie i drożdże 5 2 3x102 5x102
6) Owoce suszone i nasiona łuskane Salmonella 5 0 0(25g) -
Escherichia coli 5 0 0(0,1g) -
Staphylococcus aureus 5 2 10 100
7) Świeże lub blanszowane, chłodzone lub mrożone kiełki, surówki warzywne do bezpośredniego spożycia Escherichia coli 5 2 10 102
Salmonella 5 0 0(25g)  
Listeria monocytogenes 5 0 0 -
Yersinia enterocolitica 5 0 0 -
8) Przyprawy, zioła przyprawowe w całości i rozdrobnione, suszone oraz mieszanki przyprawowe pleśnie 5 3 104 5x104
bakterie z grupy coli 5 1 0(0,001g) 0(0,0001g)
Salmonella 5 0 0(25g) -
9) Napoje sojowe drobnoustroje tlenowe mezofilne 5 0 102 -
bakterie beztlenowe przetrwalnikujące 5 0 0(0,1ml) -
bakterie z grupy coli 5 0 0(0,1ml) -
Salmonella 5 0 0(25ml) -
10) Napoje sojowe UHT a) drobnoustroje tlenowe mezofilne oznaczane po próbie termostatowej 5 0 10 w 0,1ml
11) Półprodukty owocowe lub warzywne do napojów mlecznych i deserów fermentowanych drobnoustroje tlenowe mezofilne 5 2 102 2x102
Salmonella 5 0 0(25g) -
Staphylococcus aureus 5 0 0(0,1g) -
pleśnie i drożdże 5 1 0(10g) 0

4. Przetwory grzybowe

Środek spożywczy Rodzaj drobnoustrojów n c Limit w 1 g
m M
1 2 3 4 5 6
1) Grzyby sterylizowane bakterie beztlenowe przetrwalnikujące 5 0 0 -
2) Grzyby w solance bakterie beztlenowe przetrwalnikujące 5 0 0(0,001 g) -

5. Wyroby garmażeryjne

Środek spożywczy Rodzaj drobnoustrojów n c Limit w 1g
m M
1 2 3 4 5 6
1) Półprodukty garmażeryjne Salmonella 5 0 0(25g) -
Staphylococcus aureus 5 1 102 5x102
2) Wyroby garmażeryjne i potrawy kulinarne gotowe (mięsne lub niemięsne, podrobowe i galarety) bakterie z grupy coli 5 1 0(0,001g) 0

(0,0001g)

bakterie beztlenowe przetrwalnikujące 5 0 0(0,1g) -
Salmonella 5 0 0(25g) -
Staphylococcus aureus 5 2 102 5x102
pleśnie 5 1 102 2x102
drożdże 5 1 10-wyroby niemięsne 102-wyroby niemięsne
3) Wyroby garmażeryjne -

 befsztyk tatarski

Escherichia coli 5 1 5x10 5x102
Salmonella 5 0 0(10g) -
Staphylococcus aureus 5 1 102 103
4) Sosy zimne, sałatki bakterie z grupy coli 5 1 0(0,01)g 0(0,001g)
Salmonella 5 0 0(25g) -
Staphylococcus aureus 5 1 102 5x102
pleśnie i drożdże 5 2 102 103
5) Majonez bakterie z grupy coli 5 1 0(0,1g) 0(0,01 g)
Salmonella 5 0 0 (25g) -
Staphylococcus aureus 5 2 10 100
pleśnie i drożdże 5 2 2x10 5x10
6) Wyroby kulinarne mrożone bakterie z grupy coli 5 2 0(0,1g) 0(0,01g)
bakterie beztlenowe przetrwalnikujące 5 2 0(0,1g) 0(0,01g)
Salmonella 5 0 0(25g) -
Staphylococcus aureus 5 2 102 5x102

6. Przetwory rybne

Środek spożywczy Rodzaj drobnoustrojów n c Limit w 1 g
m M
1 2 3 4 5 6
1) Ryby wędzone bakterie beztlenowe przetrwalnikujące redukujące siarczany (IV) * 5 0 0 -
Salmonella 5 0 0(25g) -
Staphylococcus aureus 5 0 0(0,1g) -
pleśnie 5 1 10 102
2) Konserwy rybne a) drobnoustroje tlenowe mezofilne nieprzetrwalnikujące 5 0 0(0,1g) -
drobnoustroje tlenowe mezofilne przetrwalnikujące 5 1 0(0,1g) 102
bakterie beztlenowe mezofilne przetrwalnikujące redukujące siarczany (IV) 5 0 0 -
3) Prezerwy rybne drobnoustroje tlenowe mezofilne 5 3 104 105
bakterie z grupy coli 5 1 0(0,1g) 0(0,01g)
bakterie beztlenowe przetrwalnikujące redukujące siarczany (IV) 5 0 0 -
Salmonella 5 0 0(25g) -
Staphylococcus aureus 5 0 0(0,1g) -
4) Przetwory rybne marynowane bakterie z grupy coli 5 1 0(0,1g) 0(0,01g)
bakterie beztlenowe przetrwalnikujące redukujące siarczany (IV) 5 0 0 -
Salmonella 5 0 0(25g) -
Staphylococcus aureus 5 0 0(0,1g) -
pleśnie 5 1 10 102
drożdże 5 2 102 103
5) Ryby solone bakterie z grupy coli 5 2 0(0,1g) 0(0,01g)
bakterie beztlenowe przetrwalnikujące 5 0 0 -
Salmonella 5 0 0(25g) -
Staphylococcus aureus 5 0 0(0,1g) -
pleśnie 5 1 10 102
6) Farsze rybne świeże i mrożone, mięso rybne mielone drobnoustroje tlenowe mezofilne 5 2 105 5x105
bakterie beztlenowe przetrwalnikujące redukujące siarczany (IV) 5 0 0 -
bakterie z grupy coli ** 5 2 0(0,001g) 0(0,0001g)
Escherichia coli 5 2 10 102
Salmonella 5 0 0(25g) -
Staphylococcus aureus 5 0 102 -
Listeria monocytogenes 5 0 0(1g) -
7) Mrożone, rybne wyroby gotowe bakterie beztlenowe przetrwalnikujące redukujące siarczany (IV) 5 0 0(0,1g) -
bakterie z grupy coli 5 2 0(0,01g) 0(0,001g)
Salmonella 5 0 0(25g) -
Staphylococcus aureus 5 0 102 -

* Wymagania dotyczące ryb wędzonych pakowanych próżniowo lub w zmodyfikowanej atmosferze (MAP).

** Wymagania dotyczące mielonego mięsa i farszu rybnego.

7. Przetwory jajowe

Środek spożywczy Rodzaj drobnoustrojów n c Limit w 1 g
m M
1 2 3 4 5 6
Przetwory jajowe pasteryzowane drobnoustroje tlenowe mezofilne 5 2 105 106
bakterie z grupy coli 5 3 102 103
Salmonella 10 0 0(25g) -
Staphylococcus aureus 5 0 0  

8. Przetwory zbożowe, pieczywo, makarony, wyroby ciastkarskie

Środek spożywczy Rodzaj drobnoustrojów n c Limit w 1 g
m M
1 2 3 4 5 6
1) Otręby pszenne spożywcze drobnoustroje tlenowe mezofilne 5 2 105 106
bakterie z grupy coli 5 2 0(0,1g) 0(0,01g)
Salmonella 5 0 0(25g) -
Staphylococcus aureus 5 2 10 100
pleśnie 5 2 3x102 103
Bacillus cereus 5 0 102 -
2) Makaron Salmonella 5 0 0(25g) -
Staphylococcus aureus 5 2 103 5x103
3) Ciastka z kremami, masami i nadzieniami świeże i mrożone bakterie z grupy coli 3 1 10 102
Salmonella 3 0 0(25g) -
Staphylococcus aureus 3 0 10 -
Bacillus cereus 3 0 102 -
4) Wyroby ciastkarskie pozostałe Salmonella 5 0 0(25g) -
5) Zbożowe produkty śniadaniowe do bezpośredniego spożycia bakterie z grupy coli 5 2 0(0,1g) 0(0,01g)
Salmonella 5 0 0(25g) -
Staphylococcus aureus 5 2 10 100
6) Bułka tarta pleśnie 5 3 5x103 104
Salmonella 5 0 0(25g) -

9. Przetwory ziemniaczane

Środek spożywczy Rodzaj drobnoustrojów n c Limit w 1 g
m M
1 2 3 4 5 6
Smażone przetwory ziemniaczane drobnoustroje tlenowe mezofilne 5 2 105 3x105
bakterie z grupy coli 5 2 102 103
Salmonella 5 0 0(25g) -
Staphylococcus aureus 5 2 10 100
pleśnie i drożdże 5 2 2x102 103

10. Tłuszcze roślinne i mieszane

Środek spożywczy Rodzaj drobnoustrojów n c Limit w 1 g
m M
1 2 3 4 5 6
Margaryna, tłuszcze mieszane bakterie z grupy coli 5 1 0(0,01g) 0(0,001g)
Salmonella 5 0 0(25g) -
Staphylococcus aureus 5 2 10 100
pleśnie 5 3 5x102 103

11. Napoje bezalkoholowe, zaprawy do napojów i piwo

Środek spożywczy Rodzaj drobnoustrojów n c Limit w 1 ml
m M
1 2 3 4 5 6
1) Napoje:

 bezalkoholowe gazowane i niegazowane niskowysycone dwutlenkiem węgla i zaprawy

ogólna liczba drożdży 5 1 - niesłodzone -
2x102 słodzone 3x102
ogólna liczba drobnoustrojów        
po 72h inkubacji w 20-22oC 5 2 102-niesłodzone 2x102
2x102-słodzone 3x102
po 24h inkubacji w 37oC 5 1 2x10 5x10
bakterie z grupy coli 5 1 0(50 ml) 0(25ml)
pleśnie 5 2 0 10
2) Piwo bakterie z grupy coli        
nieutrwalone 5 1 0(0,1ml) 0(0,01ml)
utrwalone 5 0 0(10ml)  

12. Wyroby cukiernicze

Środek spożywczy Rodzaj drobnoustrojów n c Limit w 1 g
m M
1 2 3 4 5 6
1) Kakao i czekolada - proszek Salmonella 5 0 0(25g) -
pleśnie 5 2 103 104
2) Kakao i czekolada instant bakterie z grupy coli 5 2 102 5x102
Salmonella 5 0 0(25g) -
pleśnie 5 2 5x102 103
3) Czekolada, wyroby czekoladowane, czekoladopodobne i wsady do wyrobów cukierniczych Salmonella 5 0 0(25 g) -
pleśnie 5 2 102 103
4) Sosy deserowe utrwalone (karmelowe, toffi, kakaowe itp.) i polewy cukiernicze do lodów bakterie z grupy coli 5 2 10 102
Salmonella 5 0 0(25g) -
Staphylococcus aureus 5 2 10 100
pleśnie i drożdże 5 2 102 2x 102

13. Preparaty enzymatyczne i kultury startowe przeznaczone do przetwórstwa

Środek spożywczy Rodzaj drobnoustrojów n c Limit w 1 g
m M
1 2 3 4 5 6
1) Preparaty enzymatyczne drobnoustroje tlenowe mezofilne 5 0 5x104 -
bakterie z grupy coli 5 0 3x10 -
Escherichia coli 5 0 0(25g) -
Salmonella 5 0 0(25g) -
aktywność antybiotyczna     nieobecna  
mikotoksyny w przypadku enzymów pochodzenia grzybowego     nieobecne  
2) Kultury startowe          
- kultury startowe płynne lub w proszku oraz mrożone drobnoustroje tlenowe mezofilne przetrwalnikujące 5 2 102 5x102
bakterie z grupy coli 5 1 10 102
Salmonella 5 0 0(25g) -
Staphylococcus aureus 5 0 10 -
pleśnie i drożdże 5 1 10 2x10
- kultury startowe w postaci koncentratu, w proszku lub mrożone drobnoustroje tlenowe mezofilne przetrwalnikujące 5 2 103 2x103
bakterie z grupy coli 5 1 102 5x102
Salmonella 5 0 0(25g) -
Staphylococcus aureus 5 0 5x10 -
pleśnie i drożdże 5 1 103 2x103
3) Kultury startowe dla przetworów mlecznych          
- kultury startowe płynne lub w proszku oraz mrożone drobnoustroje tlenowe mezofilne przetwalnikujące 5 0 102 -
bakterie z grupy coli 5 0 0 -
Salmonella 5 0 0(25g) -
Staphylococcus aureus 5 0 0 -
pleśnie i drożdże 5 0 0 -
- kultury startowe w postaci koncentratu - w proszku lub mrożone drobnoustroje tlenowe mezofilne przetrwalnikujące 5 2 5x102 5x103
bakterie z grupy coli 5 0 0 -
Salmonella 5 0 0(25g) -
Staphylococcus aureus 5 0 0 -
pleśnie i drożdże 5 0 0 -

14. Produkty dietetyczne

Środek spożywczy Rodzaj drobnoustrojów n c Limit w 1 g lub 1 ml
m M
1 2 3 4 5 6
1) Produkty dla niemowląt i dzieci do lat 3 - instant drobnoustroje tlenowe mezofilne 5 2 5x103 104
bakterie z grupy coli 5 2 <1 10
bakterie beztlenowe przetrwalnikujące redukujące siarczany (IV) 5 2 10 102
Bacillus cereus 5 0 102 -
pleśnie i drożdże 5 1 102 5x102
Salmonella 10 0 0(25g) -
Staphylococcus aureus 5 0 0 -
2) Produkty dla niemowląt i dzieci do lat 3 - wymagające gotowania drobnoustroje tlenowe mezofilne 5 2 3x104 5x104
bakterie z grupy coli 5 0 10 -
bakterie beztlenowe przetrwalnikujące redukujące siarczany (IV) 5 2 10 102
Bacillus cereus 5 0 102 -
pleśnie i drożdże 5 1 102 103
Salmonella 10 0 0(25g) -
Staphylococcus aureus 5 2 10 100
3) Produkty dla dorosłych - między innymi produkty dla sportowców i wspomagające odchudzanie drobnoustroje tlenowe mezofilne 5 2 3x104 105
bakterie z grupy coli 5 2 10 102
pleśnie i drożdże 5 1 102 103
Salmonella 5 0 0(25g) -
Staphylococcus aureus 5 2 10 100
4) Preparaty witaminowo - mineralne i inne w formie kapsułek, drażetek, tabletek i ampułek drobnoustroje tlenowe mezofilne 5 2 104 105
pleśnie i drożdże 5 1 102 5x102
Escherichia coli 5 0 0 -
Salmonella 5 0 0(10g) -
Staphylococcus aureus 5 0 0 -
5) Herbatki owocowe lub ziołowe instant drobnoustroje tlenowe mezofilne 5 2 106 107
Escherichia coli 5 1 10 102
Salmonella 5 0 0(25g) -
pleśnie 5 1 104 105
6) Preparaty pszczele - mleczko pszczele, pyłek kwiatowy, propolis drobnoustroje tlenowe mezofilne 5 2 104 5x104
bakterie z grupy coli 5 0 0(0,1g) -
Salmonella 5 0 0(25g) -
Staphylococcus aureus 5 2 10 100
Bacillus cereus 5 2 10 102
pleśnie i drożdże 5 2 102 5x102
7) Napoje regeneracyjne i inne dietetyczne drobnoustroje tlenowe mezofilne 5 0 10 100
drożdże i pleśnie 5 0 0 -
bakterie beztlenowe przetrwalnikujące redukujące siarczany (IV) 5 0 0 -

Dietetyczne środki spożywcze niewyszczególnione w tabeli powinny spełniać wymagania podane w innych punktach załącznika 7.

15. Koncentraty spożywcze

Środek spożywczy Rodzaj drobnoustrojów n c Limit w 1 g
m M
1 2 3 4 5 6
1) Koncentraty deserów przyrządzane na zimno drobnoustroje tlenowe mezofilne 5 2 5x104 105
bakterie z grupy coli 5 0 0(0,1g) -
Salmonella 5 0 0(25g) -
Staphylococcus aureus 5 2 10 100
pleśnie 5 2 5x102 103
2) Koncentraty deserów przyrządzane na gorąco drobnoustroje tlenowe mezofilne 5 2 105 106
bakterie z grupy coli 5 2 0(0,01g) 0(0,001g)
Salmonella 5 0 0(25g) -
Staphylococcus aureus 5 2 10 100
pleśnie 5 2 5x102 103
3) Koncentraty obiadowe wymagające gotowania Escherichia coli 5 0 0(0,01g) -
Salmonella 5 0 0(25g) -
Staphylococcus aureus 5 2 10 100
pleśnie 5 2 3x103 104
4) Koncentraty obiadowe i hydrolizaty białkowe - instant drobnoustroje tlenowe mezofilne 5 2 2x105 5x105
bakterie z grupy coli 5 0 0(0,01g) -
Salmonella 5 0 0(25g) -
Staphylococcus aureus 5 2 10 100
pleśnie 5 2 103 3x103
5) Koncentraty napojów w proszku drobnoustroje tlenowe mezofilne 5 2 105 2x105
bakterie z grupy coli 5 1 0(0,1g) 0(0,01g)
Salmonella 5 0 0(25g) -
Staphylococcus aureus 5 2 10 100
6) Ekstrakty kaw zbożowych i naturalnych drobnoustroje tlenowe mezofilne 5 2 104 5x104
bakterie z grupy coli 5 0 0(0,1g) -
Salmonella 5 0 0(25g) -
Staphylococcus aureus 5 2 10 100
pleśnie 5 2 102 2x102
drożdże 5 2 102 2x102
7) Koncentraty lodów w proszku drobnoustroje tlenowe mezofilne 5 2 105 2x105
bakterie z grupy coli 5 2 0(0,1g) 0(0,01g)
Salmonella 5 0 0(25g) -
Staphylococcus aureus 5 0 0(0,1g) -
8) Chrupki zbożowe (pszenne, ryżowe, kukurydziane, mieszane) drobnoustroje tlenowe mezofilne 5 2 105 3x105
bakterie z grupy coli 5 2 102 103
Salmonella 5 0 0(25g) -
Staphylococcus aureus 5 2 10 100
pleśnie i drożdże 5 2 2x102 103

16. Substancje dodatkowe

Środek spożywczy Rodzaj drobnoustrojów n c Limit w 1 g
m M
1 2 3 4 5 6
1) Barwnik naturalny koszenilla Salmonella 5 0 0(25g) -

17. Różne*

Środek spożywczy Rodzaj drobnoustrojów n c Limit w 1 g
m M
1 2 3 4 5 6
1) Białka roślinne i zwierzęce drobnoustroje tlenowe mezofilne 5 2 2x104 105
bakterie z grupy coli 5 2 0(0,1g) 0(0,01g)
Salmonella 5 0 0(25g) -
Staphylococcus aureus 5 2 10 100
pleśnie i drożdże 5 2 102 103
2) Przyprawy i posypki do wyrobów typu snack (chipsy, pellety i wyroby ekstrudowane) drobnoustroje tlenowe mezofilne 5 3 2x105 7,5x105
bakterie z grupy coli 5 1 10 102
Salmonella 5 0 0(25g) -
Staphylococcus aureus 5 2 10 102
pleśnie i drożdże 5 2 103 104
3) Musztarda beztlenowe laseczki przetrwalnikujące 5 1 0(0,01g) 0(0,001g)
bakterie z grupy coli 5 2 0(0,1g) 0(0,01g)
Salmonella 5 0 0(25g) -
Staphylococcus aureus 5 2 10 100
drożdże 5 2 0(0,1g) 0(0,01g)
4) Preparaty słodzące drobnoustroje tlenowe mezofilne 5 2 105 2x105
bakterie z grupy coli 5 0 0(0,1g) -
Salmonella 5 0 0(25g) -
5) Zabielacze do kawy drobnoustroje tlenowe mezofilne 5 2 104 5x104
bakterie z grupy coli 5 1 0(01g) 0(0,01g)
Salmonella 5 0 0(25g) -
Staphylococcus aureus 5 2 10 100
pleśnie i drożdże 5 2 102 103

a) Wszystkie środki spożywcze w opakowaniach hermetycznych powinny spełniać wymagania sterylności przemysłowej, tj. nie zawierać drobnoustrojów zdolnych do namnażania w warunkach przechowywania. Przed szczegółowym badaniem mikrobiologicznym powinny być poddane testom:
 

1) próbie na szczelność;

2) próbie termostatowej.


*Objaśnienia:

1. Symbole:

 
M - akceptowana wartość progowa, powyżej której wyniki są dyskwalifikujące,

m - wartość równa lub poniżej której wszystkie wyniki uznawane są za zadowalające,

n - liczba próbek badanych w partii,

c - liczba próbek z partii dających wynik między m i M.


2. Wyniki badań mikrobiologicznych powinny być oceniane następująco:

1) stosując trzy kategorie wartości, tzn.
a) do wartości m włącznie,

b) pomiędzy m i M,

c) powyżej wartości progowej M;

2) stosując jedną kategorię wartości zapisaną w tabelach jako m, od których nie ma odstępstwa, niezależnie od liczby badanych próbek;

3) w stosunku do bakterii z rodzaju Salmonella stwierdzenie nieobecności jest wynikiem zadowalającym.
Przy wykonywaniu badania pojedynczej próbki wyniki nie powinny przekraczać wartości M.

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833)
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie wykazu dopuszczalnych ilości substancji dodatkowych i innych substancji obcych dodawanych do środków spożywczych lub używek, a także zanieczyszczeń, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub używkach (Dz. U. z 2001 r. Nr 9, poz. 72, Nr 15, poz. 165, Nr 40, poz. 464 i Nr 73, poz. 780), które utraciło moc w dniu 31 grudnia 2002 r. na podstawie art. 59 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634 i Nr 128, poz. 1408 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1362).

aktualny stan prawny 
M
C
K
alergie, zatrucia, zakażenia, urazy
dochodzenie przyczyn  w składzie: 
żywności, napojów, kosmetyków, leków i in. produktów,
w usługach oraz w otaczającym środowisku

PORADNIA 
MEDYCZNEGO CENTRUM KONSUMENTA
 

M
C
K


 

MEDYCZNE CENTRUM KONSUMENTA
 
 

3smoki

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

(................................)
Alarm konsumencki
ALARM KONSUMENCKI


ALARM KONSUMENCKI
- FIRMY, MARKOWE PRODUKTY, ZAGROŻENIA ZDROWIA

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
 §
§
§
§
§
kto wytwarza lub sprzedaje produkt niebezpieczny, ten odpowiada
za ciężki uszczerbek na zdrowiu, inne naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, a także za doznaną krzywdę konsumenta

Naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty 
Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien  wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany  stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego  zawodu. Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do  pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły  widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do  naprawienia szkody odpowiedniej renty. Jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić, poszkodowanemu może być przyznana renta tymczasowa.

§
§
§
§
§

 STOWARZYSZENIE
  OCHRONY
     ZDROWIA
       KONSUMENTÓW
STOWARZYSZENIE OCHRONY ZDROWIA KONSUMENTÓW


ZAGROŻENIA ZDROWIA W POLSCE
CZASOPISMO RUCHU OCHRONY ZDROWIA
AKTUALIZOWANA WERSJA ELEKTRONICZNA
"ZAGROŻENIA ZDROWIA W POLSCE"

SUBSTANCJE DODATKOWE
DO ŻYWNOSCI I NAPOJÓW
 
 ALFABETYCZNY SPIS ZAWARTOŚCI
STRON INTERNETOWYCH DOMENY HALAT.PL
DOTYCZĄCYCH OCHRONY ZDROWIA